playstation.com

Právne informácie

Podmienky a ustanovenia

Súťaž „FIA Certified Gran Turismo Championships 2021“

Oblasť EMEA

Požiadavky ohľadom súťaže a účasti v súťaži

 

 

1.     Súťaž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021“ (ďalej len „súťaž“) je otvorená osobám, ktoré spĺňajú požiadavku minimálneho veku (uvedenú nižšie) a ktoré majú pobyt na území Rakúska, Bahrajnu, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Indie (okrem štátu Nagaland), Írska, Južnej Afriky, Talianska, Libanonu, Kuvajtu, Holandska, Nórska, Ománu, Poľska, Portugalska, Kataru, Rumunska, Ruska, Saudskej Arábie, Slovenska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka, SAE, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny (ďalej len „účastnícke štáty“) s výnimkou zamestnancov, zástupcov, dodávateľov alebo konzultantov Usporiadateľa (uvedeného nižšie) a ich priamych príbuzných, dcérskych spoločností Usporiadateľa a všetkých ostatných osôb, ktoré majú k Súťaži profesionálny vzťah (ďalej len „účastníci“). Účastnícke krajiny spoločne tvoria región EMEA.

 

2.               Minimálny požadovaný vek je 18 rokov pre účastníkov s pobytom na území Rakúska, Bahrajnu, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Indie (okrem štátu Nagaland), Írska, Južnej Afriky, Talianska, Libanonu, Holandska, Nórska, Ománu, Poľska, Portugalska, Kataru, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny a 21 a viac rokov pre osoby s pobytom v Saudskej Arábii, Kuvajte a v SAE (ďalej len „minimálny požadovaný vek“).

 

3.               Účastníci musia do súťaže vstúpiť prostredníctvom svojho účtu pre PlayStation™Network („PSN“). Krajina bydliska účastníka bude krajina, ktorá je registrovaná s jeho účtom v PSN. Podmienkou na registráciu do PSN je prijatie Podmienok služby PSN a Pravidiel ochrany osobných údajov PSN. (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Tieto podmienky (uvedené nižšie) sa týkajú účastníkov s pobytom v účastníckych štátoch s výnimkou Francúzska.

 

5.               Účastníci môžu byť povinní poskytnúť vydokladovaný dôkaz o vhodnosti na registráciu v súťaži. Ak účastník nedokáže takýto dôkaz poskytnúť na požiadanie, usporiadateľ ho môže zo súťaže diskvalifikovať a/alebo zadržať cenu.

 

6.               Do súťaže sa môžete prihlasovať od 21. apríla 2021 od 00:00 GMT (ďalej len „dátum otvorenia“), pričom posledné prihlášky musia byť podané do 25. septembra 2021 do 23:59 GMT (ďalej len „dátum uzavretia“). Ďalšie informácie nájdete v dodatku 1 a 2. Obdobie od dátumu otvorenia do dátumu uzavretia vrátane sa označuje ako „trvanie súťaže“.

 

7.               Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, musia: (1) vyplniť registračný formulár režimu GT Sport, ktorý bude sprístupnený všetkým účastníkom, ktorí v hre zvolia „režim Šport“; (2) vybrať, a to počas trvania súťaže, akých pretekov sa v rámci šampionátu chcú zúčastniť, a to pred začatím každých takých pretekov; a (3) prijať pravidlá súťaže. Každý účastník, ktorý splní tieto kroky, bude považovaný za „zapísaného“.

 

8.               Účastníci musia do súťaže vstúpiť uvedeným spôsobom a do uvedeného dátumu a času uzavretia. Nedodržanie tohto pravidla diskvalifikuje daný zápis.

 

9.               Súťaž sa skladá z dvoch (2) rôznych šampionátov (každý z nich ďalej ako „šampionát“):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (ďalej len „Nations Cup“): Nations Cup je šampionát, v ktorom o víťazstvo súperia krajiny a teritóriá. Krajina a teritórium budú hráčovi automaticky priradené na základe krajiny/teritória ich účtu v sieti PlayStation™Network. Na krajinu pôvodu vozidiel, ktoré hráč používa, sa nevzťahujú žiadne obmedzenia; a

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (ďalej len „Manufacturer Series“): Šampionát Manufacturer Series predstavuje súťaž, v ktorej účastníci používajú vozidlá vyrobené jedným výrobcom. Účastníci budú súťažiť o pozíciu najlepšieho jazdca svojho výrobcu a potom budú súťažiť s ďalšími účastníkmi reprezentujúcimi iných výrobcov. Účastníci si svojho výrobcu vyberú z pripraveného zoznamu dvadsiatich piatich (25) výrobcov.

 

Podrobnosti o jednotlivých šampionátoch sú uvedené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Účasť v súťaži je bezplatná a nie je potrebný žiadny druh nákupu, účastníci však musia vlastniť zariadenie PlayStation®4 alebo PlayStation®5 a jednu kópiu hry Gran Turismo™ Sport (ďalej len „hra“) alebo mať k nim prístup. Počas trvania súťaže musia byť účastníci okrem toho aktívnymi členmi služby PlayStation®Plus. Vstupom do súťaže účastníci súhlasia s týmito pravidlami a podmienkami, vrátane pravidiel uvedených v dodatku 1 a dodatku 2, (ďalej len „pravidlá“) a budú sa nimi riadiť.

 

11.            Členstvo PlayStation®Plus (ďalej len „PS Plus“) je k dispozícii len pre osoby s účtami PSN s prístupom do obchodu PlayStation™Store (ďalej len „PS Store“) a vysokorýchlostnému internetu.  Služby PSN, PS Store a PS Plus sa riadia podmienkami používania a sú predmetom národných a jazykových obmedzení; Obsah a služby PS Plus sa líšia podľa veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a u používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov, okrem používateľov v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby nie je garantovaná. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po dostatočnom upozornení deaktivované – eu.playstation.com/gameservers. Členstvo PS Plus je až do zrušenia nepretržité a fakturované na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze v závislosti od zakúpeného predplatného za v danej dobe aktuálnu cenu v obchode PS Store. Bezplatné vyskúšania PS Plus pokračujú v mesačnom predplatnom, ak nie sú zrušené. Platí plné znenie podmienok: Podmienky poskytovania služby PSN na adrese playstation.com/legal.

