playstation.com

Právne informácie

Pravidlá a podmienky

Súťaž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (2. časť)“

Region EMEA

Súťaž a vstupné požiadavky

1.                Súťaž FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (2. časť) („súťaž“) pozostáva z dvoch (2) rôznych šampionátov (každý z nich ďalej ako „šampionát“):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (ďalej len „Nations Cup“): V šampionáte Nations Cup bojujú o víťazstvo krajiny a teritóriá. Príslušná krajina a teritórium budú hráčom priradené automaticky podľa krajiny/teritória v ich účte pre PSN. Pre krajinu pôvodu používaných vozidiel neplatia žiadne obmedzenia.

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (ďalej len „Manufacturer Series“):  Šampionát Manufacturer Series predstavuje súťaž, v ktorej účastníci používajú vozidlá vyrobené jedným výrobcom. Účastníci budú súťažiť o pozíciu najlepšieho jazdca svojho výrobcu, pričom budú súperiť s ďalšími účastníkmi reprezentujúcimi iných výrobcov. Účastníci si svojho výrobcu vyberú z pripraveného zoznamu dvadsiatich piatich (25) výrobcov.

Táto súťaž nadväzuje na súťaž  „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), ktorá prebehla medzi 25. aprílom 2020 a 8. augustom 2020. Podrobnosti o jednotlivých šampionátoch sú uvedené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series). 

2.                Účastníci Nations Cupu:

a.  Na účasť na online regionálnom finále EMEA bude prizvaných dvanásť (12) účastníkov z regiónu EMEA, ktorí sa zúčastnili na súťaži „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), ktorá prebehla medzi 25. aprílom 2020 a 8. augustom 2020.

b.  Štyri (4) miesta v online regionálnom finále EMEA budú vyhradené hráčom s najlepším hodnotením, ktorí sa zúčastnia na extra etape šampionátu Nations Cup. Extra etapa je otvorená všetkým spôsobilým účastníkom, okrem 12 účastníkov vybraných zo súťaže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), ktorá prebehla medzi 25. aprílom 2020 a 8. augustom 2020.

c.  Víťaz súťaže „GT World Tour 2020 – Sydney“, ktorá v rámci seriálu Nations Cup prebehla 14. – 16. februára 2020, bude prizvaný na účasť na online svetovom finále seriálu Nations Cup.

3.                Účastníci Manufacturer Series:

a.  Na účasť na finále šampionátu Manufacturer Series budú prizvaní účastníci, ktorí sa zúčastnili na súťaži „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (región EMEA), ktorá prebehla medzi 25. aprílom 2020 a 8. augustom 2020. Viac informácií o výbere nájdete v dodatku 2. V rámci šampionátu Manufacturer Series žiadne online regionálne finále neprebehne.

4.                Požiadavky na spôsobilosť: „Súťaž“ je otvorená účastníkom spĺňajúcim požiadavku minimálneho veku (ako je uvedené nižšie), s trvalým pobytom v Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Libanone, Kuvajte, Holandsku, Nórsku, Ománe, Poľsku, Portugalsku, Katare, Rumunsku, Rusku, Saudskej Arábii, na Slovensku, v Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Turecku, Spojených arabských emirátoch, Spojenom kráľovstve a na Ukrajine („účastnícke krajiny“), okrem zamestnancov, zástupcov, zmluvných partnerov či konzultantov usporiadateľa (ako je definované nižšie) a ich najbližších rodinných príslušníkov, pridružených spoločností usporiadateľa či akýchkoľvek osôb pracovne prepojených so súťažou („účastníci“). Účastnícke krajiny spoločne tvoria Región EMEA.

5.                U účastníkov s trvalým pobytom v Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Libanone, Holandsku, Nórsku, Ománe, Poľsku, Portugalsku, Katare, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Turecku, Spojenom kráľovstve a na Ukrajine je minimálnym požadovaným vekom 18 rokov, u účastníkov s trvalým pobytom v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch 21 rokov („minimálny požadovaný vek“).

6.                Účastníci môžu byť požiadaní o predloženie dokumentu preukazujúceho ich spôsobilosť na účasť na súťaži. Ak nie je účastník schopný taký dôkaz na požiadanie predložiť, môže usporiadateľ takého účastníka zo súťaže diskvalifikovať a odmietnuť vydať mu jeho výhru.

