PlayStation.com

Legal

 
 

Zmluvné podmienky – Špecifické pravidlá súťaže „That’s You! PlayStation Plus“

 

1.            Súťaže „That’s You! PlayStation Plus“ („Súťaž“) sa môžu zúčastniť osoby vo veku minimálne 18 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Austrálii, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, Nemecku, na Novom Zélande, v Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, v Severnom Írsku, na Slovensku, v Spojenom Kráľovstve (bez Severného Írska), Španielsku, Švajčiarsku a Švédsku („Krajiny účastníkov“), okrem zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov a konzultantov Promotéra (podľa nižšie uvedenej definície) a ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na Promotéra a všetkých ostatných subjektov s profesionálnymi väzbami na predmetnú Súťaž („Účastníci“). Tieto Podmienky (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov s trvalým pobytom v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Severné Írsko, Slovensko, Spojené Kráľovstvo (bez Severného Írska), Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko.

 

2.            Príspevky do súťaže sa prijímajú od 8. novembra (8. 11. 2017) 10.00 (SEČ) („Dátum otvorenia“) do 9. decembra (9. 12. 2017) 00.59 (SEČ) („Dátum ukončenia“).  Obdobie od Dátumu otvorenia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Súťažné obdobie“.

 

3.             Účasť v Súťaži je bezplatná a nie je podmienená povinnosťou zakúpiť akékoľvek produkty. Účastníci musia byť počas Súťažného obdobia aktívni členovia služby PlayStation®Plus.  Účastníci svojou účasťou v Súťaži vyslovujú súhlas s tým, že tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) a tiež Všeobecné pravidlá sa pre nich stávajú záväzné (kliknite tu).

 

4.             Na účasť v Súťaži sú Účastníci povinní uskutočniť nasledujúce kroky počas Súťažného obdobia:

a)     ak ešte nemajú vytvorené konto Sony Entertainment Network („SEN“) (v minulosti známe pod názvom PlayStation®Network), vytvoriť si ho na svojom systéme PlayStation® alebo návštevou lokality http://eu.playstation.com/registration/;

b)    navštíviť webovú stránku súťaží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

c)     prihlásiť sa do konta SEN;

d)    kliknúť na odkaz súťaže „That’s You! PlayStation Plus“ a navštíviť stránku Súťaže;

e)     kliknutím na „Spustiť“ odštartovať kvíz s otázkami s možnosťou výberu z viacerých odpovedí;

f)     odpovedať na všetky otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, zadať odpoveď na rozhodujúcu otázku („Rozhodujúca otázka“), zadať jedinečný kód CAPTCHA, ktorý bude zobrazený na stránke, a kliknúť na možnosť „Odoslať“ a

g)    zadať informácie do uvedených polí a kliknúť na možnosť „Odoslať“.

 

5.             Registrácia do siete PlayStation™Network („PSN“) je podmienená vyslovením súhlasu s Podmienkami služby PSN, Zmluvou s používateľom a Politikou ochrany osobných údajov PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).  

 

6.             Súťaž bude mať jedného (1) výhercu („Výherca“) a ten si vyberie troch (3) spoločníkov. Promotér oznámi Výhercovi skutočnosť, že bol vybratý, e-mailom na e-mailovú adresu registrovanú k jeho účtu SEN, a to do dvoch (2) týždňov od Dátumu ukončenia.

 

7.             Na uplatnenie si nároku na Cenu pre výhercu (podľa nižšie uvedenej definície) je Výherca povinný náležitým spôsobom odpovedať na e-mail s príslušným oznámením od Promotéra do jedného (1) týždňa odo dňa odoslania tohto e-mailu a uviesť svoje celé meno, adresu, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo a mená spoločníkov, ktorých si vybral (aj tí musia mať minimálne osemnásť (18) rokov) („Spoločníci“). Uvedená poštová adresa musí byť rovnaká ako poštová adresa uvedená v čase prihlásenia sa do súťaže, inak môže byť Výherca diskvalifikovaný.