 

12.            Každý účastník sa môže do každého šampionátu zapísať iba raz (1x).  V záujme vylúčenia pochybností budú závody uvedené v kalendároch jednotlivých šampionátov prebiehať v rôznych časoch.  Účastníci sa tak môžu zúčastniť oboch šampionátov a víťaz šampionátu Nations Cup sa môže stať členom víťazného tímu v šampionáte Manufacturer Series.

 

13.            Účastníci majú zakázané vytvárať duplicitné účty s cieľom pretekať, zvyšovať šance na kvalifikovanie či prechádzanie súťažou alebo narušiť výkonnosť iného hráča v pretekoch. Rovnako je zakázané, aby niekto pretekal v mene účastníka a úmyselne si vymieňať počas pretekov pozície.  V takýchto prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo výlučne na základe vlastného rozhodnutia takýchto účastníkov diskvalifikovať.

 

14.            Víťazi súťaže sú v súlade s mechanikami príslušného šampionátu určení v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich ďalej ako „víťaz“). Porazení finalisti sú v súlade s mechanikami príslušného šampionátu určení v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich ďalej ako „finalista“).

 

15.            Výhry sú určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series), podľa potreby, a musia byť prevzaté, ako sú, a nesmú byť postúpené, prevedené ani ďalej predané. Nebude možné ich nahradiť finančnou alternatívou, usporiadateľ si však vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek cenu inou cenou podobnej hodnoty.

 

16.            Od každého víťaza a od každého finalistu sa môže vyžadovať, aby zaplatil daň z výhry v súlade s daňovými predpismi príslušného právneho poriadku, pričom zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú daňovú povinnosť má daný účastník.

 

17.            Neprevzatie ceny v uvedenom čase a uvedeným spôsobom zruší nárok víťaza a usporiadateľ si vyhradzuje právo ponúknuť cenu ďalším vhodným účastníkom vybraným v súlade s podmienkami. Ak je cena časovo kritická a ak je potrebné nájsť víťaza do uplynutia platnosti ceny, v podmienkach sa môže uvádzať dátum, do ktorého bude víťaz kontaktovaný, pričom bude usporiadateľ takéhoto víťaza kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú víťaz uviedol v registračnom formulári režimu GT Sport pre relevantný šampionát. Na kontaktovanie víťazov sa vynaloží primerané úsilie. Ak nie je možné víťaza kontaktovať alebo ak nebude kontaktovanie v uvedenom čase úspešné, usporiadateľ si vyhradzuje právo ponúknuť cenu ďalším vhodným účastníkom vybraným v súlade s podmienkami. Ak nie je uvedené inak, tak v prípade, že si víťaz neprevezme cenu uvedeným spôsobom v uvedenom čase, usporiadateľ nie je povinný udeliť cenu ďalšiemu vhodnému účastníkovi.

 

18.            Usporiadateľ nebude môcť prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poruchy siete, počítačového hardvéru alebo softvéru, ktorých dôsledkom môže byť strata vstupu do súťaže alebo inej korešpondencie týkajúcej sa súťaže či problémy so správnou registráciou. Dôkaz o odoslaní sa nebude považovať za dôkaz o prijatí. Žiadne žiadosti od zástupcov, tretích strán, organizovaných skupín či počítačom automaticky generované žiadosti nebudú prijaté.

 

19.            Usporiadateľ nebude zodpovedný za žiadne straty, škody či zranenia, ktoré utrpí účastník, v priamom či nepriamom dôsledku ceny a/alebo súťaže. Usporiadateľ sa však nepokúša vylúčiť ani obmedziť zodpovednosť za smrť alebo osobné zrazenie v dôsledku svojej nedbanlivosti.

 

20.            Všetky podmienky, záruky a vyjadrenia výslovné alebo predpokladané zo zákona či inak v súvislosti s cenou a/alebo súťažou sa vylučujú v maximálnej zákonom povolenej miere.

 

21.            Pokiaľ výherca pri preberaní ceny zistí jej nefunkčnosť, poruchu alebo poškodenie, musí o tom informovať usporiadateľa písomne do siedmych (7) dní od prevzatia ceny; v opačnom prípade sa má za to, že cena bola prevzatá. Toto ustanovenie nemá vplyv na prípadné zákonné práva víťaza a/alebo finalistu.

 

22.            Každý víťaz a finalista súhlasí s tým, že sa zúčastní všetkých odôvodnených reklamných aktivít vyžadovaných zo strany usporiadateľa. Na zrušenie takejto účasti v reklamných aktivitách musí víťaz alebo finalista upozorniť usporiadateľa.

 

23.            Osobné údaje poskytované účastníkmi pri registrácii budú uchované a použité iba usporiadateľom, jeho skupinou spoločností a jeho dodávateľmi či zmluvnými partnermi za účelom usporiadania súťaže v súlade so zásadami ochrany osobných údajov usporiadateľa, ktoré nájdete na: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ a s ktorými účastník výslovne súhlasí.

 

24.            Usporiadateľ môže na základe vlastného uváženia na svojich webových stránkach zverejniť mená jednotlivých víťazov a súťažiacich. Mená víťazov a súťažiacich budú sprístupnené na základe zmysluplnej požiadavky, pokiaľ žiadateľ priloží obálku so spätnou adresou a označí ju nápisom „FIA Gran Turismo™ Championships 2021“ a touto adresou: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šiestich (6) týždňov od dátumu ukončenia. Ak má víťaz alebo súťažiaci námietky voči zverejneniu alebo sprístupneniu svojho mena, musí sa obrátiť na usporiadateľa. Vezmite na vedomie, že usporiadateľ môže byť povinný poskytnúť tieto informácie regulačnému orgánu.

 

25.            V prípade sporu platí konečné rozhodnutie Usporiadateľa bez možnosti dohadovania prostredníctvom korešpondencie, resp. diskusie.

 

26.            Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v celom jej rozsahu alebo jej časť, alebo doplniť tieto podmienky v ktoromkoľvek štádiu, pokiaľ to na základe vlastného uváženia uzná za vhodné alebo pokiaľ sa vyskytnú okolnosti mimo jeho kontroly.