7.                Súťaž sa začína o 8.00 SELČ dňa 15. októbra 2020 („dátum začatia“) a končí sa o 0.59 dňa 7. decembra 2020 („dátum ukončenia“). Viac informácií nájdete v dodatku 1 a 2. Obdobie od dátumu začatia do dátumu ukončenia ďalej len ako „obdobie trvania súťaže“.

8.                Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na súťaži Nations Cup a Manufacturer Series, musia: (1) vyplniť registračný formulár režimu GT Sport, ktorý bude sprístupnený všetkým účastníkom, už v hre zvolia „režim Sport“; (2) vybrať, a to počas trvania súťaže, na akých pretekoch sa v rámci šampionátu chcú zúčastniť, a to pred začatím každých takých pretekov; a (3) prijať pravidlá súťaže. Každý účastník, ktorý podstúpi tieto kroky, bude považovaný za „zapísaného“.

9.                Účastníci sa musia do súťaže prihlásiť požadovaným spôsobom a pred dátumom ukončenia a uvedeným časom. Nesplnenie týchto podmienok povedie k diskvalifikácii takého prihlásenia.  

10.             Vstup do súťaže je bezplatný a nevyžaduje žiadne ďalšie nákupy, no účastníci musia byť vlastníkmi konzoly PlayStation®4 a kópie hry Gran Turismo™ Sport pre PlayStation®4 („hra“) alebo k nim mať prístup. Počas trvania súťaže musia byť účastníci aktívnymi členmi služby PlayStation®Plus. Vstupom do súťaže účastníci súhlasia s týmito pravidlami a podmienkami vrátane pravidiel uvedených v dodatku 1 a dodatku 2 (ďalej len „pravidlá“) a budú sa nimi riadiť.

11.             Tieto pravidlá (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na účastníkov s trvalým pobytom v účastníckych krajinách okrem Francúzska.

12.             Účastníci sa do súťaže musia prihlásiť pomocou svojho účtu pre sieť PlayStation™Network („PSN“). Za krajinu trvalého pobytu účastníkov bude považovaná krajina registrovaná v ich účte pre PSN. Registrácia k PSN je podmienená prijatím dokumentov Podmienky služby PSN a Zásady ochrany súkromia PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

13.             Členstvo PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné iba jednotlivcom s účtom pre PSN s prístupom do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorýchlostným pripojením na internet.  PSN, PS Store a PS Plus podliehajú podmienkam použitia a obmedzeniam podľa krajiny a jazyka; obsah a služby PS Plus sa líšia podľa veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a u používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov, okrem používateľov v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby nie je zaručená. Online funkcie špecifických hier môžu byť po primeranom upozornení ukončené – eu.playstation.com/gameservers. Členstvo PS Plus je nepretržité a až do výslovného zrušenia bude účtované mesačne, štvrťročne či ročne, a to v závislosti od kúpeného predplatného za cenu platnú v obchode PS Store v danom čase. Ak nedôjde k zrušeniu bezplatného skúšobného obdobia, mení sa toto automaticky na mesačné predplatné. Platí plné znenie podmienok: Podmienky používania PSN na eu.playstation.com/legal.

14.             Účastníkom je zakázané zakladať duplicitné účty s cieľom účasti na súťaži, zvýšenia svojich šancí na kvalifikáciu či postup súťažou alebo narušenia výkonu iného účastníka počas pretekov. Takisto je zakázané, aby niekto iný súťažil v mene účastníka a aby počas pretekov dochádzalo k úmyselnej výmene pozícií.  V takých prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia takých účastníkov diskvalifikovať.

15.             Víťazi súťaže sú v súlade s mechanikami zodpovedajúceho šampionátu určení v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich ďalej ako „víťaz“). Porazení finalisti v súťaži sú v súlade s mechanikami zodpovedajúceho šampionátu určení v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich ďalej ako „finalista“).

