Možnosti dostupnosti v The Last of Us Part II

Cieľom Naughty Dog bolo už od začiatku poskytnúť čo najväčšiemu počtu fanúšikov možnosť vyskúšať si hru prostredníctvom ich výkonnej funkcie dostupnosti nastavenej na určitý dátum.

Keď vychádzame zo základov, ktoré vytvorili pri hre UNCHARTED 4: A Thief’s End, hra The Last of Us Part II obsahuje viac než 60 nastavení dostupnosti s rozšírenými možnosťami zameranými na jemnú motoriku a sluch, ako aj úplne nové funkcie prinášajúce výhody hráčom s horším zrakom, resp. nevidomým hráčom.

Spoločnosť Naughty Dog vyzýva všetkých hráčov, aby tieto funkcie využili na dosiahnutie herného zážitku, ktorý bude prispôsobený ich potrebám.

Prednastavenia dostupnosti

Jednou z výziev pri vytváraní veľkého počtu konfigurovateľných možností je oboznámiť vás s tým, ktoré možnosti môžu byť relevantné vzhľadom k vašim potrebám. Viacero funkcií sme okrem toho vytvorili tak, aby fungovali dobre, aj keď si ich zvolíte súčasne. Spoločnosť Naughty Dog vám pri tom pomôže tým, že vytvorila tri prednastavenia dostupnosti, ktoré zabezpečia konfiguráciu troch odporúčaných nastavení dostupnosti z hľadiska zraku, sluchu a motoriky. 

Dúfame, že sme vám tak poskytli dobrý východiskový bod, vy však môžete aj po zvolení prednastavenia prechádzať jednotlivými možnosťami a doladiť si príslušné nastavenie. 

Prednastavenie dostupnosti z hľadiska zraku

Konfigurácia všetkých odporúčaných nastavení určených pre nevidomých hráčov alebo pre hráčov s horším zrakom. Tento krok aktivuje nastavenia vo viacerých ponukách, ako napr.:

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Text-to-Speech (Prevod textu na reč)
 • High Contrast Display (Obrazovka s vysokým rozlíšením)
 • HUD Scale (Mierka obrazovky HUD) > Large (Veľká)
 • Lock-On Aim (Mierenie so zapnutým blokovaním) > Auto-Target (Automatický terč)
 • Traversal and Combat Audio Cues (Zvukové signály Traverz a Súboj)
 • Navigation and Traversal Assistance (Pomoc pri navigácii a traverze)
 • Ledge Guard (Ochrana pri útesoch)
 • Enhanced Listen Mode (Rozšírený režim počúvania)
 • Invisible While Prone (Neviditeľný v polohe na bruchu) > Unlimited (Neobmedzené)
 • Skip Puzzle Option (Preskočiť možnosť Puzzle)
 • Rozličné úpravy v ponuke  Combat Accessibility  (Dostupnosť súbojov)

Prednastavenie dostupnosti z hľadiska sluchu

Konfigurácia všetkých odporúčaných nastavení určených pre nepočujúcich hráčov alebo pre hráčov s horším sluchom. Tento krok aktivuje nastavenia vo viacerých ponukách, ako napr.:

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Awareness Indicators (Ukazovatele rozpoznania)
 • Pick-Up Notifications (Oznámenia o zdvihnutí)
 • Dodge Prompts (Výzvy k ústupu) > Frequent (Časté)
 • Subtitles (Titulky) > Story + Combat (Príbeh + Súboj)
 • Subtitle Names (Mená titulkov)
 • Subtitle Direction (Smer titulkov)
 • Combat Vibration Cues (Vibračné signály súboja)
 • Guitar Vibration Cues (Vibračné signály gitary)

Prednastavenie dostupnosti z hľadiska motoriky

Konfigurácia všetkých odporúčaných nastavení určených pre imobilných hráčov alebo hráčov s fyzickým obmedzením. Tento krok aktivuje nastavenia vo viacerých ponukách, ako napr.:

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Lock-On Aim (Mierenie so zapnutým blokovaním) > Auto-Target (Automatický terč)
 • Auto Weapon Swap (Automatická výmena zbraní)
 • Auto Pick Up (Automatické zdvihnutie)
 • Camera Assist (Asistent kamery) > On (Zapnuté)
 • Navigation and Traversal Assistance (Pomoc pri navigácii a pohybe)
 • Ledge Guard (Ochrana pri útesoch)
 • Infinite Breath (Nekonečný dych)
 • Repeated Button Presses (Opakované stláčanie tlačidiel) > Hold (Podržať)
 • Melee Combos (Kombinácie bitiek) > Hold (Podržať)
 • Weapon Sway (Ovládanie zbraní) > Off (Vypnuté)
 • Skip Puzzle Option (Preskočiť možnosť Puzzle)
 • Rozličné úpravy v ponuke  Combat Accessibility  (Dostupnosť súbojov)

Alternatívne ovládacie prvky

Spoločnosť Naughty Dog prichádza prvýkrát s ponukou úplného prispôsobenia ovládania. Máte tak možnosť priradiť ktorýkoľvek príkaz k inému vstupu ovládača vrátane potiahnutia po dotykovej plôške a trasenia ovládačom.

Držanie alebo rýchle stláčanie tlačidiel môže byť pre niektorých hráčov náročné, preto The Last of Us Part II ponúka individuálne možnosti zmeny držania tlačidla na prepínač a rýchleho stláčania na držanie. Na základe skúseností z produktu UNCHARTED 4 ponúkame aj rozšírené možnosti pre asistenta kamery a pre mierenie so zapnutým blokovaním.

