PlayStation.com

Právne informácie

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Zmluvné podmienky Súťaž „Šampionáty Gran Turismo™ 2020 certifikované FIA“ Región EMEA

Súťaž a požiadavky na účasť

1.               Súťaž „Šampionáty Gran Turismo™ 2020 certifikované FIA“ (ďalej len „súťaž“) je otvorená všetkým osobám, ktoré spĺňajú minimálne vekové požiadavky uvedené nižšie a ktoré sú obyvateľmi Rakúska, Bahrajnu, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Libanonu, Kuvajtu, Holandska, Nórska, Ománu, Poľska, Portugalska, Kataru, Rumunska, Ruska, Saudskej Arábie, Slovenska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka, Spojených arabských emirátov, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny (ďalej len „zúčastnené krajiny“), okrem zamestnancov, agentov, dodávateľov alebo konzultantov usporiadateľa (ktorý je definovaný nižšie) a ich priamych rodinných príslušníkov, spoločností pridružených usporiadateľovi a akýchkoľvek iných osôb profesionálne spojených so súťažou (ďalej len „účastníci“). Zúčastnené krajiny spolu tvoria región EMEA.

2.               Minimálne vekové požiadavky pre účastníkov, ktorí sú obyvateľmi Rakúska, Bahrajnu, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Libanonu, Holandska, Nórska, Ománu, Poľska, Portugalska, Kataru, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny sú 18 rokov a Saudskej Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátov sú 21 rokov (ďalej len „minimálne vekové požiadavky“).

3.               Účastníci musia do súťaže vstúpiť prostredníctvom svojho účtu v sieti PlayStation™Network („PSN“). Krajina bydliska účastníka bude krajina, ktorá je registrovaná s jeho účtom v PSN. Podmienkou na registráciu do PSN je prijatie Podmienok poskytovania služby PSN a Pravidiel ochrany osobných údajov PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

4.               Tieto podmienky (ako je uvedené nižšie) sa vzťahujú na účastníkov, ktorí sú obyvateľmi zúčastnených krajín iných ako Francúzsko.

5.               Účastníci môžu byť povinní poskytnúť vydokladovaný dôkaz o vhodnosti na registráciu v súťaži. Ak účastník nedokáže takýto dôkaz poskytnúť na požiadanie, usporiadateľ ho môže zo súťaže diskvalifikovať a/alebo zadržať cenu.

6.               Do súťaže sa možno prihlásiť od 15. februára 2020 o 02:00 GMT (ďalej len „dátum otvorenia“) a posledné prihlášky je potrebné odoslať do 19. septembra 2020 o 23:59 GMT (ďalej len „dátum uzavretia“). Ďalšie informácie nájdete v Pláne 1 a Pláne 2. Obdobie od dátumu otvorenia do dátumu uzavretia (vrátane) sa bude súhrnne nazývať „obdobie súťaže“.

7.               Na vstup do súťaže budú musieť účastníci (1) vyplniť registračný formulár GT Sport Mode, ktorý bude poskytnutý účastníkom, ktorí v hre počas obdobia súťaže zvolia režim „Šport“, (2) zvoliť počas obdobia súťaže šampionáty, v ktorých chcú súťažiť ešte pred začiatkom pretekov, a (3) súhlasiť s podmienkami súťaže. Každý účastník, ktorý vykoná tieto kroky, sa kvalifikoval na „vstup.

8.               Účastníci musia do súťaže vstúpiť uvedeným spôsobom a do uvedeného dátumu a času uzavretia. Nedodržanie tohto pravidla diskvalifikuje daný vstup.

9.               Súťaž sa skladá z dvoch (2) rôznych šampionátov (každý ďalej len „šampionát“):

a.  Šampionáty pohára národov FIA GT (ďalej len „Pohár národov“): Pohár národov je šampionát, v ktorom budú súťažiť o víťazstvo krajiny a teritóriá. Krajina a teritórium priradené každému hráčovi sa automaticky určí podľa krajiny/teritória ich účtu v PSN. Nebudú existovať žiadne obmedzenia v zmysle krajiny pôvodu jazdených áut.

b.  Šampionáty série producentov FIA GT (ďalej len „Séria producentov“): Séria producentov je šampionát, v ktorom účastníci pretekajú pomocou áut vyrobených jedným typom producenta. Účastníci budú pretekať, aby sa stali najlepšími pretekármi svojho producenta, a následne budú pretekať s cieľom poraziť účastníkov reprezentujúcich iných producentov. Účastníci si vyberú svojho producenta z pripraveného zoznamu dvadsiatich piatich (25) producentov.

Podrobnosti každého šampionátu sú uvedené v Pláne 1 (Pohár národov) a Pláne 2 (Séria producentov).

10.            Účasť v súťaži je bezplatná a nie je na ňu potrebný nijaký nákup, ale účastníci musia vlastniť alebo mať prístup k systému PlayStation®4 a kópii herného titulu Gran Turismo™ Sport pre PlayStation®4 (ďalej len „hra“). Účastníci musia byť počas obdobia súťaže aktívnymi členmi programu PlayStation®Plus. Účasťou v súťaži účastníci vyjadrujú súhlas s týmito zmluvnými podmienkami vrátane podmienok uvedených v Pláne 1 a Pláne 2 (ďalej len „podmienky“).

11.            Členstvo PlayStation®Plus (ďalej len „PS Plus“) je k dispozícii len pre osoby s účtami v PSN s prístupom do obchodu PlayStation™Store (ďalej len „PS Store“) a vysokorýchlostnému internetu. Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú podmienky používania a obmedzenia jazyka a krajín, obsah a služby PS Plus sa môžu líšiť v závislosti od veku odberateľa. Používatelia musia mať vek minimálne 7 rokov a používatelia vo veku do 18 rokov potrebujú súhlas rodičov okrem používateľov v Nemecku, ktorí musia mať minimálne 18 rokov. Dostupnosť služby nie je zaručená. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť stiahnuté, na čo budú používatelia upozornení s dostatočným predstihom - eu.playstation.com/gameservers. Členstvo PS Plus je až do zrušenia nepretržité a fakturované na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze v závislosti od zakúpeného predplatného za v danej dobe aktuálnu cenu v obchode PS Store. Bezplatné vyskúšania PS Plus pokračujú v mesačnom predplatnom, ak nie sú zrušené. Platia plné podmienky poskytovania: Podmienky poskytovania služby PSN na adrese eu.playstation.com/legal.

12.            Každý účastník môže pre každý šampionát odoslať len jednu (1) žiadosť o vstup. Preteky uvedené v každom kalendári pretekov šampionátu sa budú konať v odlišných časoch, s cieľom predchádzať neporozumeniam. Pre účastníkov je preto možné súťažiť v oboch šampionátoch a takisto je možné stať sa víťazom Pohára národov a zároveň byť členom víťazného tímu Série producentov.

