možnosti prístupnosť hry God of War Ragnarök

V hre God of War Ragnarök môžeš preskúmať viac ako 70 funkcií sprístupnenia, ktoré hráčom umožňujú prispôsobiť si herný zážitok svojim potrebám.

 

Predvoľby prístupnosti

Hra God of War Ragnarök má štyri nové ponuky s predvoľbami, každá s možnosťou „čiastočnej“ alebo „úplnej“. Po výbere týchto predvolieb sa v ponuke použije sada možností, ktorým sa pridelia nové hodnoty. Každé zmenené nastavenie sa v ponuke zobrazí modro. Všetky zmenené hodnoty môžeš resetovať na východiskové hodnoty použitím predvoľby „vypnuté“ alebo podržaním tlačidla resetovať všetky.

Predvoľba prístupnosti zraku

Možnosti: Vypnuté, čiastočné, úplné

 • Použiť vopred vybrané možnosti pre hráčov so slabým zrakom. Táto predvoľba upravuje nastavenia, ako napríklad:
  • Asistencia pri navigácii
  • Načasovanie hádaniek
  • Asistencia pri mierení v hádankách
  • Zameranie
  • Vycentrovať kameru pri útoku
  • Automatické zbieranie
  • Asistencia pri pohybe
  • Štýl minihier
  • Zvukové signály
  • Omračujúci úchop nepriateľov
  • Vysoko kontrastný HUD
  • Veľkosť textu v užív. rozhranie
  • Veľkosť ikon, titulkov a popisov

Predvoľba sluchového sprístupnenia

Možnosti: Vypnuté, čiastočné, úplné

 • Použiť vopred vybrané možnosti pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých hráčov. Táto predvoľba upravuje nastavenia, ako napríklad:
  • Titulky
  • Popisky
  • Ukazovatele smeru
  • Mená hovorcov
  • Pozadie titulkov a popiskov
  • Rozmazanie titulkov a popisov

Predvoľba redukcie pohybu

Možnosti: Vypnuté, čiastočné, úplné

 • Použiť vopred vybrané možnosti pre hráčov s citlivosťou na rýchle pohyby alebo pohyby ručnej kamery. Táto predvoľba upravuje nastavenia, ako napríklad:
  • Nakláňanie kamery
  • Trasenie kamery
  • Filmové vyhladzovanie
  • Stále zobrazená bodka
  • Rozostrenie pohybu
  • Filmové zrno
  • Asistencia pri pohybe do strán
  • Vycentrovať kameru pri útoku
  • Citlivosť mierenia
  • Rýchlosť otáčania kamery

Prednastavenie dostupnosti z hľadiska motoriky

Možnosti: Vypnuté, čiastočné, úplné

 • Použiť vopred vybrané možnosti pre hráčov s telesným alebo pohybovým postihnutím. Táto predvoľba upravuje nastavenia, ako napríklad:
  • Načasovanie hádaniek
  • Asistencia pri mierení v hádankách
  • Asistencia pri navigácii
  • Vizualizácia ovládača
  • Opakované stlačenia tlačidiel
  • Podržanie tlačidla v ponuke
  • Rýchly beh a štýl minihier
  • Omračujúci úchop nepriateľov
  • Režim zúrivosti
  • Zameranie
  • Vycentrovať kameru pri útoku
  • Prepínanie mierenia a blokovanie
  • Automatické zbieranie
  • Asistencia pri pohybe
  • Štýl úhybu

Ukazovateľ zmeneného nastavenia

Možnosti: Automaticky

 • Nastavenia, ktoré boli zmenené oproti východiskovej hodnote, budú označené modrou farbou, aby bolo možné rýchlejšie identifikovať upravené nastavenia.

Alternatívne ovládanie

Štúdio Santa Monica si vzalo k srdcu spätnú väzbu hráčov a prepracovalo prispôsobenie ovládania, pridalo nové spôsoby prístupu ku kľúčovým schopnostiam a alternatívy pre niektoré ťažko použiteľné akcie. Vďaka pridaným klávesovým skratkám využívajúcich dotykový panel, štýlom ovládania, predvoľbám ovládania a vlastným rozvrhnutiam máš hru skutočne pod kontrolou. 

Úpravy ovládača a premapovanie vstupov

Prispôsobenie ovládania

Možnosti:: Premapovať pomocou systému mapovania tlačidiel na základe akcií pre 14 jedinečných tlačidiel.

 • Premapovať a prispôsobiť si všetky prvky ovládania.

Systém ovládania

Možnosti: Predvolené, obrátené, klasické, pre ľaváka, pre praváka, preživší, vrah, vlastný 1, vlastný 2, vlastný 3.