 

27.            Ak vznikne akýkoľvek dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto Podmienok alebo k poskytnutiu nesprávnych, nečitateľných, falošných, resp. inak neplatných alebo nepravdivých informácií, Usporiadateľ môže na základe vlastného uváženia odmietnuť spracovanie prihlásenia alebo udelenie získanej ceny. Pokiaľ niektorý Účastník nedodrží tieto Podmienky vrátane dodatku 1 a/alebo dodatku 2, resp. pokiaľ pri prihlasovaní použije viacero účtov a/alebo automatizovaný systém, bude zo súťaže vylúčený a jeho prihláška bude zrušená.

 

28.            „Usporiadateľom“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            V rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom sa tieto podmienky interpretujú a vykladajú v súlade s anglickými predpismi a má sa za to, že zmluva medzi jednotlivými účastníkmi a usporiadateľom vzniká a jej plnenie sa vykonáva v Anglicku.

 

Rozvrh 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Séria šampionátov online Nations Cup 2021 FIA Certified GT

 

1.1            Účastníci môžu do súťaže Nations Cup vstúpiť odohraním série pretekov online série Nations Cup v hernom režime „Sport“. Účastníci musia pred začiatkom každého preteku potvrdiť, že sa chcú zúčastniť série Nations Cup.

 

1.2            Online séria Nations Cup bude iba online a bude sa skladať z nasledujúcich častí:

1.2.1       dve sezóny, každá s desiatimi (10) kolami, ako je podrobnejšie opísané tu:

 

Kalendár online sezón série Nations Cup 2021

1. sezóna

2. sezóna

1. kolo:

24. apríla 2021

1. kolo:

10. júla 2021

2. kolo:

1. mája 2021

2. kolo:

17. júla 2021

3. kolo:

8. mája 2021

3. kolo:

31. júla 2021

4. kolo:

15. mája 2021

4. kolo:

7. augusta 2021

5. kolo:

22. mája 2021

5. kolo:

14. augusta 2021

6. kolo:

26. mája 2021

6. kolo:

25. augusta 2021

7. kolo:

2. júna 2021

7. kolo:

1. septembra 2021

8. kolo:

9. júna 2021

8. kolo:

8. septembra 2021

9. kolo:

16. júna 2021

9. kolo:

15. septembra 2021

10. kolo:

23. júna 2021

10. kolo:

22. septembra 2021

           

1.2.2       Štyri preteky série World Series, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

Pretek

Dátum

World Series – 1. pretek

16. mája 2021

World Series – 2. pretek

20. júna 2021

World Series – 3. pretek

12. septembra 2021

World Series – 4. pretek

17. októbra 2021

 

1.2.3       Pretek GT World Series Showdown, ktorý sa uskutoční od 07:00 GMT 24. júla 2021 do 23:59 GMT 25. júla 2021.

1.2.4       Finále World Finals, ktoré sa uskutoční v dňoch 5., 6. a 7. novembra 2021.

 

1.3            Účastníci online sezón Nations Cup získajú body na základe:

1.3.1       ich konečného umiestnenia v každých pretekoch, ako aj

1.3.2       priemerného hodnotenia šoféra spomedzi Účastníkov, ktorí proti sebe súťažia v každých pretekoch.

 

1.4            Účastníci sa musia zúčastniť pretekov v rámci online série Nations Cup, v ktorých získajú body, ktoré budú pripočítané k ich celkovému hodnoteniu. Na určenie celkového poradia účastníkov budú na konci série desiatich (10) kôl v rámci každej sezóny body spočítané nasledovne („konečné skóre“):

 

1. 1. sezóna: konečné skóre sa počíta zo skóre štyroch (4) najlepších kôl účastníka, a to po skončení desiatich (10) kôl (kumulatívne od 1. do 10. kola).

 

2. sezóna: konečné skóre sa počíta zo skóre štyroch (4) najlepších kôl účastníka, a to po skončení desiatich (10) kôl (kumulatívne od 1. do 10. kola).

 

Účastníci sa podľa vlastného uváženia môžu zúčastniť akéhokoľvek preteku v rámci akéhokoľvek kola a akejkoľvek sezóny. Do online hodnotenia daného kola sa však budú počítať iba body získané v poslednom preteku dňa. (Napr. ak sa účastník v rámci 7. kola zúčastní 2. júna 2021 troch pretekov, budú sa mu počítať iba body získané v poslednom (3.) preteku).

 

1.5            Hviezdni hráči

1.5.1       Nasledujúci Účastníci budú spĺňať podmienky registrácie ako hviezdni hráči:

1.5.1.1     Pre 1. online sezónu Nations Cup: šestnásť (16) účastníkov finále Nations Cup World Finals pretekov „2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships – Nations Cup World Finals“

1.5.1.2     Pre 2. online sezónu Nations Cup: tridsať dva (32) hráčov s najlepším hodnotením v preteku 2021 GT World Series Showdown Event.

 

1.6            Ak splní účastník jednu z podmienok uvedených v odseku 1.5.1 tohto rozvrhu 1, dostane v hre Gran Turismo™ Sport upozornenie, ktoré ho o jeho spôsobilosti informuje. Hneď ako daný účastník takéto upozornenie dostane, môže sa navštívením webovej stránky gran-turismo.com registrovať ako hviezdny hráč. Aktívna registrácia ako hviezdneho hráča je v plnej zodpovednosti účastníka.

 

1.7            Zaregistrovaní hviezdni hráči (ďalej ako „hviezdni hráči“) budú mať hodnotenie hráča označené písmenom „S“.

 

1.8            Počas vysielania pretekov World Series, preteku GT World Series Showdown finále World Finals budú okrem PSN ID zobrazené aj skutočné mená hviezdnych hráčov.

 

1.9            Hneď ako účastník získa hodnotenie jazdca hviezdny hráč, bude jeho hodnotenie aplikovateľné na jeho jazdecký profil len počas trvania jednej nasledujúcej sezóny.