16.             Výhry sú určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) podľa potreby a musia byť prevzaté, ako sú, a nesmú byť postúpené, prevedené či predané ďalej. Výmena za hotovosť nie je možná; usporiadateľ si však vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek výhru inou výhrou obdobnej hodnoty. Ak nie je stanovené inak, nebudú výhry zahŕňať presuny, utrácanie peňazí a ďalšie výdavky (vrátane stravy alebo osobných výdavkov, upgradov atď.), ktoré budú výhradnou zodpovednosťou víťaza. Ak sa vyžaduje akýkoľvek aspekt výhry vycestovania do zahraničia, je zodpovednosťou víťaza zaručiť, že je takej cesty schopný a má k dispozícii všetky platné cestovné doklady a akékoľvek nevyhnutné víza či akýkoľvek iný vyžadovaný typ cestovných dokumentov, aby danú cestu mohol v relevantnom období podstúpiť. Ak nebude víťaz schopný predložiť požadované cestovné doklady pre cestu v relevantnom období, môže usporiadateľ takého víťaza zo súťaže diskvalifikovať a odmietnuť vydať mu jeho výhru.

17.             Každý výherca aj každý finalista môže byť povinný zaplatiť daň z akejkoľvek výhry, a to v súlade so zodpovedajúcou daňovou legislatívou, a ponesie zodpovednosť za všetku daňovú povinnosť.

18.             Pokiaľ si v stanovenom čase alebo zadaným spôsobom nebude víťaz svoju výhru nárokovať, stane sa tento nárok neplatným a usporiadateľ si vyhradzuje právo ponúknuť výhru ďalším spôsobilým účastníkom vybraným v súlade s podmienkami. Ak je výhra podmienená včasným vyzdvihnutím a víťaza je nutné nájsť pred uplynutím konkrétneho obdobia platnosti výhry, môžu podmienky určiť dátum, keď bude víťaz kontaktovaný, a usporiadateľ bude takého víťaza kontaktovať na e-mailovej adrese poskytnutej víťazom v registračnom formulári režimu GT Sport zodpovedajúceho šampionátu. Na kontaktovanie víťaza či víťazov bude vynaložené primerané úsilie. Pokiaľ víťaza nie je možné kontaktovať alebo sa nepodarí nadviazať kontakt v požadovanom čase, vyhradzuje si usporiadateľ právo ponúknuť výhru ďalším spôsobilým účastníkom vybraným v súlade s podmienkami. Ak nie je stanovené inak, ak nie je výhra víťazom nárokovaná požadovaným spôsobom a do stanoveného dátumu, nie je usporiadateľ povinný poskytnúť výhru ďalšiemu spôsobilému účastníkovi.

19.             Usporiadateľ nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy siete, výpočtového hardvéru či softvéru akéhokoľvek druhu, ktorých následkom by mohlo dôjsť k neplatnému zápisu do súťaže či strate akejkoľvek korešpondencie. Dôkaz o odoslaní nebude akceptovaný ako dôkaz o prijatí. Nebudú prijímané žiadne žiadosti sprostredkovateľov, tretích strán, organizovaných skupín alebo žiadosti automaticky generované počítačom.

20.             Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu stratu, škodu alebo zranenie, ktoré účastník utrpí v priamom alebo nepriamom dôsledku výhry či súťaže. Usporiadateľ sa však nepokúša vylúčiť alebo obmedziť svoju zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené v dôsledku svojej vlastnej nedbalosti.

21.             Všetky podmienky, záruky a vyhlásenia vyjadrené alebo predpokladané zákonom alebo inak vo vzťahu k výhre či súťaži sú vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom.

22.             Ak bude akákoľvek výhra po prevzatí zhodnotená ako nefunkčná či poškodená, musí byť do siedmich (7) dní od prijatia o takej skutočnosti usporiadateľ písomne informovaný, inak bude výhra považovaná za prijatú. Tým nie sú nijako ovplyvnené zákonné práva víťaza či finalistu (pokiaľ existujú).

23.             Každý víťaz aj finalista sa zaväzuje na účasť na akejkoľvek primeranej propagačnej činnosti vyžadovanej usporiadateľom. V prípade odmietnutia takej propagačnej činnosti musí víťaz či finalista informovať usporiadateľa.