Ponuka prispôsobenia ovládania

Input remap (Zmena priradenia vstupov)

Systém ovládania

 • Možnosti: Prednastavený, Iba pravá ruka, Iba ľavá ruka, Vlastný systém 1, Vlastný systém 2, Vlastný systém 3.
 • Zmeňte priradenie jednotlivých ovládacích prvkov a v plnom rozsahu ich prispôsobte svojim potrebám.

Prispôsobenie ovládacích prvkov

 • Zmeňte priradenie jednotlivých ovládacích prvkov a v plnom rozsahu ich prispôsobte svojim potrebám.

Premenovať systém ovládania

 • Zmeňte názov vášho systému ovládania.

Orientácia ovládača

 • Možnosti: Prednastavené, Ľavostranná, Pravostranná, Obrátená hore nohami
 • Zvoľte, ako budete ovládač držať. Na základe toho sa natočia tlačidlá smeru a ľavá aj pravá páčka.

Ľavá a pravá páčka

 • Možnosti: Prednastavené, Prepnuté počas mierenia, Vždy prepnuté
 • Zameniť navzájom funkciu ľavej a pravej páčky.

Ovládače člna

 • Možnosti: Prednastavené alebo alternatívne
 • Zmeňte spôsob zadávania vstupov pre riadenie člna.
 • PREDNASTAVENÉ: |ľavou páčkou| ovládate smer a akceleráciu a tlačidlo |L2| slúži na cúvanie. Možnosť PREDNASTAVENÉ sa odporúča pre nevidomých hráčov alebo pre hráčov s horším zrakom, ktorí pri orientácii využívajú funkciu Navigation Assistance (Pomoc pri navigácii).
 • ALTERNATÍVNE: na zrýchlenie slúži tlačidlo |R2| a na cúvanie tlačidlo |L2|. Smer ovládate |ľavou páčkou|.

Pohyb po lanách/rebríkoch

 • Možnosti: postava alebo kamera
 • Zmena riadeného zadávania vstupov pre pohyb po rebríkoch a po lanách.
 • POSTAVA: pohyb nahor/nadol po rebríkoch a po lanách pomocou |ľavej páčky| podľa orientácie hráča.
 • KAMERA: pohyb nahor/nadol po rebríkoch a po lanách pomocou ľavej páčky podľa orientácie kamery. Odporúča sa pre nevidomých hráčov alebo pre hráčov s horším zrakom, ktorí pri orientácii využívajú funkciu Navigation Assistance (Pomoc pri navigácii).

Vstup pre hranie na gitare

 • Možnosti: vertikálne, horizontálne, klepnutie
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pre hranie na gitare.
 • VERTIKÁLNY (prednastavené): na gitare hráte potiahnutím na dotykovej plôške nahor a nadol.
 • HORIZONTÁLNY: na gitare hráte potiahnutím na dotykovej plôške vľavo a vpravo.
 • KLEPNUTIE: na gitare hráte stlačením tlačidla |X|. V možnosti Select / Alternate Strumming (Vybrať/Alternatívne hranie) môžete túto funkciu spojiť s iným tlačidlom.

Bitka počas mierenia

 • Možnosti: Zapnuté alebo Vypnuté
 • Vďaka tejto funkcii môže hráč počas mierenia bojovať pomocou tlačidla |Square (Štvorec)|.
 • Počas mierenia sa tak deaktivuje funkcia Shoulder Swap (Výmena ramena), resp. akýkoľvek iný ovládač priradený tlačidlu |Square (Štvorec)|.

Držanie a stláčanie

Ponuka prispôsobenia ovládačov

Opakované stláčanie tlačidla

 • Možnosti: Klepnutie alebo podržanie
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pri výzve k opakovanému stláčaniu tlačidla.
 • KLEPNUTIE (prednastavené): v hre postupujete opakovaným stláčaním tlačidla.
 • PODRŽANIE: v hre postupujete podržaním tlačidla.

Kombinácie bitiek

 • Možnosti: Klepnutie alebo podržanie
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pri realizácii kombinácie bitiek.
 • KLEPNUTIE (prednastavené): Kombináciu bitiek zvolíte opakovaným stlačením tlačidla |Square (Štvorec)|.
 • PODRŽANIE: Kombináciu bitiek zvolíte podržaním tlačidla |Square (Štvorec)|.

Režim mierenia

 • Možnosti: podržanie alebo prepínač
 • Zmeňte spôsob zadávania vstupov pri mierení.
 • PODRŽANIE (prednastavené): mierenie vykonáte podržaním tlačidla |L2|. Uvoľnením tlačidla sa mierenie preruší.
 • PREPÍNAČ: mierenie vykonáte stlačením tlačidla |L2|. Opätovným stlačením tlačidla |L2| sa mierenie preruší.

Režim počúvania

 • Možnosti: podržanie alebo prepínač
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pre režim počúvania.
 • PODRŽANIE (prednastavené): počúvanie spustíte podržaním tlačidla |R1|. Uvoľnením tlačidla sa počúvanie preruší.
 • PREPÍNAČ: počúvanie spustíte krátkym podržaním tlačidla |R1|. Opätovným krátkym podržaním tlačidla |R1| počúvanie prerušíte.

