playstation.com

Juridisk information

Användningsvillkor för programvara

(för PC och mobila enheter)

 

1.     Vilka är vi?

1.1.  Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

2.     Begreppsdefinitioner

2.1.   ”Auktoriserade system” innefattar enheten på vilken vi gör programvaran kommersiellt tillgänglig (PC för Steam, Apple iOS för iTunes Store och Android för Google Play Store).

2.2.   ”Programvara” innebär spelet och/eller applikationsprogramvaran som har utgivits av oss och som har utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3.     När gäller dessa användningsvillkor för programvara?

3.1.  Våra användningsvillkor för programvara (”villkor”) gäller för all användning av programvara på auktoriserade system.

3.2.  Dessa villkor gäller mellan dig och oss, och inte innehavaren av butiken (”butiksinnehavaren”) i vilken du har köpt programvaran (”programvarubutiken”). Det är vi (och inte butiksinnehavaren) som har hela ansvaret för programvarans innehåll, bortsett från i de undantagsfall som tas upp i dessa villkor.

4.     Programvara gäller under licens

4.1.  All programvara används under licens, den överlåts inte, vilket innebär att du äger rätt att använda programvaran enligt dessa villkor, men att du inte äger själva programvaran. Om du inte följer dessa villkor kan vi avsluta din programvarulicens, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda programvaran.

4.2.  När du köper en programvarulicens, köper du denna från ett företag som räknas som återförsäljare enligt programvarubutikens villkor (”återförsäljaren”), vilket i de flesta fall innebär butiksinnehavaren eller PlayStation Mobile Inc.

5.     Begränsningar av användning av programvaran

5.1.  Din licens är icke­-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av programvaran på de auktoriserade system där den kan användas och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

5.2.  Du får inte använda programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss.

5.3.  Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av programvaran.

5.4.  Du får inte emulera programvaran.

5.5.  I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera eller montera ner någon del av programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från programvarans objektkod.

5.6.  Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk.

6.     Vidareförsäljning

6.1.  Du får inte sälja programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss.

7.     Åldersgränser

7.1.  Om programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Föräldrar och målsmän ska övervaka sina barns åtkomst till och användning av programvaran, och i synnerhet deras användning av eventuella communityfunktioner.

8.     Sekretess

8.1.   Du kan ges möjlighet att använda programvara online. Om du gör det kan vi samla in information om dig. En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för PC och mobila enheter på eu.playstation.com/legal.

9.     Ditt beteende i onlinesammanhang

9.1.   Vår programvara kan innefatta communityfunktioner som låter dig spela med och mot andra personer, kommunicera och interagera med andra personer, och dela information från ditt spel eller annan aktivitet via sociala nätverk.

9.2.  Vid användning av communityfunktioner kan du ha möjlighet att dela med dig av meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, spelinnehåll, spelvideor och annat material och information ("användargenererade media" eller "AGM"). När du gör detta måste du bete dig anständigt, respektfullt och med hänsyn till andra människor. Du får inte dela med dig av något som är anstötligt eller vulgärt eller använda communityfunktioner för att skada eller uppröra någon. Till exempel:

9.2.1.    dela inte med dig av material som är rasistiskt eller kränkande mot personer med viss etnicitet, religion eller sexualitet;

9.2.2.    bete dig inte hotfullt eller nedlåtande;

9.2.3.    förfölj inte andra;

9.2.4.    skaffa dig inte åtkomst till, använd inte och sprid inte innehåll eller material som inkräktar på andras privatliv eller immateriella rättigheter

9.2.5.    ägna dig inte åt aktiviteter som bryter mot lagen på något sätt; och

9.2.6. använd dig alltid av sunt förnuft och gott uppförande.

10.   Att skapa och dela med sig online

10.1.              AGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi har fortfarande immateriella rättigheter till ditt UGM, så du får inte utnyttja UGM i kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

10.2.              Du ger oss och andra användare av programvaran tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt AGM, ditt online­namn/-ID (och ditt namn, om du har valt att använda det), även på webbplatser för programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt AGM (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt AGM (enskilt eller i kombination med annat AGM) och/eller mottaga reklamintäkter i samband med AGM), och att använda ditt AGM i marknadsföring av våra produkter, programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra användare av programvaran kan komma att modifiera ditt AGM och du frånsäger dig alla ideella rättigheter du kan tänkas ha till ditt AGM. Genom att publicera AGM försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera materialet och att överlåta rättigheter åt oss enligt detta stycke.

11.  Vad händer om jag vantrivs online?

11.1.              Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl. Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra användares beteende och AGM, och ej heller för ditt beteende och AGM.

11.2.              Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

11.3.              Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk så har vi inget ansvar för dessa tjänster. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket enligt deras klagomålsrutiner.

12.  Anmälning i spel utgivna av oss

12.1.1.             Vi erbjuder anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas. Till exempel finns anmälningsmöjligheter eller rapporteringsverktyg i programvara i den mån de tillåter delning av AGM. Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan. Till exempel om du anmäler spelinnehåll eller en spelnivå som någon annan har skapat kan du också ha möjlighet att förse oss med innehållet eller nivån i fråga. Detta innebär förstås också att andra kan anmäla dig och ditt AGM.

12.2.              Om programvaran skulle sakna anmälningsfunktion och du vill göra en anmälan, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst.

13.  Övervakar vi onlineaktivitet?

