PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE K 25 ROKOM PS „Zdieľaj fotku PS“

(ďalej len „Pravidlá“)

 

Účelom týchto Pravidiel je úprava pravidiel spotrebiteľskej marketingovej súťaže "Súťaž k 25 rokom PS" (ďalej len "Súťaž"). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzným spôsobom upravuje pravidlá Súťaže vo vzťahu k účastníkom súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť Usporiadateľom kedykoľvek menené. Pravidlá sú dostupné v elektronickej podobe na: https://www.playstation.com/sk-sk/campaigns/sutaz-vyrocie/

 

1.       Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť SONY EUROPE B.V. – odštěpný závod so sídlom: V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 07621370 (ďalej len "Usporiadateľ").

 

2.       Čas a miesto konania Súťaže

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v jednom súťažnom kole, ktoré sa bude konať v nasledujúcom termíne: 19.11.2019 od 18:00 - 26.11.2019 do 23:59.

3.       Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Súťažiaci"). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamom rade. V prípade Súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu pre účasť v súťaži a tiež pre prípadné prevzatie výhry.

4.       Mechanizmus Súťaže

Každý Súťažiaci, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži uvedené v týchto Pravidlách a zašle fotografiu, na ktorej je zobrazená jeho konzola PS (pričom môže ísť o ktorúkoľvek konzolu od PS1 až po PS4) na emailovú adresu: soutez@25letPS.cz (ďalej len „Súťažný príspevok“) bude zaradený do žrebovania o výhru v Súťaži.

Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz. Súťažné príspevky môžu byť použité pre propagačné účely Usporiadateľa.

 

5.       Výherca a výhry v súťaži:

Súťaž má iba jedno súťažné kolo, v ktorom bude vybratých celkom 5 výhercov. Výhercovia budú vybraní prostredníctvom náhodného losovania zo Súťažiacich, ktorí zašlú fotografiu svojej konzoly PS na vyššie uvedenú e-mailovú adresu (ďalej len „Výherca“).

Výhra bude doručená Výhercovi iba na území Slovenskej republiky. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať poskytnutie inej výhry, ako je uvedená v týchto Pravidlách.

 

Výhry v súťaži sú nasledovné:

1. miesto: Hra Days Gone Collector Edition

2. miesto: Hra Days Gone v špeciálnom balení

3. miesto: PlayStation Shapes svetlá a kód na hru MediEvil

4. miesto: Hra MediEvil

5. miesto: Hra Concrete Genie

6.       Oznámenie a odovzdanie výhier

Pre oznámenie výhry a zistenie adresy, na ktorú má byť výhra zaslaná, bude Usporiadateľ Výhercu kontaktovať na jeho e-mailovú adresu. Výherca je povinný oznámiť Usporiadateľovi súťaže na jeho výzvu meno a priezvisko (ak nie je Usporiadateľovi známe), telefónne číslo a adresu, na ktorú si želá výhru doručiť, a to do 10 (slovami: desiatich) dní odo dňa, kedy bude Usporiadateľom vyzvaný k oznámeniu mena a priezviska, adresy a telefónneho čísla. Ak tak Výherca neurobí, nárok Výhercu na výhru zaniká a Usporiadateľ rozhodne o ďalšom využití výhry. Výhra bude Výhercovi doručená prostredníctvom Usporiadateľom vybraného doručovateľa na adresu, ktorú Výherca na tieto účely oznámi Usporiadateľovi. Všetky výhry budú distribuované najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde ku skončeniu Súťaže, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Prípadná zmena termínu pre zaslanie výhier bude vyhlásená Usporiadateľom formou dodatku ku zverejneným Pravidlám. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhier. Výherca nemá nárok na inú výhru než je uvedená vyššie, ani na iné protiplnenie. Usporiadateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívaním výhry.

7.       Všeobecné podmienky

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či Pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania Súťaže. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo Súťaže, ak by takýto Súťažiaci porušoval Pravidlá, v rámci Súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť.