Šprint (dostupné pri záplate 1.01*)

 • Možnosti: podržanie alebo prepínač
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pre šprint.
 • PODRŽANIE (prednastavené): šprintovať začnete podržaním tlačidla |L1|. Uvoľnením tlačidla prestanete šprintovať.
 • PREPÍNAČ: šprintovať začnete krátkym podržaním tlačidla |L1|. Opätovným krátkym podržaním tlačidla |L1| prestanete šprintovať.

*Vyžaduje pripojenie na internet.

Výroba

 • Možnosti: podržanie alebo prepínač
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pre výrobu a prechod na vyššiu verziu.
 • PODRŽANIE (prednastavené): podržaním tlačidla |X| spustíte výrobu a uvoľnením tlačidla ju zastavíte.
 • PREPÍNAČ: klepnutím na tlačidlo |X| spustíte výrobu a ďalším klepnutím ju zastavíte.

Backpack Weapon Swap (Výmena zbraní v ruksaku)

 • Možnosti: podržanie alebo prepínač
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pri výmene zbraní vo vašich puzdrách.
 • PODRŽANIE (prednastavené): podržaním tlačidla |štvorec| vstúpite do režimu výmeny zbraní v ruksaku a uvoľnením tlačidla režim skončíte.
 • PREPÍNAČ: podržaním tlačidla |štvorec| vstúpite do režimu výmeny zbraní v ruksaku a klepnutím režim skončíte.

Bow Firing (Strieľanie z luku)

 • Možnosti: podržanie alebo klepnutie
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pre strieľanie z luku.
 • PODRŽANIE (prednastavené): podržaním tlačidla |R2| počas mierenia stiahnete šíp späť a uvoľnením tlačidla ho vystrelíte.
 • KLEPNUTIE: klepnutím na tlačidlo |R2| stiahnete počas mierenia šíp automaticky späť a opätovným klepnutím ho vystrelíte.

Režim zadržania dychu

 • Možnosti: podržanie alebo prepínač
 • Zmena spôsobu zadávania vstupov pri zadržaní dychu počas mierenia. Po prechode hráča na vyšší level sa schopnosť zadržať dych zablokuje.
 • PODRŽANIE: dych zadržíte podržaním tlačidla |L3| počas mierenia.
 • PREPÍNAČ (prednastavené): dych zadržíte stlačením tlačidla |L3| počas mierenia. Zadržanie uvoľníte, keď ešte raz stlačíte tlačidlo |L3| alebo keď prestanete mieriť.

Pomoc

Camera Assist (Asistent kamery)

 • Možnosti: Zapnuté, Vypnuté, Horizontálne, Vertikálne
 • Automatické preorientovanie kamery v smere vášho pohybu. Výberom možnosti HORIZONTÁLNE alebo VERTIKÁLNE obmedzíte pomoc v príslušnej osi. 
 • Funkcia je určená pre nováčikov v oblasti akčných hier, ktorým robí problémy súčasné používanie ľavej a pravej páčky.

Auto Weapon Swap (Automatická výmena zbraní)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Automatické nasadenie ďalšej zbrane z puzdra po vystrieľaní munície.

Auto Pick-Up (Automatické zdvihnutie)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Automatické zdvíhanie munície a súčastí v okolí.

Lock-On Aim (Mierenie so zapnutým blokovaním)

 • Možnosti: Vypnuté, Zapnuté, Automatický terč
 • Pri mierení sa terčík automaticky zastaví na nepriateľských cieľoch.
 • Podľa prednastavenia sa terč zastaví v strede tela nepriateľa. Na hlavu alebo na nohy namierite pravou páčkou.
 • Pri nastavení AUTO-TARGET (AUTOMATICKÝ TERČ) sa terč automaticky zastaví na ďalšom nepriateľovi, a to aj v prípade, že sa nenachádza na danej obrazovke.

Intenzita blokovania

 • Možnosti: posuvná lišta od 1 do 10
 • Nastavenie intenzity vyhľadávania funkcie Lock-On Aim (Mierenie so zapnutým blokovaním).

Blokovanie s vrhaním iskry

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Keď tlačidlo |L2| zameria predmet, ktorý sa dá odhodiť, terčík automaticky zastaví na nepriateľských cieľoch.
 • Skryté tehly a fľaše spôsobia, že terčík, ktorý zastal na nepriateľovi, sa mierne odsunie, aby sa dal nepriateľ ľahšie rozptýliť. Ak chcete namiesto toho namieriť priamo na nepriateľa, použite pravú páčku.

Intenzita blokovania s vrhaním iskry

 • Možnosti: 1 to 10
 • Nastavenie intenzity vyhľadávania funkcie Arc-Throw Lock-On Aim (Mierenie so zapnutým blokovaním s vrhaním iskry).

Priblíženie a vizuálne pomôcky

Text, UI a herné prvky, ktoré sú príliš malé alebo ktoré sa dajú ťažko prečítať, môžu pôsobiť frustrujúco. Pokúsili sme sa tieto problémy vyriešiť vytvorením možností jemného nastavenia veľkosti, farby a kontrastu obrazovky HUD.

Naša nová Obrazovka s vysokým rozlíšením predstavuje špeciálny výstupný režim, ktorý poskytuje viac kontrastu pri herných prvkoch. V ponuke je okrem toho funkcia Screen Magnifier (Lupa obrazovky), prostredníctvom ktorej môžete priblížiť ktorúkoľvek časť obrazovky pomocou dotykovej plôšky DUALSHOCK 4.