 • Premapovať a prispôsobiť si všetky prvky ovládania.

Vibrácie ovládača

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaviť intenzitu vibrácií ovládača.

Dotykový panel (vstup v ponuke)

Možnosti: Vstup vľavo/vpravo, vstup stlačiť/podržať, zbrane, iba obrazovka, iba mapa.

 • Zmeniť funkcie vstupu do ponuky pomocou tlačidla dotykového panelu.

Skratky prejdenia prstom po dotykovom paneli

Možnosti: Vypnuté, asistencia pri navigácii, prepínanie HUD, vysoko kontrastný displej, spartská zúrivosť, rýchla otočka, úder štítom.

 • Namapovať kľúčové akcie na niektorý zo štyroch smerov prejdenia prstom. Všetky prejdenia prstom fungujú ako doplnok k hlavnému vstupu. Skratky je možné namapovať na viac ako jeden smer.

Ľavá páčka a pravá páčka

Možnosti: Predvolené, obrátené.

 • Výberom východiskového nastavenia nastavíš pohyb postavy na ľavú páčku a pohyb kamery na pravú páčku alebo ich môžeš tiež prehodiť.

Pohyb pomocou šplhania

Možnosti: Predvolená alebo kamera

 • Pokiaľ je toto nastavenie povolené, zmení sa spôsob interakcie hráča s miestami pre vertikálny pohyb, teda napríklad lezenie po skalách.
  • Predvolené: Hráč bude stúpať v smere stlačenia páčky
  • Kamera: Pri stlačení páčky sa hráč bude pohybovať smerom, ktorým sa pozerá kamera. Napríklad stlačením páčky pre pohyb vpred, ale pozeraním dole budeš šplhať smerom dole.
 • Možnosť „Kamera“ sa odporúča hráčom, ktorí používajú asistenciu pri navigácii, aby mohli kameru orientovať smerom k cieľu.

Rýchla otočka

Možnosti: Vypnuté, podržať blok [L1] + tlačidlo holých rúk [smerové tlačidlo dole], podržať pohybovú páčku smerom vzad + stlačiť tlačidlo šprintu [R3].

 • Aktiváciou funkcie Rýchle otočky sa otočí kamera o 180 stupňov tak, aby si pohľadom smeroval za seba. K dispozícii tiež ako skratka prejdením prstom po dotykovom paneli.

Spartská zúrivosť

Možnosti: Rýchly beh [L3] + zameranie [R3], úhyb [X] + interakcia [O].

 • Zvoliť konfiguráciu tlačidiel pre Spartskú zúrivosť. K dispozícii tiež ako skratka prejdením prstom po dotykovom paneli.

Omračujúci úchop nepriateľov

Možnosti: Stlačiť tlačidlo zamerania (R3), podržať tlačidlo interakcie (krúžok), páčka pre pohyb.

 • Tlačidlo zamerania (R3 - predvolené): Stlačenie [tlačidlo zamerania] v dosahu omráčeného nepriateľa začne omračujúci úchop.
 • Podržať tlačidlo Interakcie (krúžok): Podržanie [Interakcie] v dosahu omráčeného nepriateľa začne omračujúci úchop.
 • Páčka pre pohyb: Stlačením [páčka pre pohyb] a choď/rýchlo bež v smere omráčeného nepriateľa a automaticky zaháj omráčujúci úchop.

Navigácia v zručnostiach

Možnosti: Predvolené, smerové tlačidlá

 • Zmeniť metódu pohybu v strome zručností medzi [tlačidlo pohybu], voľným kurzorom a smerovými tlačidlami.

Schovávanie zbrani

Možnosti: Predvolené, prepínanie zbraní

 • Vybrať ako schovávať zbrane:
  • Predvolené: Stlačenie tlačidla pre holé ruky [smerové tlačidlo nadol] schová tvoju aktuálne vytiahnutú zbraň.
  • Prepínanie zbraní: Stlačenie tlačidla zbrane prepína medzi vytiahnutím a schovaním zbrane.

Podržanie a stlačenie

Štúdio Santa Monica venovalo veľkú starostlivosť rozšíreniu možností, ktoré znižujú únavu z ťažkých akcií, a zaistilo, že široká škála akcií má alternatívne vstupy, ktoré znižujú potrebu dlhšieho podržania a rýchleho stlačenia tlačidiel. 

