PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zmluvné podmienky

Špecifické pravidlá súťaže „FIA Gran Turismo Championships 2018“

 

1.             Do súťaže „FIA Gran Turismo™ Championships 2018” („Súťaž”) sa môžu zapojiť osoby, ktoré spĺňajú podmienku minimálneho veku (podľa nižšie uvedenej definície) a ktoré majú trvalý pobyt v Bahrajne, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Nemecku, Írsku, Libanone, Katare, Kuvajte, Nórsku, Ománe, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, Saudskej Arábii, na Slovensku, v Spojených arabských emirátoch, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku a Švédsku („Krajiny účastníkov“) s výnimkou zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov a poradcov Promotéra (podľa nižšie uvedenej definície), ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na Promotéra a všetkých ostatných osôb s profesionálnymi väzbami na Súťaž („Účastníci). Na účely živého podujatia Regionálneho finále Nations Cup EMEA vymedzeného v klauzule 4.7 Harmonogramu 1 sa medzi Krajiny účastníkov zaraďuje aj Taliansko. Podmienka minimálneho veku je 18 rokov alebo viac pre Účastníkov, ktorí majú trvalý pobyt v Bahrajne, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Nemecku, Írsku, Libanone, Katare, Nórsku, Ománe, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, a 21 rokov alebo viac pre tých, ktorí majú trvalý pobyt v Kuvajte, Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch. Tieto Podmienky (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov s trvalým pobytom v Krajinách účastníkov okrem Francúzska.

2.             Súťaž začína dňa 20. júna 2018 o 16.45 (GMT) („Dátum otvorenia“) a končí dňa 8. septembra 2018 o 23.59 (GMT) („Dátum ukončenia“).  Obdobie od Dátumu otvorenia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Súťažné obdobie.

3.             Účasť v Súťaži je bezplatná a nie je podmienená povinnosťou zakúpiť si akékoľvek produkty, Účastníci však musia vlastniť alebo mať prístup k systému PlayStation®4 a kópii hry Gran Turismo™ Sport pre systém PlayStation®4 („Hra“). Účastníci musia byť počas Súťažného obdobia aktívni členovia služby PlayStation®Plus. Účastníci účasťou v Súťaži vyslovujú súhlas s tým, že tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) a tiež Všeobecné pravidlá sa pre nich stávajú záväzné (kliknite sem).

4.             Pravidlá, ktorými sa riadi Súťaž, sú uvedené v Harmonograme 1.

5.             Registrácia do siete PlayStation™Network („PSN“) je podmienená vyslovením súhlasu s Podmienkami služby PSN, Zmluvou s používateľom a Politikou ochrany osobných údajov PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Každý účastník má právo podať len jeden (1) súťažný príspevok a bude mať nárok na získanie len jednej (1) príslušnej Ceny (podľa nižšie uvedenej definície).

7.             Päťdesiatšesť (56) výhercov (každý z nich „Výherca prvej ceny“) sa určí nasledujúcim spôsobom:

(a)   Šestnásť (16) finalistov Manufacturer Series (podľa definície v klauzule 5.5 Harmonogramu 1) v súlade s klauzulou 5.6 Harmonogramu 1;

(b)   Tridsať (30) regionálnych finalistov (podľa definície v klauzule 4.3 Harmonogramu 1);

(c)   Desať (10) Svetových finalistov Nations Cup (podľa definície v klauzule 4.11 Harmonogramu 1), medzi ktorých patrí výherca Regionálneho finále Nations Cup EMEA a dvaja (2) výhercovia druhej ceny (podľa definície v klauzule 4.10 Harmonogramu 1);

každý Výherca prvej ceny a Výherca druhej ceny bude určený spôsobom uvedeným v Harmonograme 1.

8.           Svetoví finalisti Nations Cup budú informovaní o ich výbere na podujatí Regionálneho finále Nations Cup EMEA a môžu si v tom čase uplatniť nárok na svoju („Cenu“). Promotér upovedomí finalistov Manufacturer Series o ich výbere e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu poskytnutú v registračnom formulári režime GT Sport do dvoch (2) týždňov od Dátumu ukončenia. Promotér poskytne informácie Výhercom prvej ceny v súvislosti so Svetovým finále súťaže Gran Turismo™ Championships (podľa definície v klauzule 10(a)) a s Regionálnym finále Nations Cup EMEA e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu poskytnutú v registračnom formulári režime GT Sport.

