PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zmluvné podmienky – špecifické pravidlá pre súťaž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019“ – región EMEA

 

Súťaž a požiadavky na účasť

1.          Súťaž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019“ (ďalej len „Súťaž“) je otvorená všetkým osobám, ktoré spĺňajú minimálne vekové požiadavky uvedené nižšie a ktoré sú obyvateľmi Rakúska, Bahrajnu, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Maďarska, Írska, Talianska, Libanonu, Kuvajtu, Holandska, Nórska, Ománu, Poľska, Portugalska, Kataru, Ruska, Saudskej Arábie, Slovenska, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Spojených arabských emirátov a Spojeného kráľovstva (ďalej len „Zúčastnené krajiny“), okrem zamestnancov, agentov, dodávateľov alebo konzultantov Usporiadateľa (ktorý je definovaný nižšie) a ich priamych rodinných príslušníkov, spoločností pridružených Usporiadateľovi a akýchkoľvek iných osôb profesionálne spojených so Súťažou (ďalej len „Účastníci“).

2.            Minimálne vekové požiadavky pre Účastníkov, ktorí sú obyvateľmi Rakúska, Bahrajnu, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Maďarska, Írska, Talianska, Libanonu, Holandska, Nórska, Ománu, Poľska, Portugalska, Kataru, Ruska, Slovenska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva sú 18 rokov a Saudskej Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátov sú 21 rokov (ďalej len „Minimálne vekové požiadavky“).

3.            Tieto Podmienky (ako je to uvedené nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov, ktorí sú obyvateľmi Zúčastnených krajín iných ako Francúzsko.

4.            Do Súťaže sa možno prihlásiť od 23. marca 2019 o 16:45 GMT (ďalej len „Dátum otvorenia“) a posledné vstupy je možné zaregistrovať do 7. septembra 2019 o 23:59 GMT (ďalej len „Dátum uzavretia“). Ďalšie informácie nájdete v Pláne 1 a Pláne 2. Obdobie od Dátumu otvorenia do Dátumu uzavretia (vrátane) sa bude súhrnne nazývať „Obdobie súťaže.

5.            Na vstup do Súťaže budú musieť Účastníci vyplniť registračný formulár GT Sport Mode, ktorý bude poskytnutý Účastníkom, ktorí v hre počas Obdobia súťaže zvolia režim „Šport“ (každý ďalej len „Vstup“). Účastníci si budú musieť zvoliť na začiatku každých pretekov, o ktorý šampionát chcú súťažiť.

6.            Súťaž sa skladá z dvoch (2) rôznych šampionátov (každý ďalej len „Šampionát“):

                     a.   FIA GT Championships Nations Cup (ďalej len „Nations Cup“): Nations Cup je šampionát, ktorom budú súťažiť o víťazstvo krajiny a teritóriá. Krajina a teritórium priradené každému hráčovi sa automaticky určí podľa krajiny/teritória ich účtu pre PlayStation™Network. Nebudú existovať žiadne obmedzenia v zmysle krajiny pôvodu jazdených áut.

                     b.   FIA GT Championships Manufacturer Series (ďalej len „Manufacturer Series“): Manufacturer Series je šampionát, v ktorom Účastníci pretekajú pomocou áut vyrobených jedným typom producenta. Účastníci budú pretekať, aby sa stali najlepšími pretekármi svojho producenta, a následne budú pretekať s cieľom poraziť Účastníkov reprezentujúcich iných producentov. Účastníci si vyberú svojho producenta z pripraveného zoznamu dvadsiatich piatich (25) producentov.

Podrobnosti každého Šampionátu sú uvedené v Pláne 1 (Nations Cup) a Pláne 2 (Manufacturer Series).

7.            Účasť v Súťaži je bezplatná a nie je na ňu potrebný nijaký nákup, ale Účastníci musia vlastniť alebo mať prístup k systému PlayStation®4 a kópii herného titulu Gran Turismo™ Sport pre PlayStation®4 (ďalej len „Hra“). Účastníci musia byť počas Obdobia súťaže aktívnymi členmi programu PlayStation®Plus. Účasťou v Súťaži Účastníci vyjadrujú súhlas s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“) a Všeobecnými pravidlami, a budú nimi viazaní (kliknite sem).

8.            Podmienkou na registráciu do siete PlayStation™Network („PSN“) je prijatie Podmienok poskytovania služby PSN, Dohody pre používateľa a Pravidiel ochrany osobných údajov PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

9.            Každý Účastník môže pre každý Šampionát odoslať len jednu (1) žiadosť o vstup. Preteky uvedené v každom kalendári pretekov Šampionátu sa budú konať v odlišných časoch, s cieľom predchádzať neporozumeniam. Pre Účastníkov je preto možné súťažiť v oboch Šampionátoch a takisto je možné stať sa víťazom Nations Cup a zároveň byť členom víťazného tímu Manufacturer Series.

10.          Je zakázané vytvárať Účastníkmi duplicitné účty za účelom pretekania alebo zvýšenia šancí na kvalifikovanie či prechádzanie Súťažou. V takom prípade si Usporiadateľ vyhradzuje právo výlučne na základe vlastného rozhodnutia takýchto Účastníkov diskvalifikovať.

11.          Víťazi Súťaže sú definovaní v Pláne 1 (Nations Cup) a Pláne 2 (Manufacturer Series) v súlade s príslušnou mechanikou Šampionátu (každý z nich ďalej len „Víťaz“). Víťazi druhého miesta Súťaže sú definovaní v Pláne 1 (Nations Cup) a Pláne 2 (Manufacturer Series) v súlade s príslušnou mechanikou Šampionátu (každý z nich ďalej len „Víťaz druhého miesta“).