Opakované stlačenia tlačidiel

Možnosti: Poklepať alebo podržať

 • Akcie s viacerým stlačením tlačidiel dokončíš rýchlym kliknutím alebo podržaním príslušného tlačidla.
  • KLEPNÚŤ (predvolené): Opakovaným stlačením tlačidla postupuješ ďalej.
  • PODRŽAŤ: Pre postup ďalej drž tlačidlo

Štýl blokovania

Možnosti: Podržať alebo prepnúť

 • Zmeniť metódu vstupu pre blokovanie.
  • PODRŽAŤ (predvolené): Pre blokovanie podržať tlačidlo blokovania [L1]. Uvoľnením prestať blokovať.
  • PREPÍNANIE: Blokovanie vykonať stlačením tlačidla [L1]. Opätovným stlačením tlačidla blokovania [L1] blokovanie ukončiť.

Štýl mierenia

Možnosti: Podržať alebo prepnúť

 • Zmeňte spôsob zadávania vstupov pri mierení.
  • PODRŽAŤ (predvolené): Podržať [L2] pre zamierenie. Uvoľnením tlačidla sa mierenie preruší.
  • PREPÍNANIE: Stlačením tlačidla [L2] zamieriť. Opätovným stlačením [L2] mierenie ukončiť.

Štýl úhybu

Možnosti: Podržať alebo prepnúť (v hre popísané ako predvolené, predvolené+ a kotúľ klepnutím).

 • Zmeniť metódu vstupu pre úhyb.
  • VÝCHODZIE (predvolené): Kliknutím urobiť úkrok do strany, dvojitým kliknutím nadviazať jedným kotúľom.
  • VÝCHODZIE+: Kliknutím urobiť úkrok do strany, dvojitým kliknutím nadviazať kotúľom. Ďalším držaním sa opakuje úkrok do strany nasledovaný kotúľom.
  • KOTÚĽ KLEPNUTÍM Kliknutím na tlačidlo úkroku do strany sa automaticky vykoná kotúľ. Ďalším držaním sa opakuje úkrok do strany nasledovaný kotúľom.

Neutrálny úhyb

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Tlačidlo úhybu [O] slúži na úhyb dozadu, keď nie je stlačený smer.

Asistencia pri uhýbaní

Možnosť: Vypnuté, zapnuté

 • Poskytuje tiež zvýšenú imunitu pri uhýbaní.
  (Poznámka: Asistencia pri uhýbaní NIE JE k dispozícii na obtiažnostiach Bez zľutovania a God of War)

Rýchly beh

Možnosti: Stlačiť tlačidlo rýchleho behu [L3], podržať tlačidlo pre úhyb [X], automatický

 • Vybrať vstup pre rýchly beh. Vstupy stlačenia a podržania je možné premapovať.

Automatický rýchly beh s oneskorením

Možnosti:  0,0 - 5,0

 • Upraví dĺžku doby, po ktorej sa aktivuje automatický rýchly beh. Pri nižších hodnotách sa spustí rýchly beh už po miernom zatlačení na páčku. Vyššie hodnoty umožnia rýchly beh s miernym oneskorením.

Podržanie tlačidla v ponuke

Možnosti: Predvolené, rýchle

 • Upraví dobu, počas ktorej musí byť stlačené tlačidlo v ponuke, aby boli dokončené príslušné akcie, ako je výroba predmetov alebo míňanie skúseností.
  • Predvolené: Akcia sa potvrdí úplným podržaním.
  • Rýchle: Dĺžka podržania sa skráti a potvrdenie prebehne rýchlejšie.

Pomoc

Preskúmaj rad herných asistencií pre bežné akcie – od asistencií pri boji, ktoré ti udržia zameranie na cieľ, až po asistencie pri riešení hádaniek, ktoré ti poskytnú na riešenie hádaniek, kde je potrebná rýchlosť, viac času. Boli tiež pridané funkcie automatického zbierania a automatického použitia, ktoré ti umožnia jednoduchú správu vybavenia a koristi.

Asistencia pri mierení

Možnosti: Vypnuté, klasická, klasická+

 • Pri mierení vedie táto funkcia kameru s chvíľkovou asistenciou pri úkrokoch do strán.
  • Klasická: Namieri kameru na najbližší cieľ, ktorý sa nachádza blízko zameriavača.
  • Klasická+: Namieri kameru na najbližší cieľ k zameriavaču odkiaľkoľvek na obrazovke.

Asistencia pri mierení v hádankách

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Pri mierení presunie zameriavač k najbližšiemu cieľu hádanky.

