PlayStation.com

Právne informácie

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Zmluvné podmienky súťaže „PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018 Competition“

 

Špecifické pravidlá

Názov súťaže

PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018

Dátum spustenia

1. apríla 2019 o 11:00

Dátum ukončenia

30. apríla 2019 o 11:00

Účastnícke krajiny

Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Írsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Ukrajina

Podmienky účasti

Každý Účastník: 

·        musí mať buď aktívne členstvo v službe PlayStation Plus na dvanásť (12) mesiacov v čase prihlásenia do súťaže, alebo

·        si musí zakúpiť členstvo v službe PlayStation Plus na dvanásť (12) mesiacov počas Obdobia trvania súťaže v obchode PlayStation® Store.

Po splnení jedného z vyššie uvedených krokov bude každému Účastníkovi zaslaný e-mail („E-mail s podmienkami prihlásenia do súťaže“) od Promotéra s informáciami o súťaži vrátane odkazu na Prihlasovaciu stránku.

(Poznámka: E-mail s podmienkami prihlásenia do súťaže dostanú len tí Účastníci, ktorí sa predtým prihlásili na odber propagačnej/reklamnej komunikácie od Promotéra).

Spôsob prihlásenia

Na prihlásenie do Súťaže musia Účastníci (počas Obdobia trvania súťaže):

a.         splniť kritériá Podmienok pre účasť uvedené vyššie;

b.         kliknúť na odkaz v e-maile s podmienkami prihlásenia do súťaže, aby sa im otvorila Prihlasovacia stránka;

c.          vyplniť požadované časti na Prihlasovacej stránke vrátane úspešného zodpovedania otázok týkajúcich sa schopností;

 

(každý „Účastník“ posielajúci „Prihlášku“).

Obdobie trvania súťaže

[1.] apríla 2019 – [30.] apríla 2019

Spôsob výberu výhercu

Výhercom bude ten Účastník, ktorý čo najpresnejšie odhadne odpoveď na otázku týkajúcu sa schopností. Promotér v prípade nerozhodného výsledku odošle Účastníkom so zhodnými odpoveďami dodatočnú rozhodujúcu otázku, na základe ktorej sa určí Výherca (každý „Výherca“).

Počet výhercov

Dvaja (2) výhercovia.

Spôsob oznámenia

O výbere upovedomí Promotér každého Výhercu prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutú Účastníkom v čase prihlásenia sa do súťaže do troch (3) dní od dátumu skončenia Obdobia trvania súťaže.

 

Na prevzatie Ceny je každý Výherca povinný náležitým spôsobom reagovať na e-mailové oznámenie Promotéra do troch (3) dní odo dňa obdržania e-mailového oznámenia Promotéra.

 

Výherca musí uviesť svoje celé meno, poštovú adresu, vek, kontaktné telefónne číslo, meno Spoločníka a všetky ďalšie podrobnosti, ktoré sa môžu požadovať na doručenie lístka na finálový zápas Ligy majstrov UEFA („Určený zápas“).

 

Výhercom pripomíname, že Promotér nedokáže zmeniť už zadanú poštovú adresu na doručenie lístka.

 

Ak sa má Cena odovzdať až na Určenom zápase, Výherca a jeho Spoločník si musia so sebou priniesť kópiu úradného preukazu totožnosti s fotografiou, ako je napríklad pas, vodičský preukaz alebo občiansky preukaz.

 

Cena

Každý Výherca dostane:

-       jeden (1) pár lístkov na Určený zápas (skladá sa z jedného (1) lístka pre Výhercu a jedného (1) lístka pre Výhercom pozvaného Spoločníka („Spoločník“));

-       cestu do Madridu (mesto, v ktorom sa Určený zápas odohrá) a naspäť domov pre Výhercu a Spoločníka; a

-       ubytovanie v Madride pre Výhercu aj Spoločníka

 

(spolu tvoria „Cenu“).  Maximálna hodnota Ceny je 1 900 EUR (pre Výhercu aj Spoločníka).

