PlayStation.com

Právne informácie

 
 

PlayStation®Plus – Propagačná akcia služby Spotify Premium – Zmluvné podmienky – Zľava na službu Spotify Premium pre členov služby PlayStation Plus

 

„Platný obchod“

Online obchod v systéme PlayStation®4 známy ako PlayStation®Store.

„Dátum začatia“

10. apríla 2018 o 10:00 (GMT)

„Dátum ukončenia“

31. marca 2019 o 10:00 (GMT)

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Južná Afrika, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko.

„Spotify Premium“

Produkt s predplatným za plnú cenu, známy pod názvom „Spotify Premium“ a zakúpený v Platnom obchode.

 

Táto Ponuka je dostupná pre držiteľov účtu v sieti Sony Entertainment Network („SEN“) (v minulosti pod názvom PlayStation®Network („PSN“)), ktorí majú trvalý pobyt v niektorej z Účastníckych krajín, dosiahli vek najmenej 18 rokov a sú členmi služby PlayStation®Plus („PS Plus“) v čase zakúpenia služby Spotify Premium z obchodu PlayStation Store („Oprávnené osoby“).

Táto ponuka oprávňuje členov služby PS Plus na zľavu 10 % z opakujúcich sa mesačných poplatkov za predplatné, ktorá sa príležitostne vzťahuje na členstvo v službe Spotify Premium zakúpené v Platnom obchode pred Dátumom ukončenia („Ponuka“). Oprávnené osoby majú nárok na zľavu, pokým trvá ich členstvo v službe PS Plus a členstvo v službe Spotify Premium zakúpené pred Dátumom ukončenia. Ak Oprávnená osoba zruší svoje členstvo v službe PS Plus, jej členstvo v službe Spotify Premium ostane v platnosti a akékoľvek ďalšie opakujúce sa mesačné poplatky za predplatné služby Spotify Premium budú účtované za plnú cenu služby Spotify Premium aktuálnu v danom čase tak, ako je uvedená v obchode PS Store.

Táto Ponuka sa začína v Dátum začatia a končí sa v Dátum ukončenia.  Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie“.

Oprávnené osoby si môžu zakúpiť službu Spotify Premium v Platnom obchode počas Obdobia trvania akcie.

Platí iba jedna Ponuka pre jednu Oprávnenú osobu.

Ponuka je k dispozícii len pre službu Spotify Premium zakúpenú v Platnom obchode.

Ponuka je dostupná len v Účastníckych krajinách.

Ponuka nemôže byť použitá v kombinácii so žiadnou ďalšou zľavou alebo propagačnou ponukou na službu Spotify Premium.

Pri registrácii do siete PSN treba povinne prijať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

Služba PS Plus a služba Spotify Premium zakúpené v obchode PS Store sú dostupné len pre držiteľov účtu v sieti SEN s prístupom do obchodu PlayStation®Store a s vysokorýchlostným pripojením k internetu.  Na služby PSN, PS Store, PS Plus a Spotify Premium sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Na účasť v tejto Ponuke musia používatelia dosiahnuť vek najmenej 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – eu.playstation.com/gameservers. Na zakúpenie služieb PlayStation®Music a PS Plus sa vyžaduje kreditná karta.    Uplatňujú sa úplné zmluvné podmienky: Zmluvné podmienky siete PSN dostupné na lokalite www.playstation.com/legal/PSNTerms. Na používanie služby Spotify Premium sa vzťahujú aj zmluvné podmienky uvedené na lokalite www.spotify.com/legal/end-user-agreement/.

Členstvo v službách PS Plus a Spotify Premium zakúpené v obchode PS Store bude pokračovať ďalej, pokým ho nezrušíte, pričom opakujúci sa členský poplatok za každú službu sa automaticky odpočíta z peňaženky používateľa, ak má dostatok prostriedkov v peňaženke, alebo prostredníctvom platného spôsobu platby zaregistrovaného k účtu. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo v službe PS Plus a/alebo Spotify Premium, pričom platnosť predplatného vyprší k dátumu nasledujúcej platby za službu. Tým sa zastavia budúce platby predplatného, nebudú vám však vrátené žiadne už uhradené platby.

Pre 12-mesačné predplatné služby PS Plus: opakujúci sa poplatok za predplatné: 59,99 EUR, pokiaľ nedostanete inú informáciu na e-mailovú adresu zaregistrovanú k vášmu účtu. Frekvencia fakturácie: každých dvanásť mesiacov. Trvanie predplatného: nepretržité do zrušenia.

Pre 3-mesačné predplatné služby PS Plus: opakujúci sa poplatok za predplatné: 24,99 EUR, pokiaľ nedostanete inú informáciu na e-mailovú adresu zaregistrovanú k vášmu účtu. Frekvencia fakturácie: každé tri mesiace. Trvanie predplatného: nepretržité do zrušenia.

Pre mesačné predplatné služby PS Plus: opakujúci sa poplatok za predplatné: 7,99 EUR, pokiaľ nedostanete inú informáciu na e-mailovú adresu zaregistrovanú k vášmu účtu. Frekvencia fakturácie: mesačne. Trvanie predplatného: nepretržité do zrušenia.

Pre mesačné predplatné služby Spotify Premium: plná cena poplatku za predplatné: 5,99 EUR, pokiaľ nedostanete inú informáciu na e-mailovú adresu zaregistrovanú k vášmu účtu. Frekvencia fakturácie: mesačne. Trvanie predplatného: nepretržité do zrušenia.

Pokyny k zrušeniu predplatného nájdete na lokalite https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Keď si používateľ zakúpi predplatné, v nastaveniach účtu používateľa zapneme funkciu automatického financovania. To znamená, že ak používateľ v peňaženke nebude mať dostatok prostriedkov na platbu poplatkov za predplatné, príslušný nedoplatok sa naúčtuje prostredníctvom spôsobu platby registrovaného v účte používateľa (ak existuje), pokiaľ používateľ nevypne funkciu automatického financovania. Ak chcete vypnúť automatické financovanie, prejdite na položky [Account Settings] (Nastavenia účtu) > [Wallet] (Peňaženka) > [Wallet Settings] (Nastavenia peňaženky).

Vyžaduje sa internetové pripojenie. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnené osoby.

Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto zmluvných podmienok, prípadne k poskytnutiu nesprávnych, nečitateľných, falošných alebo inak neplatných alebo nenáležitých informácií, Promotér môže podľa vlastného uváženia odmietnuť Ponuku poskytnúť.

„Promotér“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.