Zameranie cieľa

Možnosti: Vypnuté, klasické, automatické zameriavanie, automatické zameriavanie+

 • Tlačidlom sa zameranie aktivuje, pomocou páčky pre pohyb sa prepínajú ciele. Zameranie udrží nepriateľa v strede pohľadu kamery, kým nejaká udalosť alebo akcia zameranie nepreruší.
  • Klasické: Zameranie udrží nepriateľa na obrazovke, kým nezomrie. Zameranie sa tiež dočasne preruší, pokiaľ hráč vykoná akciu mierenia. Ciele môžu prerušiť zameranie špeciálnymi pohybmi, alebo pokiaľ sa dostanú z dosahu.
  • Automatické zameriavanie: Zameranie pretrváva aj počas mierenia a po smrti cieľa sa prepne na nový cieľ, ktorý je na obrazovke. Pri mierení je možné na niektorých nepriateľoch zamerať ich konkrétne časti. Automatické zameriavanie znovu získa cieľ krátko potom, čo je zameranie prerušené špeciálnym pohybom.
  • Automatické zameriavanie+: Okrem všetkých nastavení funkcie automatického zameriavania pridáva aj zameriavanie nepriateľov mimo obrazovku.

Asistencia pri pohybe do strán

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Kamera bude pri pohybe do strán automaticky sledovať skupiny nepriateľov.

Aktivácia mierenia pomocou funkcie senzora pohybu

Možnosti: Vypnuté, mierenie

 • Povoliť funkciu senzora pohybu ovládača pre ovládanie kamery pri mierení.

Načasovanie hádaniek

Možnosti: Predvolené, predĺžené, predĺžené+

 • Poskytne viac času na dokončenie hádaniek v prostredí. To môže zahŕňať spomalenie objektov hádaniek a/alebo predĺženie časového okna na vyriešenie hádaniek.

Horizontálna / vertikálna rýchlosť - Mierenie pomocou funkcie senzora pohybu

Možnosti: Posuvník 0,1 až 3,0

 • Nastavenie rýchlosti otáčania kamery cez zameriavanie pomocou funkcie senzora pohybu.

Zrýchlenie - Mierenie pomocou funkcie senzora pohybu

Možnosti: Posuvník 0 až 30.

 • Pri zameriavaní zvýši rýchlosť pohybu kamery detekovanú funkciou senzora pohybu. Pri rýchlom pohybe sa kamera pohybuje viac, pri pomalšom menej.

Redukcia malých pohybov - Mierenie pomocou funkcie senzora pohybu

Možnosti: Posuvník 0 až 30.

 • Pri mierení sa pohyb kamery zníži, pokiaľ sa ovládač otáča pomalšie ako touto rýchlosťou (stupne za sekundu) s povoleným mierením pomocou funkcie senzora pohybu. To môže pomôcť kompenzovať nechcené pohyby kamery spôsobené napríklad stlačením tlačidla.

Štýl minihier

Možnosti: Presný, jednotlačítkový, automatický

 • Zmeniť spôsob dokončenia minihier závislých od presnosti:
  • Presný: Pohyb v určenom smere dokončí minihru.
  • Jednotlačítkový:Pre každú požadovanú akciu v minihre sa stlačí iba jedno tlačidlo.
  • Automatický:Začatá minihra sa automaticky sama dokončí.

Kontrolné body u minibossov

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Keď ťa zabije miniboss (napr. prastarý), po opätovnom spustení boja sa znovu objaví so zníženým zdravím, ak bol pred smrťou poškodený pod určité percento. (Poznámka: Kontrolné body u minibossov NIE SÚ k dispozícii na obtiažnostiach Bez zľutovania alebo God of War.)

Funkcia automatického použitia

Možnosti: Aktivuje sa v ponukách Zbrane a Zbroj

 • V ponukách Zbrane a zbroje stlač tlačidlo automatického použitia, vyber cieľový atribút a Kratos automaticky použije vybavenie. Táto funkcia uprednostní vybavenie, ktoré Kratovi prináša najväčšie zvýšenie úrovne sily, zoradené podľa vybraného atribútu.

Automatické zbieranie

Možnosti: Vypnuté, nevyhnutnosti, úsporné, úplné

 • Pri priblížení sa automaticky zbierajú zo zeme rôzne predmety.
  • Základné: V prípade potreby sa zbierajú tiež kamene zdravia, zúrivosti a ďalšie.
  • Úsporné: Zbiera sa striebro, suroviny a korisť mimo boja.
  • Úplné:Kombinuje voľbu „Nevyhnutnosti“ a „Úsporné“.