13.            Účastníci majú zakázané vytvárať duplicitné účty s cieľom pretekať, zvyšovať šance na kvalifikovanie či prechádzanie súťažou alebo narušiť výkonnosť iného hráča v pretekoch. Rovnako je zakázané, aby niekto pretekal v mene účastníka a úmyselne si vymieňať počas pretekov pozície. V takýchto prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo výlučne na základe vlastného rozhodnutia takýchto účastníkov diskvalifikovať.

14.            Víťazi súťaže sú definovaní v Pláne 1 (Pohár národov) a Pláne 2 (Séria producentov) v súlade s príslušnou mechanikou šampionátu (každý z nich ďalej len „víťaz“). Víťazi druhého miesta súťaže sú definovaní v Pláne 1 (Pohár národov) a Pláne 2 (Séria producentov) v súlade s príslušnou mechanikou šampionátu (každý z nich ďalej len „víťaz druhého miesta“).

15.            Príslušné ceny sú definované v Pláne 1 (Pohár národov) a Pláne 2 (Séria producentov) a musia byť prijaté tak, ako je uvedené, pričom nesmú byť postúpené, prenesené ani opakovane predané. Nebude možné ich nahradiť finančnou alternatívou, usporiadateľ si však vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek cenu inou cenou podobnej hodnoty. Ak nie je uvedené inak, ceny nezahŕňajú prípadné prevody, utrácanie peňazí ani iné výdavky (vrátane jedál či osobných výdavkov, aktualizácií a pod.), za ktoré zodpovedá samotný víťaz. Ak akákoľvek súčasť ceny zahŕňa cestovanie do zahraničia, víťaz bude musieť sám zabezpečiť, že bude môcť vycestovať a má platný pas a akékoľvek potrebné víza či iný druh cestovných dokladov potrebných na podniknutie konkrétnej cesty v príslušnom dátume. Ak víťaz nebude mať v príslušnom dátume potrebné cestovné doklady, usporiadateľ môže tohto víťaza zo súťaže diskvalifikovať a/alebo zadržať cenu.

16.            Každý víťaz a víťaz druhého miesta môže byť povinný zaplatiť za akúkoľvek cenu daň, a to v súlade s daňovou legislatívou svojej jurisdikcie, a bude zodpovedný za príslušnú daňovú povinnosť.

17.            Neprevzatie ceny v uvedenom čase a uvedeným spôsobom zruší nárok víťaza na cenu a usporiadateľ si vyhradzuje právo ponúknuť cenu ďalšiemu vhodnému účastníkovi vybranému v súlade s podmienkami. Ak je cena časovo kritická a ak je potrebné nájsť víťaza do uplynutia platnosti ceny, v podmienkach sa môže uvádzať dátum, do ktorého bude víťaz kontaktovaný, pričom bude usporiadateľ takéhoto víťaza kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú víťaz uviedol v registračnom formulári GT Sport Mode v príslušnom šampionáte. Na kontaktovanie víťaza sa vynaloží primerané úsilie. Ak nie je možné víťaza kontaktovať alebo ak nebude kontaktovanie v uvedenom čase úspešné, usporiadateľ si vyhradzuje právo ponúknuť cenu ďalšiemu vhodnému účastníkovi vybranému v súlade s podmienkami. Ak nie je uvedené inak, tak v prípade, že si víťaz neprevezme cenu uvedeným spôsobom v uvedenom čase, usporiadateľ nemusí udeliť cenu ďalšiemu vhodnému účastníkovi.

18.            Usporiadateľ nebude môcť prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné technické zlyhania alebo nefunkčnosť, ani za žiadne problémy, ktorých dôsledkom môže byť strata vstupu do súťaže alebo inej korešpondencie týkajúcej sa súťaže či problémy so správnou registráciou. Dôkaz o odoslaní sa nebude považovať za dôkaz o prijatí. Žiadne žiadosti od zástupcov, tretích strán, organizovaných skupín či počítačom automaticky generované žiadosti nebudú prijaté.

19.            Usporiadateľ nebude zodpovedný za žiadne straty, škody či zrazenia, ktoré utrpí účastník, v priamom či nepriamom dôsledku ceny a/alebo súťaže. Usporiadateľ sa však nepokúša vylúčiť ani obmedziť zodpovednosť za smrť alebo osobné zrazenie v dôsledku svojej nedbanlivosti.

20.            Všetky podmienky, záruky a vyjadrenia výslovné alebo predpokladané zo zákona či inak v súvislosti s cenou a/alebo súťažou sa vylučujú v maximálnej zákonom povolenej miere.

21.            V prípade zistenia pri preberaní, že niektorá z cien je nefunkčná, chybná alebo poškodená, je potrebné o tom usporiadateľa upovedomiť do siedmich (7) dní od jej prebratia, inak sa bude mať za to, že cena bola akceptovaná tak, ako bola prijatá. Nemá to žiadny vplyv na štatutárne práva víťaza a víťaza druhého miesta (pokiaľ také existujú).

22.            Každý víťaz a víťaz druhého miesta súhlasí s účasťou na reklamných aktivitách vyžadovaných usporiadateľom, a to v zmysluplnom rozsahu. Na zrušenie takejto účasti v reklamných aktivitách musí víťaz alebo víťaz druhého miesta upozorniť usporiadateľa.

23.            Osobné informácie, ktoré účastníci poskytujú pri vstupe, môžu uchovávať a používať len usporiadateľ, spoločnosti v jeho skupine a jeho dodávatelia a zmluvné strany na organizáciu súťaže a inak v súlade s ochranou osobných údajov usporiadateľa uvedenou na adrese: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/ a na základe výslovného súhlasu účastníka.

24.            Usporiadateľ môže na základe výlučne vlastného rozhodnutia zverejniť meno každého víťaza a víťaza druhého miesta na webovej stránke usporiadateľa. Meno každého víťaza a víťaza druhého miesta bude sprístupnené na základe zmysluplnej požiadavky, pokiaľ žiadateľ priloží obálku so spätnou adresou a označí ju nápisom „FIA Gran Turismo™ Championships 2020“ a touto adresou: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP Spojené kráľovstvo, a to do šiestich (6) týždňov od dátumu uzavretia. Ak víťaz a víťaz druhého miesta namieta voči zverejneniu alebo sprístupneniu svojho mena, obráťte sa na usporiadateľa. Vezmite na vedomie, že usporiadateľ môže byť povinný poskytnúť tieto informácie regulačnému orgánu.

25.            V prípade akéhokoľvek sporu je rozhodnutie usporiadateľa konečné a nebude podliehať žiadnej komunikácii ani diskusii.

26.            Usporiadateľ si vyhradzuje právo v ktorejkoľvek fáze zrušiť súťaž, celú alebo jej časť, alebo upraviť tieto zmluvné podmienky, pokiaľ to bude podľa jeho názoru potrebné alebo pokiaľ sa vyskytnú okolnosti mimo jeho kontroly.

