PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zmluvné podmienky – osobitné pravidlá pre súťaž „PlayStation Classic competition“

 

1.             Do súťaže „PlayStation Classic competition“ (ďalej len „súťaž“) sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v Austrálii, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, na Novom Zélande, v Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku a Švédsku. („Účastnícke krajiny“), s výnimkou zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov a poradcov promotéra (podľa nižšie uvedenej definície), ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na promotéra a všetkých ostatných osôb s profesionálnymi väzbami na súťaž („účastníci).  Tieto Podmienky (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov s trvalým pobytom v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené Kráľovstvo, Španielsko a Švédsko.

2.             Súťaž bude trvať od 28. novembra 2018, 16:30 (GMT) („dátum začatia“) a skončí 11. decembra 2018, 23:59 (GMT) („dátum ukončenia“) s ohľadom na potrebu prípadných rozhodujúcich dodatočných otázok. Obdobie od dátumu začatia do dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „súťažné obdobie“.

3.             Účasť v súťaži je bezplatná a nie je podmienená žiadnym povinným nákupom. Účastníci účasťou v súťaži vyslovujú súhlas s tým, že tieto zmluvné podmienky („podmienky“) a tiež všeobecné pravidlá sa pre nich stávajú záväzné (kliknite sem).

4.             Na účasť v súťaži sú účastníci povinní uskutočniť počas súťažného obdobia nasledujúce kroky:

a)     navštíviť webovú lokalitu súťaží PlayStation® na adrese https://www.playstation.com/competitions/,

b)    kliknúť na súťaž „PlayStation Classic

competition“,

c)     zadať svoju e-mailovú adresu do vyhradeného poľa,

d)    kliknutím na tlačidlo „Enter“ odštartovať kvíz s otázkami s možnosťou výberu z viacerých odpovedí,

e)     zodpovedať všetkých päť (5) otázok s možnosťou výberu spomedzi niekoľkých možností odpovede, zadať odpovede do jednej (1) „rozhodujúcej dodatočnej otázky“ („rozhodujúca otázka“); ak účastník do svojej jednej (1) rozhodujúcej otázky začlení bez medzier akékoľvek iné znaky ako číslice, promotér to môže považovať za neplatný údaj,

f)     zadať jedinečný kód CAPTCHA, ktorý bude viditeľný na stránke,

g)    zadať informácie do uvedených polí a kliknúť na možnosť „Odoslať“.

5.             Každý účastník má právo podať len jeden (1) súťažný príspevok a bude mať nárok na získanie len jednej (1) ceny (podľa nižšie uvedenej definície).

6.             Zvolených bude šesťdesiat (60) výhercov (každý z nich sa bude označovať pojmom „výherca“). Za každú účastnícku krajinu budú traja (3) výhercovia. Každého výhercu vyberie promotér. Každý výherca sa určí takto:

a)     každý účastník získa skóre zodpovedajúce počtu správne zodpovedaných otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí („skóre“),

b)    výhercovia musia byť účastníci, ktorí dosiahli prvé, druhé a tretie najvyššie skóre vo svojich účastníckych krajinách,

c)     v prípade nerozhodného výsledku bude výhercom účastník, ktorý získal najvyššie skóre a uviedol správnu odpoveď na rozhodujúcu otázku,

d)    ak v prípade nerozhodného výsledku žiaden z účastníkov neodpovie na rozhodujúcu otázku správne (teda výhercu nebude možné určiť), výhercom bude účastník, ktorého odpoveď na rozhodujúcu otázku bude najbližšie k správnej odpovedi,

e)      ak dvaja alebo viacerí účastníci z rovnakej účastníckej krajiny dosiahnu rovnaké skóre a uvedú rovnako správnu odpoveď na rozhodujúcu dodatočnú otázku, účastníci budú odpovedať na ďalšie rozhodujúce dodatočné otázky, až kým jeden (1) účastník neuvedie najpresnejšiu odpoveď. Účastníkom sa ďalšie rozhodujúce dodatočné otázky pošlú prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu, ktorú príslušní účastníci uviedli pri registrácii do súťaže. Ak na tento e-mail do jedného (1) týždňa od jeho odoslania účastníci neodpovedia a neuvedú odpoveď na rozhodujúcu otázku, budú automaticky diskvalifikovaní.