 

8.             Výherca získa nasledujúcu „Cenu pre výhercu“:

a)      spiatočné letenky ekonomickej triedy pre Výhercu a jeho Spoločníkov z významného medzinárodného letiska v ich domovskej krajine do Miami v USA (lety nemusia byť priame);

b)      pobyt na 5 nocí v dvoch (2) dvojlôžkových izbách v minimálne 4-hviezdičkovom hoteli v Miami v USA („Hotel“) (iba ubytovacie služby);

c)      presun z letiska v Miami do Hotela a späť v deň príletu a odletu;

d)      tvorivá dielňa zameraná na grafiti a lekcia grafiti;

e)      dvojhodinová mestská výzva po Miami. Spoločne budete zdolávať a lúštiť vyše 20 výziev a hádaniek počas veľkolepého dobrodružstva v Miami. Vašou úlohou bude vyriešiť interaktívne výzvy pozostávajúce z fotografií a jednoduchých otázok, aby ste získali čo najvyššie skóre. Budete spoznávať seba navzájom aj celé mesto, a ak každý využije svoje silné stránky, dostanete sa až na vrchol!

f)       35 minút tzv. flyboardingu;

g)      balík vstupov do nočných klubov;

h)      cestovné poistenie (v súlade s ustanoveniami klauzuly 25 nižšie) a

i)        vreckové vo výške 500 £ (alebo ekvivalent tejto sumy v miestnej mene Výhercu, pričom konkrétna výška tejto sumy bude stanovená v deň zaslania peňazí Výhercovi) na stravu, nápoje a dopravu (nad rámec vyššie uvedenej dopravy tvoriacej súčasť výhry) počas celého výletu („Vreckové“).

 

9.             Konečná hodnota Ceny pre výhercu bude závisieť od poskytnutej dopravy a ubytovania, približná hodnota Ceny (bez DPH a nákladov na letenky) je však:

a)     5 375 £ a

b)    5 913 €.

 

Cena leteniek bude závisieť od mnohých faktorov vrátane krajiny odletu a dátumu rezervácie a nebola zahrnutá do vyššie uvedených súm vyjadrujúcich hodnotu Ceny.

 

10.          S výhercom sa do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy doručí Promotérovi svoje údaje, skontaktuje externá agentúra („Agentúra“), ktorá s ním dohodne všetko potrebné v súvislosti s cestou a ďalšie logistické záležitosti súvisiace s cenou. Agentúra sa môže obrátiť na Výhercu, aby s ním dohodla nevyhnutné podrobnosti ohľadom cesty (napríklad požadované letisko odletu a časy letov), pričom však vo všetkých veciach v spojitosti s letom, hotelom a dopravou môže rozhodnúť Agentúra na základe vlastného uváženia.

 

11.          Výherca a jeho Spoločníci budú musieť vyplniť formulár o akceptácii ceny a zaslať agentúre kópie pasov, aby Agentúra mohla obratom vybaviť všetky potrebné náležitosti.  Na vyžiadanie Agentúry Výherca poskytne akékoľvek ďalšie osobné údaje (za seba a svojich Spoločníkov), ktoré môžu byť z opodstatnených dôvodov nevyhnutné.

 

12.             Všetky cestovné a iné súvisiace výdavky, ktoré netvoria súčasť Ceny, vrátane (okrem iného) dopravy z miesta bydliska Výhercu na letisko a späť, prípadných povinných víz, očkovaní, pasov a súvisiacich nákladov, vedľajších nákladov, pobytových poplatkov a mestských daní, stravy a občerstvenia nad rámec Vreckového, hradí výherca.

 

13.          Cenu si musí výherca „prevziať“ do 31. októbra 2018.

 

14.          Výherca a všetci hostia musia cestovať spoločne a všetky zložky ceny musia využiť naraz.

 

15.          Cenu si nemožno „vybrať“ počas Vianoc, Nového roka, v deň sv. Valentína, v júli, v auguste ani počas jarných prázdnin či štátnych sviatkov v krajine odletu alebo v krajine destinácie.