Funkcia povolená: Obrazovková lupa

Mierka obrazovky HUD

 • Možnosti: prednastavená, veľká
 • Mení veľkosť herných prvkov na obrazovke HUD.

Pozadie obrazovky HUD

 • Možnosti: Prednastavené, Svetlé, Stmavnuté
 • Zmena stmavnutia pozadia obrazovky HUD.

Farba obrazovky HUD

 • Možnosti: Biela, Žltá, Modrá, Červená, Zelená
 • Zmena farby textu a prvkov na obrazovke HUD.

Režim obrazovky HUD pre farboslepých hráčov

 • Možnosti: Vypnuté, Protanopia, Deuteranopia, Tritanopia
 • Zmena farebnej palety zvýraznení obrazovky HUD.

Blikanie obrazovky HUD

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia blikajúcich animácií obrazovky HUD.

High Contrast Display (Obrazovka s vysokým rozlíšením)

 • Možnosti: Vypnuté, Nastavenie 1, Nastavenie 2, Nastavenie 3
 • Tlmenie farieb prostredia a pridávanie výrazného kontrastného sfarbenia spojencov, nepriateľov, predmetov a interaktívnych objektov.
 • Po aktivovaní prepnete na obrazovku s vysokým rozlíšením pomocou potiahnutia na dotykovej plôške vľavo.

Lupa obrazovky

 • Možnosti: Vypnuté, Malé priblíženie, Stredné priblíženie, Veľké priblíženie
 • Priblíženie určitej časti obrazovky.
 • Na režim priblíženia rýchlo prepnete jemným dvojitým klepnutím na dotykovú plôšku. Podržaním druhého klepnutia pomaly zväčšujete priblíženie. Odtiahnutím prsta zastavíte približovanie na príslušnej úrovni.
 • Lupu môžete posúvať ponad rozličné oblasti obrazovky pomocou dotykovej plôšky. Ďalším dvojitým klepnutím režim lupy ukončíte.

Výzvy na preklad

 • Možnosti: Vypnuté, Zapnuté, Automaticky
 • Aktivuje výzvy na preklad |Triangle (Trojuholník)| univerzálneho textu.
 • Ak máte nastavenú možnosť AUTO (Automaticky), táto funkcia sa aktivuje automaticky v prípade, keď je nastavený jazyk s iným než anglickým textom alebo keď je zapnutá funkcia prevod textu na reč.
Funkcia povolená: Rôzne režimy zobrazenia s vysokým kontrastom a zvukové signály

Choroba z pohybu

Simulovaný 3D pohyb môže u mnohých hráčov vyvolať chorobu z pohybu. Ak chcete mať plnohodnotný vizuálny zážitok, môžete si vybrať z možností úprav trasenia kamery, rozostrenia pohybu, minimálneho odstupu kamery a dokonca aj oblasti zobrazenia. K dispozícii je okrem toho možnosť permanentného zobrazovania bielej bodky v strede obrazovky, ktorá zmierňuje vnímanie pohybu.

Trasenie kamery

 • Možnosti: posuvná lišta od 1 do 10
 • Nastavenie intenzity trasenia kamery.

Rozostrenie pohybu

 • Možnosti: posuvná lišta od 1 do 10
 • Nastavenie intenzity efektu rozostrenia pohybu.

Efekt koľajnicový zoom

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapína sa v momentoch, keď sa kamera pohybuje dozadu a zároveň vykonáva približovanie, čím vzniká efekt dezorientácie.

Oblasť zobrazenia

 • Možnosti: posuvná lišta od -5 do +5
 • Nastavenie oblasti zobrazenia kamery tretej osoby.
 • Zvýšením tejto hodnoty rozšírite oblasť zobrazenia.
 • Znížením tejto hodnoty zúžite oblasť zobrazenia.

Vzdialenosť kamery

 • Možnosti: posuvná lišta od -5 do +5
 • Nastavenie vzdialenosti kamery tretej osoby.
 • Zvýšením tejto hodnoty oddialite kameru od hráča.
 • Znížením tejto hodnoty priblížite kameru k hráčovi.

Efekty celej obrazovky

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia efektov obrazovky, ktoré ukazujú stav hráča.

Trvalé zobrazenie bodky v strede

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Trvalé zobrazenie nitkového kríža v strede obrazovky, ktorý zmizne počas prehrávania filmových scén a počas mierenia.

Navigácia a pohyb

Vytvorenie hry dostupnej pre nevidomých hráčov alebo hráčov s horším zrakom znamená zabezpečenie nových spôsobov navigácie vo svete hry.

Pri navigácii zlatou cestou vývoja príbehu môžete využiť funkciu Navigation Assistance (Pomoc pri navigácii). Namiesto nej však môžete pri hľadaní východu a pri vyhľadávaní nepriateľov a predmetov, ktoré sa dajú zdvihnúť, využiť Rozšírený režim počúvania. Pri zdolávaní sveta príslušnej hry vám môžu pomôcť aj možnosti zjednodušeného zadávania pohybu, sprievodcu útesmi a schopnosti preskakovať celé hlavolamy.

Funkcie povolené: Enhanced Listen Mode (Rozšírený režim počúvania)

Pomoc pri navigácii

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Stlačením tlačidla |L3| otočíte kameru v smere vývoja príbehu s označením cesty, ktorou treba ísť.
 • Ak je zároveň zapnutý režim Enhanced Listen Mode (Rozšírený režim počúvania) , stlačením tlačidla |L3| v režime počúvania (podržané tlačidlo |R1|) naopak nasmerujete hráča na posledný rozpoznaný predmet alebo nepriateľa.