Vycentrovanie kamery pri útoku

Možnosti: Vypnuté, klasické, prioritné, prioritné+

 • Pri útokoch zblízka sa kamera automaticky presunie za hráča.
  • Klasické: Pri zasiahnutí nepriateľa útokom zblízka sa kamera znovu vycentruje.
  • Prioritné: Pri švihaní zbraňou sa kamera presmeruje na najbližšieho nepriateľa na obrazovke.
  • Prioritná+: Pri švihaní zbraňou sa kamera presmeruje na najbližšieho nepriateľa, vrátane tých mimo obrazovku.

Titulky a popisky

Na základe osvedčených filmových a televíznych postupov sú možnosti titulkov a popisov zárukou toho, že si hráči vychutnajú vysoko verný zážitok so zvukom aj bez neho.

Titulky

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Aktivácia titulkov pri hovorených dialógoch.

Rozmazanie titulkov a popisov

Možnosti:  Vypnuté, zapnuté

 • Rozmazaním pozadia za titulkami a popiskami sa zlepší ich čitateľnosť.
  (Poznámka: Dá sa kombinovať s funkciou pozadia titulkov a popiskov.)

Pozadie titulkov a popiskov

Možnosti: Žiadne, svetlé, tmavé

 • Povoľuje tmavé pozadie pod titulkami na zlepšenie ich čitateľnosti.
  • Svetlé: Pod text pridá čierny mierne nepriehľadný rámček pre ľahký kontrast.
  • Tmavé: Pod text pridá čierny vysoko nepriehľadný rámček pre veľký kontrast.

Ukazovatele smeru

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Povoľuje pre hovorené dialógy aj zvuky šípku vedľa titulkov označujúcu smer zvuku vzhľadom k divákovi. U hovorcov viditeľných na obrazovke sa nezobrazuje ukazovateľ smeru.

Mená hovorcov

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Zobrazenie mena hovoriacej postavy s titulkami.

Farba popisku

Možnosti: Vypnuté (biela), azúrová, zelená, žltá, ružová, oranžová, fialová, modrá

 • Vybrať farbu popisov zvukov, ktoré neobsahujú reč.

Farby hovorcov

Možnosti: Vypnuté (biela), azúrová, zelená, žltá, ružová, oranžová, fialová, modrá

 • Ak je povolená funkcia  mien  hovorcov, zobrazí sa meno jedinečnou farbou.

Farba titulkov

Možnosti: Vypnuté (biela), azúrová, zelená, žltá, ružová, oranžová, fialová, modrá

 • Vybrať farbu titulkov hovoreného dialógu.

Popisky

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Povoliť zobrazenie nerečových zvukov a popisov v podobe titulkov.

Veľkosť titulkov a popiskov

Možnosti: Predvolené, veľké, XL

 • Upraviť veľkosť textu titulkov a popisov.
Predvolené titulky
Veľké titulky
Extra veľké titulky

Vizuálne pomôcky

Hra God of War Ragnarök ponúka nastavenia, ktoré hráčom ľahko umožňujú zachovať zreteľnosť dôležitých prvkov na obrazovke, aj keď sedia ďaleko od obrazovky alebo majú zlý zrak.  Či už ide o čítanie titulkov dialógov, boj s viacerými nepriateľmi alebo hľadanie cenných zberateľských predmetov - rôzne nastavenia pomáhajú prehľadne zobrazovať kľúčové informácie na obrazovke. 

Predvolená veľkosť textu užív. rozhrania
veľkosť textu užív. rozhranie XXL

Veľkosť ikon

Možnosti: Malé, predvolené, veľké, XL

 • Pokiaľ je to možné, zväčšia sa (alebo zmenšia) ikony tlačidiel vo svete, menšie výzvy, ukazovatele zdravia nepriateľov, ikony na mape a ukazovatele zamerania pre lepšiu viditeľnosť.
Predvolené ikony
Malé ikony
Veľké ikony
Extra veľké ikony

Veľkosť textu v užív. rozhraní

Možnosti: Predvolené, veľké, XL, XXL

 • Ak je to možné, zväčši veľkosť textu užív. rozhrania, aby sa lepšie čítal. (Poznámka: táto funkcia je oddelená od nastavenia veľkosti titulkov a popiskov.)

Korekcia farieb užív. rozhrania

Možnosti: Predvolené, sada 1, sada 2, sada 3

 • Vyber sadu farieb, ktoré sa použijú na kritické prvky používateľského rozhrania vo svete, napr. prerazenie bloku alebo neblokovateľné prstence.

Grafický efekt odrážania sekery

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Zobrazí oblúk odrážajúci sa od určitých povrchov hádanky, ktorý ukazuje dráhu odrazu sekery.

Sila filtra

Možnosti: 1 až 10

 • Upraví sa intenzita použitého celoobrazovkového farebného filtra.