9.             Na uplatnenie si nároku na Cenu (podľa nižšie uvedenej definície) v podobe priamej účasti na Svetovom finále súťaže Gran Turismo™ Championships (podľa definície v klauzule 10(a)) je každý Výherca prvej ceny povinný náležitým spôsobom reagovať na e-mail s oznámením od Promotéra do dvoch (2) týždňov odo dňa e-mailu s oznámením od Promotéra a uviesť svoje celé meno a dátum narodenia.  Uvedená poštová adresa musí byť rovnaká ako poštová adresa uvedená v čase prihlásenia sa do súťaže, inak môže byť Výherca prvej ceny diskvalifikovaný.

10.           Každý Finalista Manufacturer Series a Svetový finalista Nations Cup získa:

(a)   pozvánku na účasť na „Svetovom finále súťaže Gran Turismo™ Championships“, v rámci ktorého sa naživo uskutoční Svetové finále Nations Cup 2018 a Svetové finále Manufacturer Series 2018;

(b)   spiatočné letenky ekonomickou triedou alebo spiatočné lístky na autobus, alebo vlak na Svetové finále súťaže Gran Turismo™ Championships (podľa toho, čo je vhodnejšie, podľa vlastného rozhodnutia Promotéra); a

(c)   ubytovanie počas trvania Svetového finále súťaže Gran Turismo™ Championships (podľa vlastného rozhodnutia Promotéra),

okrem pozvánky na účasť ako súčasti Ceny uvedenej vyššie získava Výherca Regionálneho finále Nations Cup EMEA aj (d) trofej,

Každý Regionálny finalista Nations Cup získa:

(e)   pozvánku na účasť na živom podujatí Regionálneho finále Nations Cup EMEA (podľa definície v klauzule 4.7 Harmonogramu 1);

(f)    spiatočné letenky ekonomickou triedou alebo spiatočné lístky na autobus, alebo vlak na Podujatie Regionálneho finále Nations Cup EMEA (podľa toho, čo je vhodnejšie, podľa vlastného rozhodnutia Promotéra); a

(g)   ubytovanie počas trvania Podujatia Regionálneho finále Nations Cup EMEA (podľa vlastného rozhodnutia Promotéra),

informácie v súvislosti s dopravou a ubytovaním potvrdí Promotér a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc v mene Promotéra prostredníctvom e-mailu po skončení sezóny 3 (ako je stanovené v Harmonograme 1),

 (spoločne označené ako „Ceny“, jednotlivo ako „Cena“).

11.          Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady; Promotér si však vyhradzuje právo zameniť ktorúkoľvek Cenu za cenu v podobnej hodnote.

12.          Promotér neprijíma zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy ani za iné problémy, ktoré môžu zapríčiniť stratu alebo nesprávne zaevidovanie súťažného príspevku alebo korešpondencie.

13.          Predplatné PlayStation®Plus je dostupné len pre držiteľov konta SEN s prístupom k obchodu PlayStation™Store a vysokorýchlostnému internetu.  Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča; výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – eu.playstation.com/gameservers. Predplatné PS Plus sa automaticky obnovuje na konci obdobia predplatného za aktuálnu cenu platnú v rámci predajne PS Store.  Na túto akciu sa vzťahujú úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service (Zmluvné podmienky siete PSN) dostupné na adrese eu.playstation.com/legal.

14.          V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

15.          Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže alebo aktualizáciu týchto Podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne ak si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

16.          Ak sa akákoľvek Cena po prijatí preukáže byť chybná, nefunkčná alebo poškodená, Promotér musí byť o tejto skutočnosti informovaný do siedmich (7) dní od prijatia, pretože v opačnom prípade sa Cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na (prípadné) štatutárne práva Výhercu prvej ceny a Výhercu druhej ceny.

17.          Každý Výherca súhlasí s tým, že sa v primeranom rozsahu bude podieľať na novinárskych aktivitách podľa požiadaviek Promotéra.

