PlayStation.com

Právne informácie

 
 

PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION OFICIÁLNE PRAVIDLÁ

NA ÚČASŤ, VÝHRU ALEBO UPLATNENIE CENY NIE JE POTREBNÝ ŽIADNY NÁKUP. NÁKUP alebo platba NEZVYŠUJE ŠANCE NA VÝHRU SÚŤAŽIACEHO.

1.     PlayStation® Player Celebration („Propagačná akcia”) sa koná pod záštitou spoločnosti Sony Interactive Entertainment Europe Limited („Zadávateľ”), so sídlom na adrese 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom a je spravovaná spoločnosťou Prize Logic, LLC, („Správca”), so sídlom na adrese 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033.

2.     Obdobie trvania akcie: Propagačná akcia sa začína 18. februára 2020 o 05:00 tichomorského času a končí sa 17. marca 2020 o 23:59:59 tichomorského času („Celkové Obdobie trvania akcie”). Prvá časť Propagačnej akcie (definovaná nižšie) sa uskutoční medzi 18. februárom 2020 od 05:00 pacifického času a 15. marcom 2020 do 23:59:59 pacifického času. Druhá časť Propagačnej akcie (definovaná nižšie) sa uskutoční 17. marca 2020 počas časového obdobia špecifikovaného v časti 7 nižšie. Oficiálnymi hodinami Propagačnej akcie je počítač Zadávateľa.

3.     Podmienky účasti:  Do tejto Propagačnej akcie sa môže zapojiť len jednotlivec, ktorý: (i) má legálny pobyt na Slovensko (jedna zo „Zúčastnené krajiny/oblasti”) (ii) má najmenej osemnásť (18) rokov a je uznaný plnoletým vo svojom štáte/území/provincii v čase zapojenia sa do akcie, (iii) vlastní alebo má prístup k službe PlayStation®4 k 18. februáru 2020 (iv) je držiteľom účtu v službe PlayStationTMNetwork („PSN”) („Účet PSN”) a (v) má aktívne vysokorýchlostné pripojenie k internetu a je počas hry prihlásený do služby PSN. Každý takýto jednotlivec bude uvádzaný ako „Účastník”.

Zamestnanci Zadávateľa, Správcu ani každá z ich materských spoločností, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, reklamných a propagačných agentúr (ďalej len „Subjekty propagačnej akcie“) ani nikto z ich najbližších rodinných príslušníkov (napr., manžel/manželka, rodič, dieťa, súrodenec a ich príslušní manželia a „nevlastní príbuzní“ každého, bez ohľadu na to, kde bývajú) ani osoby žijúce v spoločnej domácnosti každého z nich, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vo vzťahu, nie sú oprávnené zúčastniť sa akcie alebo ju vyhrať. Neplatí, ak to zakazuje alebo obmedzuje zákon.

Účasťou v tejto Propagačnej akcii Účastník úplne a bezpodmienečne súhlasí s týmito Oficiálnymi pravidlami a rozhodnutiami a interpretáciami Zadávateľa, ktoré sú konečné a záväzné vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Propagačnej akcie. Na účely tejto Propagačnej akcie môže Zadávateľ kontaktovať Účastníkov e-mailom. Usporiadateľ použije e-mailovú adresu spojenú s ID do siete PSN, ktorú Účastník predložil pri prihlásení. Účastníci nebudú môcť meniť svoju e-mailovú adresu.

Zúčastnené krajiny/oblasti”: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čile, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Hong Kong, Indonézia, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Thajsko a USA.

4.     ŠTRUKTÚRA PROPAGAČNEJ AKCIE: Táto Propagačná akcia pozostáva z dvoch častí: prvá si vyžaduje tímovú prácu a druhá je nezávislá.

a.     Prvá časť: Každý Účastník sa stane súčasťou Komunity pozostávajúcej z Účastníkov z každej Zúčastnenej krajiny/regiónu (“Komunita”). Prvá časť bude pozostávať z troch (3) etáp (každá ďalej označovaná pojmom „Etapa”), ktoré sa uskutočnia v rámci celkového obdobia trvania Propagačnej akcie. Komunita bude hrať spoločne a musí splniť dva ciele pre každú Etapu („Ciele komunity”).

b.     Druhá časť: 17. marca 2020 bude mať každý Účastník z každej Zúčastnenej krajiny/regiónu šancu získať sadu ďalších cien po zodpovedaní otázky, ktorá sa objaví na stránke playstation.com/playercelebration v čase určenom v nižšie uvedenej časti 7.