Kontrast vizualizácie

Možnosti: Svetlé, stredné, tmavé

 • Zmení priehľadnosť vizualizácie ovládača.
  • Svetlé:Iba obrys a zvýraznenie.
  • Stredná:Je pridaný mierne nepriehľadný čierny podklad.
  • Tmavé:Vizualizácia je doplnená o nepriehľadný čierny podklad.

Vysoko kontrastný HUD

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Pridá tmavý kontrastný podklad k prvkom používateľského rozhrania.

Vysoko kontrastné predelové filmčeky

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Vybrať, či sa majú počas predelového filmu zobraziť vysoko kontrastné farby.

Znížené blikanie

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Obmedzí blikanie u momentov s blikajúcimi efektmi cez celú obrazovku (napr. efekty schopností v štýle „zábleskového granátu“).

Výber jednotlivých farieb pre 10 kategórií

 • Možnosti:      
  • Farba Krata
  • Farba Atrea
  • Farba bossov/minibossov
  • Farba nepriateľov
  • Farba nehrateľných postáv
  • Farba cieľa
  • Farba interakcie
  • Farba nebezpečenstva
  • Farba značiek pre pohyb
  • Farba pozadia
 • Priradenie jednotlivých farieb k ľubovoľnej kombinácii kategórií vytvorí vlastný vysoko kontrastný režim.

Farebný filter

Možnosti: Vypnuté, červeno-zelená, zeleno-červená, modro-žltá

 • Použije na objekty v hre filter cez celú obrazovku pomocou posunu farieb, aby sa obmedzilo použitie určitých farebných spektier (známy aj ako daltonizácia).

Vizualizácia ovládača

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Povoliť zobrazenie obrazu ovládača a vstupov na obrazovke počas hry.
  Ten sa automaticky skryje v ponukách a počas predelových filmčekov.

Predvoľba vysoko kontrastného zobrazenia

Možnosti: Vypnuté, všeobecné, červeno-zelená, zeleno-červená, modro-žltá, zberateľ, nebezpečenstvo, osvetlenie

 • Zvoľ vysoko kontrastnú predvoľbu, ktorá použije vopred vybrané palety farieb pre niekoľko kategórií naraz alebo použi nižšie uvedené možnosti pre individuálne nastavenie kategórií. Vysoko kontrastné zobrazenie umožňuje ukazovať postavy a objekty v sýtych farbách, aby boli lepšie viditeľné. (POZNÁMKA: Pri spojení so zobrazením s vysokým kontrastom po prejdení prstom je možné tento režim zapnúť alebo vypnúť kedykoľvek počas hry. Tento režim sa automaticky vypne v ponuke postáv.)

Redukcia pohybu

God of War Ragnarök má nastavenia, ktoré napomáhajú plynulejšiemu hraniu, ako napríklad eliminovanie chvenia kamery alebo zapnutie neustále zobrazenej bodky.

Trasenie kamery

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upraviť intenzitu krátkych, častých a náhlych pohybov kamery. K týmto pohybom obvykle dochádza v boji.

Pohupovanie kamery

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Je možné nastaviť intenzitu pomalých, trasľavých a iných pohybov kamery, ktoré simulujú držanie kamery v rukách. K týmto pohybom obvykle dochádza, pokiaľ postava stojí na mieste alebo je v pohybe. (Poznámka: Neovplyvňuje predelové filmčeky.)

Rozostrenie pohybu

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Je možné upraviť intenzitu efektu rozmazania pohybu.

Filmové zrno

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaviť množstvo použitého filmového zrna.

Trvalé zobrazenie bodky v strede

Možnosti: Vypnutá, malá, stredná, veľká

 • Je možné zobraziť trvalý zameriavač v strede obrazovky a nastaviť jeho veľkosť.

Farba stále zobrazenej stredovej bodky

Možnosti: Biela, čierna, modrá, zelená, fialová, červená, žltá

 • Upraví farbu stále zobrazenej stredovej bodky

Filmové vyhladzovanie

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Vyhladzuje pohyby kamery, aby sa znížilo trasenie a nakláňanie spôsobené simuláciou ručného držania kamery počas predelových filmov (ak je to možné).

Navigácia a pohyb

Cestovanie po svete má zásadný význam pre objavovanie a dobrodružstvo. S novými možnosťami asistencie pri navigácii a asistencie pri pohybe sa môžeš po svete pohybovať s istotou.    

Asistencia pri navigácii

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Stlačením tlačidla zamerania sa kamera mimo boj namieri v smere aktuálneho príbehu alebo vybraného cieľa na mape. (Poznámka: asistencia pri navigácii môže byť prepojená s aktiváciou prejdením prstom.)