12.          Ceny sú definované v Pláne 1 (Nations Cup) a Pláne 2 (Manufacturer Series) – nakoľko je to použiteľné – a musia byť prijaté tak ako je uvedené a bez omeškania. Nebude možné ich nahradiť finančnou alternatívou, avšak Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek Cenu inou cenou podobnej hodnoty.

13.          Usporiadateľ nebude môcť prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné technické zlyhania alebo nefunkčnosť, ani za žiadne problémy, ktorých dôsledkom môže byť strata vstupu do Súťaže alebo iná strata korešpondencie či problémy so správnou registráciou.

14.          Predplatné PlayStation®Plus je dostupné len pre držiteľov účtu pre PlayStation™Network s prístupom do obchodu PlayStation™Store a s vysokorýchlostným internetom. Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú podmienky používania a obmedzenia jazyka a krajín; obsah a služby PS Plus sa môžu líšiť v závislosti od veku odberateľa. Používatelia musia mať vek minimálne 7 rokov a používatelia vo veku do 18 rokov potrebujú súhlas rodičov okrem používateľov v Nemecku, ktorí musia mať minimálne 18 rokov. Dostupnosť služby nie je zaručená. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť stiahnuté, na čo budú používatelia upozornení s dostatočným predstihom. Predplatné PS Plus sa automaticky obnovuje na konci obdobia predplatného za aktuálnu cenu v obchode PS Store. Platia plné podmienky poskytovania: Podmienky poskytovania služby PSN na adrese eu.playstation.com/legal.

15.          V prípade sporov je rozhodnutie usporiadateľa konečné a nebude podliehať žiadnej komunikácii ani diskusii.

16.          Usporiadateľ si vyhradzuje právo v ktorejkoľvek fáze zrušiť Súťaž alebo upraviť tieto Zmluvné podmienky, pokiaľ to bude podľa jeho názoru potrebné alebo pokiaľ sa vyskytnú okolnosti mimo jeho kontroly.

17.          V prípade zistenia pri preberaní, že niektorá z cien je nefunkčná, chybná alebo poškodená, je potrebné o tom Usporiadateľa upovedomiť do siedmich (7) dní od jej prebratia, inak sa bude mať za to, že cena bola akceptovaná tak ako bola prijatá. Nemá to žiadny vplyv na štatutárne práva Víťaza a Víťaza druhého kola (pokiaľ také existujú).

18.          Každý Víťaz a Víťaz druhého kola súhlasí s účasťou na reklamných aktivitách vyžadovaných Usporiadateľom, a to v zmysluplnom rozsahu.

19.          V prípade, že bude dôvod na podozrenie z porušenia týchto Podmienok alebo že boli poskytnuté nesprávne, nečitateľné, podvodné alebo iné neplatné alebo nevhodné informácie, Usporiadateľ môže výlučne na základe vlastného rozhodnutia odmietnuť spracovať vstup alebo poskytnúť udelenú Cenu. Ak Účastník nebude dodržiavať tieto Podmienky vrátane, avšak nielen, článkov č. 1, 2, 7, 8, 9, 19 alebo Plánu 1 alebo Plánu 2 alebo bude na vstup používať viaceré účty či automatizovaný systém, bude zo Súťaže vylúčený a jeho vstup bude považovaný za zrušený.

20.          Každý Víťaz a Víťaz druhého kola môže byť povinný zaplatiť za akúkoľvek Cenu daň, a to v súlade s daňovou legislatívou svojej jurisdikcie, a bude zodpovedný za príslušnú daňovú povinnosť.

21.          Usporiadateľ môže na základe výlučne vlastného rozhodnutia zverejniť meno každého Víťaza a Víťaza druhého kola na webovej stránke Usporiadateľa. Meno každého Víťaza a Víťaza druhého kola bude sprístupnené na základe zmysluplnej požiadavky, pokiaľ žiadateľ priloží obálku so spätnou adresou a označí ju nápisom „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019“ a touto adresou: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP Spojené kráľovstvo, a to do šiestich (6) týždňov od Dátumu uzavretia.

22.          Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné pravidlá. Ak si chcete pozrieť Všeobecné pravidlá, kliknite sem.

23.          „Usporiadateľom“ je: spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP Spojené kráľovstvo.

24.          V rozsahu, do akého to umožňujú príslušné zákony, sa budú tieto Podmienky vykladať a interpretovať v súlade so zákonmi Anglicka a zmluva medzi každým Účastníkom a Usporiadateľom bude chápaná ako uzavretá a vykonávaná v Anglicku.

 

Plán 1 – Nations Cup

 

1.         Online séria Nations Cup

1.1          Účastníci budú vstupovať do Súťaže tak, že budú hrať súbor pretekov Online séria Nations Cup cez režim Šport v rámci hry. Účastníci musia pred začatím každých pretekov zvoliť a potvrdiť, že sa chcú zúčastniť Nations Cup.

