PlayStation.com

Legal

 
 

Termeni şi condiţii

[Promoţie de Black Friday - Reducere de 15% la 3M PlayStation Plus]

[Mai multe ţări] – [Noiembrie 2018]

 

„Cerinţe de eligibilitate”

Toate care urmează:

  • vârsta de cel puţin 7 ani, iar utilizatorii sub 18 ani necesită acordul părinţilor.
  • reşedinţă într-una din ţările participante

„Produsul(ele) aplicabil(e)”

 

Abonamentele PlayStation®Plus pentru 3 luni, cu reducere de 15% din preţul normal.

 

Abonamentul va continua pe perioadă nedefinită, până la anulare, iar în a 3-a lună veţi fi taxat la preţul complet aplicabil în acel moment pe PlayStation® Store.

„Magazin aplicabil”

Magazinul sistemului PlayStation®4 şi magazinul online de pe web, cunoscut ca PlayStation® Store, excluzând toate celelalte metode de achiziţie, alte magazine PlayStation® şi comerţul din joc.

„Data începerii”

[16] [noiembrie] [2018] la 12:00 (EET)

„Data finală”

[26] [noiembrie] [2018] la 12:00 (EET)

„Ţările participante”

Slovenia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Ungaria, India, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Bahrain, Liban, Oman

„Etape”

În timpul perioadei promoţionale, persoanele eligibile trebuie să facă următoarele:

a.         să se conecteze la PSN; şi

b.         să achiziţioneze produsul aplicabil din magazinul aplicabil.

„Promotor”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra W1F 7LP, Regatul Unit.

 

1.             Această ofertă („Oferta”) este disponibilă pentru utilizatorii care au un cont PlayStation™Network („PSN”) şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate („Persoane eligibile”).

2.             Această ofertă devine valabilă la data începerii şi se termină la data finală.  Perioada dintre data începerii şi până la data finală, inclusiv, va fi denumită „Perioada promoţională

Pentru a beneficia de această ofertă, persoanele eligibile trebuie să parcurgă etapele.  Această ofertă se aplică numai pentru achiziţia de produse aplicabile din magazinele aplicabile, în timpul perioadei promoţionale, toate celelalte abonamente PlayStation®Plus sunt excluse. Persoanele eligibile care achiziţionează un abonament PlayStation®Plus pe 3 luni (şi nu un produs aplicabil) nu se vor califica pentru ofertă. Persoanele eligibile care achiziţionează un abonament PlayStation®Plus pe 3 luni în cadrul unui upsell la consola PS4 nu se vor califica pentru ofertă. Abonamentele PlayStation®Plus care se reînnoiesc automat în timpul perioadei promoţionale sunt excluse din ofertă. 

3.             Ofertă disponibilă numai din magazinele aplicabile.

4.             Înscrierea la PSN este condiţionată de acceptarea Termenilor serviciului şi a politicii de confidenţialitate PSN.

5.             Returnările oricăror produse aplicabile se vor face în conformitate cu Politica de anulare PlayStation Store.

6.             Abonamentul PlayStation®Plus este disponibil doar pentru utilizatorii care au un cont la PSN cu acces la PlayStation®Store şi internet de mare viteză.  PSN, PS Store şi PS Plus se află sub rezerva termenilor de utilizare, precum şi a restricţiilor specifice fiecărei ţări şi a restricţiilor de limbă; Conţinutul şi serviciile PS Plus variază în funcţie de vârsta abonatului. Utilizatorii trebuie să aibă vârsta de cel puţin 7 ani, iar utilizatorii sub 18 ani necesită acordul părinţilor, cu excepţia cazului Germaniei, unde utilizatorii trebuie să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult. Disponibilitatea serviciului nu este garantată. Este posibil ca, în cazul anumitor jocuri, să se retragă caracteristicile online, după o notificare prealabilă rezonabilă – www.playstation.com/gameservers.  Detalii obligatorii ale metodei de plată aprobate pentru achiziţionarea PlayStation®Plus.  Se aplică termenii compleţi: termenii serviciului PSN de pe www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Pentru abonamentul de 3 luni:

Abonamentele PlayStation®Plus vor continua pe o perioadă nedefinită până la anulare, iar taxa de abonament recurentă la preţul aplicabil în acel moment pentru un abonament de 3 luni la PlayStation®Plus va fi dedusă automat la fiecare 3 luni din portofelul utilizatorului, dacă utilizatorul are fonduri suficiente în portofel sau dacă există o metodă de plată validă înregistrată pe contul acestuia.

