PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zmluvné podmienky – Špecifické pravidlá pre súťaž „Vyraďovacie súboje PS4“

 

1.                Do súťaže „Vyraďovacie súboje PS4“ („Súťaž“) sa môžu zapojiť osoby vo veku 18 rokov a viac, ktoré majú trvalý pobyt v Austrálii, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, na Novom Zélande, v Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, na Slovensku, v Spojenom Kráľovstve, Švajčiarsku a Švédsku („Krajiny účastníkov“), okrem zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov a konzultantov Promotéra (podľa nižšie uvedenej definície) a ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na Promotéra a všetkých ostatných subjektov s profesionálnymi väzbami na predmetnú Súťaž („Účastníci“). Tieto Podmienky (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov s trvalým pobytom v Krajinách účastníkov okrem Francúzska.

2.                Účastníci vo veku 15 až 17 rokov (vrátane) musia získať písomný súhlas rodičov alebo poručníkov na účasť v Súťaži a uplatnenie nároku na Cenu (ako je to definované nižšie).

3.                Súťaž začína 12. júla 2019 o 12:00 (BST) („Dátum zahájenia“) a končí 15. júla 2019 o 23:59 (BST) („Dátum ukončenia“).  Obdobie od Dátumu zahájenia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom Obdobie trvania súťaže“.

4.                Účasť v Súťaži je bezplatná a nie je podmienená žiadnym povinným nákupom. Účastníci účasťou v Súťaži vyslovujú súhlas s tým, že sa tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) a tiež všeobecné pravidlá pre nich stávajú záväzné (kliknite sem).

5.                Na účasť v Súťaži sú Účastníci povinní uskutočniť počas Obdobia trvania súťaže nasledujúce kroky:

a.      prejdite na stránku playstation.com/PS4Playoffs;

b.      zadajte svoje údaje: e-mailová adresa, meno, dátum narodenia a krajina trvalého bydliska;

c.      čo najrýchlejšie správne odpovedzte na štyri (4) otázky s viacerými možnosťami výberu; a

d.      kliknutím na možnosť „Odoslať“ pošlite prihlášku s odpoveďami a časom Účastníka;

každé označované ako „Prihláška“.

6.                Každý Účastník má právo podať len jednu (1) Prihlášku a bude mať nárok na získanie len jednej (1) Ceny (podľa nižšie uvedenej definície).

7.                Bude vyhlásený jeden (1) výherca („Výherca prvej ceny“) a štyria (4) výhercovia na druhom mieste (každý označovaný ako „Výherca druhej ceny“). Výherca prvej ceny a Výhercovia druhej ceny budú vyžrebovaní podľa najrýchlejšieho času, za ktorý správne odpovedali na všetky štyri (4) otázky s viacerými možnosťami výberu.

8.                Promotér upovedomí Výhercu prvej ceny a Výhercov druhej ceny zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú v čase odoslania Prihlášky do súťaže alebo telefonicky na telefónne číslo poskytnuté v čase odoslania Prihlášky do súťaže. Výhercovia budú upovedomení v priebehu jedného (1) týždňa od Dátumu ukončenia.

9.                Na uplatnenie si nároku na Cenu (podľa nižšie uvedenej definície) je každý Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny povinný náležitým spôsobom reagovať na notifikačný e-mail Promotéra do jedného (1) týždňa odo dňa obdržania notifikačného e-mailu od Promotéra a uviesť svoje celé meno, poštovú adresu a dátum narodenia. Uvedená poštová adresa musí byť rovnaká ako poštová adresa uvedená v čase odoslania Prihlášky do súťaže, inak môže byť každý Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny diskvalifikovaný.

10.             Ak má Výherca prvej ceny alebo Výherca druhej ceny menej ako 18 rokov, musí uviesť súhlas rodičov, aby si mohol uplatniť nárok na Cenu.

11.             Výherca prvej ceny získa:

a)     dva (2) lístky na finále FIFA eWorld Cup v Londýne (2. až 4. augusta 2019) („Finále FIFA eWorld Cup“) (pre Výhercu prvej ceny a jeho spoločníka);

b)     letenky na Finále FIFA eWorld Cup pre Výhercu prvej ceny a jeho spoločníka;

c)      ubytovanie počas Finále FIFA eWorld Cup (max. štyri (4) noci) pre Výhercu prvej ceny a jeho spoločníka;

d)     jeden (1) box s reklamnými predmetmi PlayStation (ktorý obsahuje predmety, ako je značková bunda, šál a kľúčenka PlayStation);

e)     jednu (1) digitálnu predobjednávaciu kópiu pre konzolovú hru FIFA 20 na PlayStation 4 v podobe poukazu s kódom, ktorý si musí uplatniť do 30. septembra 2019 v obchode PlayStation®Store; a

f)       jedno (1) predplatné služby PlayStation Plus na dvanásť (12) mesiacov v podobe poukazu s kódom, ktorý si musí uplatniť do 30. septembra 2019 v obchode PlayStation®Store;

spoločne označované ako „Cena pre Výhercu prvej ceny“.