7.             Promotér nemá právo zúčastniť sa súťaže. Rozhodnutie poroty je konečné.

8.             O výbere upovedomí promotér každého výhercu prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutú účastníkom v čase prihlásenia sa do súťaže do dvoch (2) týždňov od dátumu ukončenia.

9.             Na uplatnenie si nároku na cenu (podľa nižšie uvedenej definície) je každý výherca povinný náležitým spôsobom reagovať na notifikačný e-mail promotéra do jedného (1) týždňa odo dňa notifikačného e-mailu od promotéra a uviesť svoje celé meno, poštovú adresu, telefónne číslo a dátum narodenia. Uvedená poštová adresa musí byť rovnaká ako poštová adresa uvedená v čase prihlásenia sa do súťaže, inak môže byť ktorýkoľvek výherca diskvalifikovaný.

10.          Každý výherca získa:

Jednu (1) hernú konzolu PlayStation® Classic

(„cena pre výhercu“).

11.          Promotér vynaloží primerané úsilie v snahe odoslať:

a)     cenu pre výhercu doporučenou poštou všetkým výhercom; do šiestich (6) týždňov od prijatia údajov o výhercovi.

b)    Na účely úspešného zavŕšenia odovzdania ceny bude promotér za úspešne odovzdanú cenu považovať iba cenu, ktorej doručenie podpíše menovaný výherca na adrese poskytnutej účastníkom v čase prihlásenia sa do súťaže.

12.          V rámci týchto podmienok bude pojem „cena“ označovať cenu pre výhercu v závislosti od príslušného kontextu.

13.          Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady. Promotér si však vyhradzuje právo zameniť ktorúkoľvek cenu za cenu v podobnej hodnote.

14.          Promotér neprijíma zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy ani za iné problémy, ktoré môžu zapríčiniť stratu alebo nesprávne zaevidovanie súťažného príspevku alebo korešpondencie.

15.          V prípade sporu bude rozhodnutie promotéra konečné a promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

16.          Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže alebo aktualizáciu týchto podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne ak si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

17.          Ak sa po prevzatí ceny zistí, že je neplatná, chybná alebo poškodená, je potrebné o tom do siedmich (7) dní od prevzatia písomne upovedomiť promotéra, inak sa cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na výhercove štatutárne práva (v relevantných prípadoch).

18.          Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto podmienok, prípadne ak sa predložia nesprávne, nečitateľné, nepravdivé alebo inak neplatné či nenáležité informácie, promotér má právo na základe vlastného uváženia odmietnuť spracovanie súťažného príspevku a udelenú cenu neodovzdať. Ak účastník nevyhovie ustanoveniam klauzúl 4, 5, 6, 7 alebo 9, prípadne použije na vstup do súťaže viacero účtov alebo akýkoľvek automatizovaný systém, bude vyradený zo súťaže a jeho vstup do súťaže sa bude považovať za neplatný.

19.          Každý výherca môže mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a preberá zodpovednosť za všetky sprievodné daňové záväzky.

20.          Promotér môže podľa vlastného uváženia zverejniť meno každého z výhercov na webových lokalitách promotéra, ak je to v záujme plnenia právnych alebo regulačných povinností.  Meno každého výhercu bude sprístupnené pri opodstatnenej požiadavke osobám, ktoré priložia obálku s vlastnou adresou označenú „PlayStation Classic competition“ na nasledujúcu adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šiestich (6) týždňov od dátumu ukončenia.

21.          Na súťaž sa vzťahujú všeobecné pravidlá.  Ak si chcete preštudovať všeobecné pravidlá, kliknite sem.

22.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

23.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým účastníkom a promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.