27.            V prípade, že bude dôvod na podozrenie z porušenia týchto podmienok alebo že boli poskytnuté nesprávne, nečitateľné, podvodné alebo iné neplatné alebo nevhodné informácie, usporiadateľ môže výlučne na základe vlastného rozhodnutia odmietnuť spracovať vstup alebo poskytnúť udelenú cenu. Ak účastník nebude dodržiavať tieto podmienky vrátane Plánu 1 alebo Plánu 2 alebo bude na vstup používať viaceré účty či automatizovaný systém, bude zo súťaže vylúčený a jeho vstup bude považovaný za zrušený.

28.            „Usporiadateľ“ je: spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP Spojené kráľovstvo.

29.            V rozsahu, do akého to umožňujú príslušné zákony, sa budú tieto podmienky vykladať a interpretovať v súlade so zákonmi Anglicka a zmluva medzi každým účastníkom a usporiadateľom bude chápaná ako uzavretá a vykonávaná v Anglicku.

 

Plán 1 – Pohár národov 2020

1.              Online séria Pohára národov

1.1             Účastníci budú vstupovať do Pohára národov tak, že budú hrať online sériu Pohára národov cez režim Šport v rámci hry. Účastníci musia pred začatím každých pretekov zvoliť a potvrdiť, že sa chcú zúčastniť Pohára národov.

1.2             Online séria Pohára národov sa bude skladať zo štyroch (4) fáz, pričom každá bude mať desať (10) kôl, ktoré bude predchádzať predsezóna s ôsmimi (8) kolami tak, ako je to uvedené nižšie:

Kalendár Pohára národov šampionátu FIA Gran Turismo 2020

Predsezóna

Fáza 1

Fáza 2

Fáza 3

Fáza 4

Kolo 1: 18. februára

Kolo 1: 17. marca

Kolo 11: 25. apríla

Kolo 21: 16. júna

Kolo 31: 8. augusta

Kolo 2: 22. februára

Kolo 2: 21. marca

Kolo 12: 28. apríla

Kolo 22: 20. júna

Kolo 32: 11. augusta

Kolo 3: 25. februára

Kolo 3: 24. marca

Kolo 13: 2. mája

Kolo 23: 23. júna

Kolo 33: 15. augusta

Kolo 4: 29. februára

Kolo 4: 28. marca

Kolo 14: 5. mája

Kolo 24: 27. júna

Kolo 34: 18. augusta

Kolo 5: 3. marca

Kolo 5: 31. marca

Kolo 15: 9. mája

Kolo 25: 30. júna

Kolo 35: 22. augusta

Kolo 6: 7. marca

Kolo 6: 4. apríla

Kolo 16: 12. mája

Kolo 26: 4. júla

Kolo 36: 25. augusta

Kolo 7: 10. marca

Kolo 7: 8. apríla

Kolo 17: 16. mája

Kolo 27: 18. júla

Kolo 37: 29. augusta

Kolo 8: 14. marca

Kolo 8: 11. apríla

Kolo 18: 30. mája

Kolo 28: 21. júla

Kolo 38: 5. septembra

 

Kolo 9: 14. apríla

Kolo 19: 2. júna

Kolo 29: 25. júla

Kolo 39: 19. septembra

 

Kolo 10: 18. apríla*

Kolo 20: 6. júna*

Kolo 30: 1. augusta*

Kolo 40: 26. septembra*

1.3             Dátumy pretekov označené hviezdičkou * označujú preteky „Top 16 Superstars“ (ako je uvedené v odseku 1.8 tohto Plánu 1).

1.4             Účastníci budú získavať body podľa:

1.4.1 ich konečného umiestnenia v každých pretekoch, ako aj

1.4.2 priemerného hodnotenia šoféra spomedzi účastníkov, ktorí proti sebe súťažia v každých pretekoch.

1.5             Účastníci sa musia zúčastniť pretekov počas online série Pohára národov a získavať body, ktoré sa použijú na vypočítanie ich celkového umiestnenia. Celkové umiestnenie každého účastníka určí, či bude pozvaný na živé podujatia, a jeho postup v rámci Pohára národov.

Predsezóna určuje len vhodnosť hviezdneho hráča do fázy 1. Skóre v predsezóne sa vypočíta z najlepších dvoch (2) kôl účastníka z odohratých ôsmich (8) kôl. Body sa na konci predsezóny vynulujú.

Na určenie celkového hodnotenia účastníka sa budú body vypočítavať na konci desiatich (10) kôl v rámci každej fázy tak, ako je to uvedené nižšie (ďalej len „záverečné skóre“):

Fáza 1: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších troch (3) kôl účastníka z desiatich (10) (kumulatívne od 1. po 10. kolo).

Fáza 2: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších piatich (5) kôl účastníka z dvadsiatich (20) (kumulatívne od 1. po 20. kolo).

Fáza 3: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších ôsmich (8) kôl účastníka z tridsiatich (30) (kumulatívne od 1. po 30. kolo).

Fáza 4: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších desiatich (10) kôl účastníka zo štyridsiatich (40) (kumulatívne od 1. po 40. kolo).

Účastníci sa môžu zúčastniť akýchkoľvek pretekov, akýchkoľvek kôl v akejkoľvek fáze a na základe vlastného rozhodnutia. Do ich online umiestnenia pre dané kolo sa však budú zarátavať len body získané v posledných pretekoch daného dňa (t. j. ak účastník súťaží v troch pretekoch v kole 7 8. apríla 2020, započítajú sa len body získané v posledných z troch pretekov).

1.6             Záverečné skóre vzťahujúce sa na každú fázu určuje pozíciu každého účastníka v „Online umiestnení“ pre danú fázu.

1.7             Hviezdni hráči

1.7.1       V súlade s odsekmi 1.7.2 a 1.7.3 nižšie budú účastníci spôsobilí registrovať sa ako hviezdni hráči, ak splnia niektorú z týchto podmienok:

1.7.1.1  umiestnia sa medzi 200 najlepšími v umiestnení predsezóny a/alebo umiestnia sa medzi 200 najlepšími v online umiestnení na konci prechádzajúcej fázy, alebo

1.7.1.2  umiestnia sa medzi 10 najlepšími v online umiestnení v ich zúčastnenej krajine.

1.7.2       Keď účastník splní jednu z podmienok uvedených v odseku 1.7.1 tohto Plánu 1, dostane v rámci hry Gran Turismo™ Sport hlásenie s informáciou, že je na túto funkciu vhodný. Po prijatí tohto hlásenia sa môžu účastníci zaregistrovať ako hviezdni hráči tak, že navštívia stránku gran-turismo.com. Aktívna registrácia ako hviezdny hráč je zodpovednosťou účastníka.