13.1.              Ja, men vi kan inte övervaka all onlineaktivitet, och det är inte heller vårt åtagande att göra det. Däremot förbehåller vi oss rätten att på eget bevåg övervaka och registrera din onlineaktivitet delvis eller i sin helhet och att ta bort ditt AGM om vi anser det vara lämpligt, utan att meddela dig. Din användning av våra communityfunktioner kan registreras och samlas in av oss eller skickas till oss av andra användare enligt paragraf 12.1. All information som samlas in på detta sätt, exempelvis AGM, röst- och textbaserad kommunikation, videoupptagningar av ditt spelande, tid och plats för dina aktiviteter, ditt namn, ditt online-ID och din IP-adress, kan användas av oss eller av våra närstående bolag för att se till att dessa villkor följs, att lagar följs, för att skydda våra, våra licensgivares och användares rättigheter, och för att skydda våra anställdas och våra användares privata säkerhet. Denna information kan vidarebefordras till polis eller andra berörda myndigheter. Genom att acceptera dessa villkor ger du ditt fulla medgivande till detta.

13.2.Användning av communityfunktioner i programvaran häver inte paragraf 5.2 och 5.5 i dessa villkor.

14.  Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande

14.1.Programvara kan komma att uppdateras emellanåt, vilket kan innebära att nya funktioner tillkommer och att gamla funktioner försvinner.

14.2.              Vi finner det ibland nödvändigt att dra in onlinestöd för vissa spel. Detta innebär att funktioner för flera spelare online och resultattavlor ej längre är tillgängliga. Om ett spel uteslutande kan användas online kommer detta då alltså inte längre att kunna användas.

14.3.Om vi bestämmer oss för att dra in onlinestöd för ett specifikt spel är det vår strävan att meddela detta minst 90 dagar i förväg via våra spelforum och på eu.playstation.com/gameservers.

15.  Copyrightinnehav

15.1.              Programvaran kan innehålla programbibliotek och för dessa äger Sony Interactive Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt. Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

16.  Ansvarsbegränsning

16.1.   Vi frånsäger oss inte, varken helt eller delvis, ansvar för:

16.1.1.      dödsfall eller personskada som följd av försummelse som vi eller våra anställda, frilansare eller underleverantörer gjort sig skyldig till;

16.1.2.      bedrägeri eller bedrägligt agerande;

16.1.3.      betald programvara som inte uppfyller fullgod kvalitet, som inte är lämpad för avsett syfte, om vi hade kännedom om detta vid tidpunkten för köpet, eller programvara som inte överensstämmer med vår beskrivning; och

16.1.4.      övriga fall, där ansvarsfriskrivning enligt lag ej är möjlig.

16.2.Du kan ha rättigheter som konsument som inte påverkas av dessa villkor. Du kan utöva dessa rättigheter gentemot återförsäljaren (d.v.s. den du köpte programvaran av). Denna återförsäljare definieras i programvarubutikens användningsvillkor och är i de flesta fall butiksinnehavaren eller PlayStation Mobile Inc.

16.3.Varken vi, PlayStation Mobile Inc, eller butiksinnehavare erbjuder någon form av underhåll eller support för programvaran.

16.4.Vi har inte godkänt eller kontrollerat tredjepartshemsidor på vilka du kan ha åtkomst till eller använda programvaran, eller som är länkade till programvaran, och vi avsäger oss allt ansvar för sådana sidors innehåll. För din användning av tredjepartshemsidor gäller villkoren för dessa webbsidor och plattformar.

16.5.Utöver vad som anges i paragraf 16.1 friskriver vi oss, våra systerbolag (bland annat PlayStation Mobile Inc), våra licensgivare och butiksinnehavarna från allt ansvar för förluster eller skador som du eller tredje part råkar ut för i samband med programvaran, såväl direkt som indirekt, såväl orelaterade som relaterade, på vilket sätt de än uppkommer (även genom försummelse), inklusive:

16.5.1.   din användning av eller åtkomst till programvaran, eller din oförmåga att använda den eller komma åt den;

16.5.2.   eventuella dataförluster eller skador som uppstår som följd av nedladdning av eller användning av programvaran;

16.5.3.   skadeståndsanspråk

16.5.4.   anspråk på att programvaran inte stämmer överens med ett gällande juridiskt eller reglerande krav;

16.5.5.   anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning; och

16.5.6.   alla anspråk på att applikationen bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter.

16.6.Utöver vad som anges i paragraf 16.1 ska vår ersättning till dig för förluster orsakade av programvaran, oavsett om de grundar sig i kontrakt, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri), begränsas till 50 £.

17.  Juridisk efterlevnad

17.1.Du garanterar och intygar att du (i) inte är i ett land som är föremål för ett embargo av amerikanska regeringen, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land, och (ii) du inte är med på amerikanska regeringens lista över förbjudna eller begränsade parter.

18.  Tredjepartsförmånstagare

18.1.Butiksinnehavaren och dess underleverantörer, och våra systerbolag (bland annat PlayStation Mobile Inc) är tredjepartsförmånstagare enligt dessa villkor och har var och en rätt (och anses ha godkänt denna rätt) att som tredjepartsförmånstagare bedriva tvist mot dig enligt dessa villkor.

19.  Vår rätt att överlåta kontrakt med dig

19.1.Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och eventuella kontrakt mellan dig och oss enligt dessa villkor, när som helst och utan ditt medgivande. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor eller något kontrakt med oss enligt dessa villkor.

20.  Rådande lag, jurisdiktion och tredje parts rättigheter

20.1.I den utsträckning som lagen tillåter är du och vi överens om dessa villkor, deras innehåll och utformning samt att eventuella tvister kring dessa ska tydas av och tolkas i enlighet med engelsk lag och att engelska domstolar har exklusiv domsrätt därvid. Kontraktet mellan dig och oss är upprättat i England.

 

Oktober 2015