 

2.     Preteky World Series

 

2.1            Uskutočnia sa štyri (4) preteky World Series, ktoré budú prebiehať v dňoch uvedených v odseku 1.2.2.

 

2.2            Účastníkmi pretekov World Series budú nasledujúci hráči:

2.2.1       Pre 1. a 2. pretek World Series šestnásť (16) najlepších Účastníkov vybratých na základe poradia hodnotenia výsledkov zo súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Nations Cup na preteku World Finals šampionátu 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (ktorý sa uskutočnil 6. decembra 2020).

2.2.2       Pre 3. a 4. pretek World Series šestnásť (16) najlepších Účastníkov vybratých na základe poradia hodnotenia výsledkov zo súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Nations Cup na preteku 2021 GT World Series Showdown Event, ktorý bude prebiehať v dňoch uvedených v odseku 1.2.3.

 

2.3            Účastníci, ktorí súťažili v pretekoch World Series, budú mať možnosť vyhrať body preteku World Series, ktoré sa započítajú v prospech ich celkového individuálneho hodnotenia finále World Finals 2021 Nations Cup podľa ich pozície:

 

·        1. miesto: 3 body

·        2. miesto: 2 body

·        3. miesto: 1 bod

 

3.           Pretek GT World Series Showdown

   

3.1            Pretek GT World Series Showdown sa uskutoční v dňoch uvedených v odseku 1.2.3.

 

3.2            Po konci 1. sezóny Nations Cup postúpia šiesti (6) Účastníci z regiónu EMEA s najlepším hodnotením do preteku GT World Series Showdown (ďalej „Účastníci 1. sezóny Nations Cup“).  Osem (8) miest je rezervovaných pre svetových finalistov finále 2020 Nations Cup z regiónu EMEA, ktorí sa zúčastnili FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 Online World Finals, ktoré prebehli 6. decembra 2020 (ďalej „pozvaní účastníci pretekov Nations Cup“).  Tieto dve skupiny spoločne tvoria „finalistov preteku GT World Series Showdown“.

 

3.3            Z jednej účastníckej krajiny môžu postúpiť maximálne dvaja účastníci 1. sezóny Nations Cup z regiónu EMEA (ďalej „národné obmedzenie“), pričom spolu môže byť maximálne šesť (6) účastníkov z regiónu EMEA. Pokiaľ sa niektorý účastník umiestni vo svojej účastníckej krajine na treťom mieste, do preteku GT World Series Showdown postupuje ďalší najvyššie umiestnený účastník z inej účastníckej krajiny. To znamená, že účastník, ktorý skončí na treťom a nižšom mieste spomedzi účastníkov danej účastníckej krajiny, nemôže byť finalistom GT World Series Showdown ani v prípade, že jeho skóre je vyššie než skóre účastníka, ktorý sa umiestni v prvej dvojke v inej účastníckej krajine.

 

3.4            Ak dôjde u dvoch alebo viacerých účastníkov 1. sezóny Nations Cup na konci 1. sezóny k rovnosti bodov, budú na výber postupujúceho účastníka použité nasledujúce kritéria:

 

a)     účastník 1. sezóny Nations Cup s najvyšším počtom bodov získaných naprieč všetkými kolami;

b)     ak sú body stále vyrovnané, účastník 1. sezóny Nations Cup s najvyšším počtom bodov získaných v jedinom kole.

 

3.5            Finalisti GT World Series Showdown budú:

3.5.1       pretekať v sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú definované usporiadateľom a komunikované finalistom preteku World Series Event prostredníctvom e-mailu najneskôr jeden (1) týždeň pred usporiadaním preteku spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.5.2       nosiť oblečenie/rukavice poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.5.3       používať ozdobné prvky poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.5.4       zúčastňovať sa na skúškach, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.5.5       zúčastňovať sa na pretekoch s kamerami snímajúcimi jazdca (kamery poskytne spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa) a zúčastňovať sa na akýchkoľvek ďalších aktivitách týkajúcich sa obsahu, napríklad na poskytovaní rozhovorov prostredníctvom video chatu, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.5.6       nebudú komunikovať o pretekoch online bez výslovného súhlasu spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, vrátane, avšak nielen streamovania pretekov, zdieľania výsledkov atď.,

3.5.7       dodržiavať pokyny poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa týkajúce sa vzhľadu vozidiel, vzhľadu jazdcov, farebnej voľby vozidiel a iných nastavení týkajúcich sa preteku,

3.5.8       používať súpravu pedálov a volantov Thrustmaster T-GT.

 

3.6            Finalisti pretekov GT World Series Showdown získajú body na základe svojho hodnotenia v jednotlivých pretekoch. Body získané jednotlivými finalistami budú pripočítané k ich skóre. Finalista pretekov GT World Series Showdown s najvyšším celkovým počtom bodov po skončení všetkých pretekov bude víťazom pretekov GT World Series Showdown.

 

3.7            Body budú udelené víťazovi a finalistom pretekov GT World Series Showdown na základe ich konečného umiestnenia a budú sa počítať do hodnotenia víťaza a finalistov vo finále World Finals nasledujúcim spôsobom:

 

·        1. miesto: 10 bodov

·        2. miesto: 9 bodov

·        3. miesto: 8 bodov

·        4. miesto: 7 bodov

·        5. miesto: 6 bodov

·        6. miesto: 5 bodov

·        7. miesto: 4 body

·        8. miesto: 3 body

·        9. miesto: 2 body

·        10. miesto: 1 bod

 

3.8            Víťazi a finalisti pretekov GT World Series Showdown vyhrajú nasledujúce ceny: 1. miesto: trofej, 2. miesto: trofej, 3. miesto: trofej.

 

3.9            Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa kontaktujú víťazov a finalistov prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytli pri registrácii v režime GT Sport pre účely pretekov Nations Cup.

 

4.     Finále World Finals

 

4.1  Online pretek World Finals sa uskutoční 5. až 7. novembra 2021.

 

4.2  Po konci 2. online sezóny Nations Cup postúpia šiesti (6) účastníci z regiónu EMEA s najlepším hodnotením do finále World Finals (ďalej len „účastníci 2. sezóny Nations Cup“). Šestnásť (16) miest bude rezervovaných pre 16 najlepších hráčov z pretekov 2021 GT World Series Showdown. Obe tieto skupiny sú spoločne označované ako „svetoví finalisti“.

