PlayStation.com

Pravne informacije

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Določila in pogoji

[Akcija Black Friday – 15 % popusta za 3 mesece naročnine PlayStation Plus]

[Več držav] – [November 2018]

 

"Zahteve za upravičenost"

Vse od navedenega:

  • uporabniki morajo biti stari najmanj 7 let, mlajši od 18 let pa potrebujejo soglasje staršev;
  • morajo biti rezidenti ene izmed sodelujočih držav.

"Zadevni izdelki"

Članarina PlayStation®Plus za 3 mesece: 15 % nižja redna cena.

Članarina traja do preklica in čez 3 mesece vam jo bomo zaračunali ob takrat celotni ceni v trgovini PlayStation® Store.

"Zadevna trgovina"

Trgovina sistema PlayStation®4 in spletna trgovina v svetovnem spletu, ki se imenuje PlayStation® Store, brez vseh drugih načinov plačevanja, drugih trgovin PlayStation® in prodaje znotraj iger.

"Datum začetka"

[16.] [november] [2018] ob 11:00 (CET)

"Datum poteka"

[26.] [november] [2018] ob 11:00 (CET)

"Sodelujoče države"

Slovenija, Slovaška, Češka, Bolgarija, Ukrajina, Poljska, Madžarska, Indija, Turčija, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Saudova Arabija, Bahrajn, Bahrajn, Libanon, Oman

"Koraki"

Upravičene osebe morajo med obdobjem promocijske akcije opraviti naslednje:

a.         prijaviti se v račun PSN in

b.         kupiti zadevni izdelek v ustrezni trgovini.

"Promotor"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             Ponudba ("ponudba") je odprta za uporabnike, ki imajo račun za PlayStation™Network ("PSN") in izpolnjujejo zahteve za upravičenost ("Eligible Persons").

2.             Ponudba se začne na datum začetka in konča na datum poteka.  Obdobje od datuma začetka do vključno z datumom poteka se imenuje "promocijsko obdobje"

Da upravičene osebe izkoristijo to ponudbo, morajo opraviti naslednje korake:  Ponudba velja samo za nakupe upravičenih izdelkov v upravičenih trgovinah med promocijskim obdobjem, vse druge članarine PlayStation®Plus so izključene. Upravičene osebe, ki so kupile naročnino PlayStation®Plus: za 3-mesečno naročnino (in ne upravičeni izdelek) ta ponudba ne velja. Upravičene osebe, ki so kupile naročnino PlayStation®Plus: za 3-mesečno naročnino prek dodatne prodaje v konzoli PS4 ta ponudba ne velja. Članstva PlayStation®Plus, ki se samodejno obnovijo med promocijskim obdobjem, ne spadajo v ponudbo. 

3.             Ponudba je na voljo samo v zadevnih trgovinah.

4.             Za registracijo računa PSN je treba sprejeti pogoje storitve in pravilnik zasebnosti PSN.

5.             Za vračila zadevnih izdelkov je treba upoštevati Pravilnik o preklicu trgovine PlayStation Store.

6.             Naročnina PlayStation®Plus je na voljo samo uporabnikom, ki imajo račun PSN z dostopom do trgovine PlayStation®Store in hitro internetno povezavo.  Za PSN, PS Store in PS Plus veljajo pogoji uporabe ter omejitve glede na državo in jezik. Vsebine in storitve za PS Plus se razlikujejo glede na starost naročnika. Uporabniki morajo biti stari najmanj 7 let; uporabniki, mlajši od 18 let, pa potrebujejo soglasje staršev. V Nemčiji morajo biti uporabniki stari vsaj 18 let. Razpoložljivost storitev ni zajamčena. Spletne funkcije določenih iger lahko ob predhodnem obvestilu umaknemo – www.playstation.com/gameservers.  Za nakup naročnine PlayStation®Plus so zahtevani podatki odobrenega načina plačila.  Veljajo celotna določila: pogoji storitve PSN so dostopni na spletni strani www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Za 3-mesečno naročnino:

Naročnina PlayStation®Plus traja do preklica in obnovljivo naročnino vam bomo zaračunavali v takrat veljavnem znesku za PlayStation®Plus: 3-mesečna naročnina bo samodejno odtrgana iz uporabnikove denarnice na vsake 3 mesece, če ima uporabnik v denarnici dovolj sredstev ali ima za svoj račun registriran veljavni način plačevanja.