24.             Osobné údaje poskytované účastníkmi pri registrácii budú uchované a použité iba usporiadateľom, jeho skupinou spoločností a jeho dodávateľmi či zmluvnými partnermi s cieľom usporadúvania súťaže v súlade so zásadami ochrany súkromia usporiadateľa, ktoré nájdete na: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/ a s ktorými účastník vyjadruje svoj výslovný súhlas.

25.             Usporiadateľ môže na svojej webovej stránke (či webových stránkach) na základe vlastného uváženia zverejniť meno každého víťaza aj každého finalistu. Meno každého víťaza aj každého finalistu bude na primeranú žiadosť oznámené každému, kto odošle obálku so spiatočnou adresou označenou „FIA Gran Turismo™ Championships 2020“ na nasledujúcu adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a to počas šiestich (6) týždňov od dátumu ukončenia. Pokiaľ víťaz či finalista nesúhlasí so zverejnením svojho mena, nech, prosím, kontaktuje usporiadateľa. Vezmite, prosím, na vedomie, že usporiadateľ môže byť požiadaný o poskytnutie týchto informácií správnemu orgánu.

26.             V prípade akéhokoľvek sporu je rozhodnutie usporiadateľa konečné a nebude pristúpené k žiadnej diskusii ani korešpondencii.

27.             Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž alebo tieto podmienky kedykoľvek v celom rozsahu alebo čiastočne zrušiť či upraviť, a to na základe vlastného úsudku či vzniku okolností, ktoré nedokáže ovplyvniť.

28.             Ak existuje dôvod sa domnievať, že došlo k porušeniu týchto podmienok alebo že boli poskytnuté nesprávne, nečitateľné, podvodné či inak neplatné informácie, môže usporiadateľ podľa vlastného uváženia odmietnuť spracovať taký zápis či vydať zodpovedajúcu výhru. Pokiaľ účastník nedodrží tieto podmienky, vrátane dodatku 1 či dodatku 2, alebo pre vstup do súťaže využije niekoľko účtov či automatizovaný systém, bude zo súťaže vylúčený a jeho zápis bude vyhlásený za neplatný.

29.             „Usporiadateľ“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

30.             V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi budú tieto podmienky vykladané v súlade s anglickými zákonmi a zmluva medzi každým účastníkom a usporiadateľom bude považovaná za uzatvorenú v Anglicku.

 

Dodatok 1 – Nations Cup 2020 (2. časť)

1.1             Nations Cup

1.2             Šampionát Nations Cup prebehne iba online a jeho súčasťou budú nasledujúce fázy:

1.2.1        extra etapa;

1.2.2        online regionálne finále; a

1.2.3        online svetové finále.

UDALOSŤ

DÁTUMY

Extra etapa

15. októbra 2020 9.00 SELČ – 25. októbra 2020 24.00 SEČ

Online regionálne finále EMEA

Sobota 7. novembra 2020 7.00 – 23.59 SEČ

Online regionálne finále Amerika

Nedele 8. novembra 2020 7.00 – 23.59 PST

Online regionálne finále Ázie a Oceánie

Sobota 14. novembra 2020 7.00 – 23.59 JST

Online svetové finále

Sobota 5. decembra 8.00 SEČ až pondelok 7. decembra 0.59 SEČ

 

1.                Extra etapa

1.1.           Účastníci, ktorí na základe svojich výsledkov v súťaži „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (región EMEA), ktorá prebehla od 25. apríla 2020 do 8. augusta 2020, nebudú vybraní na účasť na online regionálnom finále EMEA, si môžu svoje miesto v online regionálnom finále EMEA zaistiť účasťou v extra etape.

1.2.           Účastníci sa od 15. októbra 2020 8.00 SELČ do 26. októbra 2020 0.59 SEČ môžu zúčastniť na ľubovoľnom množstve časoviek a pokúsiť sa dosiahnuť čo najlepší čas.  Všetci účastníci budú vzájomne súťažiť v rovnakom vozidle, na rovnakej trati a za rovnakých podmienok na trati. Účastníci budú môcť sledovať svoje postavenie voči ostatným súťažiacim na rebríčku.

1.3.           Po skončení extra etapy budú štyria (4) najlepšie hodnotení účastníci z regiónu EMEA, ktorí neboli vybraní v rámci súťaže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (región EMEA), ktorá prebehla od 25. apríla 2020 do 8. augusta 2020, pokračovať do online regionálneho finále.

