PlayStation.com

Právne informácie

 
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA KUPÓNOV S KÓDOM PSN

1.           Tento kupón s kódom („kupón s kódom“) vydáva spoločnosť Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited so sídlom na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Veľká Británia (identifikačné číslo 6020283) („my“, „nás“, „naše“).  Keď uvádzame „vás“ alebo „vaše“, myslíme tým príjemcu kupónu s kódom.

2.           Na uplatnenie kupónu s kódom budete potrebovať (i) určený hardvér; (Ii) účet v sieti PlayStation™Network registrovaný v krajine, ku ktorej sa viaže kupón s kódom; a (iii) internetové pripojenie (napr. širokopásmové, Wi-Fi alebo mobilný internet, v závislosti od platformy Sony).  Poplatky spojené s internetovým pripojením hradíte vy.

3.           Ak si chcete založiť účet, musíte mať najmenej 7 rokov a musíte prijať zmluvné podmienky, zmluvné podmienky používania kupónu s kódom, zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky používania softvéru, ktoré nájdete na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Ak ešte nemáte 18 rokov, účet musí založiť váš rodič alebo zákonný zástupca a vám musí vytvoriť účet člena rodiny/podúčet.  Ak máte účet člena rodiny mladšieho ako 18 rokov/podúčet, pred uplatnením tohto kupónu s kódom musíte získať súhlas od držiteľa správcovského rodinného/hlavného účtu.

4.           Ak nie je uvedené inak, kupóny s kódom sa smú použiť len jednorazovo a pre jeden účet.  V súlade s platnými právnymi predpismi sa kupóny s kódom nesmú vymeniť, preniesť, predať, uplatniť ani zameniť za hotovosť alebo kredit (okrem situácie, kedy kupón s kódom zakúpite pre niekoho iného ako darček).

5.           V prípade straty, poškodenia, odcudzenia alebo využitia bez vášho súhlasu sa za kupóny s kódom neposkytuje náhrada.  Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo pozastaviť používateľské účty a požadovať alternatívny spôsob platby, ako aj právo prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu našich záujmov v prípade, že sa v službe PSN alebo na nákup obsahu/služieb použije podvodne získaný kupón s kódom. 

6.           Na určitý obsah/služby dostupné prostredníctvom kupónov s kódom sa môžu vzťahovať ďalšie špecifické obmedzenia, napríklad obmedzenia na základe veku a používateľských práv vrátane zmluvných podmienok používania softvéru.  Deti nesmú uplatňovať kupóny na obsah ani získať prístup k obsahu, na ktorý sa vzťahuje vekové obmedzenie, pokiaľ nedovŕšili príslušný vek.

7.           Kupón s kódom sa dá uplatniť len krajinách, v ktorých je k dispozícii obsah/služby.  Môžu platiť aj ďalšie územné obmedzenia.

8.           Ak je kupón s kódom chybný, našou jedinou povinnosťou je vymeniť vám daný kupón s kódom za nový, čo je zároveň jediná náprava, na ktorú máte nárok.  V rozsahu povolenom príslušným miestnym zákonom neposkytujeme my ani naši držitelia licencií, pridružené spoločnosti, ani poskytovatelia licencií žiadne záruky, výslovné ani odvodené, týkajúce sa kupónov s kódom vrátane, a to bez obmedzení, akýchkoľvek výslovných alebo odvodených záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel a vylučujeme akúkoľvek ďalšiu zodpovednosť voči vám súvisiacu s vaším používaním kupónu s kódom.  Ako spotrebiteľ môžete mať ďalšie zákonné práva, na ktoré tieto zmluvné podmienky nemajú vplyv.

9.           Tieto zmluvné podmienky môžeme bez vášho súhlasu postúpiť ktorémukoľvek členovi skupiny spoločností Sony za predpokladu, že takéto postúpenie nebude mať negatívny vplyv na vaše práva vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok.

10.        V prípade, že sú kupóny s kódom súčasťou propagačnej ponuky, je potrebné spočiatku adresovať všetky sťažnosti súvisiace s týmito ponukami  promotérovi ponuky.

11.        Dopĺňanie prostriedkov do peňaženky: Kupóny s kódom používané na vloženie prostriedkov do peňaženky PSN („kupóny s kódom na doplnenie prostriedkov do peňaženky“) si môžu uplatniť len vlastníci účtu starší ako 18 rokov.  Kupóny s kódom na doplnenie prostriedkov do peňaženky sa smú používať len na vloženie prostriedkov do účtov registrovaných v krajine vydania kupónu s kódom na doplnenie prostriedkov do peňaženky.    Držitelia správcovského rodinného/hlavného účtu môžu udeliť členovi rodiny/držiteľovi podúčtu prístup k peňaženke správcovského rodinného účtu a nastaviť mesačný limit výdavkov. Kupóny s kódom na doplnenie prostriedkov do peňaženky sa smú používať len na nákup obsahu/služieb.