 

Každá Cena podlieha Zmluvným podmienkam pre získanie lístka UEFA a akýmkoľvek Ďalším podmienkam pre účasť na zápase.

Zmluvné podmienky pre získanie lístka UEFA

 Celé znenie podmienok si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/57/62/28/2576228_DOWNLOAD.pdf.

 

Účastníkom pripomíname, že lístky na Určený zápas nemožno predať. Ak sa zistí, že Výherca lístky predal, nárok na Cenu mu bude odopretý a môže to viesť k ďalším opatreniam.

Ďalšie podmienky účasti na zápase

Návštevníkom zápasu môže byť odopretý prístup na podujatie v prípade, ak sa na miesto konania zápasu dostavia s akýmikoľvek predmetmi výbavy hosťujúceho tímu, vo farbách hosťujúceho tímu alebo ak sa na svojich miestach nebudú správať vhodne.

 

Každý Výherca a jeho Spoločník musia dbať na to, aby sa pri účasti na Určenom zápase správali v súlade s relevantnými pravidlami vstupu.  Akékoľvek odmietnutie vstupu nie je zodpovednosťou Promotéra a Promotér nebude niesť žiadnu zodpovednosť za Výhercu ani za jeho Spoločníka.

 

 

Všeobecné zmluvné podmienky

1.             Do súťaže („Súťaž“) sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v Účastníckych krajinách s výnimkou zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov alebo poradcov Promotéra (podľa nižšie uvedenej definície), ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na Promotéra a všetkých ostatných osôb s profesionálnymi väzbami na Súťaž („Účastníci“).

2.             Účastníci môžu súťažiť len o Ceny na Určený zápas.

3.             Do Súťaže môžete posielať prihlášky od Dátumu spustenia do Dátumu ukončenia.  Obdobie od Dátumu spustenia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom Obdobie trvania súťaže“.

4.             Účasť v súťaži je bezplatná a nie je podmienená žiadnym povinným nákupom. Účastníci účasťou v Súťaži vyslovujú súhlas s tým, že tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) a tiež Špecifické pravidlá (vyššie) sa pre nich stávajú záväzné.

5.             Od Účastníkov sa môže požadovať poskytnutie dokumentu preukazujúceho splnenie podmienok pre prihlásenie. Ak na základe výzvy Účastník nedokáže takýto dôkaz predložiť, Promotér môže takéhoto Účastníka zo Súťaže diskvalifikovať a/alebo mu môže Cenu odoprieť.

6.             Promotér neprijíma zodpovednosť za žiadne prihlášky, ktoré sa stratili, poškodili alebo oneskorili v dôsledku akéhokoľvek zlyhania zo strany pošty, poruchy siete, počítačového hardvéru alebo softvéru akéhokoľvek druhu.  Dôkaz o odoslaní nebude akceptovaný ako dôkaz o prijatí. Nebudú akceptované žiadne prihlášky od agentov, tretích strán, organizovaných skupín ani prihlášky automaticky vygenerované počítačom.  

7.             Pre účasť v Súťaži musia Účastníci zrealizovať príslušný Spôsob prihlásenia.

8.             Každý Účastník má právo podať len jednu (1) prihlášku a bude mať nárok len na získanie maximálne jednej (1) príslušnej Ceny počas Súťaže (podľa nižšie uvedenej definície).

9.             Výhercovia budú vybratí na základe Spôsobu výberu výhercu.

10.          Každý Výherca vyhrá Cenu.  Počet Cien je obmedzený podľa Počtu výhercov.

11.          Promotér upozorní každého Výhercu prostredníctvom Spôsobu oznámenia.

12.          Ceny môžu udeľovať vyhradení partneri Promotéra. Partneri budú používať len také osobné údaje, ktoré boli poskytnuté výhradne na účely udelenia Ceny.