 

16.          Výherca musí povinne predložiť tri (3) preferované dátumy odchodu. Najskorší dátum odchodu musí oznámiť minimálne s 90-dňovým predstihom. Medzi jednotlivými dátumami odchodu musí byť odstup v dĺžke najmenej 1 kalendárneho mesiaca.

 

17.          Ubytovanie bude zabezpečené pre štyri (4) dospelé osoby, ktoré budú zdieľať dve (2) dvojlôžkové izby.

 

18.          Platia zmluvné podmienky jednotlivých dodávateľov, okrem iného aj tieto:

a)     Flyboarding: Minimálny vek 12 rokov, pričom účastníci musia mať minimálne 45 kg a maximálne 135 kg.

b)    Mestská výzva: Vyžaduje sa smartfón s prístupom na internet.

c)     Balík vstupov do nočných klubov: Účastníci musia mať minimálne 21 rokov a musia vlastniť platný preukaz totožnosti. Ak budú výherca alebo hostia mladší ako 21 rokov, zabezpečí sa alternatívny program.

 

19.          Konkrétne ubytovanie, reštaurácie a výlety budú závisieť od dostupnosti v čase rezervácie. Môžu sa ponúknuť alternatívy, ktoré budú závisieť od dostupnosti.

 

20.          Kupóny na aktivity/ubytovanie nemôžu byť Výhercovi poslané skôr ako 7 dní pred udalosťou.

 

21.          Výherca bude pri nástupe na ubytovanie v Hoteli povinný poskytnúť údaje platnej kreditnej alebo debetnej karty ako formu bezpečnostnej zábezpeky.

 

22.          Výherca so svojím Spoločníkom musia mať platný pas s dátumom expirácie aspoň šesť (6) mesiacov po dni spiatočného letu.

 

23.          Za cestovné víza zodpovedajú Výherca a jeho Spoločníci. Je možné, že Výherca a jeho Spoločníci budú musieť navštíviť príslušnú webovú stránku, vyplniť povinné informácie a požiadať o povolenie na vstup do USA.  Bez platných víz (v relevantnom prípade) nemusí byť Výhercovi a jeho Spoločníkom povolený vstup do USA.

 

24.          Výherca a jeho Spoločníci si musia so sebou vziať fotokópiu svojho preukazu totožnosti s fotografiou vydaného štátnym orgánom (napr. občiansky preukaz, pas alebo vodičský preukaz).

 

25.          Agentúra pred odletom zabezpečí cestovné poistenie základnej úrovne (s vylúčením akýchkoľvek už existujúcich zdravotných ťažkostí) pre Výhercu a jeho Spoločníkov. Krytie cestovného poistenia podlieha obmedzeniam a zmluvným podmienkam poskytovateľa poistenia.  Výherca a jeho Spoločníci znášajú akékoľvek ďalšie náklady súvisiace s obstaraním poistného krytia rizík súvisiacich s už existujúcimi zdravotnými ťažkosťami alebo osobami staršími ako 75 rokov (v relevantných prípadoch).

 

26.          Agentúra vyvinie primerané úsilie, aby Výhercovi doručila Cenu pre výhercu nasledujúcou formou:

a)     elektronické lístky alebo potvrdenia rezervácií letov, dopravy, cestovného poistenia a Hotela („Dokumenty“) e-mailom na e-mailovú adresu poskytnutú Výhercom (výherca je povinný si všetky vyššie uvedené Dokumenty vytlačiť) a

b)    vreckové bankovým prevodom na bankový účet uvedený Výhercom,

a to do 30 dní odo dňa, kedy Výherca poskytol Agentúre všetky požadované podrobnosti.

 

27.          V týchto zmluvných podmienkach sa pod pojmom „Cena“ bude rozumieť Cena pre výhercu.

 

28.          Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať. Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady; hoci Promotér si vyhradzuje právo na zámenu ľubovoľnej z Cien za cenu v podobnej hodnote.

 

29.          Promotér nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy, prípadne akékoľvek problémy, ktoré môžu vyústiť do straty alebo nezaregistrovania súťažného príspevku alebo korešpondencie.