·         Taxa recurentă pentru abonamentul PlayStation®Plus: 105 Lei, până la o notificare contrară transmisă prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată pentru contul dvs.

·         Frecvenţă de facturare PlayStation®Plus: la fiecare 3 luni.

·         Durata abonamentului PlayStation®Plus: permanent până la anulare.

Un utilizator îşi poate anula abonamentul PlayStation®Plus în orice moment, astfel că abonamentul său va expira la următoarea dată de plată scadentă. Astfel se vor întrerupe plăţile viitoare ale taxelor abonamentului, dar clienţii nu vor primi o rambursare a plăţilor deja efectuate.

Instrucţiunile privind anularea abonamentului se găsesc la adresa https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Când un utilizator cumpără un abonament, noi activăm finanţarea automată în setările contului său. Asta înseamnă că, dacă un utilizator nu are suficiente fonduri în portofel pentru a plăti taxele de abonament, soldul necesar va fi creditat din metoda de plată înregistrată în contul său (dacă există), cu excepţia cazului în care utilizatorul dezactivează finanţarea automată. Pentru a dezactiva finanţarea automată, accesaţi [Setări cont] > [Portofel] > [Setări portofel].

7.             Pentru persoanele eligibile care au abonamente PlayStation®Plus de o lună sau de 12 luni şi doresc să beneficieze de ofertă, noul lor abonament PlayStation Plus de 3 luni va începe atunci când viitoarele plăţi lunare sau anuale ar fi devenit în mod normal exigibile, iar, din acel moment, ele vor fi taxate în mod recurent la fiecare trei luni până la anulare (în locul plăţilor lunare sau anuale, aşa cum plăteau anterior).

8.             Este necesară conexiunea la internet. Persoanele eligibile sunt responsabile pentru a plăti orice taxe de acces la internet.

9.             Dacă există orice motiv pentru a crede că a avut loc o încălcare a acestor termeni şi condiţii sau că s-au furnizat informaţii incorecte, neeligibile, frauduloase sau altfel nevalide sau necorespunzătoare, Promotorul poate refuza livrarea ofertei, la discreţia sa.

10.          Promotorul îşi rezervă dreptul, la discreţia sa justificată, de a descalifica orice persoană a cărei conduită contravine spiritului acestor termeni şi condiţii sau intenţiei ofertei.

11.          Promotorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru nereuşita niciunei persoanei eligibile de a crea sau de a se conecta la contul lor PSN pentru a finaliza etapele ca urmare a defecţiunilor de orice fel ale reţelei, hardware-ului sau software-ului, fie că sunt proprietatea persoanei eligibile sau a unei terţe părţi.

12.          Promotorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a anula această ofertă sau de a actualiza şi/sau de a modifica aceşti termeni şi condiţii în orice moment, în cazul în care consideră necesar acest lucru sau în cazul unor circumstanţe neprevăzute.

13.          În eventualitatea unui litigiu, decizia Promotorului este definitivă şi nu va exista nicio corespondenţă sau discuţie.

14.          În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, termenii şi condiţiile de faţă trebuie înţelese şi interpretate în conformitate cu legislaţia din Anglia, iar contractul dintre fiecare persoană eligibilă şi promotor se consideră că a fost încheiat şi executat în Anglia.

 

 

Terms and Conditions

[Black Friday Promotion - 20% off 12M PlayStation Plus]

[Multi-countries] – [November 2018]

 

“Eligibility Requirements”

All of the following:

  • must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older
  • must be a resident of one of the Entrant Countries

“Applicable Product(s)”

12 months PlayStation®Plus memberships, at 20% off the regular price.

The membership will continue indefinitely until cancelled and you will be billed in 12 months at the then current full PlayStation® Store price.

“Applicable Store”

PlayStation®4 system store and the online store on the web known as the PlayStation® Store, excluding all other methods of purchase, other PlayStation®stores and in-game commerce.