1.2          Online séria Nations Cup sa bude skladať zo štyroch (4) fáz, pričom každá bude mať desať (10) kôl, tak ako je to uvedené nižšie:

Kalendár Nations Cup FIA Gran Turismo Championships 2019

Fáza 1

Fáza 2

Fáza 3

Fáza 4

Kolo 1: 23. marec 2019

Kolo 11: 1. mája 2019

Kolo 21: 8. júna 2019

Kolo 31: 3. augusta 2019

Kolo 2: 27. marca 2019

Kolo 12: 4. mája 2019

Kolo 22: 12. júna 2019

Kolo 32: 7. augusta 2019

Kolo 3: 30. marca 2019

Kolo 13: 8. mája 2019

Kolo 23: 15. júna 2019

Kolo 33: 14. augusta 2019

Kolo 4: 3. apríla 2019

Kolo 14: 11. mája 2019

Kolo 24: 6. júla 2019

Kolo 34: 17. augusta 2019

Kolo 5: 6. apríla 2019

Kolo 15: 15. mája 2019

Kolo 25: 10. júla 2019

Kolo 35: 21. augusta 2019

Kolo 6: 10. apríla 2019

Kolo 16: 18. mája 2019

Kolo 26: 13. júla 2019

Kolo 36: 24. augusta 2019

Kolo 7: 13. apríla 2019

Kolo 17: 22. mája 2019

Kolo 27: 17. júla 2019

Kolo 37: 28. augusta 2019

Kolo 8: 20. apríla 2019*

Kolo 18: 25. mája 2019*

Kolo 28: 20. júla 2019

Kolo 38: 31. augusta 2019

Kolo 9: 24. apríla 2019

Kolo 19: 29. mája 2019

Kolo 29: 24. júla 2019

Kolo 39: 4. septembra 2019

Kolo 10: 27. apríla 2019

Kolo 20: 1. júna 2019

Kolo 30: 27. júla 2019*

Kolo 40: 7. septembra 2019*


1.3       Dátumy pretekov označené hviezdičkou * označujú preteky „Top 16 Superstars“ (tak ako je to uvedené v odseku 1.8 tohto Plánu 1).

1.4       Účastníci budú získavať body podľa:

1.4.1    ich konečného umiestnenia v každých pretekoch, ako aj

1.4.2    priemerného hodnotenia šoféra spomedzi Účastníkov, ktorí proti sebe súťažia v každých pretekoch.

1.5       Body sa budú vypočítavať na konci série kôl v rámci každej fázy tak ako je to uvedené nižšie (ďalej len „Záverečné skóre“):

Nations Cup: Účastníci sa musia zúčastniť pretekov počas Online série Nations Cup a získavať body, ktoré sa použijú na vypočítanie ich celkového umiestnenia. Celkové umiestnenie každého Účastníka určí, či bude pozvaný na živé podujatia World Tour a to, ako postupuje v rámci konkurencie. Záverečné skóre Účastníkov sa bude vypočítavať nasledovným spôsobom:

Fáza 1: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších troch (3) kôl Účastníka z desiatich (10) (kumulatívne od 1. po 10. kolo).

Fáza 2: Záverečné skóre sa určí podľa najlepších piatich (5) kôl Účastníka z dvadsiatich (20) (kumulatívne od 1. po 20. kolo).

Fáza 3: Záverečné skóre sa určí podľa ôsmych (8) najlepších kôl Účastníka z tridsiatich (30) (kumulatívne od 1. po 30. kolo).

Fáza 4: Záverečné skóre sa určí podľa desiatich (10) najlepších kôl Účastníka zo štyridsiatich (40) (kumulatívne od 1. po 40. kolo).

Účastníci sa môžu zúčastniť akýchkoľvek pretekov, v akejkoľvek Fáze a na základe vlastného rozhodnutia. Do ich online umiestnenia pre dané kolo sa však budú zarátavať len body získané v posledných pretekoch daného dňa. (t. j. ak Účastník súťaží v troch pretekoch v Kole 7 13. apríla 2019, započítajú sa len body získané v posledných (tretích) pretekoch).

1.6       Záverečné skóre vzťahujúce sa na každú Fázu určuje pozíciu každého Účastníka v „Online umiestnení“.

1.7       Hviezdni hráči

1.7.1    V súlade s odsekmi 1.7.2 a 1.7.3 nižšie budú účastníci spôsobilí registrovať sa ako hviezdni hráči, ak splnia niektorú z týchto podmienok:

1.7.1.1 umiestnia sa medzi 200 najlepšími v online umiestnení na konci prechádzajúcej fázy, alebo          

1.7.1.2 umiestnia sa medzi 10 najlepšími v online umiestnení v ich Zúčastnenej krajine.

1.7.2    Keď Účastník splní jednu z podmienok uvedených v odseku 1.7.1 tohto Plánu 1, dostane v rámci hry Gran Turismo™ Sport hlásenie s informáciou, že je na túto funkciu spôsobilý. Po prijatí tohto hlásenia sa môžu Účastníci zaregistrovať ako Hviezdni hráči tak, že navštívia stránku gran-turismo.com. Aktívna registrácia ako Aktívny hráč je zodpovednosťou Účastníka.

1.7.3    Registrovaní hviezdni hráči (ďalej označovaní ako „Hviezdni hráči“) budú mať šoférske hodnotenie „S“ a budú spôsobilí na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ tak ako je to uvedené v odseku 1.8 tohto Plánu 1.

1.7.4    Po získaní šoférskeho hodnotenia Hviezdneho hráča Účastníkom sa jeho hodnotenie použije na jeho šoférsky profil len počas jednej nasledujúcej fázy Online série.

1.8       Preteky Top 16 Superstars

1.8.1    Preteky Top 16 Superstars sa budú pravidelne konať počas trvania Online série. V súlade s odsekom 1.3 sú preteky Superstar v pláne pretekov v odseku 1.2 označené hviezdičkou *.