Asistencia pri pohybe

Možnosti: Vypnutá, automatická, automatická+

 • Prekonávaj objekty a prekážky iba pomocou páčky pre pohyb, čím znížiš počet stlačení tlačidiel potrebných na skákanie a šplhanie.
  • Automatická: Zahŕňa skákanie, preliezanie, preskakovanie priepastí a zliezanie dole po rímsach.
  • Automatická+: K akciám zahrnutým v režime automatická pridáva plazenie sa, tlačenie a body výstupu

Zvukové signály a predčítanie obrazovky

Novinkou v sérii God of War sú dve funkcie pomáhajúce hráčom so zlým zrakom. Zvukové signály môžu indikovať výzvy na obrazovke, ktoré hráčom umožňujú rýchlo zistiť, že je k dispozícii určitá akcia počas všeobecného hrania či počas súboja. Funkcia predčítania obrazovky (len v angličtine) pomáha hráčom prechádzať vybranými ponukami, aby sa naučili základy hry.  

Zvukové signály

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Prehráva ďalšie zvuky (alebo hovorené informácie o smere), ktoré zodpovedajú rôznym bojovým a pohybovým akciám. (Poznámka: Všetky dostupné zvukové signály nájdeš v slovníku zvukových signálov)

Predčítanie obrazovky je dostupné iba pre vybrané kľúčové ponuky (len v angličtine)

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Umožňuje prečítanie vybraného textu na obrazovke (iba v angličtine). Funkcia predčítania pracuje s nasledujúcimi obrazovkami: 
  • Úvodná obrazovka
  • Ponuka pre vstup do hry
  • Ponuka možností
  • Ponuka výučby
  • Ponuka výberu svetov
  • Ponuka automatického výberu vybavenia
 • Hlasitosť funkcie predčítania obrazovky je možná nastaviť v ponuke  Hlasitosť zvuku. 

Ladenie zvuku

Zvukový zážitok pri hraní je možné prispôsobiť osobným preferenciám, teda napríklad zosilnením hlasu alebo panorámovaním dialógu, čím je zaistené, že hra bude znieť úplne podľa požiadaviek hráča.

Globálne

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaví hlasitosť všetkých herných zvukov.

Efekty

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastavenie hlasitosti zvukových efektov.

Dialóg

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastavenie hlasitosti hovoreného dialógu.

Hudba

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastavenie hlasitosti hudby.

Reproduktor ovládača

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaví hlasitosť reproduktora ovládača.

Accessibility Audio Cues (Zvukové signály dostupnosti)

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upraví úroveň hlasitosti zvukových signálov sprístupnenia.
  (Poznámka: Zvukové signály nájdeš v ponuke Zvuk a titulky alebo v ponuke Sprístupnenie.)

Hlasitosť predčítania obrazovky

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaví hlasitosti prevodu textu na reč (len v angličtine).

Slovníček zvukových signálov

Možnosti: V ponuke Možnosti

 • Vyhľadajte a vypočujte si rozličné zvukové signály, ktoré sa objavujú v priebehu hry.

Panorámovanie zvuku

Možnosti: Posuvník -5 až 5

 • Úprava posunu zvuku doľava/doprava.

Umiestniť dialóg do stredu

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Ak je táto funkcia povolená, budú všetky dialógy postáv prehrávané prostredníctvom stredového zvukového kanálu. Tým sa odstránia všetky informácie o panorámovaní a priestorovom zvuku, čím sa zníži úroveň atmosféry v prospech väčšej zreteľnosti hovoreného slova.

Vyzdvihnutie hlasu

Možnosti: Vypnuté, zapnuté

 • Je možné upraviť mix zvuku pre zvýšenie zrozumiteľnosti dialógov postáv. (Poznámka: To môže mať vplyv na čistotu hudby a zvukových efektov, keď postavy hovoria.)

Integrovaná podpora systému mono zvuku

Možnosti: Automatická detekcia

 • Automaticky rozpozná použitie funkcie mono zvuku z nastavenia systému PlayStation a použije ho v hre.

HUD

Možnosti prispôsobenia HUD boli zachované z hry God of War (2018) a teraz umožňujú prispôsobiť zapínanie a vypínanie týchto prvkov prejdením prstom.

Kompas

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Zobraziť kompas v hornej časti obrazovky.
  • Zapnuté (predvolené): Kompas sa zobrazuje a skrýva, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Kompas je možné zapínať alebo vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Počas väčšiny hry sa nebude kompas zobrazovať.