 

4.3  Z jednej účastníckej krajiny môžu postúpiť maximálne dvaja účastníci 2. sezóny Nations Cup z regiónu EMEA (ďalej „národné obmedzenie“), pričom spolu môže byť maximálne šesť (6) účastníkov z regiónu EMEA. Pokiaľ sa niektorý účastník umiestni vo svojej účastníckej krajine na treťom mieste, do online preteku World Finals postupuje ďalší najvyššie umiestnený účastník z inej účastníckej krajiny. To znamená, že účastník, ktorý skončí na treťom a nižšom mieste spomedzi účastníkov danej účastníckej krajiny, nemôže byť online svetovým finalistom ani v prípade, že jeho skóre je vyššie než skóre účastníka, ktorý sa umiestni v prvej dvojke v inej účastníckej krajine.

 

4.4  Ak dôjde u dvoch alebo viacerých účastníkov na konci sezóny k rovnosti bodov, budú na výber postupujúceho účastníka použité nasledujúce kritéria:

 

c)     účastník s najvyšším počtom bodov získaných naprieč všetkými kolami;

a) ak sú body stále vyrovnané, účastník s najvyšším počtom bodov získaných v jedinom kole.4.5  Svetoví finalisti budú:

4.5.1       pretekať v sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú definované usporiadateľom a komunikované svetovým finalistom prostredníctvom e-mailu najneskôr jeden (1) týždeň pred usporiadaním preteku spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.5.2       nosiť oblečenie/rukavice poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.5.3       používať ozdobné prvky poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.5.4       zúčastňovať sa na skúškach, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.5.5       zúčastňovať sa na pretekoch s kamerami snímajúcimi jazdca (kamery poskytne spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa) a zúčastňovať sa na akýchkoľvek ďalších aktivitách týkajúcich sa obsahu, napríklad na poskytovaní rozhovorov prostredníctvom video chatu, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.5.6       nebudú komunikovať o pretekoch online bez výslovného súhlasu spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, vrátane, avšak nielen streamovania pretekov, zdieľania výsledkov atď.,

4.5.7       dodržiavať pokyny poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa týkajúce sa vzhľadu vozidiel, vzhľadu jazdcov, farebnej voľby vozidiel a iných nastavení týkajúcich sa preteku,

4.5.8       používať súpravu pedálov a volantov Thrustmaster T-GT.

 

4.6  Svetoví finalisti budú pretekať v sérii pretekov. Na základe výsledkov týchto pretekov im budú pridelené body. Víťazi a porazení finalisti budú určení na základe konečného hodnotenia, ktoré zohľadní všetky body prenesené z pretekov World Series aj preteku GT World Series Showdown.

 

4.7  Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa poskytnú online svetovým finalistom informácie týkajúce sa online finále World Finals prostredníctvom e-mailovej adresy poskytnutej účastníkom v rámci registračného formulára režimu GT Sport pri registrácii na preteky Nations Cup.

 

4.8  Víťazi a finalisti finále World Finals vyhrajú nasledujúce ceny: 1. miesto: trofej, 2. miesto: trofej, 3. miesto: trofej.

 

4.9  Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa kontaktujú víťazov a finalistov prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytli pri registrácii v režime GT Sport pre účely pretekov Nations Cup.

 

5.     Vysielanie pretekov World Series, GT World Series Showdown a World Finals

 

5.1  Vstúpením do súťaže účastníci potvrdzujú, že povolia usporiadateľovi a/alebo spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zahrnúť záznam ich hry a ich podobu/vzhľad do vysielania pretekov World Series, GT World Series Showdown a World Finals, ako aj na sociálnych sieťach alebo v príspevkoch na blogu v súvislosti so súťažou a nasledujúcimi ročníkmi celosvetových šampionátov Gran Turismo. Ak chcete tento súhlas stiahnuť, obráťte sa na usporiadateľa.

 

5.2  Vstúpením do súťaže účastníci potvrdzujú, že nebudú komunikovať ani diskutovať o podrobnostiach týkajúcich sa súťaže, vrátane (avšak nielen): výsledkov, obrázkov/záznamov pretekov, živého prenosu z pretekov atď.

 

Rozvrh 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Preteky Manufacturer Series

 

1.1.  Účastníci môžu do série Manufacturer Series vstúpiť výberom možnosti Manufacturer Series v časti režimu „Sport“ v hre pred začiatkom každého preteku.

 

1.2.  Séria Manufacturer Series bude iba online a bude sa skladať z nasledujúcich častí:

1.2.1.     dve sezóny, každá s desiatimi (10) kolami, ako je podrobnejšie opísané tu:

 

Kalendár sezóny 2021 Manufacturer Series

1. sezóna

2. sezóna

1. kolo:

21. apríla 2021

1. kolo:

7. júla 2021

2. kolo:

28. apríla 2021

2. kolo:

14. júla 2021

3. kolo:

5. mája 2021

3. kolo:

28. júla 2021

4. kolo:

12. mája 2021

4. kolo:

4. augusta 2021

5. kolo:

19. mája 2021

5. kolo:

11. augusta 2021

6. kolo:

29. mája 2021

6. kolo:

28. augusta 2021

7. kolo:

5. júna 2021

7. kolo:

4. septembra 2021

8. kolo:

12. júna 2021

8. kolo:

11. septembra 2021

9. kolo:

19. júna 2021

9. kolo:

18. septembra 2021

10. kolo:

26. júna 2021

10. kolo:

 25. septembra 2021

           

1.2.2.     Štyri preteky série World Series, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

Pretek

Dátum

World Series – 1. pretek

16. mája 2021

World Series – 2. pretek

20. júna 2021

World Series – 3. pretek

12. septembra 2021

World Series – 4. pretek

17. októbra 2021

 

1.2.3.     Pretek GT World Series Showdown, ktorý sa uskutoční od 07:00 GMT 24. júla 2021 do 23:59 GMT 25. júla 2021.

1.2.4.     Finále World Finals, ktoré sa uskutoční v dňoch 5., 6. a 7. novembra 2021.

 

1.3.  Účastníci v pretekoch zastupujú jedného (1) z nasledujúcich dvadsiatich piatich (25) výrobcov (každý ďalej ako „výrobca“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota a Volkswagen.