1.8.2    Účastníci, ktorí budú súťažiť v pretekoch „Top 16 Superstars“ budú počas Online série spôsobilí na výhru bonusových bodov.

1.8.3    Podmienkou na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ pre každého Účastníka je hodnosť Hviezdny hráč.

1.8.4    Účastníci sa môžu zaregistrovať na účasť v pretekoch „Top 16 Superstars“ do pätnástich (15) minút pred plánovaným začatím každých pretekov.

1.8.5    Na každé preteky „Top 16 Superstars“ sa na účasť vyberie 16 najlepších Hviezdnych hráčov, ktorí sa do príslušných pretekov zaregistrovali. Toto umiestnenie môže byť založené na šoférskom hodnotení každého Účastníka alebo na celkovom počte bodov získaných počas príslušnej sezóny. Spôsob vypočítavania umiestnenia Hviezdnych hráčov na účely výberu do pretekov „Top 16 Superstars“ bude definovaný pred začiatkom každých pretekov „Top 16 Superstars“.

1.8.6    V prípade Nations Cup nemôžu byť z každej Zúčastnenej krajiny viac ako dvaja (2) Hviezdni hráči, ktorí budú môcť štartovať v pretekoch „Top 16 Superstars“.

1.8.7    Ak bude pred začiatkom pretekov „Top 16 Superstars“ vybratých menej ako 16 hviezdnych hráčov, obmedzenia uvedené v odsekoch 1.8.5 a 1.8.6 už nebudú platiť. Hviezdni hráči budú následne vyberaní podľa ich Online umiestnenia.

1.9       Na konci každej Fázy prejde desať (10) súťažiacich z regiónu EMEA do živého podujatia World Tour Nations Cup EMEA (každý z nich ďalej len „Finalista World Tour“).

1.10       Finalisti World Tour vyhrajú:

1.10.1   pozvánku na návštevu a účasť v ďalšom živom podujatí World Tour Nations Cup (tak ako je to definované v odseku 2.1 Plánu 1);

1.10.2   spiatočné letenky ekonomickej triedy, lístky na autobus alebo vlak, na podujatie World Tour (podľa toho, čo bude vhodnejšie, na základe výlučného rozhodnutia Usporiadateľa);

1.10.3   ubytovanie počas konania živého podujatia World Tour (výber ubytovania bude na základe výlučného rozhodnutia Usporiadateľa);

1.10.4   transfer medzi letiskom, autobusovou alebo vlakovou stanicou (podľa potreby) a ubytovaním v časoch plánovaného príchodu/príletu a odchodu/odletu;

1.10.5   transport z miesta ubytovania na miesto konania príslušného živého podujatia World Tour;

1.10.6   všetku stravu počas trvania príslušného živého podujatia World Tour.

Informácie týkajúce sa cestovania a ubytovania budú potvrdené Usporiadateľom alebo spoločnosťou Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa, a to emailovou správou po ukončení každej Fázy (ako je to uvedené v odseku 1.2), (súhrnne nazývané “Ceny online série“, každá z nich nazývaná “Cena online série“).

2.         Živé podujatia World Tour Nations Cup

2.1       Živých podujatí World Tour Nations Cup je päť (5) živých podujatí, počas ktorých budú Finalisti World Tour pretekať s cieľom určiť víťaza World Tour Nations Cup pre región EMEA (každý z nich ďalej len „Víťaz World Tour Nations Cup“).

2.2       Živé podujatie World Tour Nations Cup sa bude konať v dátume a na mieste, ktoré potvrdí Usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc v mene Usporiadateľa vo forme emailovej správy a na konci každej Fázy. Živé podujatia World Tour Nations Cup sa majú konať v marci, júni, auguste, septembri, októbri a novembri 2019 v rôznych mestách na celom svete.

2.3       Pravidlá pre každé živé podujatie World Tour Nations Cup budú pred začiatkom každého podujatia určené spoločnosťou Polyphony Digital.

2.4       Finalisti World Tour Nations Cup budú:

2.4.1  v prípade World Tour 1 dvadsaťštyri (24) Účastníkov vybratých spomedzi súťažiacich, ktorí sa zúčastnili pretekov Nations Cup počas podujatia Svetové finále FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 (ktoré sa konajú od 16. do 18. novembra 2018 v Monaku), vybratých podľa poradia umiestnenia vo výsledkoch.

v prípade World Tour 2, 3, 4 a 5 a v súlade s Limitom pre krajiny ako je to definované v odseku 2.5 a v súlade s odsekom 2.6, Účastníci s desiatimi (10) najvyššími Online umiestneniami získanými v súťažení v pretekoch Online série Nations Cup, v zmysle:

World Tour 2: na základe výsledkov Online umiestnenia na konci Fázy 1.

World Tour 3: na základe výsledkov Online umiestnenia na konci Fázy 2.

World Tour 4: na základe výsledkov Online umiestnenia na konci Fázy 3.

World Tour 5: na základe výsledkov Online umiestnenia na konci Fázy 4.

2.5       Na každú Zúčastnenú krajinu môžu byť maximálne dvaja (2) Finalisti World Tour (ďalej len „Limit pre krajiny“) a maximálne desať (10) Účastníkov za celý región EMEA. Keď sa Účastník umiestni vo svojej Zúčastnenej krajine ako tretí, do World Tour Nations Cup postúpi ďalší najvyššie umiestnený Účastník z inej Zúčastnenej krajiny. Znamená to, že Účastník, ktorý sa umiestni spomedzi Účastníkov zo svojej Zúčastnenej krajiny na 3. alebo nižšom mieste nebude môcť byť Finalistom World Tour, ani ak bude jeho skóre vyššie ako skóre Účastníka umiestneného na 2 najvyšších miestach v inej Zúčastnenej krajine.