1.4.           POZNÁMKA: Pozvaní účastníci šampionátu Nations Cup (ako je opísané nižšie) sa nesmú na extra etape zúčastniť.

2.                Online regionálne finále

2.1.           Online regionálne finále regiónu EMEA prebehne v sobotu 7. novembra 2020 od 7.00 do 23.59 SEČ.

2.2.           Na účasť na online regionálnom finále EMEA bude prizvaných dvanásť (12) účastníkov z regiónu EMEA, ktorí sa zúčastnili na súťaži „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (region EMEA), ktorá prebehla medzi 25. aprílom 2020 a 8. augustom 2020 a ktorí sa umiestili medzi dvanástimi najlepšími účastníkmi v rámci 1. až 3. etapy online seriálu Nations Cup („Pozvaní účastníci z Nations Cupu“). Štyri (4) miesta v online regionálnom finále sú vyhradené účastníkom s najlepším hodnotením, ktorí sa zúčastnia na extra etape šampionátu Nations Cup. Spoločne ďalej ako „účastníci online regionálneho finále“.

2.3.           Z každej účastníckej krajiny môžu byť vybratí najviac traja (3) účastníci online regionálneho finále („obmedzenie krajín“); celkovo môže byť z regiónu EMEA vybratých najviac šestnásť (16) účastníkov. V prípade, keď na štvrté najvyššie hodnotenie dosiahne účastník z rovnakej krajiny, postúpi do online regionálneho finále regiónu EMEA ďalší najviac hodnotený účastník z inej krajiny. To znamená, že účastník na 4. či nižšom hodnotení medzi účastníkmi z jednej účastníckej krajiny sa nemôže stať účastníkom online regionálneho finále, a to ani v prípade, keď je jeho skóre vyššie než prvých 3 účastníkov z inej účastníckej krajiny.

2.4.           V prípade, keď účastník online regionálneho finále nebude schopný účasti na online regionálnom finále, môže byť na pozíciu účastníka online regionálneho finále prizvaný účastník online regionálneho finále s ďalším najvyšším online hodnotením, ktorý o takej skutočnosti bude informovaný usporiadateľom či spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

2.5.           Účastníci online regionálneho finále:

·        sa zúčastnia na sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú určené usporiadateľom a oznámené účastníkom online regionálneho finále spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a to formou e-mailovej správy odoslanej najneskôr jeden (1) týždeň pred konaním udalosti;

·        dostanú k dispozícii oblečenie/rukavice, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

·        dostanú k dispozícii dekoratívne prvky, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

·        sa v prípade potreby na žiadosť spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zúčastnia na skúšobných sedeniach;

·        sa zúčastnia na pretekoch s kamerou vodiča, ktorú im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a takisto sa v prípade potreby na žiadosť spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zúčastnia na akýchkoľvek iných súvisiacich aktivitách, ako sú napríklad videorozhovory; 

·        sa zdržia akejkoľvek komunikácie v súvislosti s online pretekmi, okrem prípadov, keď budú mať výslovné zvolenie spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa (vrátane, ale bez obmedzení na: streamovanie pretekov, rozosielanie výsledkov atď.);

·        budú v súvislosti so vzhľadom áut, vzhľadom vodičov, výberom farby áut a ďalších nastavení súvisiacich s pretekmi postupovať podľa pokynov, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

·        budú používať súpravu volantu s pedálmi Thrustmaster T-GT.

 

2.6.           Účastníci online regionálneho finále budú v závislosti od umiestnenia v každých pretekoch odmenení bodmi. Body získané jednotlivými účastníkmi budú pripočítané k ich skóre. Účastník online regionálneho finále s najvyšším celkovým počtom bodov po skončení všetkých pretekov sa stane víťazom online regionálneho finále EMEA.

2.7.           Body pre postavenie v rámci online svetového finále budú víťazmi a finalistom online regionálneho finále EMEA rozdelené podľa ich konečnej pozície takto:

1. miesto: 8 bodov, 2. miesto: 7 bodov, 3. miesto: 6 bodov, 4. miesto: 5 bodov, 5. miesto: 4 body, 6. miesto: 3 body, 7. miesto: 2 body, 8. miesto: 1 bod.