12.        Predplatné: Môže byť potrebné zadať údaje kreditnej/debetnej karty.  Predplatné bude trvať, až kým ho nezrušíte, a na konci účtovného obdobia sa automaticky naúčtuje za ďalšie obdobie v súlade so zmluvnými podmienkami služby PSN.  Naúčtuje sa vám cena za zakúpené predplatné uvedená v obchode PS Store, ktorá je platná k dátumu vypršania platnosti účtovného obdobia. Následné zmeny ceny vám oznámime prostredníctvom e-mailu. Súhlasíte s tým, že sa opakujúci poplatok za predplatné stiahne automaticky.  Ak nemáte v peňaženke PSN dostatok prostriedkov, príslušný nedoplatok sa naúčtuje na platobný spôsob registrovaný vo vašom účte (ak existuje), pokiaľ funkciu automatického financovania [automatic funding] nevypnete.  Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. Platnosť predplatného následne vyprší na konci aktuálneho účtovného obdobia. Už uskutočnené platby vám nebudú vrátené. Pokyny na zrušenie predplatného nájdete na adrese www.playstation.com/get-help/help-library/.  Úplné znenie zmluvných podmienok nájdete v Podmienkach používania služby PSN na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.        Predplatné PlayStation®Plus : Obsah/služby PlayStation®Plus sa líšia v závislosti od veku používateľa, ktorý si uplatňuje kupón. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté. Hry zahrnuté v predplatnom podliehajú zmenám. Dostupnosť služby sa negarantuje.

14.        Predplatné PlayStation®Now: Kupóny s kódom pre službu PS Now si môžu uplatniť len vlastníci účtu, ktorí majú najmenej 18 rokov. Hry služby PS Now a ich funkcie sa môžu meniť. Hry sa streamujú v rozlíšení najviac 720p a môžu sa líšiť od stiahnutých hier alebo hier na disku. Obsah na stiahnutie a doplnky nemusia byť so streamovanými hrami kompatibilné. Používatelia potrebujú na streamovanie hier internetové pripojenie s rýchlosťou minimálne 5 Mb/s. Dostupnosť služby sa negarantuje. Je možné, že na prístup k niektorým titulom budú musieť používatelia čakať. Nie všetky funkcie systému/siete sú podporované. K dispozícii na systéme PlayStation®4 a v počítačoch so systémom Windows. V prípade hrania na počítačoch so systémom Windows platia požiadavky na systém (vrátane ovládača). Pozrite si stránku: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.        Skúšobný odber služieb PlayStation®Plus a PS Now: UPOZORNENIE NA AUTOMATICKÚ ZMENU SKÚŠOBNÉHO ODBERU NA SPOPLATNENÝ ODBER: Ak máte nárok na skúšobný odber a nezrušíte svoj skúšobný odber služieb PlayStation®Plus alebo PlayStation®Now pred ukončením skúšobnej doby (čo sa dá urobiť vypnutím automatického obnovenia v časti Správa predplatných v rámci Správy účtu), automaticky sa zmení na spoplatnené predplatné s automatickou obnovou fakturované vopred na mesačnej báze s aktuálnou cenou v obchode PS Store v deň splatnosti platby.  Súčasní predplatitelia príslušného predplatného nie sú oprávnení na skúšobný odber. Každý používateľ má nárok len na jeden skúšobný odber.

16.        Ako sa tieto Zmluvné podmienky uplatňujú?

16.1.      Ak využívate službu PSN ako spotrebiteľ:

16.1.1.  tieto Zmluvné podmienky, všetky zmluvy uzatvorené v súlade s nimi a akékoľvek spory, ktoré sa v spojitosti s nimi môžu vyskytnúť, sa budú riadiť a stanovovať podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu, ale budete krytí dodatočnou ochranou záväzných zákonov krajiny, v ktorej žijete. Záväzné zákony krajiny, v ktorej žijete, majú prednosť pred zákonmi Anglicka a Walesu.

16.1.2.  môžeme tieto Zmluvné podmienky vymáhať na súde v krajine, v ktorej žijete.

16.1.3.  môžete tieto Zmluvné podmienky vymáhať na súde v krajine, v ktorej žijete alebo v ktorej je naša spoločnosť registrovaná. 

16.2. Pokiaľ používate službu PSN inak ako spotrebiteľ:

16.2.1. tieto Zmluvné podmienky, všetky zmluvy uzatvorené v súlade s nimi a akékoľvek spory, ktoré sa v spojitosti s nimi môžu vyskytnúť, sa budú riadiť a stanovovať podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu a

16.2.2. výlučné právomoci budú mať súdy v Anglicku a vo Walese.

17.        Ak máte nejaké otázky o používaní kupónov s kódom, navštívte náš zákaznícky servis na adrese www.playstation.com/get-help/help-library/.