2.6       V prípade, že živé podujatie World Tour sa bude konať v krajine v regióne EMEA, do tohto podujatia World Tour budú pozvaní dvaja (2) ďalší Účastníci EMEA vybraní podľa ich pozície v Online umiestnení.

2.7       V súlade s Limitom pre krajiny stanoveným v odseku 2.5 môže byť v prípade, že Finalista World Tour z regiónu EMEA sa nebude môcť zúčastniť živého podujatia World Tour, pozvaný na účasť v živom podujatí World Tour Nations Cup pre región EMEA účastník s ďalším najvyšším Online umiestnením (ktorý ešte nie je Finalistom World Tour), ktorý o tom bude upovedomený spoločnosťou Polyphony Digital Inc.

2.8       „Záverečným víťazom World Tour Nations Cup” bude Finalista World Tour s najvyšším skóre spomedzi všetkých príslušných pretekov živých podujatí World Tour Nations Cup. „Víťazmi druhého miesta“ budú finalisti World Tour s druhým a tretím najvyšším skóre spomedzi všetkých príslušných pretekov živých podujatí World Tour Nations Cup.

2.9       Finalisti World Tour s najvyšším počtom víťazstiev World Tour spomedzi všetkých príslušných živých podujatí World Tour Nations Cup (ďalej len „Svetový finalista Nations Cup”) postúpia do Svetového finále Nations Cup. Svetové finále Nations Cup sa bude konať ako samostatná súťaž počas Svetového finále Gran Turismo™ Championships 2019 (ďalej len „Svetové finále“), ktoré by sa malo konať v novembri 2019. Pred konaním podujatia budú každému Svetovému finalistovi Nations Cup odoslané emailom podmienky jeho konania.

2.10     Z regiónu EMEA bude šestnásť (16) Svetových finalistov Nations Cup (tak ako je to definované v odseku 2.9 Plánu 1). Budú sa skladať zo Svetových finalistov Nations Cup vybraných v súlade s odsekom 2.9 (vyššie) a Účastníkov, ktorí dosiahli najvyššie Online umiestnenie na konci Kola 40.

2.11     Z regiónu EMEA budú z každej Zúčastnenej krajiny maximálne traja (3) Svetoví finalisti (ďalej len „Limit pre krajiny“), a spolu maximálne šestnásť (16) Účastníkov. Pokiaľ sa Účastník v rámci svojej Zúčastnenej krajiny umiestni ako štvrtý, do Svetového finále postúpi Účastník s ďalším najvyšším umiestnením z inej Zúčastnenej krajiny. Znamená to, že Účastník so 4. alebo nižším umiestnením spomedzi Účastníkov v rámci ich Zúčastnenej krajiny nebude môcť byť Svetovým finalistom, ani v prípade, že jeho skóre bude vyššie ako skóre iného Účastníka, ktoré sa medzi tri najvyššie skóre v inej Zúčastnenej krajine.

2.12     V prípade, že Svetový finalista Nations Cup sa nebude môcť zúčastniť Svetového finále, za Svetového finalistu Nations Cup môže byť pozvaný Finalista World Tour s ďalším najvyšším Online skóre, a bude o tom upovedomený spoločnosťou Polyphony Digital Inc.

2.13     Svetoví finalisti Nations Cup budú upovedomení o ich výbere po dokončení každého živého podujatia World Tour, a budú môcť v tom čase získať svoju Cenu (ako je to definované v odseku 2.15, Plán 1). Usporiadateľ poskytne informácie týkajúce sa Svetového finále (ako je to definované v odseku 2.9) Svetovým finalistom Nations Cup na ich emailové adresy poskytnuté Účastníkmi v registračnom formulári GT Sport Mode.

2.14     Každý víťaz World Tour Nations Cup vyhrá:

2.14.1       pozvánku na návštevu „FIA Certified Gran Turismo Championships 2019“, ktoré sú živými podujatiami, počas ktorých sa bude konať Svetové finále Nations Cup 2019 a Svetové finále Manufacturer Series 2019 (ďalej len „Svetové finále“);

2.14.2       spiatočné letenky ekonomickej triedy, lístky na autobus alebo vlak, na Svetové finále (podľa toho, čo bude vhodnejšie, na základe výlučného rozhodnutia Usporiadateľa);

2.14.3       ubytovanie počas konania Svetového finále (výber ubytovania bude na základe výlučného rozhodnutia Usporiadateľa);

2.14.4       transfer medzi letiskom, autobusovou alebo vlakovou stanicou (podľa potreby) a ubytovaním v časoch plánovaného príchodu/príletu a odchodu/odletu;

2.14.5       transport z miesta ubytovania na miesto konania Svetového finále;

2.14.6       všetku stravu počas podujatia Svetové finále.

2.15     Okrem pozvánky, ktorá je súčasťou Ceny, tak ako je to uvedené vyššie, získajú víťazi a víťazi druhého miesta World Tour Nations Cup navyše aj trofej.