Pomoc pri pohybe

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Umožňuje zjednodušenie ovládania pohybu.
 • Stlačením tlačidla |X| automaticky vykonáte niektoré náročné skoky.
 • Automatické lezenie po útesoch a prechádzanie úzkymi škárami.
 • Automatické preskakovanie malých prekážok pri jazde na koni.
 • Automatický šprint v určitých bojových situáciách.

Ledge Guard (Ochrana pri útesoch)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Ochrana pred pádom z útesu s doplnkovou spätnou väzbou vo forme zvukového signálu a vibrácií.
 • Chráni vás pred pádom z útesu so smrteľnými následkami.

Infinite Breath (Nekonečný dych)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia možnosti nekonečného dychu pri plávaní pod vodou.

Skip Puzzle Option (Preskočiť možnosť Puzzle)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Ak pri skladaní puzzle vyberiete možnosť SKIP PUZZLE (PRESKOČIŤ PUZZLE) z ponuky pauzy, preskočíte jeden krok k dokončeniu puzzle.
 • Toto nastavenie dôrazne odporúčame nevidomým hráčom alebo hráčom s horším zrakom, pretože niektoré kroky puzzle nemusia byť dostupné v plnom rozsahu.
 • Ďalšia pomoc v oblasti dostupnosti pri puzzle je k dispozícii vo verziách záplat 1.01 a 1.02.

Enhanced Listen Mode (Rozšírený režim počúvania)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia schopnosti rozpoznávania predmetov |Circle (Kruh)| a nepriateľov |Square (Štvorec)| v režime počúvania.
 • Vysielanie skenovacích vĺn, ktoré aktivujú zvukové signály v cieľovej lokalite. Výška zvukového signálu sa mení podľa výšky cieľa vo vzťahu k vám.
 • Ak je zároveň zapnutý režim Navigation Assistance (Pomoc pri navigácii) , stlačením tlačidla |L3| v režime počúvania nasmerujete hráča na posledný rozpoznaný predmet alebo nepriateľa.

Rozsah skenovania

 • Možnosti: posuvná lišta 10 m – 30 m
 • Nastavenie maximálnej vzdialenosti skenov v režime Enhanced Listen Mode (Rozšírený režim počúvania) .

Čas skenovania

 • Možnosti: posuvná lišta 1 s – 5 s
 • Nastavenie času pre režim Enhanced Listen Mode (Rozšírený režim počúvania)  v záujme dosiahnutia jeho maximálneho dosahu.

Prevod textu na reč a zvukové signály

Nevidomí hráči nemajú k dispozícii informácie, ktoré sú prezentované iba vizuálne. V záujme zmiernenia tohto rozdielu vytvorila spoločnosť Naughty Dog niekoľko možností, ako tieto informácie namiesto toho previesť na zvuk a na vibrácie ovládača.

Signály Traversal and Combat Audio Cues (Zvukové signály Traverz a Súboj) sa objavujú popri zvukovej stope hry a ich úlohou je priradiť ľahko identifikovateľné zvuky k bežne využívaným úkonom (zbieranie odpadkov, preskakovanie priepastí, odrážanie prichádzajúcich bojových útokov atď.). Zoznam týchto zvukových signálov nájdete v zvukovej knižnici, ktorú si môžete kedykoľvek spätne otvoriť.

Okrem toho môžete pomocou možnosti Prevod textu na reč* previesť všetky ponuky a texty na obrazovke do zvukovej podoby. Ak máte nastavenú angličtinu a na úrovni konzoly máte aktivovanú možnosť Prevod textu na reč**, hra The Last of Us Part II vykoná aktiváciu funkcie Prevod textu na reč automaticky za vás.

* Funkcia Prevod textu na reč je k dispozícii vo všetkých podporovaných jazykoch** s výnimkou thajčiny

** Funkciu prevod textu na reč podporujú nasledujúce jazyky: angličtina, britská angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, dánčina, turečtina, ruština, čeština, nemčina, gréčtina, fínčina, švédčina, nórčina, maďarčina, poľština, portugalčina, španielčina, holandčina, tradičná čínština, zjednodušená čínština, japončina, kórejčina, chorvátčina, LATAM španielčina, brazílska portugalčina
Funkcie povolené: Prevod textu na reč a rozšírený režim načúvania

Text-to-Speech (Prevod textu na reč)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia prerozprávania textu na obrazovke.
 • Pri aktivácii požiadajte prostredníctvom potiahnutia na dotykovej plôške nahor o popis vášho aktuálneho stavu pomocou funkcie prevodu textu na reč.
 • Hlasitosť prevodu textu na reč môžete upraviť v ponuke Audio Volumes (Hlasitosti zvuku) .

Signály pohybu

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia dodatočných zvukových signálov dostupnosti v rámci asistencie pri pohybe a prieskume. Prehrávanie zvukových signálov pri:
 • priepastiach, ktoré sa dajú preskočiť, útesoch, na ktoré sa dá vyliezť, a škárach, cez ktoré sa dá prejsť
 • priestoroch, v ktorých sa treba prikrčiť alebo ľahnúť si na brucho
 • interaktívne položky a predmety
 • v okolí sa nachádza sklo, ktoré sa môže rozbiť
 • získanie, resp. strata kontroly nad pohybom
 • Pri zapnutej funkcii Ledge Guard (Ochrana pri útesoch) sa po jej aktivácii ozve zvukový signál

Ďalšie informácie o zvukových signáloch nájdete v knižnici Audio Cue Glossary (Knižnica zvukových signálov).

