playstation.com

Právne informácie

ZMLUVNÉ PODMIENKY

NBA 2K21 OMP GATE – OKTÓBER – 2020

 

 

„Požiadavky oprávnenosti“

Všetky tieto požiadavky:

V čase zakúpenia platného produktu nesmú mať účastníci aktívne členstvo v službe PlayStation®Plus alebo aktívny skúšobný odber tejto služby.

Účastníci musia byť starší ako 7 rokov a v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje rodičovský súhlas. Výnimkou sú účastníci v Nemecku, ktorí nesmú byť mladší ako 18 rokov.

Účastníci musia mať trvalý pobyt v jednej z Účastníckych krajín.

 

„Platný produkt (platné produkty)“

PlayStation® Plus: 12-mesačné členstvo/1 balíček MyTeam, 5 000 bodov MyTeam a bonusových 7 500 VC

Členstvo v službe bude pretrvávať bez časového obmedzenia, kým ho nezrušíte, a za každé ďalšie 12-mesačné obdobie vám bude účtovaná plná cena služby aktuálna v danom čase v obchode PlayStation® Store.

„Platný obchod“

Do obchodu v systéme PlayStation®4 sa dá vstúpiť iba cez banner v hre NBA 2K21 OMP Gate alebo prostredníctvom ponuky online brány pre viacerých hráčov v hre NBA 2K21 OMP Gate (všetky ostatné spôsoby nákupu, iné obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Dátum začatia“

29. 10. 2020 – 10:00 (GMT)

„Dátum ukončenia“

2021-03-18 – 10:00 (GMT)

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Bahrajn, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Island, Izrael, Írsko, Južná Afrika, Katar, Kuvajt, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina

„Kroky“

a.  prihlásiť sa do PSN, načítať NBA 2K21 OMP Gate a prejsť na banner PlayStation Plus® alebo do online brány pre viacerých hráčov,
b.  kliknúť na banner PlayStation® Plus alebo ponuku PlayStation® Plus zobrazenú v online bráne pre viacerých hráčov a po preukázaní sa možnosťami členstva v službe PlayStation® Plus si zakúpiť jeden Platný produkt v Platnom obchode.

„Promotér“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

„Obsah“

1 balíček MyTeam, 5 000 bodov MyTeam a bonusových 7 500 VC

„Distribučné obdobie ”

Do 7 dní po dokončení Krokov.

 

1.      Táto ponuka („Ponuka“) je dostupná pre používateľov, ktorí sú držiteľmi účtov v službe PlayStation™Network („PSN“) a zároveň spĺňajú Požiadavky oprávnenosti („Oprávnené osoby“).

2.      Táto Ponuka sa začína Dátumom začatia a končí sa Dátumom ukončenia.   Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie“.

3.      Ak chcú Oprávnené osoby využiť výhody tejto Ponuky, musia vykonať stanovené Kroky.  Táto ponuka sa vzťahuje iba na nákup Platných produktov v Platných obchodoch počas Obdobia trvania akcie (všetky ďalšie členstvá v službe PlayStation®Plus sú z akcie vylúčené). Oprávnené osoby, ktoré kupujú členstvo v službe PlayStation®Plus (a nie Platný produkt), nebudú mať nárok na túto Ponuku. Oprávnené osoby, ktoré kupujú členstvo v službe PlayStation®Plus v rámci navyšovacieho predaja (Up-selling) na konzole PS4, nebudú mať nárok na túto Ponuku. Členstvá v službe PlayStation®Plus, ktoré sa automaticky obnovia počas Obdobia trvania akcie, sú z Ponuky vylúčené.

4.      Pre Oprávnené osoby, ktoré dokončia tieto Kroky: počas Distribučného obdobia sa Obsah pridá do ich knižnice a následne si musia Obsah stiahnuť, aby sa mohol spustiť.