2.16     Ceny uvedené v odsekoch 2.14 a 2.15 sú „Ceny World Tour“.

2.17     Podmienkou získania pozvánky na Svetové finále (tak ako je to definované v odseku 2.14), je zodpovedajúca odpoveď Víťaza na oznamovaciu emailovú správu do dvoch (2) týždňov od dátumu prijatia oznamovacieho emailu Usporiadateľa, ako aj poskytnutie jeho plného mena a dátumu narodenia. Poskytnutá poštová adresa sa musí zhodovať s poštovou adresou poskytnutou v čase zápisu, inak môže byť Víťaz diskvalifikovaný.

 

Dodatok 2 – Manufacturer Series

 

1.         Online séria Manufacturer Series

1.2          Účastníci môžu do súťaže vstúpiť zvolením možnosti Manufacturer Series v hernej sekcii režimu Sport, a to pred začatím konkrétneho preteku.

1.3          Online séria Manufacturer Series pozostáva z dvoch (2) etáp (ktorým predchádza predsezóna), z ktorých každá je tvorená desiatimi (10) kolami. Podrobnosti tu:

Kalendár Manufacturer Series šampionátu FIA Gran Turismo Championship 2019

Predsezóna

1. etapa

2. etapa

1. kolo: 1. mája 2019

1. kolo: 8. júna 2019

11. kolo: 3. augusta 2019

2. kolo: 4. mája 2019

2. kolo: 12. júna 2019

12. kolo: 7. augusta 2019

3. kolo: 8. mája 2019

3. kolo: 15. júna 2019

13. kolo: 14. augusta 2019

4. kolo: 11. mája 2019

4. kolo: 6. júla 2019

14. kolo: 17. augusta 2019

5. kolo: 15. mája 2019

5. kolo: 10. júla 2019

15. kolo: 21. augusta 2019

6. kolo: 18. mája 2019

6. kolo: 13. júla 2019

16. kolo: 24. augusta 2019

7. kolo: 22. mája 2019

7. kolo: 17. júla 2019

17. kolo: 28. augusta 2019

8. kolo: 25. mája 2019*

8. kolo: 20. júla 2019

18. kolo: 31. augusta 2019

9. kolo: 29. mája 2019

9. kolo: 24. júla 2019

19. kolo: 4. septembra 2019

10. kolo: 1. júna 2019

10. kolo: 27. júla 2019*

20. kolo: 7. septembra 2019*

1.3       Dátumy pretekov označené * indikujú preteky „Najlepších 16 superhviezd“ (opísané v odseku 1.13 tohto 2. dodatku).

1.4          Účastníci v pretekoch reprezentujú jedného (1) z nasledujúcich dvadsiatich piatich (25) výrobcov (každý z nich ďalej ako „výrobca“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota a Volkswagen.

1.5          Súťažiť budú účastníci z nasledujúcich piatich (5) regiónov: (a) EMEA; (b) Severná Amerika; (c) Stredná a Južná Amerika; (d) Ázia; a (e) Oceánia (každý z nich ďalej ako „región“).

1.6          Účastníci získavajú body na základe:

1.6.1    svojho konečného umiestnenia v jednotlivých pretekoch; a

1.6.2    priemerného hodnotenia jazdca účastníkov, s ktorými v jednotlivých pretekoch súperia.

1.7       Účastníci sa musia zúčastniť pretekov v rámci online série Manufacturer Series, v ktorých získajú body, ktoré budú pripočítané k ich celkovému hodnoteniu.

1.8       Celkové hodnotenie jednotlivých účastníkov rozhodne o tom, či budú prizvaní k účasti na živo organizovaných pretekoch.  Na konci série kôl v rámci každej etapy budú body nasledovne spočítané („konečné skóre“):

Predsezóna: Konečné skóre sa počíta z troch (3) najlepších skóre kola účastníka, a to po skončení desiatich (10) kôl.  Predsezóna slúži iba na určenie „hviezdneho hráča“ (ktorý si získaný titul prenesie do jednej nasledujúcej etapy).

Na konci predsezóny budú body vynulované.

1. etapa: Konečné skóre sa počíta z troch (3) najlepších skóre kola účastníka, a to po skončení desiatich (10) kôl (kumulatívne od 1. do 10. kola).

2. etapa: Konečné skóre sa počíta z piatich (5) najlepších skóre kola účastníka, a to po skončení dvadsiatich (20) kôl (kumulatívne od 1. do 20. kola).

Účastníci sa podľa vlastného uváženia môžu zúčastniť akéhokoľvek preteku v rámci akejkoľvek etapy.  Do online hodnotenia daného kola sa však budú počítať iba body získané v poslednom preteku dňa. (Napr. ak sa účastník v rámci 7. kola zúčastní 17. júla 2019 troch pretekov, budú sa mu počítať iba body získané v poslednom (3.) preteku).

1.9       Konečné skóre prislúchajúce k jednotlivým etapám určuje pozíciu jednotlivých účastníkov v tzv. „online hodnotení“.

1.10     Po skončení 1. etapy (či 10. kola) postúpi jeden (1) účastník do živého preteku Manufacturer Series World Tour 4, a to pokiaľ bol vybraný jeho výrobca a región (ako je uvedené v odseku 3), („finalista živého preteku“).

1.11     Po skončení 2. etapy (či 20 kôl) postúpi jeden (1) účastník do (a) živého preteku Manufacturer Series World Tour 5 (a zároveň sa stane finalistom živého preteku); a (b) svetového finále Manufacturer Series, a to pokiaľ bol vybraný jeho výrobca a región (ako je uvedené v odseku 3 nižšie) („svetový finalista“).

