PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zmluvné podmienky

[Propagačná akcia Black Friday Promotion – zľava 15 % na trojmesačné predplatné služby PlayStation Plus]

[V rámci viacerých krajín] – [November 2018]

 

„Požiadavky oprávnenosti“

Všetky tieto požiadavky:

  • používatelia musia byť starší ako 7 rokov, pričom používatelia mladší ako 18 rokov potrebujú súhlas od jedného zo svojich rodičov,
  • používatelia musia mať trvalý pobyt v jednej z Účastníckych krajín.

„Platný produkt (platné produkty)“

3-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus o 15 % lacnejšie než je bežná cena.

Členstvo v službe bude naďalej neobmedzene platiť ďalej, kým ho nezrušíte, a o 3 mesiace vám bude účtovaná plná cena služby aktuálna v danom čase v obchode PlayStation® Store.

„Platný obchod“

Obchod v systéme PlayStation®4 a online obchod na internete známy ako PlayStation® Store (všetky ďalšie spôsoby nákupu, ďalšie obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Dátum začatia“

[16.] [november] [2018] o 10:00 (GMT)

„Dátum ukončenia“

[26.] [november] [2018] o 10:00 (GMT)

„Účastnícke krajiny“

Slovinsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, India, Turecko, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Saudská Arábia, Bahrajn, Bahrajn, Libanon, Omán

„Kroky“

Oprávnené osoby musia počas Obdobia trvania akcie vykonať nasledujúce:

a.         prihlásiť sa do služby PSN a

b.         kúpiť si Platný produkt v Platnom obchode.

„Promotér“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

 

1.             Táto ponuka („Ponuka“) je dostupná pre používateľov, ktorí sú držiteľmi účtov v službe PlayStation™Network („PSN“) a zároveň spĺňajú Požiadavky oprávnenosti („Oprávnené osoby“).

2.             Táto Ponuka sa začína v Dátum začatia a končí sa v Dátum ukončenia.  Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie

Ak chcú Oprávnené osoby využiť výhody tejto Ponuky, musia vykonať stanovené Kroky.  Táto ponuka sa vzťahuje iba na nákup Platných produktov v Platných obchodoch počas Obdobia trvania akcie (všetky ďalšie členstvá v službe PlayStation®Plus sú z akcie vylúčené). Oprávnené osoby, ktoré kupujú produkt PlayStation®Plus: 3 Month Membership (3-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus) (a nie Platný produkt), nebudú mať nárok na túto Ponuku. Oprávnené osoby, ktoré kupujú produkt PlayStation®Plus: 3 Month Membership (3-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus) v rámci navyšovacieho predaja (Up-selling) na konzole PS4, nebudú mať nárok na túto Ponuku. Členstvá v službe PlayStation®Plus, ktoré sa automaticky obnovia počas Obdobia trvania akcie, sú z Ponuky vylúčené. 

3.             Ponuka je k dispozícii len v Platných obchodoch.

4.             Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN. .

5.             Vrátenie Platného produktu prebehne v súlade s pravidlami zrušenia nákupu obchodu PlayStation Store.

6.             Predplatné služby PlayStation®Plus je k dispozícii len pre používateľov, ktorí sú držiteľmi účtov v službe PSN s prístupom do obchodu PlayStation®Store a k vysokorýchlostnému internetu.  Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča; výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – www.playstation.com/gameservers.  Na zakúpenie služby PlayStation®Plus sa vyžadujú informácie o schválenom spôsobe platby.  Uplatňujú sa úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service dostupné na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Akcia sa vzťahuje na 3-mesačné členstvo:

Členstvo v službe PlayStation®Plus bude naďalej neobmedzene platiť ďalej, kým ho nezrušíte, pričom opakujúci sa členský poplatok vo výške aktuálnej ceny za produkt PlayStation®Plus: 3 Month Membership (3-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus) sa raz za 3 mesiace automaticky odpočíta z peňaženky používateľa, ak má dostatok prostriedkov v peňaženke, alebo prostredníctvom platného spôsobu platby zaregistrovaného k účtu.

·         Opakovaný členský poplatok za členstvo v službe PlayStation®Plus: 24,99 €, kým vám e-mailom adresovaným na e-mailovú adresu registrovanú k vášmu účtu neoznámime inú sumu.

·         Frekvencia fakturácie poplatku za členstvo v službe PlayStation®Plus: každé 3 mesiace.

·         Trvanie členstva v službe PlayStation®Plus: nepretržité do zrušenia.

Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo v službe PlayStation®Plus, pričom platnosť jeho členstva vyprší k dátumu nasledujúcej platby za službu. Tým sa zastavia budúce platby členských poplatkov, nebudú vám však vrátené žiadne už uhradené platby.

Pokyny na zrušenie členstva nájdete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Keď si používateľ zakúpi členstvo, v nastaveniach účtu používateľa zapneme funkciu automatického financovania. To znamená, že ak používateľ v peňaženke nebude mať dostatok prostriedkov na platbu členských poplatkov, príslušný nedoplatok sa naúčtuje prostredníctvom spôsobu platby registrovaného v účte používateľa (ak existuje), pokiaľ používateľ nevypne funkciu automatického financovania. Ak chcete vypnúť automatické financovanie, prejdite na položky [Account Settings] (Nastavenia účtu) > [Wallet] (Peňaženka) > [Wallet Settings] (Nastavenia peňaženky).

7.             Pre Oprávnené osoby, ktoré už sú členmi služby PlayStation®Plus na jeden alebo 12 mesiacov a chcú využívať výhody tejto Ponuky, začne ich nové 3-mesačné členstvo v službe PlayStation Plus vtedy, keď by inak bola splatná ich nasledujúca mesačná alebo ročná platba, a od toho momentu sa im bude každé 3 mesiace účtovať opakujúca sa platba, pokiaľ nezrušia odber služby (namiesto platby každý mesiac alebo rok, ako platili predtým).