18.          Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto Podmienok, prípadne ak sa predložia nesprávne, nečitateľné, nepravdivé alebo inak neplatné či nenáležité informácie, Promotér má právo na základe vlastného uváženia odmietnuť spracovanie súťažného príspevku a udelenú Cenu neodovzdať. Ak Účastník nevyhovie ustanoveniam klauzúl 3, 5, 6, 9 a/alebo Harmonogramu 1, prípadne použije na vstup do súťaže viacero účtov alebo akýkoľvek automatizovaný systém, bude vyradený zo Súťaže a jeho vstup do súťaže sa bude považovať za neplatný.

19.          Každý Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny môže mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a budú nositeľmi zodpovednosti za všetky sprievodné daňové záväzky.

20.          Promotér môže podľa vlastného uváženia zverejniť meno každého Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny na webových lokalitách Promotéra.  Meno každého Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny bude sprístupnené na základe odôvodnenej žiadosti tým subjektom, ktoré doručia obálku s vlastnou adresou a označením FIA Gran Turismo™ Championships 2018 na nasledujúcu adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šiestich (6) týždňov od Dátumu ukončenia.

21.          Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné pravidlá.  Ak si chcete preštudovať Všeobecné pravidlá, kliknite tu.

22.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

23.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto Podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.

 

Harmonogram 1

 

1.         V rámci súťaže FIA Gran Turismo™ Championships 2018 sa budú konať nasledujúce dva šampionáty:

1.1        Nations Cup FIA GT Championships (ďalej označený ako „Nations Cup“): Nations Cup je šampionát, v ktorom krajiny a regióny súťažia o víťazstvo. Krajina a región vo vzťahu k hráčovi sa určia automaticky podľa krajiny ich účtu Sony Entertainment Network (účet v sieti SEN). Neexistujú žiadne obmedzenia krajiny pôvodu áut, ktoré budú pretekať.

1.2        Súťaž výrobcov FIA GT Championships (ďalej označovaná ako „Manufacturer Series“): Súťaž výrobcov je šampionát, v ktorom Účastníci pretekajú na autách vyrobených jedným výrobcom. Účastníci budú pretekať, aby sa stali najlepšími pretekármi svojich výrobcov, a potom budú pretekať s cieľom poraziť Účastníkov, ktorí reprezentujú iných výrobcov. Účastníci si vyberú svojho výrobcu z preddefinovaného zoznamu dvadsiatich piatich výrobcov.

2.         Na vstup do Súťaže musia Účastníci vyplniť registračný formulár v režime GT Sport, ktorý sa zobrazí Účastníkom, ktorí v rámci Hry vyberú možnosť režim Sport počas Súťažného obdobia.

3.         Súťaž online

3.1        Podľa klauzuly 2 tohto Harmonogramu 1 sa Účastníci môžu zapojiť do Súťaže tak, že budú hrať Súťaž online so sériou pretekov prostredníctvom možnosti režime Sport v rámci Hry. Súťaž online sa bude skladať z troch sezón:

3.1.1     Sezóna 1 a sezóna 2: počas sezón 1 a 2 si môžu Účastníci zlepšiť svoje pretekárske hodnotenie, čo im umožní získať dodatočné body za účasť v pretekoch počas Súťaže. Body získané v sezónach 1 a 2 sa použijú iba na zlepšenie pretekárskeho hodnotenia každého Účastníka a neovplyvňujú finálne skóre Účastníka v Súťaži online;

3.1.2     Sezóna 3: Účastníci sa musia zúčastniť pretekov počas sezóny 3, aby získali body, ktoré sa použijú na výpočet ich celkového hodnotenia v Súťaži online. Podľa celkového hodnotenia každého Účastníka sa určí, či postupuje do ďalších kôl šampionátov. Finálne skóre účastníkov sa vypočíta ako súčet piatich pretekov v sezóne 3, za ktoré získali najviac bodov (ďalej označované ako „Finálne skóre“),

Účastníci sa môžu zúčastniť akýchkoľvek pretekov v akejkoľvek sezóne podľa svojho vlastného výberu. Harmonogram každej sezóny je stanovený v klauzule 3.2 uvedenej nižšie.