5.      Ponuka je k dispozícii len v Platných obchodoch.

6.      K Obsahu sa neposkytuje žiadna hotovosť ani iná alternatíva a Obsah nie je prenosný ani sa nesmie predávať. 

7.      Pre jednu Oprávnenú osobu platí iba jedna Ponuka.  

8.      Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

9.      Vrátenie Platného produktu prebehne v súlade s pravidlami zrušenia nákupu obchodu PlayStation Store.  Ak dôjde k vráteniu Platného produktu ako aj platby zaň, potom sa Obsah nemusí dodať. Produkty zakúpené s použitím zľavového kódu na viacnásobný nákup môžete vrátiť len spolu so všetkými ostatnými príslušnými produktmi a pod podmienkou, že ste nezačali sťahovať alebo streamovať žiadnu ich časť. 

10.   Predplatné služby PlayStation®Plus je k dispozícii len pre používateľov, ktorí sú držiteľmi účtov v službe PSN s prístupom do obchodu PlayStation®Store a k vysokorýchlostnému internetu.  Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča; výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – www.playstation.com/gameservers.  Na zakúpenie služby PlayStation®Plus sa vyžadujú informácie o schválenom spôsobe platby.  Uplatňujú sa úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service dostupné na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Akcia sa vzťahuje na 12-mesačné členstvo:

Členstvo v službe PlayStation®Plus bude pretrvávať bez časového obmedzenia, kým ho nezrušíte, pričom opakovaný členský poplatok vo výške aktuálnej ceny za 12-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus sa raz za 12 mesiacov automaticky odpočíta z peňaženky používateľa, ak má dostatok prostriedkov v peňaženke, alebo prostredníctvom platného spôsobu platby zaregistrovaného k účtu.

– Opakovaný členský poplatok za členstvo v službe PlayStation®Plus: 59,99 €, kým vám e-mailom adresovaným na e-mailovú adresu registrovanú k vášmu účtu neoznámime inú sumu.

– Frekvencia fakturácie poplatku za členstvo v službe PlayStation®Plus: každý rok

– Trvanie členstva v službe PlayStation®Plus: nepretržité do zrušenia.

Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo v službe PlayStation®Plus, pričom platnosť jeho členstva vyprší k dátumu nasledujúcej platby za službu. Tým sa zastavia budúce platby členských poplatkov, nebudú vám však vrátené žiadne už uhradené platby.

Pokyny na zrušenie členstva nájdete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Keď si používateľ zakúpi členstvo, v nastaveniach účtu používateľa zapneme funkciu automatického financovania. To znamená, že ak používateľ v peňaženke nebude mať dostatok prostriedkov na platbu členských poplatkov, príslušný nedoplatok sa naúčtuje prostredníctvom spôsobu platby registrovaného v účte používateľa (ak existuje), pokiaľ používateľ nevypne funkciu automatického financovania. Ak chcete vypnúť automatické financovanie, prejdite na položky [Account Settings] (Nastavenia účtu) > [Wallet] (Peňaženka) > [Wallet Settings] (Nastavenia peňaženky).

11.   Vyžaduje sa internetové pripojenie. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnené osoby.

12.   Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto zmluvných podmienok, prípadne k poskytnutiu nesprávnych, nečitateľných, falošných alebo inak neplatných alebo nenáležitých informácií, Promotér môže podľa vlastného uváženia odmietnuť poskytnúť Ponuku a Obsah.

13.   Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

14.   Promotér nenesie žiadnu zodpovednosť za zlyhanie akejkoľvek Oprávnenej osoby pri vytvorení či prihlásení sa na svoj účet v službe PSN alebo pri kompletizovaní Krokov alebo pri prijatí alebo uplatnení Obsahu v dôsledku akéhokoľvek zlyhania siete, hardvéru alebo softvéru akejkoľvek Oprávnenej osoby alebo tretej strany.

15.   Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

16.   V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

17.   V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každou Oprávnenou osobou a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.