5.     AKO SA PRIHLÁSIŤ

Ak sa chce Účastník prihlásiť, musí sa prihlásiť do svojho účtu v službe PSN na stránke www.playstation.com, sledovať odkazy na tlačidlo pre registračný formulár Propagačnej akcie na adrese playstation.com/playercelebration a vyplniť formulár prijatím Oficiálnych pravidiel.

Po úspešnom prihlásení sa všetci Účastníci stanú a zostanú súčasťou Komunity až do konca Celkového obdobia trvania akcie. Účastníci, ktorí sa zaregistrujú medzi 18. februárom 2020 a 23. februárom 2020, sa môžu zúčastniť 1. Etapy, 2. Etapy a 3. Etapy Prvej časti. Účastníci prihlásení po 23. februári 2020, ale pred koncom 1. Etapy, sa môžu zúčastniť iba 2. a 3. Etapy Prvej časti. Účastníci prihlásení po ukončení 1. Etapy, ale pred ukončením 2. Etapy, sa môžu zúčastniť iba 3. Etapy Prvej časti. Všetci Účastníci sa môžu zúčastniť Druhej časti bez ohľadu na to, kedy do akcie vstúpili.

Obmedzenie účasti:  Počas obdobia trvania Propagačnej akcie je počet prihlášok na jednotlivca obmedzený na jednu (1). Ak bude od jednej osoby obdržaná viac ako jedna (1) prihláška, všetky takéto prihlášky môžu byť podľa uváženia  Zadávateľa diskvalifikované. Účastníci majú zakázané používať viac ako jednu (1) e-mailovú adresu, účet alebo viac totožností. Ak sa zistí alebo existuje podozrenie, že Účastník na účasť v Propagačnej akcii používa viac ako jednu e-mailovú adresu alebo viac identít, potom môže byť tento Účastník podľa uváženia Zadávateľa diskvalifikovaný a nemusí byť oprávnený získať cenu.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa Účastník zúčastní PROPAGAČNEJ AKCIE prostredníctvom SVOJHO mobilného zariadenia, môže sa spoplatňovať prenos správ a údajov. Účastníci by sa mali informovať o cenových plánoch poskytovateľa MOBILNÝCH SLUŽIEB. Účasť alebo VÝHRA v tejto PROPAGAČNEJ AKCII nie je podmienená prihlásením sa pomocou mobilného zariadenia.

6.     PRVÁ ČASŤ:

Komunita musí dosiahnuť Ciele komunity pre každú Etapu spoločne.

Ciele Komunity pre každú Etapu pozostávajú z cieľov týkajúcich sa: i) počtu hier hraných Komunitou („Cieľ v počte hier”); a (ii) počtu trofejí získaných Komunitou („Cieľ v počte trofejí”). Pokrok Komunity bude možné sledovať na adrese playstation.com/playercelebration.

Keď Komunita splní Ciele Komunity pre každú Etapu, Komunita získa Ceny pre túto Etapu (!Ceny Prvej časti”) a postúpi do ďalšej Etapy.

 

Dátumy jednotlivých Etáp

Cieľ v počte hier

Cieľ v počte trofejí

Ceny Prvej časti

1. Etapa

Od 24. februára 2020 po dosiahnutie Cieľa č. 1

 

125 000 hier

500 000 trofejí

Jeden (1) statický motív pre systém PS4 a jeden (1) avatar PS4

 

2. Etapa

Od dosiahnutia Cieľa č.1 po dosiahnutie Cieľa č. 2.

 

375 000 hier

1 500 000 trofejí

Päť (5) avatarov PS4

3. Etapa

Od dosiahnutia Cieľa č.2 po dosiahnutie Cieľa č. 3.