 

30.          V prípade rozporov bude rozhodnutie Promotéra konečné bez ďalších diskusií a možnosti vzniesť námietku.

 

31.          Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže alebo aktualizáciu týchto Podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

 

32.          Ak sa Cena po obdržaní preukáže byť chybná, nefunkčná alebo poškodená, Promotér musí byť o tejto skutočnosti informovaný do siedmich (7) dní od prijatia, pretože v opačnom prípade sa Cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na štatutárne práva Výhercu (v relevantných prípadoch).

 

33.          Výherca a jeho Spoločníci súhlasia s tým, že sa zúčastnia prípadných primeraných propagačných aktivít vyžadovaných zo strany Promotéra. Promotér môže mať konkrétne záujem o natočenie Výhercu a jeho Spoločníkov pri Udalostiach.  Účasťou na Udalostiach Výherca so svojimi Spoločníkmi udeľujú Promotérovi a jeho spriazneným spoločnostiam, držiteľom jeho licencií a splnomocneným zástupcom povolenie:

a)     fotografovať, filmovať a nahrávať ich počas návštevy;

b)    upraviť, pozmeniť, reprodukovať, zverejniť a distribuovať tieto fotografie, nahrávky a filmy alebo akékoľvek z nich odvodené diela („Materiály“) na ľubovoľnom médiu a

c)     používať tieto Materiály (čiastočne alebo v celku) kdekoľvek na svete, bezplatne a časovo neobmedzene na akékoľvek účely, ktoré budú považovať za potrebné na propagáciu, inzerciu alebo používanie produktov či služieb Promotéra, prípadne čohokoľvek, čo s nimi súvisí alebo je z nich odvodené.

 

34.          Výherca so svojimi spoločníkmi tiež súhlasí s tým, že sa vzdáva akýchkoľvek morálnych práv, ktoré by mohol mať na Materiál a zbavuje Promotéra a jeho sprievodné spoločnosti, licenčných partnerov a koncesionárov možnosti stať sa terčom akýchkoľvek nárokov na platbu v spojitosti s používaním Materiálu.

 

35.          Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto Podmienok, prípadne predloženiu nesprávnych, nečitateľných, nepravdivých alebo inak neplatných alebo nevhodných informácií, Promotér má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť spracovať súťažný príspevok alebo odovzdať udelenú Cenu. Ak Účastník poruší ustanovenia klauzúl 3, 4, 5, 7 alebo 11, prípadne odošle príspevky prostredníctvom viacerých účtov, alebo ak existuje dôvod domnievať sa, že niekto hlasoval za príspevok Účastníka za úplatu či na základe akéhokoľvek iného stimulu od Účastníka alebo tretej strany, takýto Účastník bude zo Súťaže vylúčený a jeho príspevok bude vyhlásený za neplatný.

 

36.          Výherca môže mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a bude nositeľom zodpovednosti za všetky sprievodné daňové záväzky.

 

37.          Výherca a jeho Spoločníci musia povinne dodržiavať všetky príslušné pravidlá vstupu pri návšteve miest v súvislosti s jednotlivými zložkami Ceny pre výhercu.  Akékoľvek znemožnenie vstupu nie je zodpovednosťou Promotéra, pričom Promotér nebude niesť žiadnu zodpovednosť za Výhercu vo vyššie uvedenom ohľade.

 

38.          Promotér môže podľa vlastného uváženia zverejniť meno Výhercu na webových stránkach Promotéra.  Meno výhercu bude sprístupnené osobám, ktoré odošlú opodstatnenú žiadosť s priloženou obálkou s vlastnou adresou a označenou heslom „That’s You! PlayStation Plus“ na adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom. Takáto žiadosť musí byť doručená do šiestich (6) týždňov od Dátumu ukončenia.

 

39.          Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné pravidlá.  Ak si chcete preštudovať Všeobecné pravidlá, kliknite tu.

 

40.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

 

41.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto Podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s anglickým právnym poriadkom, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.