3.2          Harmonogram Súťaže online je nasledujúci:

 

Dátumy pretekov sezóny 1

Dátumy pretekov sezóny 2

Dátumy pretekov Sezóny 3

1. kolo

20. júna 2018

4. júla 2018

8. augusta 2018

2. kolo

23. júna 2018

7. júla 2018

11. augusta 2018

3. kolo

27. júna 2018

11. júla 2018

15. augusta 2018

4. kolo

30. júna 2018

14. júla 2018*

18. augusta 2018

5. kolo

18. júla 2018

22. augusta 2018

6. kolo

21. júla 2018

25. augusta 2018*

7. kolo

25. júla 2018

29. augusta 2018

8. kolo

28. júla 2018*

1. septembra 2018*

9. kolo

5. septembra 2018

10. kolo

8. septembra 2018*

3.3        Dátumy pretekov so znakom * označujú Preteky superhviezd Top 24 (ako je uvedené v klauzule 7 tohto Harmonogramu 1).

3.4        Počas každého dňa pretekov sa uskutočnia dvoje preteky:

            3.4.1     jedny (1) preteky Manufacturer Series; a           

            3.4.2     jedny (1) preteky Nations Cup,

            preteky jednotlivých šampionátov sa v daný dátum uskutočnia v rôznych časoch.

3.5        Účastníkom budú pripísané body na základe:

3.5.1     ich konečného umiestnenia v jednotlivých pretekoch; a

3.5.2     priemerného pretekárskeho hodnotenia Účastníkov, s ktorými pretekajú v jednotlivých pretekoch.

3.6        Počas sezóny 3 budú musieť Účastníci v jednotlivé dni pred začiatkom každých pretekov potvrdiť, či sa chcú zúčastniť pretekov Manufacturer Series alebo pretekov Nations Cup. Body, ktoré získajú v daných pretekoch, sa im náležite pripíšu k celkovému počtu bodov príslušného šampionátu. Účastníci si môžu pre každé preteky, ktorých sa zúčastnia, zvoliť jeden šampionát, no v každý deň pretekov sa môžu zúčastniť aj oboch šampionátov.

3.7        Počas Súťaže online sa môžu Účastníci zapojiť iba do Nations Cup, iba do Manufacturer Series alebo súčasne do Nations Cup aj do Manufacturer Series.

4.         Pravidlá a štruktúra Nations Cup

4.1          Účastníci sa môžu zapojiť do Nations Cup tak, že si vyberú Nations Cup pred začiatkom aspoň jedných pretekov počas sezóny 3 (ako je uvedené v klauzule 3.6 tohto Harmonogramu 1).

4.2          Účastníkom budú pridelené body spôsobom určeným v klauzulách 3.5 a 3.6 tohto Harmonogramu 1).

4.3          Po sezóne online postúpi tridsať (30) súťažiacich do živého podujatia Regionálneho finále Nations Cup EMEA (každý označený ako „Regionálny finalista“).

4.4          Regionálnymi finalistami budú v súlade s Limitom na krajinu vymedzeným v klauzule 4.6 nižšie:

4.4.1   v súlade s bodom 4.4.2 nižšie Účastníci, ktorí v rámci súťaženia v pretekoch Nations Cup počas celej Súťaže online dosiahnu jedno z tridsiatich (30) najvyšších Finálnych skóre;

4.4.2   keď súťažiaci z Talianska pretekajúci v talianskej súťaži s názvom Scendi in pista con GT Sport dosiahne na konci sezóny online vyššie finálne skóre ako 30 (tridsať) najvyšších Finálnych skóre, stane sa Regionálnym finalistom.

4.5          Krajinami účastníkov živého podujatia Regionálneho finále Nations Cup EMEA sú Bahrajn, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Libanon, Katar, Kuvajt, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko („Krajiny účastníkov Regionálneho finále“).

4.6          Na jednu Krajinu účastníkov môžu pripadať najviac traja (3) Regionálni finalisti („Limit na krajinu“). Ak sa Účastník nachádza na štvrtom mieste v príslušnej Krajine účastníka, do Regionálneho finále Nations Cup EMEA postúpi Účastník s ďalším najvyšším hodnotením z inej Krajiny účastníka. Znamená to, že Účastník, ktorý sa umiestni na 4. alebo nižšom mieste medzi Účastníkmi z príslušnej Krajiny účastníka, nemôže byť Regionálnym finalistom ani v prípade, ak jeho skóre je vyššie ako skóre Účastníka s umiestnením medzi 3 najlepšími v inej Krajine účastníka.