 

675 000 hier

2 700 000 trofejí

Jeden (1) dynamický motív pre systém PS4

Požiadavky na dosiahnutie Cieľa:

Pokiaľ ide o Cieľ v počte hier, môžu Účastníci hrať ľubovoľnú hru podľa svojho výberu. Hry hrané každým Účastníkom v každej Etape sa započítajú do celkového počtu hier hraných Komunitou, iba ak Účastník počas tejto Etapy hral hru najmenej jednu hodinu.

Pokiaľ ide o Cieľ v počte trofejí, trofeje získané každým Účastníkom počas Etapy sa započítajú do celkového počtu trofejí získaných Komunitou v tejto Etape s obmedzeným limitom 6 trofejí za deň. Trofeje získané v hrách s komponentom pre viacerých hráčov sa do celkového počtu trofejí, ktoré Komunita za túto Etapu získala, započítajú dvakrát.

7.     DRUHÁ ČASŤ: 17. marca 2020 bude mať každý Účastník z každej zúčastnenej krajiny/regiónu šancu získať sadu ďalších cien po zodpovedaní otázky (Otázka Druhej časti”), ktorá sa objaví na stránkeplaystation.com/playercelebration 17. marca 2020 v čase špecifikovanom v tabuľke nižšie. Účastníci musia kliknúť na tlačidlo „Odpovedať teraz“, kde budú vyzvaní, aby sa prihlásili do svojho PSN ID (ak ešte nie sú prihlásení do svojho účtu v službe PSN). Po prihlásení musia Účastníci sledovať odkazy a pokyny, aby odpovedali na Otázku Druhej časti.

11:00 – 23:59:59 PDT

11:00 – 23:59:59 GMT

11:00 – 23:59:59 JST

Spojené štáty, Kanada, Mexiko, Brazília, Argentína, Čile

Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Švédsko, Švajčiarsko, Poľsko, Rakúsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Írsko, Portugalsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Rusko, Saudská Arábia

Japonsko, Hongkong, Južná Kórea, Taiwan, Singapur, Malajzia, Thajsko, Indonézia, Austrália, Nový Zéland

Výhercami sa stanú prví dvaja (2) Účastníci z každej Zúčastnenej krajiny/oblasti, ktorí správne odpovedajú na Otázku Druhej časti („Výhercovia Druhej časti”) (ako je stanovené Zadávateľom podľa jeho vlastného uváženia). V prípade akejkoľvek remízy bude na e-mailovú adresu rovnovážnych Účastníkov zaslaná druhá otázka, aby sa určil víťaz, ako je stanovené Zadávateľom podľa jeho vlastného uváženia.

8.     STANOVENIE VÝHERCOV CIEN ZA PRVÚ ČASŤ A PRAVDEPODOBNOSŤ VÝHRY

Ak je Etapa Prvej časti dokončená, Účastníci, ktorí sú pred začiatkom tejto Etapy súčasťou Komunity, získajú Ceny Prvej časti  („Výhercovia Prvej časti”) pre túto Etapu nasledovným spôsobom:

·        1. Etapa: jeden (1) statický motív pre systém PS4 a jeden (1) avatar PS4 („Cena 1. Etapy”)

·        2. Etapa: päť (5) avatarov PS4 („Cena 2. Etapy”)

·        3. Etapa: jeden (1) dynamický motív pre systém PS4 („Cena 3. Etapy”)

Súhrn Ceny prvej Etapy, Ceny 2. Etapy a Ceny 3. Etapy tvorí dokopy Ceny Prvej časti.

Zadávateľ bude výhercov Prvej časti informovať o výhre prostredníctvom správy systému PlayStation Network do ich konzoly PS4. Obdržia kódy kupónov, ktoré musia Výhercovia Prvej časti použiť na uplatnenie Ceny 1. Etapy alebo Ceny 2. Etapy alebo Ceny 3. Etapy prostredníctvom obchodu PlayStation Store.

Približná maloobchodná hodnota (ARV) každej z Cien Prvej časti je 0 USD.

A.    Celková hodnota ARV:Celková hodnota ARV Cien Prvej časti je 0 USD. Ceny Prvej časti nemajú žiadnu hodnotu ani využitie mimo siete PlayStation Network a nedajú sa predať, previesť ani nahradiť skutočnými peniazmi alebo hodnotnými položkami.

