PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Zmluvné podmienky – Špecifické pravidlá pre súťaž „#wipEoutPS4“

 

1.             Do súťaže „#wipEoutPS4“ („Súťaž“) sa môžu zapojiť osoby vo veku 13 rokov a viac, ktoré majú trvalý pobyt v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené Kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko alebo Švédsko („Krajiny účastníkov“), okrem zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov a konzultantov Promotéra (podľa nižšie uvedenej definície) a ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na Promotéra a všetkých ostatných subjektov s profesionálnymi väzbami na predmetnú Súťaž („Účastníci), Tieto Podmienky (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov s trvalým pobytom v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené Kráľovstvo Španielsko, Švajčiarsko alebo Švédsko.

 

2.             Účastníci vo veku medzi 13 a 17 rokov musia získať na účasť v Súťaži súhlas rodiča/zákonného zástupcu.

 

3.             Súťaž začína prijímať príspevky 12. 7. 2017 o 16:00 („Dátum otvorenia“) a príjem príspevkov končí 12. 8. 2017 o 16:00 („Dátum ukončenia“).  Obdobie od Dátumu otvorenia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Súťažné obdobie.

 

4.             Účasť v Súťaži je bezplatná a nie je podmienená povinnosťou zakúpiť akékoľvek produkty.  Účastníci svojou účasťou v Súťaži vyslovujú súhlas s tým, že tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) a tiež Všeobecné pravidlá sa pre nich stávajú záväzné (kliknite tu).

 

5.             Na účasť v Súťaži sú Účastníci povinní uskutočniť nasledujúce kroky počas Súťažného obdobia:

a)     navštíviť stránku PlayStation Europe v službe SoundCloud na adrese  https://soundcloud.com/playstationeu ;

b)    prihlásiť sa do svojho účtu SoundCloud (ak ešte účet v službe SoundCloud nemajú, mali by si ho vytvoriť kliknutím na odkaz vytvorenia účtu);

c)     kliknúť na zoznamy skladieb a prejsť na zoznam s názvom „Addiktion “Shake It (WipEout Instrumental Edit)”“;

d)    prejsť kurzorom myši na položky zoznamu skladieb („Skladby Addiktion“), kliknúť na položku „…(More)“ (Viac) a potom kliknúť na možnosť „Download“ (Stiahnuť);

e)     použiť digitálny audio softvér na vytvorenie vlastného remixu s použitím jednej alebo viacerých Skladieb Addiktion, ako aj vlastných hudobných skladieb (upozorňujeme, že Účastníci musia používať iba skladby, ktoré pozostávajú kompletne zo zvukových záznamov, ktoré majú vo svojom vlastníctve, prípadne na ktoré získali všetky relevantné práva pre všetky účely súvisiace s touto Súťažou – ak sa preukáže, že Účastník porušil vlastnícke práva tretej strany, bude vylúčený zo Súťaže) („Remix“);

f)     navštíviť web https://wetransfer.com/, kliknúť na položku „Add your files“ (Pridať súbory) a nahrať Remix vo formáte .wav; a

g)    zadať e-mailovú adresu siee.wipeoutps4@sony.com do poľa „Email to“ (E-mail príjemcu), vložiť vlastnú e-mailovú adresu do poľa „Your email“ (Váš e-mail), celé meno do poľa „Message“ (Správa) a kliknúť na tlačidlo „Transfer“ (Preniesť).

 

6.             Každý účastník má právo podať len jeden (1) súťažný príspevok a bude mať nárok na získanie len jednej (1) Ceny (podľa nižšie uvedenej definície).

 

7.             Každý Účastník je povinný dodržiavať znenie Všeobecných pravidiel a obzvlášť častí 6 a 7.  Navyše, príspevky nesmú obsahovať nasledujúce prvky:

a)     pornografia, nahota alebo obrázky so sexuálnou tematikou;

b)    narážky, útoky alebo nenávistné obrázky alebo vyjadrenia;

c)     obťažujúci alebo hanlivý obsah;

d)    obsah, ktorý zasahuje do súkromia alebo bezpečnosti vás alebo iných;

e)     akýkoľvek obsah, ktorý znevažuje jedno z pohlaví, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie, náboženstvo, prípadne etnickú alebo národnostnú príslušnosť;

f)     násilné alebo nebezpečné správanie; a/alebo

g)    nevyžiadané (spamové), reklamné alebo komerčné činnosti.