Combat Audio Cues (Zvukové signály súboja)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia dodatočných zvukových signálov dostupnosti v rámci asistencie pri súboji a skrývaní. Prehrávanie zvukových signálov pri:
 • výzvach k uchopeniu a udretiu nepriateľa
 • prichádzajúcich bojových útokoch nepriateľa
 • zásahu šípom
 • mierení na nepriateľa
 • vypálení strely na nepriateľa

Ďalšie informácie o zvukových signáloch nájdete v knižnici Audio Cue Glossary (Knižnica zvukových signálov).

Funkcia povolená: Pohybové zvukové signály

Combat Vibration Cues (Vibračné signály súboja)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia vibračných signálov v rámci pomoci pri súboji. Prehrávanie vibračných signálov pri:
 • prichádzajúcich bojových útokoch nepriateľa
 • mierení na nepriateľa
 • vypálení strely na nepriateľa

Guitar Vibration Cues (Vibračné signály gitary)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivuje vibračný signál pri výbere správneho gitarového tónu pre danú časť príbehu.
Funkcie povolené: Rozšírený režim načúvania, navigačný asistent a zvukové signály

Hlasitosti zvuku

Efekty

 • Možnosti: posuvná lišta od 0 do 100
 • Nastavenie hlasitosti zvukových efektov.

Dialóg

 • Možnosti: posuvná lišta od 0 do 100
 • Nastavenie hlasitosti hovoreného dialógu.

Hudba

 • Možnosti: posuvná lišta od 0 do 100
 • Nastavenie hlasitosti hudby.

Filmové scény

 • Možnosti: posuvná lišta od 0 do 100
 • Nastavenie hlasitosti filmových scén.

Accessibility Audio Cues (Zvukové signály dostupnosti)

 • Možnosti: posuvná lišta od 0 do 100
 • Upravuje hlasitosť zvukových signálov prístupnosti.
 • Z ponuky Accessibility (Dostupnosť) môžete aktivovať zvukové signály pre pohyb a súboj.

Text-to-Speech (Prevod textu na reč)

 • Možnosti: posuvná lišta od 0 do 100
 • Nastavenie hlasitosti prerozprávania písaného textu.

Knižnica zvukových signálov

 • Vyhľadajte a vypočujte si rozličné zvukové signály, ktoré sa objavujú v priebehu hry.

Dostupnosť súboja

Našou snahou je, aby boli súboje v hre The Last of Us Part II dostupné pre všetkých hráčov. Z tohto dôvodu ponúkame viacero možností, ktoré dokážu zážitok z hry výrazne vylepšiť. Prostredníctvom funkcie Invisible While Prone (Neviditeľný v polohe na bruchu) si môžete napríklad vyskúšať hru v skrytom režime, ktorá by v opačnom prípade nebola k dispozícii. Ak máte problémy s mierením, aktivovanie funkcie Slow Motion (Spomalený záber) počas mierenia vám predĺži čas potrebný na mierenie. Tieto funkcie vám poskytnú všetky nástroje, vďaka ktorým vás každý zvládnutý súboj poteší a zároveň vás donúti k výkonu.

Aktivácia funkcie Combat Accessibility (Dostupnosť súboja)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia nastavení dostupnosti súbojov.
 • Cieľom týchto nastavení je zabezpečiť, aby boli súboje k dispozícii pre všetkých hráčov. Samotné súboje dokážu zážitok z hry výrazne vylepšiť.

Rukojemníci nemôžu utiecť

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zajatí nepriatelia sa počas súboja nemôžu vyslobodiť.

Spojenci sa nedajú zajať

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Spojenci po zajatí nepriateľom automaticky utečú.
 • Toto nastavenie sa netýka určitých bojových situácií.

Nepriatelia sa nepresúvajú do tyla

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Nepriatelia sa nebudú úmyselne snažiť, aby sa vám dostali za chrbát.

Zníženie vnímanie nepriateľa

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Znížené vnímanie nepriateľa v skrytom režime.
 • Úroveň tohto nastavenia závisí od zvolenej obtiažnosti.

Znížená presnosť nepriateľa

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zníženie presnosti nepriateľa pri streľbe.
 • Úroveň tohto nastavenia závisí od zvolenej obtiažnosti.

Rozšírené možnosti ústupu

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Ústup pomocou tlačidla |L1| je pri vyhýbaní sa nepriateľským útokom ľahší.

Invisible While Prone (Neviditeľný v polohe na bruchu)

 • Možnosti: Vypnuté, Obmedzené, Neobmedzené
 • Ak ležíte na bruchu a nemierite, ste pre nepriateľa neviditeľní. V určitých situáciách, ktoré neumožňujú skrytý režim, sa toto nastavenie deaktivuje.
 • Pri nastavení OBMEDZENÉbude dĺžka časového limitu závisieť od nastavení náročnosti skrytého režimu.

Weapon Sway (Ovládanie zbraní)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Umožňuje ovládanie kamery pri mierení zbraňami.

Slow Motion (Spomalený záber)

 • Možnosti: Vypnuté, Počas mierenia, Prepnutie
 • Aktivácia spomalí priebeh hry.
 • Pri nastavení PREPNUTIE prepnete na spomalený režim potiahnutím na dotykovej plôške vpravo.

