playstation.com

Pravni tekst

Garancija za popravljeni ili zamenjeni proizvod

Termin „Proizvod“ označava popravljeni ili zamenjeni PlayStation® sistem koji vam je vratila kompanija Sony Interactive Entertainment Europe Limited (“SIEE”) sa adresom 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Napomena: sistemski softver koji je unapred instaliran na Proizvodu ili naknadno obezbeđen putem ažuriranja ili nadogradnji licencira se korisnicima, a ne prodaje, i može se koristiti samo kao sastavni deo proizvoda. Uslovi korišćenja takve licence za sistemski softver nalaze se na lokaciji playstation.com/legal.

Ovu garanciju vam dodeljuje kompanija SIEE. Dodeljuje se vama lično i ne može je koristiti neko drugi. Ova Garancija predstavlja dodatak vašim pravima koja prema zakonu imate kao potrošač i ne utiče na njih ni na kakav način.

Naša Garancija vama: kompanija SIEE garantuje da u materijalu i izradi ovog proizvoda nema neispravnosti koje bi dovele do kvara ako se Proizvod normalno koristi u skladu sa uslovima datim u nastavku i kompanija će, tokom perioda od 3 (tri) meseca ili ostatka SIEE garancije originalnog proizvođača („Garantni period“), koji god period da traje duže, besplatno popraviti ili, prema proceni kompanije SIEE, zameniti ovaj Proizvod ako je neispravan zbog neispravnosti u materijalu ili izradi. Proizvod će biti zamenjen novom ili, prema proceni kompanije SIEE, prepravljenom konzolom. Ovakva zamena ili popravka je moguća tokom perioda od 3 (tri) meseca ili ostatka SIEE garancije originalnog proizvođača. Ova Garancija ne pokriva vaše podatke; niti softver ili PlayStation® igre; PlayStation® periferne uređaje, PlayStation® dodatnu opremu; niti bilo kakve druge periferne uređaje ili dodatni pribor.

VAŽNO

1. Ako podnosite reklamaciju prema ovoj Garanciji, uputstva o vraćanju proizvoda potražite putem linije pomoći korisničke službe  https://www.playstation.com/support/contact-us/.

2. Ova Garancija je važeća ako kompanija SIEE vraća ovaj Proizvod vama u bilo koju zemlju Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarsku, Albaniju, Andoru, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Gibraltar, Grenland, Hrvatsku,  Kanalska ostrva, Makedoniju, Monako, Ostrvo Man, Republiku San Marino, Srbiju, Tursku ili Vatikan.

3. Kompanija SIEE zadržava pravo da odbije reklamaciju prema ovoj Garanciji u sledećim slučajevima:

a. ako su zaptivna traka i serijski broj na proizvodu oštećeni, izmenjeni, uništeni ili uklonjeni; i

b. ako postoji dokaz da je korisnik pokušao (uspešno ili ne) da otvori ili skine kućište Proizvoda.

4. Prema ovoj Garanciji, kompanija SIEE može odabrati prema svojoj proceni da li će Proizvod biti popravljen ili zamenjen. Svi zamenjeni Proizvodi postaju u tom slučaju vlasništvo kompanije SIEE.

5. Popravka ili zamena mogu podrazumevati instalaciju najnovijih ažuriranja softvera ili firmvera za Proizvod.

6. Proizvodi sa prenosivim hard diskom (Hard Disk Drive – HDD)

a. Proizvodi sa prenosivim hard diskom moraju biti vraćeni sa originalnim hard diskom kada koristite uslugu prema ovoj garanciji.

b. Popravka ili zamena Proizvoda podrazumeva ponovno formatiranje tog hard diska.

c. Shvatate i slažete se da će ponovno formatiranje hard diska dovesti do gubitka sačuvanih podataka, datoteka i softvera. Da ne biste izgubili softver, podatke ili datoteke koje želite da zadržite, pre nego što pošaljete Proizvod sa hard diskom radi reklamacije, trebalo bi, ako je to moguće, da napravite njihovu rezervnu kopiju i da ih obrišete sa hard diska. Odjavite se sa mreže PlayStation™Network na svojoj PlayStation® konzoli da biste dodatno zaštitili informacije koje smatrate poverljivim.