1.7.3       Registrovaní hviezdni hráči (ďalej označovaní ako „hviezdni hráči“) budú mať šoférske hodnotenie „S“ a budú vhodní na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ tak, ako je to uvedené v odseku 1.8 tohto Plánu 1.

1.7.4       Skutočné mená, ako aj ID v PSN hviezdnych hráčov sa zobrazia počas vysielania „Preteky Top 16 Superstars“.

1.7.5       Po získaní šoférskeho hodnotenia hviezdneho hráča účastníkom sa jeho hodnotenie použije na jeho šoférsky profil len počas jednej nasledujúcej fázy online série.

1.8             Preteky Top 16 Superstars

1.8.1       Preteky Top 16 Superstars sa budú pravidelne konať počas trvania online série Pohára národov. V súlade s odsekom 1.3 sú preteky Superstar v pláne pretekov v odseku 1.2 označené hviezdičkou *.

1.8.2       Účastníci, ktorí budú súťažiť v pretekoch „Top 16 Superstars“, budú počas online série Pohára národov vhodní na výhru bonusových bodov.

1.8.3       Podmienkou na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ pre každého účastníka je hodnosť hviezdny hráč.

1.8.4       Účastníci sa môžu zaregistrovať na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ do pätnástich (15) minút pred plánovaným začatím každých pretekov.

1.8.5       V každých pretekoch „Top 16 Superstars“ sa na účasť vyberie 16 najlepších hviezdnych hráčov, ktorí sa do príslušných pretekov zaregistrovali. Toto umiestnenie môže byť založené na šoférskom hodnotení každého účastníka alebo na celkovom počte bodov získaných počas príslušnej sezóny. Spôsob vypočítavania umiestnenia hviezdnych hráčov na účely výberu do pretekov „Top 16 Superstars“ bude definovaný pred začiatkom každých pretekov „Top 16 Superstars“.

1.8.6      V prípade Pohára národov nemôžu byť z každej zúčastnenej krajiny viac ako traja (3) hviezdni hráči, ktorí budú môcť štartovať v pretekoch „Top 16 Superstars“.

1.8.7       Ak bude pred začiatkom pretekov „Top 16 Superstars“ vybratých menej ako 16 hviezdnych hráčov, obmedzenia uvedené v odsekoch 1.8.5 a 1.8.6 už nebudú platiť. Hviezdni hráči budú následne vyberaní podľa ich online umiestnenia.

1.9             Na konci každej fázy prejde desať (10) súťažiacich z regiónu EMEA do živého podujatia svetového turné Pohára národov EMEA (každý z nich ďalej len „finalista svetového turné“).

1.10          Finalisti svetového turné Pohára národov vyhrajú:

1.10.1   pozvánku na návštevu a účasť v ďalšom živom podujatí svetového turné Pohára národov (ako je definované v odseku 2.1 tohto Plánu 1),

1.10.2   spiatočné letenky ekonomickej triedy, lístky na autobus alebo vlak, na živé podujatie svetové turné Pohára národov (podľa toho, čo bude vhodnejšie, na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

1.10.3   ubytovanie počas konania živého podujatia svetového turné Pohára národov (výber ubytovania bude na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

1.10.4   transfer medzi letiskom, autobusovou alebo vlakovou stanicou (podľa potreby) a ubytovaním v časoch plánovaného príchodu/príletu a odchodu/odletu,

1.10.5   transport z miesta ubytovania na miesto konania príslušného živého podujatia svetového turné Pohára národov,

1.10.6   všetku stravu počas trvania príslušného živého podujatia svetového turné Pohára národov.

Informácie týkajúce sa cestovania a ubytovania potvrdí usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a to e-mailovou správou po ukončení každej fázy (ako je uvedené v odseku 1.2), (súhrnne nazývané „ceny online série“, každá z nich nazývaná „cena online série“). Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa bude kontaktovať finalistov svetového turné Pohára národov na e-mailovej adrese, ktorú uviedli v registračnom formulári GT Sport Mode pre Pohár národov.

2.               Živé podujatia svetového turné Pohára národov

2.1.             Živé podujatia svetového turné Pohára národov tvorí päť (5) živých podujatí, počas ktorých budú finalisti svetového turné pretekať s cieľom určiť víťaza svetového turné Pohára národov pre región EMEA (každý z nich ďalej len „víťaz svetového turné Pohára národov“).

2.2.             Živé podujatie svetového turné Pohára národov sa bude konať v dátume a na mieste, ktoré potvrdí usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa vo forme emailovej správy a na konci každej fázy. Živé podujatia svetového turné Pohára národov sa majú konať vo februári, máji, júli, septembri, októbri a novembri 2020 v rôznych mestách na celom svete.

2.3.             Pravidlá pre každé živé podujatie svetového turné Pohára národov budú pred začiatkom každého podujatia určené spoločnosťou Polyphony Digital.

2.4.             Finalisti svetového turné Pohára národov budú:

2.4.1. v prípade svetového turné 1 dvadsaťštyri (24) účastníkov vybratých spomedzi súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Pohára národov počas podujatia svetové finále šampionátov Gran Turismo™ 2019 certifikovaných FIA (ktoré sa konajú od 22. do 24. novembra 2019 v Monaku), vybratých podľa poradia umiestnenia vo výsledkoch.

2.4.2. v prípade svetového turné 2, 3, 4 a 5 a v súlade s limitom pre krajiny, ako je to definované v odseku 2.5 a v súlade s odsekom 2.6, účastníci s desiatimi (10) najvyššími online umiestneniami získanými v súťažení v pretekoch online série Pohára národov nasledovne:

Svetové turné 2: Na základe výsledkov online umiestnenia na konci fázy 1.

Svetové turné 3: Na základe výsledkov online umiestnenia na konci fázy 2.

Svetové turné 4: Na základe výsledkov online umiestnenia na konci fázy 3.

Svetové turné 5: Na základe výsledkov online umiestnenia na konci fázy 4.

2.5.             Na každú zúčastnenú krajinu môžu byť maximálne dvaja (2) finalisti svetového turné (ďalej len „limit pre krajiny“) a maximálne desať (10) účastníkov za celý región EMEA. Keď sa účastník umiestni vo svojej zúčastnenej krajine ako tretí, do svetového turné Pohára národov postúpi ďalší najvyššie umiestnený účastník z inej zúčastnenej krajiny. Znamená to, že účastník, ktorý sa umiestni spomedzi účastníkov zo svojej zúčastnenej krajiny na 3. alebo nižšom mieste nebude môcť byť finalistom svetového turné, ani ak bude jeho skóre vyššie ako skóre účastníka umiestneného na 2 najvyšších miestach v inej zúčastnenej krajine.

2.6.            V prípade, že sa bude živé podujatie svetového turné konať v krajine v regióne EMEA, budú do tohto živého podujatia svetového turné pozvaní dvaja (2) ďalší účastníci EMEA z tohto regiónu vybraní podľa ich pozície v online umiestnení a limit pre krajiny sa zvýši z dvoch (2) účastníkov na troch (3).