13.          Každý Výherca je zodpovedný za akékoľvek cestovné a iné príslušné náklady, ktoré netvoria súčasť Ceny, okrem iného vrátane výdavkov spojených s jedlom, občerstvením, útratou a/alebo prepravných nákladov na miesto konania Podujatia a z neho.

14.          Ak Výhercu nemožno kontaktovať alebo ak nedôjde k úspešnému kontaktovaniu v súlade so Spôsobom oznámenia výhry výhercovi, Promotér si vyhradzuje právo poskytnúť Cenu ďalšiemu vybranému účastníkovi, ktorý splnil podmienky, a to v súlade so Špecifickými pravidlami.

15.          Promotér si vyhradzuje právo podľa vlastného primeraného uváženia diskvalifikovať toho účastníka, ktorého konanie bude v rozpore so Všeobecnými pravidlami, akýmikoľvek Špecifickými pravidlami či zámerom Súťaže.

16.          Ceny sú neprenosné, nesmú sa predávať a závisia od dostupnosti. Promotér si vyhradzuje právo zameniť ktorúkoľvek cenu za cenu v podobnej alebo vyššej hodnote. Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady.

17.          Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady. Promotér si však vyhradzuje právo zameniť ktorúkoľvek Cenu za cenu v podobnej hodnote.

18.          Promotér neprijíma zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy ani za iné problémy, ktoré môžu zapríčiniť stratu alebo nesprávne zaevidovanie prihlášky alebo inej korešpondencie do Súťaže.

19.          V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

20.          Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže alebo aktualizáciu týchto Podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne ak si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

21.          Ak sa po prevzatí Ceny zistí, že je neplatná, chybná alebo poškodená, je potrebné o tom do siedmich (7) dní od prevzatia Promotéra písomne upovedomiť, inak sa Cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na Výhercove štatutárne práva (v relevantných prípadoch).

22.          Výhercovia rozumejú, že od Promotéra sa môže požadovať zdieľanie ich mena a krajiny s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi povinnosťami týkajúcimi sa propagácie ceny (v prípade takej výzvy).

 

23.          Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto podmienok, prípadne ak sa predložia nesprávne, nečitateľné, nepravdivé alebo inak neplatné či nenáležité informácie, Promotér má právo na základe vlastného uváženia odmietnuť spracovanie súťažnej prihlášky a udelenú cenu neodovzdať. Ak Účastník poruší tieto Zmluvné podmienky alebo použije viacero účtov a/alebo na prihlásenie využije akýkoľvek automatický systém, prípadne ak existuje dôvod domnievať sa, že niekto hlasoval za príspevok Účastníka za úplatu či na základe akéhokoľvek iného stimulu od Účastníka alebo tretej strany, takýto Účastník bude zo Súťaže vylúčený a jeho prihláška bude vyhlásená za neplatnú.

24.          Každý výherca môže mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a preberá zodpovednosť za všetky sprievodné daňové záväzky.

25.          Všetky podmienky, záruky a požiadavky vyjadrené alebo odvodené zo zákona alebo iným spôsobom vo vzťahu k cene a/alebo propagácii sú vyňaté v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

26.          Promotér nebude zodpovedný za žiadne straty, škody alebo zranenia, ktoré vám vzniknú priamo alebo nepriamo príčinou ceny a/alebo propagácie. Promotér sa však nebude pokúšať vylúčiť ani obmedziť zodpovednosť za zranenie osôb ani smrť spôsobené jeho nedbalosťou.

27.          Meno Výhercu bude sprístupnené pri opodstatnenej požiadavke osobám, ktoré priložia obálku s vlastnou adresou označenú ako „UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018 Competition“ a zašlú ju na adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo do šiestich (6) týždňov od Dátumu ukončenia.

28.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

29.          Tieto podmienky sa budú v zákonom povolenom rozsahu vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.