playstation.com

Právne informácie

Záruka na opravený alebo vymenený produkt

Termín „produkt“ znamená opravený alebo vymenený systém PlayStation® navrátený spoločnosťou Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE“) so sídlom na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

Poznámka: systémový softvér vopred nainštalovaný v produkte alebo poskytnutý následne cez vydané aktualizácie alebo vylepšenia je vám licencovaný, nie predaný, a je určený na použitie iba ako súčasť produktu. Podmienky na takú licenciu na systémový softvér nájdete na adrese playstation.com/legal.

Túto záruku vám poskytuje SIEE. Je určená pre vás osobne a nemôže ju použiť nikto iný. Táto záruka je prídavkom k vašim zákonným právam spotrebiteľa (podľa platných zákonov) a nemá na ne žiadny vplyv.

Naša záruka pre vás: SIEE zaručuje, že tento produkt je bez chýb materiálu a vypracovania, ktoré by mali za následok zlyhanie produktu pri normálnom používaní podľa nižšie uvedených podmienok a bude; dlhšie ako 3 (tri) mesiace a zvyšné obdobie pôvodnej záruky SIEE („záručná lehota“), poskytovať opravy alebo výmeny produktu podľa vlastného uváženia, bezodplatne, v prípade, že zlyhanie spôsobili chybné materiály alebo vypracovanie. Výmena sa vykoná podľa uváženia SIEE za novú alebo repasovanú konzolu. Na každú takúto opravu alebo výmenu sa vzťahuje záruka po dobu 3 (troch) mesiacov a zvyšné obdobie pôvodnej záruky výrobcu SIEE. Táto záruka sa nevzťahuje na vaše údaje; softvér alebo hry pre systém PlayStation®; periférne zariadenie PlayStation®, príslušenstvo PlayStation®; ani na žiadne iné periférne zariadenia alebo príslušenstvo.

DÔLEŽITÉ

1. Ak si musíte uplatniť nárok v rámci tejto záruky, pokyny týkajúce sa vrátenia získate od vašej miestnej linky zákazníckej podpory na adrese  https://www.playstation.com/support/contact-us/.

2. Táto záruka je platná, ak vám SIEE vráti tento produkt v ktorejkoľvek krajine Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska, Albánska, Andorry, Bosny, Hercegoviny, Normandských ostrovov, Chorvátska, Gibraltáru, Grónska, Ostrova Man, Macedónska, Monaka, Čiernej hory, Republiky San Marino, Srbska, Turecka alebo Vatikánu.

3. SIEE si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na základe tejto záruky, ak:

a. akákoľvek záručná plomba a sériové číslo produktu boli poškodené, pozmenené, znehodnotené ani odstránené; a

b. existuje dôkaz o akomkoľvek pokuse (úspešnom či neúspešnom) otvoriť puzdro produktu.

4. Podľa znenia tejto záruky si môže SIEE podľa vlastného uváženia zvoliť opravu alebo výmenu produktu. Všetky vymenené produkty sa stanú majetkom SIEE.

5. Oprava alebo výmena môže obsahovať inštaláciu najnovších aktualizácií softvéru alebo firmvéru pre produkt.

6. Produkty s odnímateľným pevným diskom („HDD“)

a. Produkty s odnímateľným pevným diskom sa musia vrátiť spolu s originálnym HDD pri vybavovaní záručného servisného zásahu podľa znenia tejto záruky.

b. Oprava alebo výmena produktu bude zahŕňať formátovanie HDD.

c. Porozumeli ste a súhlasíte s tým, že formátovanie HDD bude viesť k strate uložených údajov, súborov a softvéru. Ak sa má zabrániť strate softvéru, údajov alebo súborov, ktoré si chcete uchovať, pred odovzdaním produktu s HDD do záručného servisu (pokiaľ je to možné) vytvorte ich zálohu a odstráňte ich z HDD. Odhlásenie zo služby PlayStation™Network na konzole PlayStation® vám pomôže ochrániť akékoľvek informácie, ktoré považujete za dôverné.