B.    Pravdepodobnosť výhry: Pravdepodobnosť výhry všetkých súčastí Cien prvej časti závisí od toho, kedy Účastník vstúpil do Propagačnej akcie, a od toho, či Komunita úspešne splnila všetky tri Ciele komunity.

9.     STANOVENIE VÝHERCOV CIEN ZA DRUHÚ ČASŤ A PRAVDEPODOBNOSŤ VÝHRY

Výhercovia Druhej časti získajú „Balík cien druhej časti“, ktorý obsahuje nasledujúce: (i) Platinovú trofej PlayStation s vyrytým PSN ID Výhercu druhej časti (ii) kupón do obchodu PlayStation Store s hodnotou 100 USD (v miestnej mene výhercu ceny) , a (iii) kód kupónu do obchodu PlayStation pre nasledujúce štyri (4) hry pre systém PlayStation: The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition a Uncharted 4: A Thief’s End. V rámci Propagačnej akcie nebudú dostupné viac ako dve (2) ceny.

Po overení dostanú Výhercovia Druhej časti e-mail od Zadávateľa s kódmi kupónov, ktoré musia Výhercovia Druhej časti použiť na uplatnenie súčastí (ii) a (iii) Balíkov Cien Druhej časti prostredníctvom obchodu PlayStation Store.

Súčasť (i) Balíka Cien Druhej časti – platinová trofej PlayStation s vyrytým PSN ID výhercu Druhej časti – bude doručená na adresu bydliska Výhercu Druhej časti.

Hodnota ARV každého Balíka Cien Druhej časti je 550 USD.

A.    Celková hodnota ARV:Celková hodnota ARV Balíkov Cien Druhej časti je 1 100 USD.

B.    Pravdepodobnosť výhry: Pravdepodobnosť výhry Balíka cien druhej časti závisí od počtu Účastníkov každej zúčastnenej krajiny/oblasti zapojených do akcie a od času, keď každý Účastník odpovie na Otázku druhej časti.

C.    Všeobecné podmienky: Balík Cien Druhej časti je obmedzený na počet jeden (1) na osobu. V žiadnom prípade nebudú udelené viac ako dva (2) Balíky Cien Druhej časti.

10.  AKO SI UPLATNIŤ CENU:   Zadávateľ bude informovať potenciálnych výhercov e-mailom  na e-mailovú adresu spojenú s účtom PSN výhercu. Ak neposkytnete všetky požadované informácie a podpis na akýchkoľvek dokumentoch v stanovenej lehote, môže to mať za následok stratu práva výhercu na uplatnenie svojej Ceny a, ak to čas dovolí, udelenie Ceny alternatívnemu výhercovi. Krajina bydliska spojená s účtom PSN výhercu sa musí zhodovať s adresou bydliska uvedenou pri overovaní výhercu. Ak je potencionálny výherca diskvalifikovaný, zistí sa, že nie je spôsobilý alebo nie je v súlade s týmito oficiálnymi pravidlami, odmietne prevziať Cenu, príslušná Cena môže prepadnúť. Ak Cena prepadne, môže byť udelená náhradnému výhercovi. Náhradným výhercom sa stane jednotlivec, ktorý bol najbližšie k správnej odpovedi na Otázku, ako je opísané vyššie v časti 7. Ak ani po pokuse v dobrej viere nie je Zadávateľ schopný udeliť alebo odovzdať Cenu, táto Cena nemôže byť udelená opätovne. Po overení oprávnenosti bude trofej ako súčasť Ceny zaslaná výhercom na ich fyzické adresy (P.O. boxy nie sú povolené) poskytnuté počas overovania a kupóny budú výhercom doručené prostredníctvom oznámenia systému PS4. Akákoľvek časť Ceny, ktorú výherca neprevezme, prepadne. Každý výherca nesie výlučnú zodpovednosť za zaplatenie všetkých príslušných federálnych, štátnych a miestnych daní za získanú Cenu. Všetky ostatné náklady a výdavky, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente, sú výlučne na výhercovi. Ceny budú udelené iba overenému výhercovi.