12.   Celková hodnota Ceny pre Výhercu prvej ceny je približne tisícpäťsto eur (1 500 €).

13.   Prvý (1.)  Výherca druhej ceny získa:

a)     jeden (1) box s reklamnými predmetmi PlayStation (ktorý obsahuje predmety, ako je značková bunda, šál a kľúčenka PlayStation);

b) jednu (1) digitálnu predobjednávaciu kópiu pre konzolovú hru FIFA 20 na PlayStation 4 v podobe poukazu s kódom, ktorý si musí uplatniť do 30. septembra 2019 v obchode PlayStation®Store; a

c) jedno (1) predplatné služby PlayStation Plus na dvanásť (12) mesiacov v podobe poukazu s kódom, ktorý si musí uplatniť do 30. septembra 2019 v obchode PlayStation®Store;

spoločne označované ako „Cena pre Prvého výhercu druhej ceny“.

14.    Celková hodnota „Ceny pre Prvého výhercu druhej ceny“ je približne dvestopäťdesiat eur (250 €).

15.   Všetci ostatní Výhercovia druhej ceny (druhý, tretí a štvrtý Výherca druhej ceny) získajú po jednom (1) boxe s reklamnými predmetmi PlayStation (ktorý obsahuje predmety, ako je značková bunda, šál a kľúčenka PlayStation) v celkovej hodnote približne sto eur (100 €) (každé označované ako „Cena pre výhercu druhej ceny“).

16.   Promotér vynaloží primerané úsilie v snahe poštou/e-mailom zaslať:

a)     Cenu pre výhercu prvej ceny Výhercovi prvej ceny;

b)     Cenu pre prvého výhercu druhej ceny prvému Výhercovi druhej ceny; a

c)      Cenu pre výhercu druhej ceny ostatným Výhercom druhej ceny;

a to do štyroch (4) týždňov od obdržania podrobných informácií o Výhercovi prvej ceny alebo Výhercoch druhej ceny.

17.             V rámci týchto Podmienok bude pojem „Cena“ označovať Cenu pre výhercu prvej ceny, Cenu pre prvého výhercu druhej ceny a/alebo Cenu pre výhercu druhej ceny v závislosti od príslušného kontextu.

18.             Na poukazy s kódom sa vzťahujú zmluvné podmienky používania. Ak vás zaujímajú podrobnosti, kliknite sem. Poukazy s kódom nie je možné previesť na inú osobu ani sa nesmú predávať. Poukazy s kódom majú dátum skončenia platnosti, ktorý bude oznámený pri ich poskytnutí.

19.             Predplatné služby PlayStation®Plus je dostupné len pre držiteľov konta SEN s prístupom k obchodu PlayStation®Store a vysokorýchlostnému internetu.  Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča; výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – eu.playstation.com/gameservers.  Predplatné služby PS Plus sa automaticky obnovuje na konci obdobia predplatného za aktuálnu cenu platnú v rámci predajne PS Store.  Na túto akciu sa vzťahujú úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service (Zmluvné podmienky siete PSN) dostupné na adrese eu.playstation.com/legal.

20.             Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady. Promotér si však vyhradzuje právo zameniť ktorúkoľvek Cenu za cenu v podobnej hodnote.

21.             Promotér neprijíma zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy ani za iné problémy, ktoré môžu zapríčiniť stratu alebo nesprávne zaevidovanie Prihlášky alebo inej korešpondencie do Súťaže.

22.             V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

23.             Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže alebo aktualizáciu týchto Podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne ak si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

24.             Ak sa po prevzatí Ceny zistí, že je neplatná, chybná alebo poškodená, je potrebné o tom do siedmich (7) dní od prevzatia Promotéra písomne upovedomiť, inak sa Cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na štatutárne práva (v relevantných prípadoch) Výhercu prvej ceny ani Výhercu druhej ceny.

25.             Výherca prvej ceny, Prvý výherca druhej ceny a všetci ostatní Výhercovia druhej ceny súhlasia s tým, že sa v primeranom rozsahu budú podieľať na novinárskych aktivitách podľa požiadaviek Promotéra.

26.   Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto Podmienok, prípadne ak sa predložia nesprávne, nečitateľné, nepravdivé alebo inak neplatné či nenáležité informácie, Promotér má právo na základe vlastného uváženia odmietnuť spracovanie Prihlášky a udelenú Cenu neodovzdať. Ak Účastník poruší odsek 2, 3, 4, 5, 6, 9 a/alebo 10 alebo ak použije viacero účtov a/alebo na prihlásenie využije akýkoľvek automatický systém, prípadne ak existuje dôvod domnievať sa, že niekto hlasoval za príspevok Účastníka za úplatu či na základe akéhokoľvek iného stimulu od Účastníka alebo tretej strany, takýto Účastník bude zo Súťaže vylúčený a jeho Prihláška bude vyhlásená za neplatnú.

27.             Výherca prvej ceny, Prvý výherca druhej ceny a ostatní Výhercovia druhej ceny môžu mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a budú nositeľmi zodpovednosti za všetky sprievodné daňové záväzky.

28.             Promotér môže podľa vlastného uváženia zverejniť meno Výhercu prvej ceny, Prvého výhercu druhej ceny a každého Výhercu druhej ceny na webových stránkach Promotéra.  Meno Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny bude dostupné na základe odôvodnenejpožiadavky tým subjektom, ktoré priložia obálku s vlastnou adresou a označením „Súťaž Vyraďovacie súboje PS4“ na nasledujúcu adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo do šiestich (6) týždňov od Dátumu ukončenia.

29.             Na súťaž sa vzťahujú všeobecné pravidlá.  Ak si chcete preštudovať všeobecné pravidlá, kliknite sem.

30.             „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

31.             Tieto podmienky sa budú v zákonom povolenom rozsahu vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.