8.             Vyžaduje sa internetové pripojenie. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnené osoby.

9.             Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto zmluvných podmienok, prípadne k poskytnutiu nesprávnych, nečitateľných, falošných alebo inak neplatných alebo nenáležitých informácií, Promotér môže podľa vlastného uváženia odmietnuť poskytnúť Ponuku.

10.          Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

11.          Promotér nenesie zodpovednosť v prípade, že si Oprávnená osoba nevytvorí účet v službe PSN na dokončenie stanovených Krokov alebo sa doň neprihlási v dôsledku zlyhania vlastnej siete, hardvéru alebo softvéru, alebo siete hardvéru alebo softvéru tretej strany.

12.          Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

13.          V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

14.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každou Oprávnenou osobou a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.

 

 

Terms and Conditions

[Black Friday Promotion - 20% off 12M PlayStation Plus]

[Multi-countries] – [November 2018]

 

“Eligibility Requirements”

All of the following:

  • must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older
  • must be a resident of one of the Entrant Countries

“Applicable Product(s)”

12 months PlayStation®Plus memberships, at 20% off the regular price.

The membership will continue indefinitely until cancelled and you will be billed in 12 months at the then current full PlayStation® Store price.

“Applicable Store”

PlayStation®4 system store and the online store on the web known as the PlayStation® Store, excluding all other methods of purchase, other PlayStation®stores and in-game commerce.

“Opening Date”

[16] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Closing Date”

[26] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Entrant Countries”

Australia, Austria, Bahrain, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UAE, Ukraine, United Kingdom

“Steps”

Eligible Persons must during the Promotional Period:

a.         sign into PSN; and

b.         purchase the Applicable Product on the Applicable Store.

“Promoter”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             This offer (“Offer”) is open to users who have an account for the PlayStation™Network (“PSN”) and who meet the Eligibility Requirements (“Eligible Persons”).

2.             This Offer opens on the Opening Date and closes on the Closing Date.  The period from the Opening Date to and including the Closing Date shall be referred to as the “Promotional Period

To take advantage of this Offer, Eligible Persons must complete the Steps.  This Offer applies only to the purchase of Applicable Products on Applicable Stores during the Promotional Period, all other PlayStation®Plus memberships are excluded. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership (and not an Applicable Product) will not qualify for the Offer. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership via an upsell on the PS4 console will not qualify for this Offer. PlayStation®Plus memberships which auto-renew during the Promotional Period are excluded from the Offer. 

3.             Offer only available via Applicable Stores.

4.             Registration for PSN is subject to acceptance of the PSN Terms of Service and Privacy Policy .

5.             Returns of any Applicable Product will be in accordance with the PlayStation Store Cancellation Policy.

6.             PlayStation®Plus subscription only available to users who have an account for the PSN with access to PlayStation®Store and high-speed internet.  PSN, PS Store and PS Plus subject to terms of use and country and language restrictions; PS Plus content and services vary by subscriber age. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice – www.playstation.com/gameservers.  Approved payment method details required to purchase PlayStation®Plus.  Full terms apply: PSN Terms of Service at www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For the 12 months membership:

PlayStation®Plus memberships will continue indefinitely until cancelled and the recurring membership fee of the then current price for a PlayStation®Plus: 12 month Membership will be deducted every 12 months from the user’s wallet automatically if the user has sufficient funds in their wallet or a valid payment method registered to their account.

·         Recurring PlayStation®Plus membership fee: £49.99 until otherwise notified by email to the email address registered to your account.

·         PlayStation®Plus billing frequency: every 12 months.

·         PlayStation®Plus membership duration: ongoing until cancellation.

A user can cancel their PlayStation®Plus membership at any time so that their membership will expire on their next payment due date. This will stop future payments of the membership fees but they will not receive a refund for payments already made.

Instructions on cancelling your membership are at https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

When a user purchases a membership, we will turn ON automatic funding in their account settings. This means that if a user does not have enough funds in their wallet to pay the membership fees, the required balance will be charged to the payment method registered to their account (if any) unless they turn off automatic funding. To turn off automatic funding, go to [Account Settings] > [Wallet] > [Wallet Settings].

7.             For Eligible Persons who are already one or three month PlayStation®Plus members and wish to take advantage of the Offer, their new 12 month PlayStation Plus Membership will begin when their next monthly or quarterly payment would otherwise have been due and, from then on, they will be charged on a recurring basis every year until they cancel (instead of every month or three months as they have previously paid).

8.             Internet required. Eligible Persons are responsible for any internet access fees.

9.             If there is any reason to believe that there has been a breach of these terms and conditions or incorrect, illegible, fraudulent or other invalid or improper information has been provided, the Promoter may in its sole discretion refuse to deliver the Offer.

10.          The Promoter reserves the right in its reasonable discretion to disqualify any person whose conduct is contrary to the spirit of these terms and conditions or the intention of the Offer.

11.          The Promoter accepts no responsibility for failure of any Eligible Person to create or sign-in to their account for the PSN to complete the Steps as result of any Eligible Person’s or third party’s network, hardware or software failure of any kind.

12.          The Promoter reserves the right to alter or cancel this Offer or update and/or amend these terms and conditions at any stage, if deemed necessary in its opinion or in the event of unforeseen circumstances.

13.          In the event of a dispute, the Promoter’s decision is final and no correspondence or discussion will be entered into.

14.          To the extent permitted by applicable law, these terms and conditions shall be construed and interpreted in accordance with the laws of England and the contract between each Eligible Person and the Promoter shall be deemed to have been formed and performed in England.