2.7.             Ak majú dvaja alebo viacerí účastníci na konci fázy rovnaký počet bodov, na základe nasledujúcich kritérií sa určí účastník, ktorý bude pokračovať ďalej:

2.7.1. účastník s najvyšším počtom bodov získaných vo všetkých kolách, a

2.7.2. ak nie je stále možné rozhodnúť, tak účastník s najvyšším počtom bodov získaných v jedinom kole.

2.8.             V súlade s limitom pre krajiny stanoveným v odseku 2.5 môže byť v prípade, že finalista svetového turné z regiónu EMEA sa nebude môcť zúčastniť živého podujatia svetového turné, pozvaný na účasť v živom podujatí svetového turné Pohára národov pre región EMEA účastník s ďalším najvyšším online umiestnením (ktorý ešte nie je finalistom svetového turné), ktorý o tom bude upovedomený spoločnosťou Polyphony Digital Inc.

2.9.             „Záverečným víťazom svetového turné Pohára národov” v každom živom podujatí svetového turné bude finalista svetového turné s najvyšším skóre spomedzi všetkých príslušných pretekov živých podujatí svetového turné Pohára národov. „Víťazmi druhého miesta“ budú finalisti svetového turné s druhým a tretím najvyšším skóre spomedzi všetkých príslušných pretekov živých podujatí svetového turné Pohára národov.

2.10.            Finalisti svetového turné s najvyšším počtom víťazstiev svetového turné spomedzi všetkých živých podujatí svetového turné Pohára národov (ďalej len „svetový finalista Pohára národov”) postúpia do svetového finále Pohára národov. Svetoví finalisti Pohára národov budú upovedomení o ich výbere po dokončení každého živého podujatia svetového turné.

2.11.            Každý víťaz svetového turné Pohára národov vyhrá:

2.11.1. trofej zo živého podujatia svetového turné,

2.11.2. pozvánku na návštevu a účasť vo svetovom finále Pohára národov a

2.11.3. v závislosti od prijatia pozvánky:

a)    spiatočné letenky ekonomickej triedy, lístky na autobus alebo vlak na svetové finále (podľa toho, čo bude vhodnejšie na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

b)    ubytovanie počas konania svetového finále (výber ubytovania bude na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

c)    transfer medzi letiskom, autobusovou alebo vlakovou stanicou (podľa potreby) a ubytovaním v časoch plánovaného príchodu/príletu a odchodu/odletu,

d)    transport z miesta ubytovania na miesto konania svetového finále,

e)    všetku stravu počas podujatia svetové finále.

2.12.            Ceny uvedené v odseku 2.11 sú „ceny svetového turné“.

2.13.            Víťazi druhého miesta dostanú trofej zo živého podujatia svetového turné.

2.14.            Okrem vyššie uvedenej ceny svetového turné dostanú víťazi svetového turné Pohára národov , ak sa rozhodnú prijať pozvánku na svetové finále Pohára národov, aj body, ktoré sa započítajú do ich individuálneho celkového hodnotenia vo svetovom finále Pohára národov 2020 v závislosti od ich umiestnenia:

·        1. miesto: 3 body

·        2. miesto: 2 body

·        3. miesto: 1 bod

2.15.            Každý víťaz svetového turné Pohára národov musí pohotovo prijať pozvanie na svetové finále Pohára národov. Odpovede na oznamovaciu e-mailovú správu usporiadateľa musia byť prijaté najneskôr dva (2) týždne od dátumu prijatia oznamovacieho e-mailu usporiadateľa a každý víťaz svetového turné Pohára národov musí uviesť svoje celé meno, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia.

2.15.1. Poznámka: Ak sa adresa trvalého pobytu finalistu svetového turné Pohára národov alebo víťaza svetového turné Pohára národov nezhoduje so zúčastnenou krajinou, za ktorú preteká, víťaz môže byť diskvalifikovaný.

3.               Výber do svetového finále Pohára národov

3.1.             Svetové finále Pohára národov, živé podujatie, sa bude konať ako samostatná súťaž počas svetového finále šampionátu Gran Turismo™ 2020 (počas ktorého sa uskutoční aj svetové finále Série producentov) (ďalej len „svetové finále“), ktoré by sa malo konať v novembri 2020. Pred konaním podujatia budú každému svetovému finalistovi Pohára národov sprístupnené podmienky svetového finále Poháre národov.

3.2.             Z regiónu EMEA bude dvanásť (12) svetových finalistov Pohára národov (ako je definované v odseku 2.10 Plánu 1). Budú sa skladať zo svetových finalistov Pohára národov vybraných v súlade s odsekom 2.10 tohto Plánu 1 a účastníkov, ktorí dosiahli najvyššie online umiestnenie na konci kola 40.

3.3.             Na každú zúčastnenú krajinu môžu byť maximálne traja (3) finalisti svetového turné (ďalej len „limit pre krajiny“) a maximálne dvanásť (12) účastníkov za celý región EMEA. Keď sa účastník umiestni vo svojej zúčastnenej krajine ako štvrtý, do svetového finále postúpi ďalší najvyššie umiestnený účastník z inej zúčastnenej krajiny. Znamená to, že účastník, ktorý sa umiestni spomedzi účastníkov zo svojej zúčastnenej krajiny na 4. alebo nižšom mieste, nebude môcť byť finalistom svetového finále Pohára národov, ani ak bude jeho skóre vyššie ako skóre účastníka umiestneného na 3 najvyšších miestach v inej zúčastnenej krajine.

3.4.             V prípade, že svetový finalista Pohára národov sa nebude môcť zúčastniť svetového finále, za svetového finalistu Pohára národov môže byť pozvaný finalista svetového turné s ďalším najvyšším online skóre, a bude o tom upovedomený usporiadateľom alebo spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

3.5.             Usporiadateľ poskytne informácie týkajúce sa svetového finále Pohára národov (ako je definované v odseku 3.1 tohto Plánu 1) svetovým finalistom Pohára národov na ich e-mailové adresy poskytnuté účastníkmi v registračnom formulári GT Sport Mode pre Pohár národov.

 

Plán 2 – Séria producentov 2020

1.               Online séria Série producentov

1.1.             Účastníci vstúpia do Série producentov výberom možnosti Séria producentov cez režim Šport v rámci hry ešte pred začatím každých pretekov.