4.7        Regionálne finále Nations Cup EMEA bude podujatie prebiehajúce naživo, počas ktorého budú Regionálni finalisti v pretekoch súťažiť o to, kto sa stane Výhercom prvej ceny Regionálneho finále Nations Cup EMEA („Podujatie Regionálneho finále Nations Cup EMEA“). 4.4  Podujatie Regionálneho finále Nations Cup EMEA sa uskutoční v deň a na mieste, ktoré potvrdí Promotér a/alebo spoločnosť Polyphony Digital Inc v mene Promotéra prostredníctvom e-mailu po skončení sezóny 3.

4.8        Očakáva sa, že Regionálne finále Nations Cup EMEA sa uskutoční v októbri 2018. Regionálni finalisti budú získavať body spôsobom určeným spoločnosťou Polyphony Digital pred začiatkom podujatia.

4.9        V závislosti od Limitu na krajinu stanoveného v klauzule 4.6 môže v prípade, ak sa niektorý Regionálny finalista nemôže zúčastniť Regionálneho finále Nations Cup EMEA, dostať Účastník s ďalším najvyšším Finálnym skóre dosiahnutým v sezóne 3, ktorý ešte nie je Regionálnym finalistom, pozvánku na účasť na Regionálnom finále Nations Cup EMEA, pričom informovať ho o tom bude spoločnosť Polyphony Digital Inc.

4.10      „Výherca prvej ceny Regionálneho finále Nations Cup EMEA“ bude Regionálny finalista s najvyšším skóre zo všetkých príslušných pretekov podujatia Regionálneho finále Nations Cup EMEA. „Výhercovia druhej ceny“ budú Regionálni finalisti s druhým a tretím najvyšším skóre zo všetkých príslušných pretekov Regionálneho finále Nations Cup EMEA.

4.11      Desať (10) Regionálnych finalistov s najvyšším skóre zo všetkých príslušných pretekov Regionálneho finále Nations Cup EMEA (každý označený ako „Svetový finalista Nations Cup“) postupuje do Svetového finále Nations Cup. Svetové finále Nations Cup sa uskutoční ako samostatná súťaž počas Svetového finále súťaže Gran Turismo™ Championships 2018, ktoré sa má uskutočniť v novembri 2018. Pred konaním podujatia budú každému Svetovému finalistovi Nations Cup odoslané podmienky prostredníctvom e-mailu.

4.12      V prípade, že sa Svetový finalista Nations Cup nemôže zúčastniť podujatia Svetové finále Nations Cup, Regionálny finalista s jedenástym najvyšším skóre môže dostať pozvánku medzi Svetových finalistov Nations Cup, pričom informovať ho o tom bude spoločnosť Polyphony Digital Inc.

5          Pravidlá a štruktúra Manufacturer Series

5.1        Manufacturer Series je globálna súťaž s odlišnými Promotérmi pre zapojené krajiny iné ako Krajiny účastníkov.

5.2        Na vstup do Manufacturer Series musí každý Účastník vykonať toto:

5.2.1     vybrať si jedného z dvadsiatich piatich výrobcov áut pred účasťou v prvých pretekoch Manufacturer Series počas sezóny online. Každému Účastníkovi budú pridelené dve autá, ktoré patria ich vybratému výrobcovi, na ktorých bude jazdiť počas Manufacturer Series.  Účastníci nemôžu zmeniť svojho vybratého výrobcu ani pridelené autá po úvodnom výbere počas sezóny online 2018; a

5.2.2     vybrať si Manufacturer Series pred začiatkom aspoň jedných pretekov (ako je uvedené v klauzule 3.6 tohto Harmonogramu 1).

5.3        Účastníkom budú pridelené body spôsobom určeným v klauzulách 3.5 a 3.6 tohto Harmonogramu 1).

5.4        Výrobcovia so šestnástimi najvyššími skóre určenými súhrnom zo všetkých skóre globálnych súťaží sa predstavia vo finále Manufacturer Series (každý označený ako „Výrobca vo finále“).

5.5        V súlade s klauzulou 5.6 nižšie Účastník, ktorý bude mať na konci sezóny 3 najvyššie Finálne skóre za svojho príslušného Výrobcu vo finále, postúpi do Svetového finále Manufacturer Series (každý označený ako „Finalista Manufacturer Series“), ktoré sa odohrá počas Svetového finále súťaže Gran Turismo™ Championships.