·         Obnovljiva naročnina PlayStation®Plus znaša 24,99 €, dokler niste po e-pošti na naslov, s katerim ste registrirali svoj račun, obveščeni o drugem znesku.

·         Pogostost obračunavanja naročnine PlayStation®Plus: na vsake 3 mesece.

·         Trajanje članstva PlayStation®Plus: stalno do preklica.

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo naročnino PlayStation®Plus, ki bo nato potekla na datum naslednjega plačila. Tako v prihodnje ne boste več plačevali članarine, hkrati pa vam tudi ne bomo povrnili že opravljenih plačil.

Navodila za preklic članstva najdete na strani https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Ko uporabnik kupi naročnino, bomo v nastavitvah računa VKLOPILI samodejno plačevanje. To pomeni, da če uporabnik v denarnici nima dovolj sredstev za plačilo stroškov članarine, bomo preostali znesek odtegnili s plačilno metodo, ki je registrirana v uporabnikovem računu (če je), razen če je samodejno plačevanje izklopljeno. Samodejno plačevanje izklopite v možnosti [Account Settings] (Nastavitve računa) > [Wallet] (Denarnica) > [Wallet Settings] (Nastavitve denarnice).

7.             Za upravičene osebe, ki že imajo 1-mesečno ali letno naročnino PlayStation®Plus in bi želeli izkoristiti to ponudbo, se bo nova 3-mesečna naročnina PlayStation Plus začela takrat, ko bi morali sicer poravnati svoje naslednje mesečno ali letno plačilo; od takrat naprej bodo osebe obnovljivo naročnino plačevale na vsake tri mesece, dokler je ne prekličejo (namesto vsak mesec ali vsako leto, kot so plačevale poprej).

8.             Potrebna je internetna povezava. Morebitne stroške internetnega dostopa morajo kriti upravičene osebe same.

9.             Če obstaja kakršenkoli sum, da je prišlo do kršitve teh določil in pogojev, ali so bile posredovane nepravilne, nečitljive, zavajajoče ali drugače neveljavne ali neustrezne informacije, lahko promotor po lastni presoji zavrne dobavo ponudbe.

10.          Promotor vas lahko po lastni razumni presoji diskvalificira, če je vaše vedenje v nasprotju z duhom teh določil in pogojev ali namena ponudbe.

11.          Promotor ne prevzema odgovornosti, če upravičenim osebam ne uspe ustvariti računa za PSN ali se prijaviti vanj, ali če ne dokončajo korakov zaradi napake omrežja, strojne opreme ali programske opreme, ki je v lasti upravičenih oseb ali prihaja od drugih proizvajalcev.

12.          Promotor lahko kadar koli spremeni ali prekliče to ponudbo oziroma posodobi in/ali spremeni ta določila in pogoje, če meni, da je to nujno, ali v primeru nepredvidenih okoliščin.

13.          V primeru spora je odločitev promotorja dokončna in ni predmet dogovora ali pogajanj.

14.          Do obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, za ta določila in pogoje velja zakonodaja Anglije. Sklepa se, da je bila pogodba med vsako upravičeno osebo in promotorjem sklenjena in izvedena v Angliji.

 

 

Terms and Conditions

[Black Friday Promotion - 20% off 12M PlayStation Plus]

[Multi-countries] – [November 2018]

 

“Eligibility Requirements”

All of the following:

  • must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older
  • must be a resident of one of the Entrant Countries

“Applicable Product(s)”

12 months PlayStation®Plus memberships, at 20% off the regular price.

The membership will continue indefinitely until cancelled and you will be billed in 12 months at the then current full PlayStation® Store price.

“Applicable Store”

PlayStation®4 system store and the online store on the web known as the PlayStation® Store, excluding all other methods of purchase, other PlayStation®stores and in-game commerce.