2.8.           Body pre postavenie v rámci online svetového finále budú víťazovi a finalistom pretekov Gran Turismo World Tour Sydney z 15. – 17. februára rozdelené podľa ich konečnej pozície takto:

1. miesto: 3 body, 2. miesto: 2 body, 3. miesto: 1 bod.

 

2.9.           Víťazi a finalisti online regionálneho finále vyhrajú: 1. miesto: trofej, 2. miesto: trofej, 3. miesto: trofej.

2.10.        Usporiadateľ či spoločnosť Polyphony Digital Inc. bude v mene usporiadateľa kontaktovať víťaza a finalistov na e-mailovej adrese, ktorú títo účastníci poskytli v registračnom formulári režimu GT Sport seriálu Nations Cup.

3.               Online svetové finále

3.1.           Online svetové finále prebehne v podobe online udalosti 5. a 6. decembra 2020.

3.2.           Na účasť na online svetovom finále bude prizvaný víťaz šampionátu Nations Cup zo sydneyskej World Tour 2020, ktorá sa konala v priebehu súťaže „GT World Tour 2020 – Sydney“. („Pozvaný účastník z World Tour“). Pozvaný účastník z World Tour sa pripojí k 15 účastníkom, ktorí počas online regionálneho finále v regiónoch EMEA, Ázie a Oceánie a Amerika dosiahli najvyššie hodnotenie, a to podľa nasledujúcich pravidiel: 8 najlepšie hodnotených účastníkov online regionálneho finále EMEA, 4 najlepšie hodnotení účastníci online regionálneho finále Amerika a 3 najlepšie hodnotení účastníci online regionálneho finále Ázie a Oceánie. Spoločne ďalej ako „účastníci online svetového finále“.

3.3.           V prípade, keď účastník online svetového finále nebude schopný účasti na online svetovom finále, môže byť na pozíciu účastníka online svetového finále prizvaný účastník online regionálneho finále s ďalším najvyšším online hodnotením takého online regionálneho finále, ktorý o takej skutočnosti bude informovaný usporiadateľom či spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa.

3.4.           Účastníci online svetového finále:

·        sa zúčastnia na sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú určené usporiadateľom a oznámené účastníkom online regionálneho finále spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a to formou e-mailovej správy odoslanej najneskôr jeden (1) týždeň pred konaním udalosti;

·        dostanú k dispozícii oblečenie/rukavice, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

·        dostanú k dispozícii dekoratívne prvky, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

·        sa v prípade potreby na žiadosť spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zúčastnia na skúšobných sedeniach;

·        sa zúčastnia na pretekoch s kamerou vodiča, ktorú im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a takisto sa v prípade potreby na žiadosť spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zúčastnia na akýchkoľvek iných súvisiacich aktivitách, ako sú napríklad videorozhovory; 

·        sa zdržia akejkoľvek komunikácie v súvislosti s online pretekmi, okrem prípadov, keď budú mať výslovné zvolenie spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa (vrátane, ale bez obmedzení na: streamovanie pretekov, rozosielanie výsledkov atď.);

·        budú v súvislosti so vzhľadom áut, vzhľadom vodičov, výberom farby áut a ďalších nastavení súvisiacich s pretekmi postupovať podľa pokynov, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

·        budú používať súpravu volantu s pedálmi Thrustmaster T-GT.

3.5.           Účastníci online svetového finále sa zúčastnia na sérii online pretekov. V závislosti od výsledkov v týchto pretekoch budú účastníkom udelené body. Víťaza a finalistov určí záverečné hodnotenie, do ktorého budú zahrnuté body zo sydneyskej World Tour či online regionálneho finále.

3.6.           Víťazi online svetového finále vyhrajú trofej za každú z 3 najvyšších pozícií v šampionáte Nations Cup a trofej pre každého člena 3 najlepších tímov výrobcu.

3.7.           Usporiadateľ či spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa účastníkom online svetového finále poskytne informácie o online svetovom finále formou e-mailu, a to na e-mailovú adresu poskytnutú účastníkom v registračnom formulári šampionátu Nations Cup v režime GT Sport.