Zadávateľ sa pokúsi upovedomiť každého potenciálneho výhercu, ako je uvedené vyššie.  Zadávateľ však nezodpovedá za žiadne nedoručené e-maily vrátane, bez obmedzenia, ​​e-mailov, ktoré neboli prijaté kvôli nastaveniam súkromia výhercu alebo filtru nevyžiadanej pošty, ktoré môžu presmerovať akýkoľvek e-mail Propagačnej akcie, vrátane e-mailov s oznámením výhercov, do priečinka so spamom alebo nevyžiadanou poštou. Ceny, ktoré neboli nárokované, využité alebo boli vrátené ako nedoručiteľné, nebudú udelené.  Ceny sú neprenosné a nebude povolená žiadna náhrada Ceny, jej výmena alebo hotovostný ekvivalent, s výnimkou rozhodnutia Zadávateľa, ktorý si vyhradzuje právo nahradiť Cenu cenou rovnakej alebo vyššej hodnoty v prípade jej nedostupnosti alebo vyššej moci, a to výlučne podľa vlastného uváženia. Subjekty propagačnej akcie nezodpovedajú za žiadne omeškania pri udeľovaní Ceny z akéhokoľvek dôvodu. Platinová trofej PlayStation® s vyrytým PSN ID výhercu bude zaslaná výhercom na adresu uvedenú pri overení výhercu (PO boxy nie sú povolené) a doručená približne desať (10) týždňov po potvrdení výhercu. Kupón v hodnote 100 USD do obchodu PlayStation Store a kupóny na štyri (4) hry PlayStation® Hits budú doručené prostredníctvom oznámenia systému PS4 do približne piatich (5) pracovných dní od potvrdenia výhercu.

11.  obmedzenie zodpovednosti: NIČ V TÝCHTO OFICIÁLNYCH PRAVIDLÁCH NEZBAVUJE ANI NIJAKÝM SPÔSOBOM NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ ZADÁVATEĽA ZA PODVODY, ÚMYSELNÉ ZNEUŽITIE, SMRŤ ALEBO ZRANENIE SPÔSOBENÉ V DÔSLEDKU JEHO NEDBALOSTI ALEBO ŽIADNU INÚ ZODPOVEDNOSŤ V TAKOM ROZSAHU, ABY BOLO MOŽNÉ TAKÚTO ZODPOVEDNOSŤ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ NA ZÁKLADE PRÁVNYCH PREDPISOV. Účasťou na tejto Propagačnej akcii Účastníci súhlasia, že Subjekty propagačnej akcie a ich príslušné pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, zástupcovia, konzultanti, dodávatelia, právny poradcovia, reklamné, propagačné a marketingové agentúry, agentúry pre styk s verejnosťou a pre plnenie úloh, poskytovatelia webových stránok a nikto z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, akcionárov, zamestnancov, zástupcov, poverených osôb a agentov („Vylúčené strany“) nezodpovedá za: (i) stratené, oneskorené, neúplné, odcudzené, nesprávne adresované, neúplne uhradené alebo nedoručiteľné e-mailové/textové oznámenia alebo poštové zásielky; (ii) akékoľvek poruchy počítačov, telefónov, satelitov, káblov, sietí, elektroniky alebo poruchy, zlyhania, pripojenie alebo dostupnosť internetového hardvéru alebo softvéru; (iii) skomolené, znehodnotené alebo zmätočné prenosy, prístupnosť poskytovateľa služieb/siete, dostupnosť alebo dopravné preťaženie; (iv) akúkoľvek technickú, mechanickú, tlačovú alebo typografickú alebo inú chybu; (v) nesprávne alebo nepresné zachytenie registračných informácií alebo neschopnosť získať alebo stratu akýchkoľvek takýchto informácií; (vi) akúkoľvek chybu, opomenutie, prerušenie, vymazanie, vadu, oneskorenie chodu alebo prenosu, zlyhanie komunikačnej linky, technickú chybu, krádež alebo zničenie alebo neoprávnený prístup k Propagačnej akcii; (vii) akúkoľvek poruchu alebo poškodenie počítača ktorejkoľvek osoby v súvislosti s účasťou na Propagačnej akcii alebo prijatím ceny alebo vyplývajúce z nej; a (viii) za záznamy, ktoré sú oneskorené, sfalšované, stratené, nesprávne umiestnené či adresované, manipulované, neúplné, vymazané, poškodené, skomolené alebo inak nespĺňajú Oficiálne pravidlá. Subjekty propagačnej akcie ďalej nezodpovedajú za žiadne nezodpovedané alebo nedoručiteľné oznámenia o výhercoch.     