 

1.4.       Poznámka: ak účastníkova adresa pobytu nezodpovedá účastníckej krajine, za ktorú súťažia, môže byť tento účastník diskvalifikovaný.

1.5.          Účastníci sezón Manufacturer Series získajú body na základe:

1.5.1.     ich konečného umiestnenia v každých pretekoch, ako aj

1.5.2.     ich priemerného hodnotenia jazdca spomedzi účastníkov, ktorí proti sebe súťažia v každých pretekoch.

 

1.6.          Účastníci sa musia zúčastniť pretekov v rámci sezóny Manufacturer Series, v ktorých získajú body, ktoré budú pripočítané k ich celkovému hodnoteniu. Na určenie celkového hodnotenia účastníkov budú na konci série kôl v rámci každej sezóny spočítané body nasledovne (ďalej „konečné skóre“):

 

1. sezóna: konečné skóre sa počíta zo skóre štyroch (4) najlepších kôl účastníka, a to po skončení desiatich (10) kôl (kumulatívne od 1. do 10. kola).

 

2. sezóna: konečné skóre sa počíta zo skóre štyroch (4) najlepších kôl účastníka, a to po skončení desiatich (10) kôl (kumulatívne od 1. do 10. kola).

 

Účastníci sa podľa vlastného uváženia môžu zúčastniť akéhokoľvek preteku v rámci akéhokoľvek kola a akejkoľvek sezóny.  Do online hodnotenia daného kola sa však budú počítať iba body získané v poslednom preteku dňa. (napr. ak sa účastník v rámci 7. kola zúčastní 5. júna 2021 troch pretekov, budú sa mu počítať iba body získané v poslednom z týchto troch pretekov).

 

1.7            Hviezdni hráči

1.7.1       Nasledujúci Účastníci budú spĺňať podmienky registrácie ako hviezdni hráči:

1.7.1.1  Pre 1. sezónu Manufacturer Series: tridsať šesť (36) účastníkov finále Manufacturer Series World Finals pretekov „2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships – Manufacturer Series World Finals

1.7.1.2  Pre 2. sezónu Manufacturer Series: tridsať šesť (36) finalistov Manufacturer Series preteku 2021 GT World Series Showdown.

 

1.8            Ak splní účastník jednu z podmienok uvedených v odseku 1.7.1 tohto rozvrhu 2, dostane v hre Gran Turismo™ Sport upozornenie, ktoré ho o jeho spôsobilosti informuje. Hneď ako daný účastník takéto upozornenie dostane, môže sa navštívením webovej stránky gran-turismo.com registrovať ako hviezdny hráč. Aktívna registrácia ako hviezdneho hráča je v plnej zodpovednosti účastníka.

 

1.9            Zaregistrovaní hviezdni hráči (ďalej ako „Hviezdni hráči“) budú mať hodnotenie hráča označené písmenom „S“.

 

1.10        Počas vysielania pretekov World Series, preteku GT World Series Showdown a finále World Finals budú okrem PSN ID zobrazené aj skutočné mená Hviezdnych hráčov.

 

1.11        Hneď ako účastník získa hodnotenie jazdca hviezdny hráč, bude jeho hodnotenie aplikovateľné na jeho jazdecký profil len počas trvania jednej nasledujúcej sezóny.

 

2.     Preteky World Series

 

2.1.          Uskutočnia sa štyri (4) preteky World Series, ktoré budú prebiehať v dňoch uvedených v odseku 1.2.2.

 

2.2.          Účastníkmi pretekov World Series budú:

2.2.1       Pre 1. a 2. pretek World Series bude vybratých dvanásť (12) účastníkov vybratých na základe poradia hodnotenia výsledkov zo súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Manufacturer Series na preteku World Finals šampionátu 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships, (ktorý sa uskutočnil 5. decembra 2020). Výber prebehne na základe poradia hodnotenia výsledkov. Vybratý bude najlepší jazdec pre každého z 12 výrobcov z preteku 2020 World Finals na základe umiestnenia na konci preteku a iba v prípade, že je najlepší jazdec zmluvne viazaný na rovnakého výrobcu v 1. sezóne série 2021 Series. V prípade, že sú konečné umiestnenia rovnaké, bude výber vykonaný v poradí veľké finále > 2. pretek > 1. pretek.

2.2.2       V prípade, že sa nemohli účastníci pretekov World Series (ako je opísané v odseku 2.2.1) zúčastniť 1. a 2. preteku World Series, bude na základe výsledkov v preteku pozvaný účastník zmluvne viazaný na príslušného výrobcu pre 1. sezónu série 2021 Series, aby sa stal účastníkom preteku World Series. O tejto pozvánke ho informuje usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

2.2.3       Pre 3. a 4. pretek World Series dvanásť (12) najlepších účastníkov vybratých na základe poradia hodnotenia výsledkov zo súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Manufacturer Series na preteku 2021 GT World Series Showdown, ktorý bude prebiehať v dňoch uvedených v odseku 1.2.3. Vybratý bude najlepší jazdec pre každého z 12 výrobcov z preteku 2021 GT World Series Showdown na základe umiestnenia na konci preteku a iba v prípade, že je najlepší jazdec zmluvne viazaný na rovnakého výrobcu v 2. sezóne série 2021 Series. V prípade, že sú konečné umiestnenia rovnaké, bude výber vykonaný v poradí veľké finále > 2. pretek > 1. pretek.