4.                Prenášanie online regionálneho finále a online svetového finále

4.1.           Vstupom do tejto súťaže účastníci potvrdzujú, že umožnia usporiadateľovi či spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zaradiť záznam ich hry a ich podobizne do prenosu online regionálneho finále a online svetového finále aj ich po celom svete zdieľať v rámci sociálnych sietí či príspevkov na blogu v súvislosti so súťažou a šampionátmi Gran Turismo usporadúvanými v nasledujúcich rokoch. Ak chcete tento súhlas vziať späť, kontaktujte usporiadateľa.

4.2.           Vstupom do tejto súťaže účastníci potvrdzujú, že sa zdržia akejkoľvek komunikácie súvisiacej so súťažou vrátane, ale bez obmedzení na zdieľanie výsledkov, rozosielanie obrazových materiálov z pretekov, streamovanie pretekov atď.

 

Dodatok 2 – Manufacturer Series 2020 (2. časť)

1.      Manufacturer Series

1.1   Šampionát Manufacturer Series prebehne iba online a jeho súčasťou bude nasledujúca fáze: online svetové finále.

2.      Výber účastníkov online svetového finále

2.1.   Výber účastníkov online svetového finále určuje kombinácia nasledujúcich kritérií:

2.1.1.      účastníci s najlepším skóre („reprezentujúci jazdci“);

2.1.2.      najlepších 12 výrobcov (vybraných v súlade s odsekom 2.3);

2.1.3.      tri reprezentujúce regióny (ako je uvedené v odseku 2.6).

2.2.   Vybraní budú celkovo traja (3) účastníci online svetového finále, ktorí budú v rámci online svetového finále reprezentovať jednotlivých výrobcov; každý z nich z reprezentujúceho regiónu.

2.3.   V online svetovom finále sa stretne celkovo dvanásť (12) výrobcov vybraných podľa nasledujúcich kritérií (poradie podľa priority) („najlepších 12 výrobcov“):

2.3.1.     oficiálny partner súťaže z radov výrobcov alebo „továrenský tím“; a

2.3.2.     globálny rebríček výrobcov (ako je uvedené v odseku 3.4 nižšie).

V nadväznosti na koniec online seriálu Manufacturer Series, ktorý bol súčasťou súťaže „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020“ (región EMEA) a prebehol 25. apríla 2020 a 8. augusta 2020, bol ustanovený „globálny rebríček výrobcov“.

2.4.   Na konci každej etapy dôjde k spočítaniu regionálneho rebríčka výrobcov pre všetkých päť (5) regiónov definovaných v online seriáli Manufacturer Series. Súčet troch (3) regiónov s najvyšším postavením každého výrobcu v regionálnych rebríčkoch výrobcov následne určí „globálny rebríček výrobcov“:

               https://www.gran-turismo.com/gb/gtsport/sportmode/championship/2256/manufacturer_ranking'

2.5.   Z každej skupiny 12 výrobcov postúpia do online svetového finále tri (3) najlepšie regióny s najvyšším postavením v regionálnom rebríčku výrobcov („reprezentujúci región“).

2.6.   Ak dôjde na konci kola k rovnosti bodov dvoch reprezentujúcich jazdcov dvoch rôznych výrobcov, budú body do rebríčka výrobcov rovnomerne rozdelené a pridelené ich výrobcom.

2.7.   Ak dôjde v globálnom rebríčku výrobcov k rovnosti bodov dvoch či viacerých výrobcov, bude výrobca, ktorý bude v súťaži pokračovať, určený podľa nasledujúcich kritérií:

a)     výrobca s najvyšším počtom bodov do rebríčka výrobcov v rámci všetkých piatich regiónov;

b)     výrobca s najvyšším počtom bodov do rebríčka výrobcov v rámci všetkých piatich regiónov a všetkých kôl; a

c)      v prípade rovnosti, výrobca s najvyšším počtom účastí registrovaných pod týmto výrobcom na konci danej etapy tohto seriálu Manufacturer Series.

2.8.   Ak dôjde v globálnom rebríčku výrobcov k rovnosti bodov dvoch či viac regiónov, bude región, ktorý bude v súťaži pokračovať, určený podľa nasledujúcich kritérií:

a)     región s najvyšším počtom bodov do rebríčka výrobcov v rámci všetkých kôl; a

b)     v prípade rovnosti, región s najvyšším skóre získaných bodov do rebríčka výrobcov v rámci jedného kola; a

c)      v prípade rovnosti, región s reprezentujúcim jazdcom, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov.