1.12     Hviezdni hráči

1.12.1  Podľa podmienok uvedených v odsekoch 1.12.2 a 1.12.3 budú hráči spôsobilí na získanie titulu hviezdneho hráča v prípade, keď:

1.12.1.1           na konci predchádzajúcej etapy skončí medzi najlepšími 200 hráčmi v online hodnotení; alebo         

1.12.1.2           medzi najlepšími 10 hráčmi v online hodnotení v rámci svojho výrobcu.

1.12.2  Ak splní účastník jednu z podmienok uvedených v odseku 1.12.1 tohto 2. dodatku, dostane v hre upozornenie, ktoré ho o jeho spôsobilosti informuje. Akonáhle daný účastník takéto upozornenie dostane, môže sa navštívením webovej stránky gran-turismo.com registrovať ako hviezdny hráč. Aktívna registrácia ako hviezdneho hráča je v plnej zodpovednosti účastníka.

1.12.3  Registrovaný hviezdni hráči (ďalej len „hviezdni hráči“) budú mať hodnotenie jazdca označené písmenom „S“ a takí hráči budú spôsobilí pre účasť v pretekoch „Najlepších 16 superhviezd“, ktorých popis nájdete v odseku 1.13 tohto 2. dodatku.

1.12.4  Akonáhle účastník získa hodnotenie jazdca hviezdny hráč, bude jeho hodnotenie aplikovateľné na jeho jazdecký profil len počas trvania nasledujúcej etapy online série.

1.13     Pretek Najlepších 16 superhviezd

1.13.1  Preteky Najlepších 16 superhviezd budú organizované počas celého priebehu online série. V súlade s odsekom 1.3 sú preteky superhviezd v rozvrhu pretekov v odseku 1.2 označené značkou *.

1.13.2  Účastníci, ktorí sa zúčastnia pretekov „Najlepších 16 superhviezd“, budú počas online série spôsobilí k výhre bonusových bodov.

1.13.3  Každý účastník, ktorý sa chce zaregistrovať do preteku „Najlepších 16 superhviezd“, musí byť hviezdnym hráčom.

1.13.4  Účastníci sa môžu registrovať na účasť v preteku „Najlepších 16 superhviezd“ do pätnástich (15) minút pred plánovaným štartom každého preteku.

1.13.5  Na účasť v každom preteku „Najlepších 16 superhviezd“ bude vybraných 16 najvyššie hodnotených hviezdnych hráčov, ktorí sa k danému preteku zaregistrujú. Toto hodnotenie môže byť pri jednotlivých účastníkov založené na hodnotení jazdca alebo na celkovom množstve bodov získaných v príslušnej sezóne. Spôsob, akým budú hviezdni hráči pre potreby preteku „Najlepších 16 superhviezd“ vybraní, bude oznámený pred začatím každého daného preteku „Najlepších 16 superhviezd“.

1.13.6  V rámci série Manufacturer Series sa každého preteku „Najlepších 16 superhviezd“ môžu zúčastniť najviac dva (2) hviezdni hráči od každého výrobcu.

1.13.7  Ak bude pred štartom pretekov „Najlepších 16 superhviezd“ vybratých menej ako 16 hviezdnych hráčov, obmedzenia uvedené v odsekoch 1.13.5 a 1.13.6 už nebudú naďalej platné. Hviezdni hráči budú potom vybraní podľa ich online hodnotenia.

1.14       Finalisti živého preteku vyhrajú:

1.14.1   pozvánku k návšteve a účasti na ďalšom živom preteku (ako je uvedené v bode 2.1 doplnku 2);

1.14.2   spiatočné letenky v ekonomickej triede, resp. spiatočné cestovné lístky na autobus alebo na vlak do miesta konania živého preteku (výber dopravného prostriedku vykoná usporiadateľ na základe vlastného uváženia);

1.14.3   ubytovanie počas trvania živého preteku (výber vykoná usporiadateľ na základe vlastného uváženia);

1.14.4   dopravu z letiska, resp. autobusovej alebo železničnej stanice (podľa potreby) na miesto ubytovania a späť v dátumoch príjazdu a odjazdu;

1.14.5   spiatočný prevoz z miesta ubytovania na miesto konania príslušného živého preteku; a

1.14.6   všetku stravu počas daného živého preteku.

1.15       Svetový finalista vyhrá:

1.15.1   pozvánku k návšteve a účasti vo „finále FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019“, čo bude živý pretek, v rámci ktorého prebehne svetové finále série Nations Cup 2019 a svetové finále série Manufacturer Series 2019 („svetové finále“);

1.15.2   spiatočné letenky v ekonomickej triede, resp. spiatočné cestovné lístky na autobus alebo na vlak do miesta konania svetového finále (výber dopravného prostriedku vykoná usporiadateľ na základe vlastného uváženia);

1.15.3   ubytovanie počas trvania svetového finále (výber vykoná usporiadateľ na základe vlastného uváženia);

1.15.4   dopravu z letiska, resp. autobusovej alebo železničnej stanice (podľa potreby) na miesto ubytovania a späť v dátumoch príjazdu a odjazdu;

1.15.5   spiatočný prevoz z miesta ubytovania na miesto konania svetového finále; a

1.15.6   všetku stravu počas daného svetového finále.

Informácie ohľadne dopravy a ubytovania potvrdí usporiadateľ alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc. v mene usporiadateľa e-mailom po skončení jednotlivých etáp (podľa definície v odseku 1.2) (ďalej spolu len „ceny online série“ a samostatne „cena online série“).