Účasťou na tejto Propagačnej akcii každý Účastník súhlasí s tým, že: (i) je viazaný týmito Oficiálnymi pravidlami vrátane požiadaviek na účasť; (ii) sa v súvislosti s týmito Oficiálnymi pravidlami vzdáva akýchkoľvek práv domáhať sa dvojznačnosti; (iii) sa v súvislosti s Propagačnou akciou vzdáva všetkých svojich práv na podanie akejkoľvek žaloby, opatrenia alebo konania proti ktorejkoľvek z Vylúčených strán; a že (iv) navždy a neodvolateľne súhlasí so zbavením a oslobodením každej z Vylúčených strán od akýchkoľvek a všetkých nárokov, súdnych sporov, rozsudkov, vecí, konaní, požiadaviek, pokút, sankcií, zodpovednosti, nákladov a výdavkov (vrátane, bez obmedzenia, primeraných honorárov advokátov), ​​ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s: (a) Propagačnou akciou, vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek činnosti súvisiacej s Propagačnou akciou alebo jej časťami a prihlášky Účastníka, jeho účasti alebo neschopnosti zúčastniť sa Propagačnej akcie; (b) porušovaním súkromia, osobných, publikačných alebo vlastníckych práv tretích strán; (c) prijatím, účasťou na, doklade, cestovaním súvisiacim s, účasťou na, dodaním, držbou, vadami, použitím, nepoužívaním, zneužitím, nemožnosťou použitia, stratou, poškodením, zničením, zanedbaním alebo úmyselným zneužitím v súvislosti s používaním Ceny (alebo akejkoľvek jej súčasti); (d) akoukoľvek zmenou Ceny (alebo akýchkoľvek jej súčastí); (e) ľudskou chybou; (f) akýmkoľvek protiprávnym, nedbanlivým alebo nepovoleným konaním alebo opomenutím zo strany ktorejkoľvek z Vylúčených strán; (g) stratenou, oneskorenou, odcudzenou, nesprávne adresovanou, poškodenou alebo zničenou Cenou (alebo akoukoľvek jej súčasťou); alebo h) s nedbanlivosťou alebo úmyselným zneužitím Účastníka.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôže Propagačná akcia prebehnúť podľa plánu, Zadávateľ si na základe svojho výhradného a absolútneho uváženia vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, zmeniť alebo pozastaviť Propagačnú akciu alebo pokračovať v Propagačnej akcii, vrátane výberu výhercu spôsobom, ktorý považuje za spravodlivý a primeraný, vrátane výberu výhercu spomedzi oprávnených prihlášok prijatých pred takýmto zrušením, ukončením, zmenou alebo pozastavením. V žiadnom prípade nebude udelených viac Cien, ako je uvedené v týchto Oficiálnych pravidlách. V prípade, že kvôli technickým, typografickým, mechanickým, administratívnym, tlačovým, výrobným, počítačovým alebo iným chybám vzíde viac výhercov, ako je uvedené v týchto Oficiálnych pravidlách, výherca sa určí náhodným losovaním spomedzi nárokujúcich si.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO VŠETKO V SÚVISLOSTI S TOUTO PROPAGAČNOU AKCIOU, VRÁTANE CIEN, SA POSKYTUJE „TAK, AKO STOJÍ A LEŹÍ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA.