2.9.       V prípade, keď sa účastník online svetového finále nebude schopný zúčastniť na online svetovom finále, môže byť ako náhradný účastník online svetového finále prizvaný účastník reprezentujúci rovnakého výrobcu s najvyšším etapovým skóre z regiónu s druhým najvyšším počtom bodov do rebríčka, ktorý o takej skutočnosti bude informovaný usporiadateľom či spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa. Ak sa nepodarí nájsť náhradného účastníka z regiónov umiestnených na 4. a 5. mieste, bude vybraný účastník reprezentujúci rovnakého výrobcu s ďalším najvyšším etapovým skóre z regiónu pôvodného účastníka, ktorý sa nemohol zúčastniť.

2.10.    Účastníci online svetového finále budú o svojej nominácii informovaní do 28. novembra 2020.

3.           Online svetové finále

3.1.       Účastníci online svetového finále:

3.1.1. sa zúčastnia na sérii online pretekov v hre Gran Turismo™ Sport, ktoré budú určené usporiadateľom a oznámené účastníkom online regionálneho finále spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a to formou e-mailovej správy odoslanej najneskôr jeden (1) týždeň pred konaním udalosti;

3.1.2. dostanú k dispozícii oblečenie/rukavice, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

3.1.3. dostanú k dispozícii dekoratívne prvky, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

3.1.4. sa v prípade potreby na žiadosť spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zúčastnia na skúšobných sedeniach;

3.1.5. sa zdržia akejkoľvek komunikácie v súvislosti s online pretekmi, okrem prípadov, keď budú mať výslovné zvolenie spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa (vrátane, ale bez obmedzenia na: streamovanie pretekov, rozosielanie výsledkov atď.);

3.1.6.budú v súvislosti so vzhľadom áut, vzhľadom vodičov, výberom farby áut a ďalších nastavení súvisiacich s pretekmi postupovať podľa pokynov, ktoré im poskytne spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa;

3.1.7. budú používať súpravu volantu s pedálmi Thrustmaster T-GT.

3.2.       Účastníci online regionálneho finále sa zúčastnia na sérii online pretekov. V závislosti od výsledkov v týchto pretekoch budú účastníkom udelené body.

3.3.       Víťazný tím výrobcu a finalisti budú určení bodovaným postavením jednotlivých tímov výrobcov.

3.4.       Body pre postavenie v rámci online svetového finále budú víťaznému tímu výrobcu a finalistom pretekov Gran Turismo World Tour Sydney z 15. – 17. februára rozdelené podľa ich konečnej pozície takto:

1. miesto: 3 body, 2. miesto: 2 body, 3. miesto: 1 bod.

3.5.       Víťazi online svetového finále vyhrajú: trofej pre každého z 3 členov tímov výrobcov umiestnených na 1., 2. a 3. pozícii.

3.6.        Usporiadateľ či spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa účastníkom online svetového finále poskytne informácie o online svetovom finále formou e-mailu, a to na e-mailovú adresu poskytnutú účastníkom v registračnom formulári šampionátu Manufacturer Series v režime GT Sport.

4.      Prenášanie online regionálneho finále a online svetového finále

4.1.   Vstupom do tejto súťaže účastníci potvrdzujú, že umožnia usporiadateľovi či spoločnosti Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa zaradiť záznam ich hry a ich podobizne do prenosu online regionálneho finále a online svetového finále aj ich po celom svete zdieľať v rámci sociálnych sietí či príspevkov na blogu v súvislosti so súťažou a šampionátmi Gran Turismo usporadúvanými v nasledujúcich rokoch. Ak chcete tento súhlas vziať späť, kontaktujte usporiadateľa.

4.2.   Vstupom do tejto súťaže účastníci potvrdzujú, že sa zdržia akejkoľvek komunikácie súvisiacej so súťažou vrátane, ale bez obmedzení na zdieľanie výsledkov, rozosielanie obrazových materiálov z pretekov, streamovanie pretekov atď.