“Opening Date”

[16] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Closing Date”

[26] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Entrant Countries”

Australia, Austria, Bahrain, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UAE, Ukraine, United Kingdom

“Steps”

Eligible Persons must during the Promotional Period:

a.         sign into PSN; and

b.         purchase the Applicable Product on the Applicable Store.

“Promoter”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             This offer (“Offer”) is open to users who have an account for the PlayStation™Network (“PSN”) and who meet the Eligibility Requirements (“Eligible Persons”).

2.             This Offer opens on the Opening Date and closes on the Closing Date.  The period from the Opening Date to and including the Closing Date shall be referred to as the “Promotional Period

To take advantage of this Offer, Eligible Persons must complete the Steps.  This Offer applies only to the purchase of Applicable Products on Applicable Stores during the Promotional Period, all other PlayStation®Plus memberships are excluded. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership (and not an Applicable Product) will not qualify for the Offer. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership via an upsell on the PS4 console will not qualify for this Offer. PlayStation®Plus memberships which auto-renew during the Promotional Period are excluded from the Offer. 

3.             Offer only available via Applicable Stores.

4.             Registration for PSN is subject to acceptance of the PSN Terms of Service and Privacy Policy .

5.             Returns of any Applicable Product will be in accordance with the PlayStation Store Cancellation Policy.

6.             PlayStation®Plus subscription only available to users who have an account for the PSN with access to PlayStation®Store and high-speed internet.  PSN, PS Store and PS Plus subject to terms of use and country and language restrictions; PS Plus content and services vary by subscriber age. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice – www.playstation.com/gameservers.  Approved payment method details required to purchase PlayStation®Plus.  Full terms apply: PSN Terms of Service at www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For the 12 months membership:

PlayStation®Plus memberships will continue indefinitely until cancelled and the recurring membership fee of the then current price for a PlayStation®Plus: 12 month Membership will be deducted every 12 months from the user’s wallet automatically if the user has sufficient funds in their wallet or a valid payment method registered to their account.

·         Recurring PlayStation®Plus membership fee: £49.99 until otherwise notified by email to the email address registered to your account.

·         PlayStation®Plus billing frequency: every 12 months.

·         PlayStation®Plus membership duration: ongoing until cancellation.

A user can cancel their PlayStation®Plus membership at any time so that their membership will expire on their next payment due date. This will stop future payments of the membership fees but they will not receive a refund for payments already made.

Instructions on cancelling your membership are at https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

When a user purchases a membership, we will turn ON automatic funding in their account settings. This means that if a user does not have enough funds in their wallet to pay the membership fees, the required balance will be charged to the payment method registered to their account (if any) unless they turn off automatic funding. To turn off automatic funding, go to [Account Settings] > [Wallet] > [Wallet Settings].

7.             For Eligible Persons who are already one or three month PlayStation®Plus members and wish to take advantage of the Offer, their new 12 month PlayStation Plus Membership will begin when their next monthly or quarterly payment would otherwise have been due and, from then on, they will be charged on a recurring basis every year until they cancel (instead of every month or three months as they have previously paid).

8.             Internet required. Eligible Persons are responsible for any internet access fees.

9.             If there is any reason to believe that there has been a breach of these terms and conditions or incorrect, illegible, fraudulent or other invalid or improper information has been provided, the Promoter may in its sole discretion refuse to deliver the Offer.

10.          The Promoter reserves the right in its reasonable discretion to disqualify any person whose conduct is contrary to the spirit of these terms and conditions or the intention of the Offer.

11.          The Promoter accepts no responsibility for failure of any Eligible Person to create or sign-in to their account for the PSN to complete the Steps as result of any Eligible Person’s or third party’s network, hardware or software failure of any kind.

12.          The Promoter reserves the right to alter or cancel this Offer or update and/or amend these terms and conditions at any stage, if deemed necessary in its opinion or in the event of unforeseen circumstances.

13.          In the event of a dispute, the Promoter’s decision is final and no correspondence or discussion will be entered into.

14.          To the extent permitted by applicable law, these terms and conditions shall be construed and interpreted in accordance with the laws of England and the contract between each Eligible Person and the Promoter shall be deemed to have been formed and performed in England.