Obrazovka HUD

Ak ste nepočujúci, máte horší sluch, resp. potrebujete hrať pri nízkej alebo nulovej hlasitosti, možno nebudete mať k dispozícii informácie, ktoré sú iba vo zvukovej podobe.

V záujme riešenia tejto nevýhody máte k dispozícii viacero možností, ako namiesto toho zobraziť tieto informácie vizuálne. Pomocou ukazovateľov Awareness Indicators (Ukazovatele rozpoznania) môžete určiť, kedy vás nepriatelia v skrytom režime zbadajú; ukazovatele môžete nastaviť aj tak, aby sa zobrazovali počas celého súboja a aby ukazovali smerom k najnebezpečnejším nepriateľom.

Damage Indicators (Ukazovatele poškodenia)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Obrazovka HUD pomocou nich ukazuje smerom k poškodeniu.

Awareness Indicators (Ukazovatele rozpoznania)

 • Možnosti: Vypnuté, Skrytý režim, Vždy
 • Aktivácia prvku obrazovky HUD, ktorý vás upozorní na to, že vás onedlho zbadá nepriateľ, a na smer, z ktorého vás zbadá.
 • SKRYTÝ REŽIM: ukazovatele rozpoznania sa budú zobrazovať dovtedy, kým vás nepriateľ nezbadá.
 • VŽDY: ukazovatele rozpoznania sa budú zobrazovať počas celého súboja. Toto nastavenie sa odporúča pre nepočujúcich hráčov alebo pre hráčov s horším sluchom. (Dostupné pri záplate 1.01*)
*Vyžaduje pripojenie na internet.

Tipy

 • Možnosti: Vypnuté, Niekedy, Často
 • Aktivácia herných tipov, ktoré sa zobrazia, keď dlhší čas neviete nájsť cestu z niektorej oblasti.
 • Tipy aktivujete stlačením tlačidla |L3|.

Pick-Up Notifications (Oznámenia o zdvihnutí)

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zobrazenie oznámení obrazovky HUD v prípade zdvihnutia munície, vyrobených súčastí alebo iných zdrojov

Dodge Prompts (Výzvy k ústupu)

 • Možnosti: Vypnuté, Niekedy, Často
 • Nastavenie frekvencie zobrazovania inštruktážnych výziev k ústupu pomocou tlačidla |L1| v prípade bojového útoku zo strany nepriateľa.

Titulky

Titulky sú mimoriadne obľúbenou funkciou dostupnosti. Hra The Last of Us Part II vám ponúka širokú škálu možností ich prispôsobenia.

Môžete dolaďovať veľkosti a farby, pridať tmavé pozadie kvôli kontrastu, zapnúť zobrazovanie mien hovoriacich postáv a dokonca zapnúť zobrazovanie smerových šípok v prípade hovoriacich postáv, ktoré sú mimo obrazovky. Toto je vôbec prvá hra od spoločnosti Naughty Dog, v ktorej môžete zapnúť titulky pri všetkých systémových dialógoch nepriateľa v skrytom režime a pri súboji.

Funkcie povolené: Rôzne nastavenia zobrazenia titulkov

Titulky

 • Možnosti: Vypnuté, Dialógy príbehu, Dialógy príbehu + súbojov
 • Aktivácia titulkov pri hovorených dialógoch.
 • DIALÓGY PRÍBEHU: aktivácia titulkov pri hlavných postavách, dôležitých dialógoch nepriateľov a pri filmových scénach.
 • DIALÓGY SÚBOJOV: aktivácia titulkov pri vedľajších dialógoch nepriateľov v skrytom režime a pri súboji.

Veľkosť

 • Možnosti: Malé, Stredné, Veľké
 • Nastavenie veľkosti titulkov.

Pozadie

 • Možnosti: Vypnuté, Prednastavené, Stmavnuté
 • Aktivácia tmavého pozadia pod titulkami v záujme lepšej čitateľnosti.

Mená

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zobrazenie mena hovoriacej postavy s titulkami.

Farby mien

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Pri zapnutej možnosti Names (Mená) titulkov sa mená jednotlivých hovoriacich postáv zobrazujú spolu s jedinečnou farbou.

Smer

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Aktivácia šípky vedľa titulkov ukazujúcej smerom k hovoriacej osobe vzhľadom k obrazovke.
 • Nezobrazuje sa pri hovoriacich postavách na obrazovke.

Farba

 • Možnosti: Biela, Žltá, Modrá, Červená, Zelená
 • Zmena farby titulkov.

Obtiažnosť hry

Hra The Last of Us Part II obsahuje okrem funkcií dostupnosti aj rozšírené možnosti obtiažnosti. V úvode sa vám zobrazí päť rozličných úrovní obtiažnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká a O život.

Hráči si môžu prispôsobiť konkrétne aspekty obtiažnosti svojim potrebám a požadovanému zážitku. Nastavenia obtiažnosti, ktoré sa týkajú hroziaceho poškodenia, efektívnosti nepriateľov a spojencov, ako aj skrytého režimu a zdrojov, si môžete doladiť individuálne. Získavanie trofejí nie je úrovňou obtiažnosti nijako obmedzené.