 

8.            Promotér zaručuje Účastníkom právo používať, reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a prenášať Skladby Addiktion, ako aj takto vytvorené zvukové nahrávky alebo ich časti a akékoľvek hudobné kompozície vytvorené na účely Súťaže, ako je to uvedené v týchto Podmienkach.

 

9.             Každý Účastník udeľuje Promotérovi trvalú, celosvetovú, výlučnú licenciu bez licenčného poplatku na použitie príspevkov na komerčné a propagačné účely a na všetky účely súvisiace so Súťažou, vo všetkých médiách okrem iného vrátane všetkých online platforiem, ktoré sú pod kontrolou Promotéra. Každý Účastník sa vzdáva akýchkoľvek prípadných morálnych práv na svoj Remix.

 

10.          Všetky príspevky musia predstavovať kompletne pôvodné dielo (s výnimkou Skladieb Addiktion), aby neporušovali práva duševného vlastníctva tretích strán.  Promotér nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, ak Účastníci ignorujú tieto Podmienky a každý Účastník súhlasí s plným odškodnením Promotéra v prípade akýchkoľvek nárokov vznesených tretími stranami z dôvodu porušenia týchto Podmienok.

 

11.          Bude vyhlásený jeden (1) výherca („Výherca prvej ceny“) a deväť (9) výhercov na druhom mieste (každý označovaný ako „Výherca druhej ceny“). Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny bude vybratý štyrmi (4) Najcennejšími hráčmi hier na PlayStation „MVP“ (ako ich definuje fórum PlayStation) a jedným (1) alebo viacerými zamestnancami Promotéra („Porota“) na základe originality a kreativity Remixu. Rozhodnutie poroty je konečné.

 

12.          O výbere upovedomí Promotér Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutú účastníkom v čase zadávania do štyroch (4) týždňov od Dátumu ukončenia.

 

13.          Aby si mohol Výherca prvej ceny nárokovať Cenu (ako je definovaná nižšie), musí podpísať samostatnú licenčnú zmluvu. Výherca prvej ceny a všetci Výhercovia druhej ceny musia primerane reagovať na e-mail s upozornením od Promotéra do dvoch (2) týždňov od jeho odoslania a:

a)     ak je Výherca vo veku trinásť (13) až sedemnásť (17) rokov, musí poskytnúť Promotérovi e-mailovú adresu rodiča/zákonného zástupcu s cieľom získať súhlas rodiča/zákonného zástupcu s účasťou v Súťaži a dohodnúť doručenie Ceny („E-mail súhlasu rodiča“). Ak rodič/zákonný zástupca Výhercu neodpovie do jedného (1) týždňa od odoslania E-mailu súhlasu rodiča, Porota udelí Cenu nasledujúcemu víťaznému Účastníkovi; alebo

b)    ak je Výherca vo veku osemnásť (18) rokov a viac, musí uviesť svoje celé meno, poštovú adresu a dátum narodenia.

 

14.          Výherca získa:

a)     príležitosť umiestniť svoj víťazný Remix („Víťazný remix“) do hry WipEout Omega Collection pre PlayStation®4 („Hra“);

b)    príležitosť pridať svoj Víťazný remix do zoznamu skladieb „WipEout Omega Collection“ v službe Spotify od používateľa PlayStation™Music (počas celého obdobia, kedy bude uvedený zoznam skladieb k dispozícii v službe Spotify) („Zoznam skladieb hry“);

c)     jeden (1) disk s hrou WipEout Omega Collection pre PlayStation®4; a

d)    jedno (1) zariadenie PlayStation®4 Pro 1 TB Jet Black,

s celkovou približnou hodnotou GBP 379,98 / 439,98 EUR / NZD 709,90 / AUD 614,90 / DKK 3 648 / NOK 4 448,90 / SEK 4 448 / CZK 11 789 / HUF 142 898 / PLN 1 925,32 / RUB 34 280 / CHF 473,11 („Cena pre výhercu“).

 

15.          Každý Výherca druhej ceny získa:

a)     jeden (1) disk s hrou WipEout Omega Collection pre PlayStation®4; a

b)    jedno (1) tričko s motívom hry WipEout Omega Collection (dostupné v rôznych veľkostiach);

s celkovou približnou hodnotou GBP 34,95 / 45,66 EUR / NZD 78,88 / AUD 63,46 / DKK 391 / NOK 503,41 / SEK 504 / CZK 1 148 / HUF 14 744 / PLN 184 / RUB 2 649 / CHF 43,52 („Cena pre výhercu druhej ceny“).