1.2.  Online séria Série producentov sa bude skladať zo štyroch (4) fáz, pričom každá bude mať desať (10) kôl, ktorým bude predchádzať predsezóna s ôsmimi (8) kolami tak, ako je to uvedené nižšie:

Kalendár Série producentov šampionátu FIA Gran Turismo 2020

Predsezóna

Fáza 1

Fáza 2

Fáza 3

Fáza 4

Kolo 1: 19. februára

Kolo 1: 18. marca

Kolo 11: 26. apríla

Kolo 21: 17. júna

Kolo 31: 9. augusta

Kolo 2: 23. februára

Kolo 2: 22. marca

Kolo 12: 29. apríla

Kolo 22: 21. júna

Kolo 32: 12. augusta

Kolo 3: 26. februára

Kolo 3: 25. marca

Kolo 13: 3. mája

Kolo 23: 24. júna

Kolo 33: 16. augusta

Kolo 4: 1. marca

Kolo 4: 29. marca

Kolo 14: 6. mája

Kolo 24: 28. júna

Kolo 34: 19. augusta

Kolo 5: 4. marca

Kolo 5: 1. apríla

Kolo 15: 10. mája

Kolo 25: 1. júla

Kolo 35: 23. augusta

Kolo 6: 8. marca

Kolo 6: 5. apríla

Kolo 16: 13. mája

Kolo 26: 5. júla

Kolo 36: 26. augusta

Kolo 7: 11. marca

Kolo 7: 8. apríla

Kolo 17: 17. mája

Kolo 27: 19. júla

Kolo 37: 30. augusta

Kolo 8: 15. marca

Kolo 8: 12. apríla

Kolo 18: 31. mája

Kolo 28: 22. júla

Kolo 38: 6. septembra

 

Kolo 9: 15. apríla

Kolo 19: 3. júna

Kolo 29: 26. júla

Kolo 39: 20. septembra

 

Kolo 10: 19. apríla*

Kolo 20: 7. júna*

Kolo 30: 2. augusta*

Kolo 40: 27. septembra*

1.3.             Dátumy pretekov označené hviezdičkou * označujú preteky „Top 16 Superstars“ (ako je uvedené v odseku 1.15 tohto Plánu 2).

1.4.             Účastníci pretekajú o zastupovanie jedného (1) z nasledujúcich dvadsiatichpiatich (25) producentov (každý ďalej ako „producent“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota a Volkswagen.

1.5.             Súťažiť budú účastníci z nasledujúcich piatich (5) regiónov: (a) EMEA, (b) Severná Amerika, (c) Stredná a Južná Amerika, (d) Ázia a (e) Oceánia (každý ďalej ako „región“). Tento Plán stanovuje podmienky len pre účastníkov z regiónu EMEA.

1.6.             Účastníci budú získavať body podľa:

1.6.1.   svojho konečného umiestnenia v každých pretekoch, ako aj

1.6.2.   svojho priemerného hodnotenia šoféra spomedzi účastníkov, ktorí proti sebe súťažia v každých pretekoch.

1.7.  Účastníci sa musia zúčastniť pretekov počas online série Série producentov a získavať body, ktoré sa použijú na vypočítanie ich celkového umiestnenia. Celkové umiestnenie každého účastníka sa použije – z časti – na určenie, či bude pozvaný na živé podujatia a jeho postup v rámci Série producentov.

Predsezóna určuje len vhodnosť hviezdneho hráča do prvej fázy. Skóre v predsezóne sa vypočíta z najlepších dvoch (2) kôl účastníka z odohratých ôsmich (8) kôl. Body sa na konci predsezóny vynulujú.

Na určenie celkového umiestnenia účastníka sa budú body vypočítavať na konci série kôl v rámci každej fázy tak, ako je uvedené nižšie (ďalej len „záverečné skóre“):

Fáza 1: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších troch (3) kôl účastníka z desiatich (10) (kumulatívne od 1. po 10. kolo).

Fáza 2: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších piatich (5) kôl účastníka z dvadsiatich (20) (kumulatívne od 1. po 20. kolo).

Fáza 3: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších ôsmich (8) kôl účastníka z tridsiatich (30) (kumulatívne od 1. po 30. kolo).

Fáza 4: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších desiatich (10) kôl účastníka zo štyridsiatich (40) (kumulatívne od 1. po 40. kolo).

Účastníci sa môžu zúčastniť akýchkoľvek pretekov, akýchkoľvek kôl v akejkoľvek fáze a na základe vlastného rozhodnutia. Do ich online umiestnenia pre dané kolo sa však budú zarátavať len body získané v posledných pretekoch daného dňa (t. j. ak účastník súťaží v troch pretekoch v kole 7 8. apríla 2020, započítajú sa len body získané v posledných z troch pretekov).

1.8.             Záverečné skóre vzťahujúce sa na každú fázu určuje pozíciu každého účastníka v „Online umiestnení“ pre danú fázu.

1.9.             Hviezdni hráči

1.9.1.   V súlade s odsekmi 1.14.2 a 1.14.3 nižšie budú účastníci vhodní na registráciu ako hviezdni hráči, ak splnia niektorú z týchto podmienok:

1.9.1.1.    umiestnia sa medzi 200 najlepšími v umiestnení predsezóny a/alebo umiestnia sa medzi 200 najlepšími v online umiestnení na konci prechádzajúcej fázy, alebo

1.9.1.2.    umiestnia sa medzi 10 najlepšími v online umiestnení pre ich producenta.

1.9.2.   Keď účastník splní jednu z podmienok uvedených v odseku 1.14.1 tohto Plánu 2, dostane v rámci hry hlásenie s informáciou, že je na túto funkciu vhodný. Po prijatí tohto hlásenia sa môžu účastníci zaregistrovať ako hviezdni hráči tak, že navštívia stránku gran-turismo.com. Aktívna registrácia ako hviezdny hráč je zodpovednosťou účastníka.

1.9.3.   Registrovaní hviezdni hráči (ďalej označovaní ako „hviezdni hráči“) budú mať šoférske hodnotenie „S“ a budú vhodní na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ tak, ako je to uvedené v odseku 1.15 tohto Plánu 2.

1.9.4.   Skutočné mená, ako aj ID v PSN hviezdnych hráčov sa zobrazia počas vysielania „Preteky Top 16 Superstars“.

1.9.5.   Po získaní šoférskeho hodnotenia hviezdneho hráča účastníkom sa jeho hodnotenie použije na jeho šoférsky profil len počas jednej nasledujúcej fázy online série.

1.10.              Preteky Top 16 Superstars

1.10.1. Preteky Top 16 Superstars sa budú pravidelne konať počas trvania online série. V súlade s odsekom 1.3 sú preteky Superstar v pláne pretekov v odseku 1.2 označené hviezdičkou *.

1.10.2. Účastníci, ktorí budú súťažiť v pretekoch „Top 16 Superstars“, budú počas online série spôsobilí na výhru bonusových bodov.

1.10.3. Podmienkou na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ pre každého účastníka je hodnosť hviezdny hráč.

1.10.4. Účastníci sa môžu zaregistrovať na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ do pätnástich (15) minút pred plánovaným začatím každých pretekov.