2.2.4       V prípade, že sa nemohli účastníci pretekov World Series (ako je opísané v odseku 2.2.3) zúčastniť 3. a 4. preteku World Series, bude na základe výsledkov v preteku pozvaný účastník zmluvne viazaný na príslušného výrobcu pre 2. sezónu série 2021 Series, aby sa stal účastníkom preteku World Series. O tejto pozvánke ho informuje usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

 

2.3     Účastníci, ktorí súťažili v online pretekoch World Series, budú mať možnosť vyhrať body preteku World Series pre príslušného výrobcu, ktoré sa započítajú v prospech hodnotenia tímu Manufacturer Series vo finále World Finals 2021 podľa ich pozície:

 

·        1. miesto: 3 body

·        2. miesto: 2 body

·        3. miesto: 1 bod

 

3          Pretek GT World Series Showdown

 

3.1.          Pretek GT World Series Showdown sa uskutoční v dňoch uvedených v odseku 1.2.3.

 

3.2     Výber finalistov GT World Series Showdown je určený pomocou kombinácie nasledujúcich kritérií:

3.2.1       Účastníci s najlepším skóre z 1. sezóny („reprezentujúci jazdci“),

3.2.2       12 najlepších výrobcov z 1. sezóny (vybratí v súlade s odsekom 3.4),

 

3.3     Celkom budú vybratí traja (3) finalisti GT World Series Showdown, ktorí budú reprezentovať jednotlivých výrobcov v preteku GT World Series Showdown, pričom každý z nich bude pochádzať z regiónu účasti:

• Ázia – Oceánia

• EMEA

• Ameriky

 

3.4     V preteku GT World Series Showdown sa stretne celkom dvanásť (12) výrobcov vybraných podľa nasledujúcich kritérií (poradie podľa priority) („12 najlepších výrobcov“):

3.4.1 oficiálny partner súťaže z radov výrobcov; a

3.4.2 globálny rebríček výrobcov (ako je uvedené v odseku 3.5 nižšie).

 

3.5     Na konci každej sezóny bude vytvorený globálny rebríček výrobcov podľa nasledujúceho postupu:

3.5.1       Výrobcom reprezentovaným účastníkmi s najvyššími skóre na konci každého kola pre jednotlivé sezóny budú pridelené body hodnotenia výrobcu podľa tabuľky nižšie, aby bolo možné vytvoriť rebríček výrobcov pre každý hostiteľský región, ako je uvedené nižšie:

           

Postavenie výrobcu

Body hodnotenia výrobcov

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   Na konci každej sezóny budú všetky body hodnotenia výrobcov zo všetkých troch (3) regiónov spočítané a bude vyhodnotený globálny rebríček výrobcov. Globálny rebríček výrobcov bude zverejnený na adrese https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a tiež v časti „Sport“ v hre.

 

3.6. Ak budú mať dvaja alebo viacerí reprezentujúci jazdci od rôznych výrobcov rovnaký počet bodov na konci kola, budú body do rebríčka výrobcov priradené príslušným výrobcom rozdelené a priradené rovnomerne.

 

3.7. Ak budú mať dvaja alebo viacerí výrobcovia v globálnom rebríčku výrobcov rovnaký počet bodov, budú na výber postupujúceho výrobcu použité nasledujúce kritéria:

 

3.7.1.     výrobca s najvyšším počtom bodov do rebríčka výrobcov naprieč všetkými troma regiónmi a všetkými kolami, a

3.7.2.     ak bude aj naďalej stav nerozhodný, bude vybraný výrobca s najvyšším počtom jednotlivých bodov od najlepších vodičov zo všetkých troch regiónov pre daného výrobcu, a

3.7.3.     ak bude stav aj naďalej nerozhodný, potom bude vybraný výrobca s najvyšším počtom jednotlivých bodov zo všetkých kôl od najlepších vodičov zo všetkých troch regiónov pre daného výrobcu.

 

3.8.  Ak sa nebude môcť finalista preteku GT World Series Showdown zúčastniť preteku GT World Series Showdown, môže byť pozvaný účastník reprezentujúci rovnakého výrobcu s najvyšším skóre v danej sezóne z príslušného regiónu z druhým najvyšším počtom bodov, aby sa stal svetovým finalistom. O tejto pozvánke bude informovaný usporiadateľom alebo spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

 

3.9.  Finalisti GT World Series Showdown budú:

3.9.1.         pretekať v sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú definované usporiadateľom a komunikované finalistom World Series prostredníctvom e-mailu najneskôr jeden (1) týždeň pred usporiadaním preteku spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.9.2.         nosiť oblečenie/rukavice poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.9.3.         používať ozdobné prvky poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.9.4.         zúčastňovať sa na skúškach, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.9.5.         zúčastňovať sa na pretekoch s kamerami snímajúcimi jazdca (kamery poskytne spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa) a zúčastňovať sa na akýchkoľvek ďalších aktivitách týkajúcich sa obsahu, napríklad na poskytovaní rozhovorov prostredníctvom video chatu, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

3.9.6.         nebudú komunikovať o pretekoch online bez výslovného súhlasu spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, vrátane, avšak nielen streamovania pretekov, zdieľania výsledkov atď.,

3.9.7.         dodržiavať pokyny poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa týkajúce sa vzhľadu vozidiel, vzhľadu jazdcov, farebnej voľby vozidiel a iných nastavení týkajúcich sa preteku,

3.9.8.         používať súpravu pedálov a volantov Thrustmaster T-GT.

 

3.10.     Víťazný tím výrobcu a porazení finalisti budú určení na základe stavu bodov pre jednotlivé tímy výrobcov.

 

3.11.     Víťazný tím výrobcu a porazení finalisti preteku GT World Series Showdown získajú na základe svojho konečného umiestnenia body, ktoré sa budú započítavať v prospech rebríčku vo finále World Finals. Tieto body budú určené nasledujúcim spôsobom.

 

·        1. miesto: 10 bodov

·        2. miesto: 9 bodov

·        3. miesto: 8 bodov

·        4. miesto: 7 bodov

·        5. miesto: 6 bodov

·        6. miesto: 5 bodov

·        7. miesto: 4 body

·        8. miesto: 3 body

·        9. miesto: 2 body

·        10. miesto: 1 bod

 

3.12.     Víťazi a finalisti pretekov GT World Series Showdown vyhrajú nasledujúce ceny: 1. miesto: trofej 2. miesto: trofej, 3. miesto: trofej.

 

3.13.     Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa kontaktujú víťazov a finalistov prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytli pri registrácii v režime GT Sport pre účely pretekov Manufacturer Series.