 

16.          Promotér vynaloží primerané úsilie v snahe doručiť:

a)     registrovanou poštou, Cenu pre výhercu (okrem Víťazného remixu a Zoznamu skladieb hry) Výhercovi; a

b)    registrovanou poštou Cenu pre výhercu druhej ceny všetkým Výhercom druhej ceny,

do štyroch (4) týždňov od obdržania podrobných informácií o Výhercovi prvej ceny a/alebo Výhercoch druhej ceny. Víťazný remix bude umiestnený do Hry a pridaný do Zoznamu skladieb hry najneskôr 1. decembra 2017.

 

17.          V rámci týchto Podmienok bude pojem „Cena“ označovať Cenu pre výhercu prvej ceny alebo Cenu pre výhercu druhej ceny v závislosti od príslušného kontextu.

 

18.          Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady; Promotér si však vyhradzuje právo na výmenu akejkoľvek ceny za cenu s podobnou hodnotou vrátane (no nie výlučne) v prípade technických problémov-

 

19.          Promotér nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy, prípadne akékoľvek problémy, ktoré môžu vyústiť do straty alebo nezaregistrovania súťažného príspevku alebo korešpondencie.

 

20.          V prípade rozporov bude rozhodnutie Promotéra konečné bez ďalších diskusií a možnosti vzniesť námietku.

 

21.          Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže alebo aktualizáciu týchto Podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

 

22.          Ak sa Cena po obdržaní preukáže byť chybná, nefunkčná alebo poškodená, Promotér musí byť o tejto skutočnosti informovaný do siedmich (7) dní od prijatia, pretože v opačnom prípade sa Cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na štatutárne práva (v relevantných prípadoch) Výhercu prvej ceny a Výhercu druhej ceny.

 

23.          Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny súhlasia s tým, že sa v primeranom rozsahu budú podieľať na novinárskych aktivitách podľa požiadaviek Promotéra.

 

24.          Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto Podmienok, prípadne predloženiu nesprávnych, nečitateľných, nepravdivých alebo inak neplatných alebo nevhodných informácií, Promotér má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť spracovať súťažný príspevok alebo odovzdať udelenú Cenu. Ak Účastník nesplní podmienky podľa bodov 2, 5, 6, 7, 10 alebo 13, prípadne použije na odoslanie príspevkov viacero účtov, alebo v prípade, ak existuje dôvod domnievať sa, že niekto hlasoval za príspevok Účastníka za úplatu či na základe akéhokoľvek iného stimulu pochádzajúceho od Účastníka alebo tretej strany, bude vylúčený zo Súťaže a ich príspevok bude vyhlásený za neplatný.

 

25.          Výherca prvej ceny a Výhercovia druhej ceny môžu mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a budú nositeľmi zodpovednosti za všetky sprievodné daňové záväzky.

 

26.          Promotér môže podľa vlastného uváženia zverejniť meno Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny na webových stránkach Promotéra.  Meno Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny bude dostupné na základe odôvodnenejpožiadavky tým subjektom, ktoré priložia obálku s vlastnou adresou a označením „#wipEoutPS4 Competition“ na nasledujúcu adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šiestich (6) týždňov od Dátumu ukončenia.

 

27.          Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné pravidlá.  Ak si chcete preštudovať Všeobecné pravidlá, kliknite tu.

 

28.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP Spojené Kráľovstvo.

 

29.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto Podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s anglickým právnym poriadkom, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.

 

Upozornenie služby SoundCloud:

Príspevky, ktoré nebudú v súlade s podmienkami platformy SoundCloud, budú zo súťaže vylúčené.

Súťaž v žiadnom ohľade nesponzoruje, nepropaguje ani nespravuje služba Soundcloud, ani s ňou nemá akúkoľvek spojitosť.  Každý účastník poskytuje informácie Promotérovi a nie službe Soundcloud. Informácie od každého Účastníka sa budú používať výlučne na účely správy súťaže. Všetcí Účastníci súhlasia, že v rozsahu povolenom príslušným zákonom nepreberá služba Soundcloud v súvislosti so Súťažou žiadne záväzky.