1.10.5. V každých pretekoch „Top 16 Superstars“ sa na účasť vyberie 16 najlepších hviezdnych hráčov, ktorí sa do príslušných pretekov zaregistrovali. Toto umiestnenie môže byť založené na šoférskom hodnotení každého účastníka alebo na celkovom počte bodov získaných počas príslušnej sezóny. Spôsob vypočítavania umiestnenia hviezdnych hráčov na účely výberu do pretekov „Top 16 Superstars“ bude definovaný pred začiatkom každých pretekov „Top 16 Superstars“.

1.10.6. V prípade Série producentov nemôžu byť od každého producenta viac ako dvaja (2) hviezdni hráči, ktorí budú môcť štartovať v pretekoch „Top 16 Superstars“.

1.10.7. Ak bude pred začiatkom pretekov „Top 16 Superstars“ vybratých menej ako 16 hviezdnych hráčov, obmedzenia uvedené v odsekoch 1.10.5 a 1.10.6 už nebudú platiť. Hviezdni hráči budú následne vyberaní podľa ich online umiestnenia.

1.11.             Jeden (1) účastník môže po skončení fázy 1 (alebo kola 10) postúpiť do živého podujatia svetového turné Série producentov 2, a to v prípade výberu jeho producenta a regiónu (ako je uvedené v odseku 3 tohto Plánu 2) (ďalej ako „finalista svetového turné“).

1.12.             Jeden (1) účastník môže po skončení fázy 2 (alebo kola 20) postúpiť do živého podujatia svetového turné Série producentov 3, a to v prípade výberu jeho producenta a regiónu (ako je uvedené v odseku 3 tohto Plánu 2) (ďalej ako „finalista svetového turné“).

1.13.             Jeden (1) účastník môže po skončení fázy 3 (alebo kola 30) postúpiť do živého podujatia svetového turné Série producentov 4, a to v prípade výberu jeho producenta a regiónu (ako je uvedené v odseku 3 tohto Plánu 2) (ďalej ako „finalista svetového turné“).

1.14.             Jeden (1) účastník môže po skončení fázy 4 (alebo kola 40) postúpiť do: (a) živého podujatia svetového turné Série producentov 5, a to v prípade výberu jeho producenta a regiónu (ako je uvedené v odseku 3 tohto Plánu 2) (ďalej ako „finalista svetového turné“), a (b) svetového finále Série producentov, a to v prípade výberu jeho producenta a regiónu (ďalej ako „svetový finalista“).

1.15.             Finalisti svetového turné Série producentov vyhrajú:

1.15.1. pozvánku na návštevu a účasť v ďalšom živom podujatí svetového turné (ako je definované v odseku 2.1 Plánu 2) a

1.15.2. v závislosti od prijatia pozvánky:

1.15.2.1. spiatočné letenky ekonomickej triedy, lístky na autobus alebo vlak, na živé podujatie svetové turné (podľa toho, čo bude vhodnejšie, na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

1.15.2.2. ubytovanie počas konania živého podujatia svetového turné (výber ubytovania bude na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

1.15.2.3. transfer medzi letiskom, autobusovou alebo vlakovou stanicou (podľa potreby) a ubytovaním v časoch plánovaného príchodu/príletu a odchodu/odletu,

1.15.2.4. transport z miesta ubytovania na miesto konania príslušného živého podujatia svetového turné,

1.15.2.5. všetku stravu počas trvania príslušného živého podujatia svetového turné.

Informácie týkajúce sa cestovania a ubytovania potvrdí usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a to e-mailovou správou po ukončení každej fázy (ako je uvedené v odseku 1.2), (súhrnne nazývané „ceny online série“, každá z nich nazývaná „cena online série“). Usporiadateľ a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa bude kontaktovať finalistov svetového turné Série producentov na e-mailovej adrese, ktorú uviedli v registračnom formulári GT Sport Mode pre Sériu producentov.

1.16.             Víťazi a víťazi druhého miesta svetového turné Série producentov získajú navyše aj trofej.

1.17.             Svetoví finalisti Série producentov vyhrajú:

1.17.1. pozvánku na návštevu a účasť vo svetovom finále Série producentov a

1.17.2. v závislosti od prijatia pozvánky:

1.17.2.1.    spiatočné letenky ekonomickej triedy, lístky na autobus alebo vlak na svetové finále (podľa toho, čo bude vhodnejšie na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

1.17.2.2.    ubytovanie počas konania svetového finále (výber ubytovania bude na základe výlučného rozhodnutia usporiadateľa),

1.17.2.3.    transfer medzi letiskom, autobusovou alebo vlakovou stanicou (podľa potreby) a ubytovaním v časoch plánovaného príchodu/príletu a odchodu/odletu,

1.17.2.4.    transport z miesta ubytovania na miesto konania svetového finále,

1.17.2.5.    všetku stravu počas svetové finále.

1.18.             Finalisti svetového turné a/alebo svetoví finalisti musia pohotovo prijať pozvanie na svetové turné Série producentov a/alebo svetové finále Série producentov. Odpovede na oznamovaciu e-mailovú správu usporiadateľa musia byť prijaté najneskôr dva (2) týždne od dátumu prijatia oznamovacieho e-mailu usporiadateľa a každý finalista svetového turné a/alebo svetový finalista musí uviesť svoje celé meno, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia. Poznámka: Ak sa adresa trvalého pobytu nezhoduje so zúčastnenou krajinou, za ktorú preteká, účastník môže byť diskvalifikovaný.

1.19.             Ceny uvedené v odseku 1.17 sú „ceny svetového turné“.

2.               Živé podujatia svetového turné Série producentov

2.1.             Živé podujatia svetového turné Série producentov tvorí päť (5) živých podujatí, počas ktorých budú finalisti svetového turné pretekať s cieľom určiť víťaza a víťaza druhého miesta svetového turné Série producentov (ďalej každá ako „živé podujatie svetového turné Série producentov“).

2.2.             Živé podujatie svetového turné Série producentov sa bude konať v dátume a na mieste, ktoré potvrdí usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa vo forme emailovej správy a na konci každej fázy. Živé podujatia svetového turné Série producentov sa majú konať vo februári, máji, júli, septembri, októbri a novembri 2020 v rôznych mestách na celom svete.

2.3.             Pravidlá pre každé živé podujatie svetového turné Série producentov budú pred začiatkom každého podujatia určené spoločnosťou Polyphony Digital.

2.4.             Finalisti svetového turné Série producentov budú:

Svetové turné 1: tridsaťšesť (36) účastníkov vybratých spomedzi súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Série producentov počas podujatia svetové finále šampionátov Gran Turismo™ 2019 certifikovaných FIA (ktoré sa konajú od 22. do 24. novembra 2019 v Monaku).