Obtiažnosť

 • Možnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, O život, Vlastná
 • Nastavenie celkovej obtiažnosti hry

Hráč

 • Možnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, O život
 • Úprava nastavení obtiažnosti, ktoré sa týkajú:
 • úrovne poškodenia, ktoré hráčovi spôsobia nepriatelia
 • výskytu dynamických kontrolných bodov v priebehu určitej situácie

Nepriatelia

 • Možnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, O život
 • Úprava nastavení obtiažnosti, ktoré sa týkajú:
 • presnosti streľby nepriateľov a frekvencie odpaľovania projektilov
 • agresivity nepriateľov pri postupe vpred a do tyla
 • zložitosti kombinácií bitiek nepriateľov
 • rýchlosti pohybu niektorých veľmi nebezpečných nepriateľov
 • vlastného prispôsobenia sa konkrétnym bojovým situáciám

Spojenci

 • Možnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, O život
 • Úprava nastavení obtiažnosti, ktoré sa týkajú:
 • agresivity spojencov v súbojoch
 • frekvencie, pri akej spojenci zabíjajú nepriateľov

Skrytý režim

 • Možnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, O život
 • Úprava nastavení obtiažnosti, ktoré sa týkajú:
 • vnímania nepriateľa prostredníctvom zraku, sluchu a čuchu
 • dĺžky obdobia tolerancie, kým nepriatelia nezačnú ostatných opäť ohrozovať
 • podmienok zajatia nepriateľov v skrytom režime

Zdroje

 • Možnosti: Veľmi nízka, Nízka, Stredná, Vysoká, O život
 • Úprava nastavení obtiažnosti, ktoré sa týkajú:
 • množstva munície a dodávok, ktoré v hernom prostredí nájdete
 • životnosti bojových zbraní, ktoré zostali po nepriateľoch
 • výnosov z určitých výrobných procedúr

Novinky v aktualizácii The Last of Us Part II Grounded (verzia 1.05)*

Nové funkcie

 • Pridaná nová voľba pre mierenie pomocou funkcie pohybového senzora.
 • Pridaná nová voľba pre nastavenie efektu filmového šumu.

Vylepšenia prevodu textu na reč

 • Počas čítania stránky denníka pomocou prevodu textu na reč je možné na ďalší záznam preskočiť prejdením po dotykovom paneli nahor.
 • Opravených niekoľko chýb v prevode textu na reč, vrátane nefunkčného čítania odohraného času u uložených hier a nesprávneho počtu šípov.

Ďalšie opravy

 • Súboj s bossom v epicentre nákazy je na „veľmi ľahkú“ obtiažnosť výrazne jednoduchší.
 • Opravené príliš dlhé zvýraznenie interaktívnej konverzácie u zobrazenia s vysokým kontrastom.
 • Automatický zber zoberie zbraň pre boj zblízka automaticky, ak hráč žiadnu nemá.
 • Opravené ďalšie konflikty premapovania tlačidiel.
 • Opravené niektoré prípady, keď trvalé zobrazenie ukazovateľov ohrozenia nebolo trvalo aktívne.

Vylepšenia asistencie pri navigácii a pohybe.

 • V celej hre boli opravené drobné problémy s pozíciami cieľov u asistencie pri navigácii.
 • Navigačný asistent poskytuje počas boja s bossom v epicentre nákazy bezpečnejšie navigačné ciele.
 • Asistencia pri pohybe už naďalej neaktivuje automatický šprint počas boja s bossom v epicentre nákazy.
 • So zapnutou asistenciou pri pohybe teraz dôjde pri kolísaní na lane k automatickému skoku v najvyššom bode.

Vylepšenie zvukových signálov a rozšíreného režimu načúvania

 • Prepracovanie funkčnosti pohybových zvukových signálov pri úlohách, ktoré zahŕňajú húpanie sa na lanách.
 • Ak je v Novej hre+ v ponuke HUD povolené sledovanie zbierateľných predmetov, nebudú už skôr zozbierané zberateľné predmety v režime rozšíreného načúvania zvukovo označené a nebudú ani vydávať zvukové signály pri aktivácii pohybových zvukových signálov.
 • Opravená chyba, kedy zvukové označenia v režime rozšíreného načúvania nemali správnu výšku tónu pre nepriateľov nad či pod tebou.
 • Upravené detekovanie niektorej koristi v režime rozšíreného načúvania, aby bolo ľahšie nájsť niektoré zbierateľné predmety či oblasti. Platí pre kapitoly: Hliadka, Capitol Hill, Centrum, Serafim, Cesta do akvária, Zaplavené mesto
 • Režim rozšíreného načúvania už nebude zvukovo označovať zbrane, ktoré sú horšie ako aktuálne používaná zbraň.
 • Poznámky sú teraz pri zvukovom označení v režime rozšíreného načúvania považované za „špeciálne predmety“; možnosti prieskumu a zbrane pre boj zblízka už za „špeciálne predmety“ považované nie sú.

*K dispozícii v aktualizácii 1.05. Vyžadované pripojenie na internet a účet pre PlayStation Network.

Tešíme sa, že hráči budú tieto funkcie využívať a že spoločne budeme aj naďalej zvyšovať povedomie o potrebe možností prístupnosti v hrách a presadzovať ich nasadenie.

Okrem všetkých spolupracovníkov v našom štúdiu by sme radi poďakovali všetkým ostatným ľuďom, ktorí nám s implementáciou týchto funkcií pomohli, vrátane našich partnerov u PlayStation, Worldwide Studios a našich konzultantov v oblasti prístupnosti, ktorými boli: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker a Ian Hamilton. Ďakujeme vám za vašu neuveriteľnú podporu a skvelé vedenie.