12.  sPORY: TÁTO PROPAGAČNÁ AKCIA SA RIADI A BUDE SA VYKLADAŤ V SÚLADE SO ZÁKONMI ŠTÁTU MICHIGAN A MIESTOM AKEHOKOĽVEK SPORU BUDE OAKLAND COUNTY V ŠTÁTE MICHIGAN. AK SA O SPORE ALEBO NÁROKU NEROZHODNE V RÁMCI PRIAMÝCH ROZHOVOROV ALEBO MEDIÁCIÍ, MUSÍ SA O NICH ROZHODNÚŤ KONEČNOU A ZÁVÄZNOU ARBITRÁŽOU VYKONÁVANOU INŠTITÚTOM JAMS V SÚLADE S PRAVIDLAMI A POSTUPMI ARBITRÁŽE ALEBO ICH NÁSLEDNÝCH VERZIÍ („PRAVIDLÁ JAMS“) MUSIA BYŤ DODRŽANÉ PRAVIDLÁ JAMS VÝBERU ARBITRA, S VÝNIMKOU, ŽE ARBITER MUSÍ BYŤ SKÚSENÝ A LICENCOVANÝ NA PRACOVNÉ PRÁVO V ŠTÁTE MICHIGAN. CELÝ PROCES VYPLÝVAJÚCI Z TOHTO ODSEKU BUDE PREBIEHAŤ V OAKLAND COUNTY V ŚTÁTE MICHIGAN. NÁHRADA ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY MUSÍ BYŤ OBMEDZENÁ NA SKUTOČNÉ POŠKODENIA A V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÁ ŽIADNA STRANA NÁROK VYMÁHAŤ REPRESÍVNE, EXEMPLÁRNE, NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO ŠKODY ZNÁSOBIŤ ALEBO AKOKOĽVEK ZVÝŠIŤ, VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE ALEBO OSTATNÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH S PODANÍM NÁROKU  ALEBO ZRUŠENÍM TEJTO DOHODY ALEBO DOMÁHANÍM SA SÚDNEHO PRÍKAZU ALEBO INEJ SPRAVODLIVEJ ÚĽAVY. ÚČASTNÍCI SÚHLASIA S TÝM, ŽE PRÁVA A POVINNOSTI AKÉHOKOĽVEK ÚČASTNÍKA ALEBO SUBJEKTOV PROPAGAČNEJ AKCIE ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH STRAN, SA BUDÚ RIEŠIŤ INDIVIDUÁLNE BEZ MOŽNOSTI AKEJKOĽVEK FORMY SKUPINOVEJ ŽALOBY. AKÚKOĽVEK ŽIADOSŤ O ARBITRÁŽ JE NUTNÉ VYPLNIŤ DO JEDNÉHO (1) ROKA OD KONCA OBDOBIA TRVANIA PROPAGAČNEJ AKCIE ALEBO VEC OSTANE NAVŽDY PREMLČANÁ.

13.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zásady ochrany osobných údajov Zadávateľa sú k dispozícii na stránke https://www.playstation.com/en-us/legal/terms-of-use/op-privacy-policy/

14.  práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch:  Účasťou na tejto Propagačnej akcii sa každý Účastník zaväzuje že Zadávateľovi a zástupcovi Zadávateľa priznáva právo používať jeho/jej meno, adresu (mesto a štát), biografické informácie, podobu, ID do siete PSN, avatar, fotografiu a ďalšie informácie a obsah poskytnuté v súvislosti s Propagačnou akciou na propagačné, obchodné, komerčné a reklamné účely vo všetkých médiách na celom svete vrátane, ale nie výlučne, televízie a internetu, bez predchádzajúceho upozornenia, preskúmania alebo schválenia a bez dodatočnej náhrady, okrem prípadov, keď to zákon zakazuje.