Svetové turné 2: tridsaťšesť (36) účastníkov kvalifikovaných na konci fázy 1 (kolo 10) (ako je uvedené v odseku 1.11 vyššie)

Svetové turné 3: tridsaťšesť (36) účastníkov kvalifikovaných na konci fázy 2 (kolo 20) (ako je uvedené v odseku 1.12 vyššie)

Svetové turné 4: tridsaťšesť (36) účastníkov kvalifikovaných na konci fázy 3 (kolo 30) (ako je uvedené v odseku 1.13 vyššie)

Svetové turné 5: tridsaťšesť (36) účastníkov kvalifikovaných na konci fázy 4 (kolo 40) (ako je uvedené v odseku 1.14 vyššie)

2.5.             Producenti vo svetovom finále Série producentov 2020 dostanú body, ktoré sa započítajú do celkového hodnotenia podľa umiestnenia víťazov a víťazov druhého miesta svetového turné, ktorí ich zastupovali vo všetkých živých podujatiach svetového turné Série producentov:

·        1. miesto: 3 body

·        2. miesto: 2 body

·        3. miesto: 1 bod

3.               Výber finalistov svetového turné a svetových finalistov

3.1.             Výber finalistov svetového turné a svetových finalistov sa určuje kombináciou nasledujúcich kritérií:

3.1.1.     účastníci s najvyšším počtom bodov (ďalej ako „zastupujúci šoféri“),

3.1.2.     12 najlepších producentov (vybraných podľa odseku 3.3),

3.1.3.     tri zastupujúce regióny (ako je uvedené v odseku 3.6).

3.2.            Celkovo sa vyberú traja (3) finalisti svetového turné alebo svetoví finalisti (podľa toho, ktoré je vhodné), ktorí budú zastupovať každého producenta na živom podujatí svetového turné a/alebo svetového finále (podľa toho, ktoré je vhodné), pričom každý zo zastupujúceho regiónu.

3.3.            V každom živom podujatí svetového turné bude súťažiť celkovo dvanásť (12) producentov, ktorí budú vybraní podľa nasledujúcich kritérií (v uvedenom poradí) (ďalej ako „12 najlepších producentov“):

3.3.1.   oficiálny produkčný partner súťaže alebo „pracovný tím“ a

3.3.2.   globálne hodnotenie producentov (ako je uvedené v odseku 3.4).

3.4.            Na konci každej fázy sa vytvorí „globálne hodnotenie producentov“ podľa nasledujúceho postupu:

3.4.1.   Producentom zastúpeným účastníkmi s najvyšším počtom bodov na konci každého kola v každej fáze sa priradia body hodnotenia producentov podľa nižšie uvedenej tabuľky, aby sa vytvorilo regionálne hodnotenie producentov, a to nasledovne:     

Umiestnenie producenta

Body hodnotenia producenta

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2.   Regionálne hodnotenie producentov pre každú fázu sa určí sčítaním bodov hodnotenia producenta, ktoré producent dostal na konci série kôl z každej fázy, a to nasledovne:

Fáza 1: Regionálne hodnotenie producentov sa pre každého producenta spočíta z najlepších troch (3) kôl z desiatich (10) (kumulatívne od 1. po 10. kolo).

Fáza 2: Regionálne hodnotenie producentov sa pre každého producenta spočíta z najlepších piatich (5) kôl z dvadsiatich (20) (kumulatívne od 1. po 20. kolo).

Fáza 3: Regionálne hodnotenie producentov sa pre každého producenta spočíta z najlepších ôsmich (8) kôl z tridsiatich (30) (kumulatívne od 1. po 30. kolo).

Fáza 4: Regionálne hodnotenie producentov sa pre každého producenta spočíta z najlepších desiatich (10) kôl zo štyridsiatich (40) (kumulatívne od 1. po 40. kolo).

3.4.3.   Na konci každej fázy sa určí regionálne hodnotenie producentov pre všetkých päť (5) regiónov. Porovnajú sa tri (3) regióny s najvyšším regionálnym hodnotením producentov pre každého producenta, aby sa určilo „globálne hodnotenie producentov“.

3.5.            Na konci každej fázy sa vypočíta globálne hodnotenie producentov a určí sa 12 najlepších producentov. Tento výsledok sa zverejní na stránke https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/, ako aj v časti Šport v rámci hry.

3.6.            Najlepšie tri (3) regióny s najvyšším regionálnym hodnotením producentov (každý ďalej ako „zastupujúci región“) pre každého z 12 najlepších producentov postúpi do živého podujatia svetového turné alebo svetového finále.

3.7.            Ak majú dvaja alebo viacerí zastupujúci vodiči od rôznych producentov na konci kola rovnaký počet bodov, tak sa medzi nich rovnomerne rozdelia body hodnotenia producenta pridelené ich producentom.

3.8.            Ak majú dvaja alebo viacerí producenti v globálnom hodnotení producentov rovnaký počet bodov, na základe nasledujúcich kritérií sa určí producent, ktorý bude pokračovať ďalej:

a)     producent s najvyšším počtom bodov hodnotenia producenta zo všetkých piatich regiónov,

b)     producent s najvyšším počtom bodov hodnotenia producenta zo všetkých piatich regiónov a všetkých kôl, a

c)     ak nie je stále možné rozhodnúť, producent s najvyšším počtom registrovaných vstupov pre producenta na konci príslušnej fázy tejto Série producentov.

3.9.            Ak majú dva alebo viacero regiónov v globálnom hodnotení producentov rovnaký počet bodov, na základe nasledujúcich kritérií sa určí región, ktorý bude pokračovať ďalej:

a)     región s najvyšším počtom bodov hodnotenia producenta zo všetkých kôl, a

b)     ak nie je stále možné rozhodnúť, tak región s najvyšším počtom bodov hodnotenia producenta získaných v jedinom kole, a

c)     ak nie je stále možné rozhodnúť, tak región so zastupujúcim vodičom, ktorý získal najvyšší počet bodov.

3.10.        V prípade, že sa finalista alebo svetový finalista živého podujatia nebude môcť zúčastniť živého podujatia svetového turné alebo svetového finále (podľa toho, ktoré je vhodné), môže byť ako finalista alebo svetový finalista (podľa vhodnosti) pozvaný aj účastník zastupujúci rovnakého producenta s najvyšším skóre za fázu z regiónu s druhým najvyšším počtom bodov hodnotenia, a bude o tom upovedomený usporiadateľom alebo spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa. Ak sa nenájde náhrada za 4. a 5. miesto v regióne, bude vybraný účastník zastupujúci rovnakého producenta s druhým najvyšším skóre za fázu z regiónu, z ktorého sa pôvodný účastník nemohol zúčastniť.

3.11.        Finalisti svetového turné a svetoví finalisti budú upovedomení o ich výbere po dokončení online série a budú si môcť v tom čase prevziať cenu. Usporiadateľ poskytne informácie o živých podujatiach na e-mailovú adresu, ktorú účastník uviedol v registračnom formulári GT Sport Mode.