Prípadné námietky proti priebehu Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto Pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Súťažiaci nesie zodpovednosť za obsah Súťažného príspevku. Súťažiaci zodpovedá Usporiadateľovi za všetku škodu, ktorú by týmto prípadne spôsobil tretím osobám. Súťažiaci je zodpovedný za to, že zaslaniu Súťažného príspevku nebránia žiadne práva (práva duševného vlastníctva, osobnostné práva a pod.) tretích osôb, a ďalej že nie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým (nie však výlučne) v oblasti regulácie reklamy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s Pravidlami nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek tomu stala Výhercom, nemá nárok na výhru a je povinná výhru bezodkladne vrátiť. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (predovšetkým funkčnosť e-mailových účtov Súťažiacich). Usporiadateľ ďalej nenesie zodpovednosť za možné nedoručenie správy, prostredníctvom ktorej budú informovaní Výhercovia a za možné nedoručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Výzva na zapojenie sa do Súťaže a Pravidlá budú okrem iného zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, pod profilmi Usporiadateľa. Súťaž však nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnym sieťam Facebook a Instagram.

Vecne príslušným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so súťažou je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová stránka: ars@soi.sk.

 

8.       Licenčné dojednania

Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním Súťažného príspevku a jeho následným zverejnením nebudú porušené práva tretích osôb, najmä, že nebude zasiahnuté do autorských práv ani iných práv tretích osôb.

Súťažiaci zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi bezplatne celosvetovú licenciu na použitie akýchkoľvek autorských diel, ktoré vytvorí v súvislosti so súťažou, a to na akékoľvek účely najmä v súvislosti s propagáciou Usporiadateľa, v neobmedzenom rozsahu (t.j. predovšetkým všetkými spôsobmi podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona a v akomkoľvek množstve), vrátane práva takéto autorské dielo kedykoľvek v priebehu súťaže alebo po jej ukončení upraviť, zverejniť, pozmeniť alebo použiť spolu s iným dielom, uviesť takéto dielo na verejnosti pod menom Usporiadateľa či iným názvom, popr. zaradiť do súboru diel, ​​a to po celú dobu trvania majetkových autorských práv, s právom udeliť právo ďalšieho použitia (podlicenciu) autorského diela tretím osobám, a to v celom rozsahu udelenej licencie a tiež sčasti aj s právom licenciu postúpiť. Usporiadateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

 

9.       Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Súťažiacich budú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Osobné údaje Výhercu budú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, doručovacia adresa a telefónne číslo. Prevádzkovateľom osobných údajov je Usporiadateľ.

Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je: (i) na účely uskutočnenia Súťaže (vrátane zlosovania údajov Súťažiacich a doručenie výhier Výhercom) nevyhnutnosť spracovania pre účely plnenia zmluvy, a (ii) na účely oprávnených záujmov Usporiadateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov z dôvodu prípadnej obhajoby jeho právnych nárokov nevyhnutnosť spracovania pre účely týchto oprávnených záujmov.

Osobné údaje budú uchovávané len v rozsahu a na nevyhnutný čas s ohľadom na vyššie uvedené účely. Osobné údaje Výhercu v rozsahu meno a priezvisko budú ďalej uchované na daňové účely (preukázanie poskytnutia výhry) počas príslušnej doby nevyhnutnej podľa príslušných daňových predpisov. Údaje poskytnuté Výhercom môžu ďalej ako sprostredkovatelia spracúvať doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Výherca má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledujúce práva: právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov, ktoré môže uplatniť na e-mailovej adrese Usporiadateľa: soutez@25letPS.cz. Súťažiaci/Výherca sa tiež môže na Usporiadateľa obrátiť v prípade pochybností o dodržiavaní týchto práv. Súťažiaci/Výherca je ďalej oprávnený kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, a to na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, internetová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Poskytnutie osobných údajov zo strany Súťažiaceho/Výhercu je nevyhnutnou požiadavkou pre zapojenie sa do súťaže. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa žrebovania a nemožnosť doručenia výhry, v prípade jej získania v rámci žrebovania. Ak Výherca neposkytne Usporiadateľovi osobné údaje na účely doručenia výhry, nárok Výhercu na výhru zaniká.

 

10.   Záverečné ustanovenia

 

Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť skrátenej verzie týchto Pravidiel, ktorá môže byť uverejnená na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú v rámci súťaže považované za jediné úplné.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

V Praze dňa 19.11.2019