15.  všeobecné:  Akákoľvek iná forma pokusu o účasť v tejto Propagačnej akcii, ako tu uvedená, je neplatná. Zadávateľ a Správca si vyhradzujú právo diskvalifikovať každého Účastníka, o ktorom sa zistí alebo existuje podozrenie, že podľa vlastného a absolútneho uváženia manipuloval s chodom Propagačnej akcie; konal v rozpore s týmito Oficiálnymi pravidlami; alebo sa správal nešportovým spôsobom alebo s úmyslom narušiť normálny chod tejto Propagačnej akcie. Akýkoľvek iný pokus o účasť v tejto Propagačnej akcii, ako uvedený v týchto Oficiálnych pravidlách, je neplatný. Ak sa zistí, že sa osoba zaregistrovala alebo pokúsila zaregistrovať viac ako raz pomocou viacerých telefónnych čísel, e-mailových adries, adries bydliska, viacnásobných totožností, IP adries, použitia proxy serverov alebo podobných metód, všetky záznamy tejto osoby budú prehlásené za neplatné a táto osoba nezíska žiadnu Cenu, na ktorej získanie by mohla mať nárok. Akékoľvek použitie robotických, automatických, makro, programovaných spôsobov, spôsobov tretích strán alebo podobných spôsobov účasti v tejto Propagačnej akcii zruší akýkoľvek pokus o účasť uskutočnený takýmito spôsobmi a povedie k diskvalifikácii jednotlivca, ktorý ich využíva. Od účastníkov alebo potenciálnych výhercov sa môže požadovať, aby sa preukázali dôkazom totožnosti a spôsobilosti, ako to požaduje Zadávateľ alebo Správca V prípade sporu o totožnosti výhercu bude ako víťazný príspevok prehlásený oprávnený majiteľ účtu a e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári spojenom s takýmto príspevkom. „Oprávnený majiteľ účtu“ je fyzická osoba, ktorá je priradená k e-mailovej adrese poskytovateľom prístupu na internet, poskytovateľom online služieb alebo inou organizáciou (napr. obchodnou, vzdelávacou inštitúciou) zodpovednou za prideľovanie e-mailových adries pre doménu priradenú k zadanej e-mailovej adrese. Od každého Účastníka sa môže požadovať, aby preukázal, že je oprávneným držiteľom účtu. UPOZORNENIE: AKÝKOĽVEK POKUS O ÚMYSELNÉ POŠKODENIE AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO PORUŠENIE LEGITÍMNEHO CHODU PROPAGAČNEJ AKCIE JE PORUŠENÍM TRESTNÝCH A OBČIANSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV. AK K TAKÉMUTO POKUSU DÔJDE, ZADÁVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NA VYMÁHANIE ŠKÔD ALEBO INÝCH NÁPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV OD KTOREJKOĽVEK Z TÝCHTO OSÔB ZODPOVEDNEJ ZA TENTO POKUS V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. Ak by sa akékoľvek ustanovenie týchto Oficiálnych pravidiel alebo akékoľvek jeho slovo, fráza, doložka, veta alebo iná jeho časť mali z akéhokoľvek dôvodu považovať za nevymáhateľné alebo neplatné, potom sa toto ustanovenie alebo jeho časť upraví alebo vymaže takým spôsobom, aby zostávajúce ustanovenia týchto Oficiálnych pravidiel ostali platné a vymáhateľné. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Oficiálnych pravidiel alebo Výherných podkladov neovplyvní platnosť ani vymáhateľnosť iného ustanovenia. Žiadny Účastník nemá právo meniť alebo dopĺňať tieto Oficiálne pravidlá. Neschopnosť Zadávateľa vynútiť si splnenie niektorého z ustanovení týchto Oficiálnych pravidiel nepredstavuje zrieknutie sa tohto ustanovenia a toto ustanovenie zostane v plnej platnosti a účinnosti. Všetky predložené príspevky alebo materiály sa stávajú majetkom zadávateľa a nebudú vrátené. V prípade akéhokoľvek rozporu s akýmikoľvek Podrobnosťami o propagačnej akcii obsiahnutými v týchto Oficiálnych pravidlách a Podrobnosťami o propagačnej akcii obsiahnutými v akýchkoľvek propagačných materiáloch (vrátane, ale nie výlučne, predávanej, televíznej a tlačenej reklamy, reklamných obalov a iných reklamných médií), budú uprednostnené Podrobnosti o propagačnej akcii stanovené týmito Oficiálnymi pravidlami.

16.  zoznam výhercov:   Zainteresovaní jednotlivci zo zoznamu výhercov by mali poslať obchodnú obálku so spätnou adresou a nalepenou známkou na adresu: Winners List, - PlayStation®® Player Celebration 2020 Promotion, P.O. Box 251328, West Bloomfield, MI 48325. Žiadosti jednotlivcov zo zoznamu výhercov musia byť doručené najneskôr do 17. mája 2020. Ak Výherca namieta proti zverejneniu alebo sprístupneniu svojho mena, mal by kontaktovať Zadávateľa. Upozorňujeme, že Zadávateľ môže byť požiadaný o poskytnutie úplného zoznamu výhercov regulačnému orgánu alebo iným tretím stranám, ako to vyžadujú platné miestne právne predpisy.

© Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Všetky práva vyhradené.