“Opening Date”

[16] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Closing Date”

[26] [November] [2018] at 10:00 (BST)

“Entrant Countries”

Australia, Austria, Bahrain, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UAE, Ukraine, United Kingdom

“Steps”

Eligible Persons must during the Promotional Period:

a.         sign into PSN; and

b.         purchase the Applicable Product on the Applicable Store.

“Promoter”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             This offer (“Offer”) is open to users who have an account for the PlayStation™Network (“PSN”) and who meet the Eligibility Requirements (“Eligible Persons”).

2.             This Offer opens on the Opening Date and closes on the Closing Date.  The period from the Opening Date to and including the Closing Date shall be referred to as the “Promotional Period

To take advantage of this Offer, Eligible Persons must complete the Steps.  This Offer applies only to the purchase of Applicable Products on Applicable Stores during the Promotional Period, all other PlayStation®Plus memberships are excluded. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership (and not an Applicable Product) will not qualify for the Offer. Eligible Persons who purchase a PlayStation®Plus: 12 Month Membership via an upsell on the PS4 console will not qualify for this Offer. PlayStation®Plus memberships which auto-renew during the Promotional Period are excluded from the Offer. 

3.             Offer only available via Applicable Stores.

4.             Registration for PSN is subject to acceptance of the PSN Terms of Service and Privacy Policy .

5.             Returns of any Applicable Product will be in accordance with the PlayStation Store Cancellation Policy.

6.             PlayStation®Plus subscription only available to users who have an account for the PSN with access to PlayStation®Store and high-speed internet.  PSN, PS Store and PS Plus subject to terms of use and country and language restrictions; PS Plus content and services vary by subscriber age. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent, except that users in Germany must be 18 years or older. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice – www.playstation.com/gameservers.  Approved payment method details required to purchase PlayStation®Plus.  Full terms apply: PSN Terms of Service at www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For the 12 months membership:

PlayStation®Plus memberships will continue indefinitely until cancelled and the recurring membership fee of the then current price for a PlayStation®Plus: 12 month Membership will be deducted every 12 months from the user’s wallet automatically if the user has sufficient funds in their wallet or a valid payment method registered to their account.

·         Recurring PlayStation®Plus membership fee: £49.99 until otherwise notified by email to the email address registered to your account.

·         PlayStation®Plus billing frequency: every 12 months.

·         PlayStation®Plus membership duration: ongoing until cancellation.

A user can cancel their PlayStation®Plus membership at any time so that their membership will expire on their next payment due date. This will stop future payments of the membership fees but they will not receive a refund for payments already made.

Instructions on cancelling your membership are at https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

When a user purchases a membership, we will turn ON automatic funding in their account settings. This means that if a user does not have enough funds in their wallet to pay the membership fees, the required balance will be charged to the payment method registered to their account (if any) unless they turn off automatic funding. To turn off automatic funding, go to [Account Settings] > [Wallet] > [Wallet Settings].

7.             For Eligible Persons who are already one or three month PlayStation®Plus members and wish to take advantage of the Offer, their new 12 month PlayStation Plus Membership will begin when their next monthly or quarterly payment would otherwise have been due and, from then on, they will be charged on a recurring basis every year until they cancel (instead of every month or three months as they have previously paid).

8.             Internet required. Eligible Persons are responsible for any internet access fees.

9.             If there is any reason to believe that there has been a breach of these terms and conditions or incorrect, illegible, fraudulent or other invalid or improper information has been provided, the Promoter may in its sole discretion refuse to deliver the Offer.

10.          The Promoter reserves the right in its reasonable discretion to disqualify any person whose conduct is contrary to the spirit of these terms and conditions or the intention of the Offer.

11.          The Promoter accepts no responsibility for failure of any Eligible Person to create or sign-in to their account for the PSN to complete the Steps as result of any Eligible Person’s or third party’s network, hardware or software failure of any kind.

12.          The Promoter reserves the right to alter or cancel this Offer or update and/or amend these terms and conditions at any stage, if deemed necessary in its opinion or in the event of unforeseen circumstances.

13.          In the event of a dispute, the Promoter’s decision is final and no correspondence or discussion will be entered into.

14.          To the extent permitted by applicable law, these terms and conditions shall be construed and interpreted in accordance with the laws of England and the contract between each Eligible Person and the Promoter shall be deemed to have been formed and performed in England.