Ukazovateľ zdravia nepriateľa

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Zobrazí nad hlavami nepriateľov lištu, ktorá označuje ich úroveň, zdravie, omráčenie a stavové efekty.
  • Zapnuté (predvolené): Ukazovatele zdravia nepriateľov sa zobrazujú a skrývajú podľa toho, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Ukazovatele zdravia nepriateľov je možné zapínať či vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Ukazovatele zdravia nepriateľov sa v boji nezobrazujú.

Ukazovateľ zdravia bossov

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Zobrazí ukazovateľ zdravia v hornej časti obrazovky pri boji s bossom alebo minibossom.
  • Zapnuté (predvolené): Ukazovatele zdravia bossov sa zobrazujú a skrývajú podľa toho, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Ukazovatele zdravia bossov je možné zapínať či vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Ukazovatele zdravia bossov sa v boji nezobrazujú.

Indikátory nepriateľov mimo obrazovky

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Zobrazí okolo Krata indikátor, ktorý svieti a ukazuje smer a typ prichádzajúceho útoku.
  • Zapnuté (predvolené): Indikátory nepriateľov mimo obrazovky sa zobrazujú a skrývajú podľa toho, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Indikátory nepriateľov mimo obrazovku je možné zapínať či vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Indikátory nepriateľov mimo obrazovky sa počas boja nezobrazia.

Bojový HUD

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Zobrazí zdravie, zúrivosť alebo iné prvky súvisiacich s bojom na displeji HUD.
  • Zapnuté (predvolené): Bojový HUD (zdravie, zúrivosť atď.) sa zobrazuje a skrýva podľa toho, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Bojový HUD je možné zapínať či vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Počas väčšiny hry sa nebude bojový HUD zobrazovať.

Herné oznámenia

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Je možné povoliť zobrazovanie všeobecných informácií o hre, ako je zdvíhanie predmetov, úlohy a odomknuté schopnosti, v HUD.
  • Zapnuté (predvolené): Herné oznámenia (zdvíhanie predmetov, úlohy atď.) sa budú zobrazovať a skrývať podľa toho, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Herné oznámenia je možné zapínať či vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Počas väčšiny hry sa nebudú herné oznámenia zobrazovať.

Zameriavač

Možnosti: Zapnuté, prejdenie prstom, vypnuté

 • Na obrazovke je možné zobraziť indikátor v podobe zameriavača, ktorý ukazuje, kam hráč práve mieri.
  • Zapnuté (predvolené): Zameriavač sa zobrazuje a skrýva podľa toho, ako hra vyžaduje.
  • Prejdenie prstom: Zameriavač je možné zapínať či vypínať prejdením prstom.
  • Vypnuté: Počas väčšiny hry sa nebude zameriavač zobrazovať.

Herná obtiažnosť

Štúdio Santa Monica tiež rozšírilo výber obtiažnosti boja o novú úroveň, ktorá umožňuje väčšiu flexibilitu.

Výzva

Možnosti: Príbeh, milosť, rovnováha, bez zľutovania, God of War

 • Upraviť celkovú obtiažnosť boja v hre.
  • Daj mi príbeh: Pre tých hráčov, ktorí chcú prežiť príbeh s čo najmenším dôrazom na boj.
  • Daj mi milosť: Pre hráčov, ktorí sa chcú zamerať na príbeh s určitým dôrazom na boj.
  • Daj mi rovnováhu: Zamerané rovnakou mierou na boj i priechod príbehom.
  • Nemaj so mnou zľutovanie: Pre tých hráčov, ktorí si želajú zážitok z tuhého boja.
  • Daj mi God of War:Pre tých, ktorí chcú mať hru čo najťažšiu. Režim God of War je možné vybrať iba pri spustení novej hry v úvodnej ponuke.

Kódex získaných skúseností

 • Kedykoľvek si môžeš pozrieť tipy a lekcie v kódexe, vrátane informácií o boji, prieskume a nových herných mechanizmoch.

Správa zo štúdia Santa Monica

„Zvyšovanie prístupnosti hier je snahou celého odvetvia. To, čo sa nám podarilo realizovať v hre God of War Ragnarök, by nebolo možné bez znalostí a vedenia mnohých našich partnerov. Radi by sme ocenili medzinárodné štúdiá PlayStation, ktorých znalosti sú neoceniteľné a inšpiratívne – najmä tímy Naughty Dog a Insomniac Games.

Radi by sme tiež poďakovali našim konzultantom v oblasti prístupnosti za ich vedenie pri vývoji hry. Sú nimi: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat, Christopher Robinson.“

-Mila Pavlinová