PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

szczegółowe zasady konkursu „Wygraj przyszłość grania”

 

1.            W konkursie „Wygraj przyszłość grania” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dn. 28-11-2016 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dn. 13-12-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu: 

a)      odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze do konkursu „Wygraj przyszłość grania”;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który pojawi się na stronie, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a) każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b) Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c) jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie finałowe jest najbliższa poprawnej odpowiedzi; oraz

d) jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

7.             Organizator powiadomi Zwycięzcę drogą e-mailową na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie zgłoszenia.

 

8.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie.

 

9.             Zwycięzca otrzyma:

a)     1 (jeden) zestaw gogli PlayStation®VR;

b)    1 (jedną) konsolę PS4 Pro 1 TB;

c)     1 (jeden) telewizor Sony XD83 4K HDR z Androidem (43");

d)    1 (jedną ) PS Camera; 

e)     1 (jeden) zestaw kontrolerów ruchu PS Move;

f)     1 (jedną) kopię gry na PS4 RIGS: Mechanised Combat League PS4, gry na PS4 VR Worlds, gry na PS4 Until Dawn: Rush of Blood, gry na PS4 Battlezone, gry na PS4 Hustle King VR, gry na PS4 Super Stardust Ultra VR, gry na PS4 Tumble VR, gry na PS4 Here They Lie, gry na PS4 Eve: Valkyrie, gry na PS4 DriveClub VR, gry na PS4 Headmaster, gry na PS4 Job Simulator, gry na PS4 Megaton Rainfall, gry na PS4 Robinson: The Journey, gry na PS4 Batman Arkham VR, gry na PS4 Thumper, w wersji na PlayStation®VR, pod postacią 1 (jednego) kodu kuponu do wykorzystania w PlayStation®Store, o przybliżonej łącznej wartości 3416 EUR/3000 GBP/4834 AUD/3756 CHF/92 296 CZK/25 388 DKK/31 951 NOK/5016 NZD/14 800 PLN/235 816 RUB/33 623 SEK („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

10.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy pocztą poleconą do Zwycięzcy w ciągu 10 (dziesięciu) tygodni od otrzymania danych Zwycięzcy.

 

11.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

12.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

13.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

18.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4 i 8, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

20.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych.  Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Win the future of play” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

23.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.