7. Produkty s mechanikou s nepohyblivým médiom („SSD“)

a. Oprava alebo výmena produktu bude zahŕňať formátovanie SSD.

b. Porozumeli ste a súhlasíte s tým, že formátovanie SSD bude viesť k strate uložených údajov, súborov a softvéru. Ak sa má zabrániť strate softvéru, údajov alebo súborov, ktoré si chcete uchovať, pred odovzdaním produktu do záručného servisu (pokiaľ je to možné) vytvorte ich zálohu a odstráňte ich z SDD. Odhlásenie zo služby PlayStation™Network na konzole PlayStation® vám pomôže ochrániť akékoľvek informácie, ktoré považujete za dôverné.

8. Aby ste sa vyhli poškodeniu alebo strate či vymazaniu iných odnímateľných pamäťových médií, periférnych zariadení, príslušenstva alebo neoriginálnych komponentov, musíte ich pred odovzdaním produktu do záručného servisu odpojiť.

9. Táto záruka sa nevzťahuje na uložené údaje, súbory alebo softvér. SIEE nenesie voči vám zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie vašich údajov, súborov alebo softvéru v súvislosti s uplatňovaním tejto záruky.

10. Mali by ste pravidelne zálohovať svoj pevný disk, aby ste predišli strate alebo pozmeneniu údajov, súborov alebo softvéru, aj keď niektorý obsah nie je možné zálohovať a používateľ ho musí preinštalovať.

11. Nárok v rámci tejto záruky si nemôžete uplatniť, keď je tento produkt poškodený v dôsledku:

a. komerčného používania, nehody, nedbanlivosti, zneužitia, nesprávneho použitia (vrátane, okrem iného, nepoužitia tohto produktu na jeho normálny účel a/alebo v súlade s pokynmi o správnom používaní a údržbe alebo inštalácie či použitia spôsobom nekonzistentným s platnými miestnymi technickými alebo bezpečnostnými normami);

b. používania v spojení s neschválenými periférnymi zariadeniami alebo komponentmi (vrátane, okrem iného, zariadení na vylepšenie hry, pevných diskov, adaptérov a zdrojov energie);

c. akýchkoľvek úprav alebo nastavení alebo zmien produktu vykonávaných inak ako v súlade s pokynmi na správne používanie a údržbu produktu;

d. údržby alebo opravy či pokusu o údržbu alebo opravu vykonané inde než v servisnom zariadení autorizovanom SIEE;

e. použitia neschváleného softvéru, napadnutia vírusom, požiaru, povodne alebo inej prírodnej pohromy; alebo

f. prevádzky produktu alebo zaobchádzania s ním v rozpore s normálnym osobným alebo domácim používaním alebo prevádzky mimo špecifikácií produktu.

Nemôžete si uplatňovať nárok v rámci tejto záruky, ak závažným spôsobom porušujete licenciu na systémový softvér (pozri playstation.com/legal).

13. SIEE si vyhradzuje právo odmietnuť opravu a/alebo výmenu produktu v rámci tejto záruky, ak SIEE nemôže overiť váš záručný stav a ak nemôžete poskytnúť prijateľný dôkaz o kúpe vášho pôvodného systému PlayStation.

14. V rozsahu povolenom platnou legislatívou bude táto záruka vaším jediným a výhradným opravným prostriedkom v súvislosti s chybami v tomto produkte a všetky ďalšie záruky, podmienky, vyjadrené alebo vyplývajúce zo zákona alebo inak, týkajúce sa tohto produktu, sú vylúčené a ani SIEE ani žiadny iný subjekt spoločnosti Sony alebo jej dodávatelia ani autorizované servisné zariadenia nezodpovedajú za akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame alebo následné straty, alebo poškodenia vrátane straty údajov, bez ohľadu na to, ako vznikli.

15. SIEE neposkytuje záruku na žiadne produkty alebo služby tretích strán, ktoré môžu byť ponúknuté v spojitosti s produktom.

Ak tento produkt potrebuje akýkoľvek servis, na ktorý sa nevzťahuje táto záruka, zavolajte miestnu linku podpory PlayStation alebo nás kontaktujte cez https://www.playstation.com/support/contact-us/.