7. Proizvodi sa SSD diskom (Solid State Drive – SSD)

a. Popravka ili zamena Proizvoda podrazumeva ponovno formatiranje tog SSD diska.

b. Shvatate i slažete se da će ponovno formatiranje SSD diska dovesti do gubitka sačuvanih podataka, datoteka i softvera. Da ne biste izgubili softver, podatke ili datoteke koje želite da zadržite, pre nego što pošaljete Proizvod radi reklamacije, trebalo bi, ako je to moguće, da napravite njihovu rezervnu kopiju i da ih obrišete sa SSD diska. Odjavite se sa mreže PlayStation™Network na svojoj PlayStation® konzoli da biste dodatno zaštitili informacije koje smatrate poverljivim.

8. Da ne biste oštetili, izgubili ili obrisali podatke sa drugih prenosivih medijuma za skladištenje podataka, perifernih uređaja, dodatne opreme ili komponenti koje nisu originalne, potrebno je da ih uklonite pre slanja proizvoda radi reklamacije.

9. Ova Garancija ne pokriva podatke, datoteke ili softver koji se nalaze na proizvodu. Kompanija SIEE nije odgovorna ni za kakav gubitak ili oštećenje podataka, datoteka ili softvera u vezi sa vašim korišćenjem ove Garancije.

10. Redovno kreirajte rezervnu kopiju podataka sa hard diska da ne biste izgubili ili slučajno izmenili podatke, datoteke ili softver mada za određeni sadržaj nije moguće napraviti rezervnu kopiju već ga korisnik mora ponovo instalirati.

11. Nemate pravo na reklamaciju prema ovoj Garanciji ako je oštećenje proizvoda posledica:

a. korišćenja u komercijalne svrhe, nezgode, nemara, zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja (uključujući, između ostalog, slučajeve kada Proizvod nije korišćen za normalnu namenu i/ili u skladu sa uputstvima za pravilno korišćenje i održavanje, odnosno kada instalacija ili korišćenje nisu u skladu sa važećim lokalnim tehničkim ili bezbednosnim standardima);

b. korišćenja proizvoda zajedno sa neodobrenih perifernim uređajima ili komponentama (uključujući, između ostalog, uređaje za poboljšavanje igara, hard diskove, adaptere i uređaje za napajanje);

c. bilo kakve adaptacije ili prilagođavanja, odnosno izmene Proizvoda koja nije obavljena u skladu sa uputstvima za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda;

d. održavanja ili popravke, odnosno pokušaja održavanja ili popravke koju nije obavila ustanova za servisiranje koju je ovlastila kompanija SIEE;

e. korišćenja neodobrenog softvera, infekcije virusom, požara, poplave ili neke druge prirodne nepogode; odnosno

f. korišćenja ili tretiranja Proizvoda koje nije u skladu sa normalnom ličnom upotrebom, upotrebom kod kuće ili upotrebom koje nije u skladu sa specifikacijama Proizvoda.

12. Ne smete reklamirati proizvod u okviru ove Garancije ako je došlo do materijalnog kršenja licence za sistemski softver (pogledajte playstation.com/legal).

13. SIEE zadržava pravo da odbije da popravi i/ili zameni Proizvod pod ovom Garancijom ako kompanija SIEE ne može da potvrdi vaš garantni status i Vi niste u mogućnosti da pružite prihvatljiv dokaz o kupovini originalnog PlayStation sistema.

14. U meri u kojoj to dozvoljava zakon, ova Garancija je vaš jedini i ekskluzivni lek u slučaju neispravnosti kod ovog Proizvoda i sve druge garancije, jemstva, uslovi i odredbe, izričite ili podrazumevane ustavom ili na neki drugi način u vezi sa ovim Proizvodom su nevažeće i kompanija SIEE, svi Sony entiteti i njihovi dobavljači ili ovlašćene ustanove za servisiranje neće biti odgovorne za specijalno, slučajno, indirektno ili posledično oštećenje ili gubitak, uključujući gubitak podataka, ma koji da je u pitanju.

15. SIEE ne daje garanciju za proizvode ili usluge trećih strana koje mogu biti ponuđene u vezi sa ovim Proizvodom.

Ako je za Proizvod potrebna usluga servisiranja koju ne pokriva ova garancija, potražite savet preko lokalne PlayStation linije pomoći za podršku ili stupite u kontakt sa nama na stranici https://www.playstation.com/support/contact-us/.