5.6        Keď obyvateľ Talianska súťažiaci v talianskej súťaži Gran Turismo™ s názvom Scendi in pista con GT Sport dosiahne vyššie Finálne skóre za svojho príslušného Výrobcu vo finále, ako je najvyššie Finálne skóre dosiahnuté Účastníkom daného Výrobcu vo finále, tento obyvateľ Talianska dostane pozvánku zúčastniť sa Svetového finále Manufacturer Series a stane sa Finalistom Manufacturer Series namiesto vyššie uvedeného Účastníka.

5.7        Podmienky Svetového finále Manufacturer Series budú oznámené pred konaním Svetového finále súťaže Gran Turismo™ Championships 2018, ktoré sa má uskutočniť v novembri 2018.

6.         Hviezdni hráči

6.1        V závislosti od klauzúl 6.2 a 6.3 uvedených nižšie sa Účastníci môžu zaregistrovať ako hviezdni hráči:

            6.1.1     ak sa nachádzajú medzi 200 najvyššími sezónnymi bodovými hodnoteniami príslušnej sezóny; alebo           

            6.1.2     ak sa nachádzajú medzi 10 najvyššími sezónnymi bodovými hodnoteniami v rámci vlastnej Krajiny účastníka; alebo           

            6.1.3     ak sa nachádzajú medzi 10 najvyššími sezónnymi bodovými hodnoteniami za svojho príslušného výrobcu (iba pre Manufacturer Series).

6.2        Keď Účastník spĺňa jednu z podmienok uvedených v klauzule 6.1 tohto Harmonogramu 1, dostane v hre Gran Turismo™ Sport upozornenie s informáciou, že získal príslušný nárok. Po prijatí tohto upozornenia sa Účastníci môžu zaregistrovať ako hviezdni hráči na lokalite gran-turismo.com.

6.3        Zaregistrovaní hviezdni hráči (ďalej označovaní ako „Hviezdni hráči“) budú mať pretekárske hodnotenie S a budú mať nárok na účasť v pretekoch superhviezd Top 24, ako je uvedené v klauzule 7 tohto Harmonogramu 1.

6.4        Keď Účastník získa pretekárske hodnotenia hviezdneho hráča, jeho hodnotenie bude platiť v jeho pretekárskom profile počas jednej nasledujúcej sezóny online.

7.         Preteky superhviezd Top 24

7.1        Preteky superhviezd Top 24 sa budú konať pravidelne počas sezóny online.

7.2        Účastníci, ktorí pretekajú v Pretekoch superhviezd Top 24, budú mať nárok na získanie bonusových bodov počas sezóny online.

7.3        Každý Účastník, ktorý sa chce zaregistrovať na Preteky superhviezd Top 24, musí byť Hviezdny hráč.

7.4        Účastníci sa môžu zaregistrovať na účasť na Pretekoch superhviezd Top 24 najneskôr pätnásť (15) minút pred plánovaným štartom každých pretekov.

7.5        Na účasť v každom z Pretekov superhviezd Top 24 bude vybratých 24 Hviezdnych hráčov s najvyšším hodnotením, ktorí sa zaregistrovali na príslušné preteky. Toto hodnotenie môže byť založené na pretekárskom hodnotení každého Účastníka alebo na celkovom počte bodov získaných v príslušnej sezóne. Spôsob určenia poradia Hviezdnych hráčov na účely výberu do Pretekov superhviezd Top 24 bude definovaný pred začiatkom každých Pretekov superhviezd Top 24.

7.6        V Nations Cup sa môžu stať Hviezdnym hráčom najviac traja (3) Účastníci z každej Krajiny účastníka, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov superhviezd Top 24.

7.7        V Manufacturer Series sa môžu stať Hviezdnym hráčom najviac dvaja (2) zástupcovia každého výrobcu, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov superhviezd Top 24.

7.8        Ak bolo do začiatku pretekov superhviezd Top 24 vybratých menej než  24 hviezdnych hráčov, obmedzenia stanovené v klauzulách 7.6 a 7.7 strácajú platnosť. Hviezdni hráči budú teda vybratí na základe ich umiestnenia v príslušnom šampionáte.