 

4.          Finále World Finals

 

4.1.  Online pretek World Finals sa uskutoční 5. až 7. novembra 2021.

 

4.2.  Výber svetových finalistov je určený pomocou kombinácie nasledujúcich kritérií:

4.2.1.         účastníci s najlepším skóre z 2. sezóny („reprezentujúci jazdci“),

4.2.2.         12 najlepších výrobcov z 2. sezóny (vybratí v súlade s odsekom 4.4),

 

4.3.        Celkom budú vybratí traja (3) svetoví finalisti, ktorí budú reprezentovať jednotlivých výrobcov vo finále World Finals, pričom každý z nich bude pochádzať z regiónu účasti:

• Ázia – Oceánia

• EMEA

• Ameriky

 

4.4.        Vo finále World Finals bude súťažiť celkom dvanásť (12) výrobcov,

ktorí budú vybratí na základe nasledujúcich kritérií (v uvedenom poradí) (ďalej „12 najlepších výrobcov“):

4.4.1.         oficiálny partner súťaže z radov výrobcov; a

4.4.2.         globálny rebríček výrobcov (ako je uvedené v odseku 4.5 nižšie).

 

4.5.          Na konci každej sezóny bude vytvorený globálny rebríček výrobcov podľa nasledujúceho postupu:

4.5.1.         Výrobcom reprezentovaným účastníkmi s najvyššími skóre na konci každého kola pre jednotlivé sezóny budú priradené body hodnotenia výrobcu podľa tabuľky nižšie tak, aby bolo možné vytvoriť hodnotenie výrobcu pre každý hostiteľský región nasledovne:

           

Postavenie výrobcu

Body hodnotenia výrobcu

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.         Na konci každej sezóny budú spočítané body hodnotenia výrobcov zo všetkých troch (3) regiónov a bude vyhodnotený globálny rebríček výrobcov. Tento globálny rebríček výrobcov bude zverejnený na adrese https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a tiež v časti „Sport“ v hre.

 

4.6.        Ak budú mať dvaja alebo viacerí reprezentujúci vodiči od rôznych výrobcov rovnaký počet bodov na konci kola, potom budú body hodnotenia výrobcov priradené ich príslušným výrobcom rozdelené a priradené rovnomerne.

4.7.        Ak budú mať dvaja alebo viacerí výrobcovia v globálnom rebríčku výrobcov rovnaký počet bodov, budú na výber postupujúceho výrobcu použité nasledujúce kritéria:

4.7.1.     výrobca s najvyšším počtom bodov do rebríčka výrobcov naprieč všetkými troma regiónmi a všetkými kolami, a

4.7.2.     ak bude aj naďalej stav nerozhodný, bude vybraný výrobca s najvyšším počtom jednotlivých bodov od najlepších vodičov vo všetkých troch regiónoch pre daného výrobcu, a

4.7.3.     ak bude aj naďalej stav nerozhodný, bude vybraný výrobca s najvyšším počtom jednotlivých bodov zo všetkých kôl od najlepších vodičov vo všetkých troch regiónoch daného výrobcu.

 

4.8.        Ak sa nebude môcť svetový finalista zúčastniť finále World Finals, môže byť pozvaný účastník reprezentujúci rovnakého výrobcu s najvyšším skóre v danej sezóne z príslušného regiónu z druhým najvyšším počtom bodov, aby sa stal svetovým finalistom. O tejto pozvánke bude informovaný usporiadateľom alebo spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

 

4.9.        Svetoví finalisti budú:

4.9.1.         pretekať v sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú definované usporiadateľom a komunikované online svetovým finalistom prostredníctvom e-mailu najneskôr jeden (1) týždeň pred usporiadaním preteku spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.9.2.         nosiť oblečenie/rukavice poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.9.3.         používať ozdobné prvky poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.9.4.         zúčastňovať sa na skúškach, ak ich o to požiada spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.9.5.         zúčastňovať sa na pretekoch s kamerami snímajúcimi jazdca (kamery poskytne spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa) a zúčastňovať sa na akýchkoľvek ďalších aktivitách týkajúcich sa obsahu, napríklad na poskytovaní rozhovorov prostredníctvom video chatu, ak ich o to požiada a/alebo ich zorganizuje spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa,

4.9.6.         nebudú komunikovať o pretekoch online bez výslovného súhlasu spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, vrátane, avšak nielen streamovania pretekov, zdieľania výsledkov atď.,

4.9.7.         dodržiavať pokyny poskytnuté spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa týkajúce sa vzhľadu vozidiel, vzhľadu jazdcov, farebnej voľby vozidiel a iných nastavení týkajúcich sa preteku,

4.9.8.         používať súpravu pedálov a volantov Thrustmaster T-GT.

 

4.10.     Svetoví finalisti budú pretekať v sérii pretekov. Na základe výsledkov týchto pretekov im budú pridelené body. Víťazi a porazení finalisti budú určení na základe konečného hodnotenia, ktoré zohľadní všetky body prenesené z pretekov World Series aj preteku GT World Series Showdown.

 

4.11.     Usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa poskytnú online svetovým finalistom informácie týkajúce sa online finále World Finals prostredníctvom e-mailovej adresy poskytnutej účastníkom v rámci registračného formulára režimu GT Sport pri registrácii pre preteky Manufacturer Series. 

 

4.12.     Víťazi a finalisti finále World Finals vyhrajú nasledujúce ceny: 1. miesto: trofej, 2. miesto: trofej, 3. miesto: trofej.

 

4.13.     Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa kontaktujú víťazov a finalistov prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytli pri registrácii v režime GT Sport pre účely pretekov Manufacturer Series.

 

5.     Vysielanie pretekov World Series, GT World Series Showdown a World Finals

 

5.1.        Vstúpením do súťaže účastníci potvrdzujú, že povolia usporiadateľovi a/alebo spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zahrnúť záznam ich hry a ich podobu/vzhľad do vysielania pretekov World Series, GT World Series Showdown a World Finals, ako aj na sociálnych sieťach alebo v príspevkoch na blogu v súvislosti so súťažou a nasledujúcimi ročníkmi celosvetových šampionátov Gran Turismo. Ak chcete tento súhlas stiahnuť, obráťte sa na usporiadateľa.

 

5.2.        Vstúpením do súťaže účastníci potvrdzujú, že nebudú komunikovať ani diskutovať o podrobnostiach týkajúcich sa súťaže, vrátane (avšak nielen): výsledkov, obrázkov/záznamov pretekov, živého prenosu z pretekov atď.