2.         Živé preteky World Tour série Manufacturer Series

2.1       Živé preteky World Tour série Manufacturer Series sú živé preteky, počas ktorých sa účastníci stretnú v rámci exhibičného preteku (každý z nich ďalej ako „živý pretek“).

2.2       Živé preteky série Manufacturer Series budú:

World Tour 3: pre účastníkov, ktorí sa kvalifikujú po skončení predsezóny 2019 (ako je uvedené v odseku 1.2 vyššie);

World Tour 4: pre účastníkov, ktorí sa kvalifikujú na konci 1. etapy (10. kolo) (ako je uvedené v odseku 1.2 vyššie); a

World Tour 5: pre účastníkov, ktorí sa kvalifikujú na konci 2. etapy (20. kolo) (ako je uvedené v odseku 1.2 vyššie).

2.3       Preteky počas živých pretekov série Manufacturer Series sú iba exhibičné a účastníci v nich nezískavajú body do súťaže v rámci svetového finále série Manufacturer Series.

2.4       Živý pretek sa uskutoční na mieste a v čase potvrdenom usporiadateľom či spoločnosťou Polyphony Digital Inc. menom usporiadateľa, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etáp. Konanie živých pretekov je plánované na jún, august, september, október a november 2019 v rôznych mestách po celom svete.

2.5       Pravidlá jednotlivých živých pretekov budú oznámené spoločnosťou Polyphony Digital pred začatím každého preteku.

2.6       Každý víťaz a finalista živého preteku série Manufacturer Series bude odmenený trofejou.

2.7       Ceny uvedené v odseku 2.6 sú „ceny živých pretekov“.

2.8       Aby bolo možné pozvanie na živý pretek prijať, musí každý finalista živého preteku náležite odpovedať na informačný e-mail usporiadateľa, a to v priebehu dvoch (2) týždňov od dátumu odoslania tohto informačného e-mailu usporiadateľa, a poskytnúť svoje celé meno a dátum narodenia.  Poskytnutá poštová adresa musí zodpovedať poštovej adrese uvedenej v okamihu zápisu, inak môže byť víťaz diskvalifikovaný.

3.         Výber finalistov živého preteku a svetových finalistov

3.1       Výber finalistov živého preteku a svetových finalistov určuje kombinácia nasledujúcich kritérií:

3.1.1    účastníci s najlepším skóre;

3.1.2    najlepších 12 výrobcov (vybratých v súlade s odsekom 3.3);

3.1.3    tri reprezentujúce regióny (ako je uvedené v odseku 3.6).

3.2       Vybraní budú celkom traja (3) finalisti živého preteku či svetoví finalisti (podľa potreby), ktorí budú v rámci živého preteku či svetového finále (podľa potreby) reprezentovať jednotlivých výrobcov; každý z nich z reprezentujúceho regiónu.

3.3       V každom živom preteku sa stretne celkom dvanásť (12) výrobcov vybraných podľa nasledujúcich kritérií (poradie podľa priority) („najlepších 12“):

3.3.1  Oficiálny partner súťaže z radov výrobcov alebo „továrenský tím“; a

3.3.2  Globálny rebríček výrobcov (ako je uvedené v odseku 3.4 nižšie).

3.4       Na konci každej etapy bude zostavený „globálny rebríček výrobcov“, a to podľa nasledujúceho postupu:

3.4.1  Regionálny rebríček výrobcov bude zostavený tak, že príslušným výrobcom účastníkov s najvyšším konečným skóre na konci 1. alebo 2. etapy (respektíve World Tour 4 a World Tour 5) budú pridelené body v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou, a to takto:         

Postavenie výrobcu

Body do rebríčka výrobcov

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2  Rovnaký postup sa bude opakovať pri všetkých piatich regiónov; následne bude z bodov do rebríčka výrobcov zo všetkých piatich regiónov vypočítaný „globálny rebríček výrobcov“.

3.5       Na konci každej etapy bude vykonané spočítanie globálneho rebríčka výrobcov a určenie najlepších 12 výrobcov. Tí budú oznámení na https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a zároveň v hre v sekcii „Sport“.

3.6       Do živého preteku či svetového finále postúpia tri (3) najlepšie regióny s najvyšším počtom bodov do rebríčka výrobcov („reprezentujúci región“) z každej skupiny najlepších 12 výrobcov.

3.7       Ak dôjde v globálnom rebríčku výrobcov u dvoch alebo viacerých regiónov k rovnosti bodov, budú na výber postupujúceho regiónu použité nasledujúce kritéria:

a)    región s najvyšším dosiahnutým skóre vo všetkých kolách; a

b)    ak bude aj naďalej stav nerozhodný, bude vybraný región s najvyšším počtom registrovaných účastníkov na konci seriálu 2019 (u daného výrobcu).

3.8       V prípade, keď sa finalista živého preteku či svetový finalista nebude schopný zúčastniť živého preteku či svetového finále (podľa potreby), môže byť ako náhradný finalista živého preteku či svetový finalista (podľa potreby) prizvaný účastník s najvyšším etapovým skóre z regiónu s druhým najvyšším počtom bodov do rebríčka, ktorý o takejto skutočnosti bude informovaný spoločnosťou Polyphony Digital Inc.

3.9       Finalisti budú o svojom výbere informovaní po skončení online série, načo si budú môcť nárokovať svoju odmenu. Usporiadateľ poskytne informácie ohľadne živých pretekov formou e-mailu, a to na e-mailovú adresu poskytnutú v registračnom formulári režimu GT Sport.