PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady — określone zasady konkursu „Szansa na wygranie biletów na finał UEFA Champions League 2014 w Lizbonie”

 

1.             W konkursie „Szansa na wygranie biletów na finał UEFA Champions League 2014 w Lizbonie” („Konkurs”) mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i które są mieszkańcami Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 18-03-2014 r., godz. 13.00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dnia 2-05-2014 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin”).

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem www.eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    Kliknąć łącze do konkursu „Szansa na wygranie biletów na finał UEFA Champions League 2014 w Lizbonie”; oraz

c)     w wyświetlonym polu tekstowym odpowiedzieć na następujące pytanie:

„Zwycięstwo w finale UEFA Champions League to jedno z największych osiągnięć dla piłkarza — a jaki był Twój największy triumf na PlayStation®?” („Pytanie”) i podać następujące informacje:

 

                              i.        imię i nazwisko;

                             ii.        data urodzenia;

                            iii.        adres e-mail;

                            iv.        kraj zamieszkania.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

 

 

a)             pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)            zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)             treści napastliwych lub zniesławiających;

d)            treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)             treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)             zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)            spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

7.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

8.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

9.             Zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca). Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który prześle najciekawszą i najbardziej oryginalną odpowiedź na Pytanie konkursowe. Wyboru dokona sędzia z niezależnej agencji reklamowej. Decyzja sędziego jest ostateczna.

 

10.          Organizator poinformuje Zwycięzcę o wyborze pocztą elektroniczną w ciągu 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia („Powiadomienie”).

 

11.          Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca musi w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio odpowiedzieć na nią, podając następujące informacje:

a)     swój kontaktowy numer telefonu;

b)    swój adres pocztowy;

c)     imiona i nazwiska z paszportów, numery paszportów, daty ważności paszportów i organy, które wydały paszporty Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej (jak zdefiniowano poniżej);

d)    datę urodzenia Osoby towarzyszącej;

e)     kraj zamieszkania Osoby towarzyszącej.

 

12.          Na prośbę Organizatora Zwycięzca powinien w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu zgłoszenia swojego zwycięstwa podać wszelkie dodatkowe dane (dotyczące jego samego lub Osoby towarzyszącej), których Organizator będzie potrzebował w związku z przygotowaniem podróży.

 

13.          Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę („Nagroda”):

a)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla wybranej osoby towarzyszącej („Osoba towarzysząca”), która musi mieć ukończone 18 lat) na finał UEFA Champions League 2014 w Lizbonie, który odbędzie się na stadionie Estádio do Sport Lisboa e Benfica dnia 24-05-2014 o godz. 20:45 (czasu środkowoeuropejskiego) („Impreza”);

b)    bilety powrotne w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej z państwa zamieszkania Zwycięzcy do portu lotniczego Lizbona-Portela (LIS) („Lotnisko”) (lub, jeśli Zwycięzca mieszka w Portugalii, a zdaniem Organizatora bardziej odpowiedni będzie dojazd pociągiem, 2 (dwa) standardowe powrotne bilety kolejowe z miejscowości zamieszkania Zwycięzcy w Portugalii do Lizbony) z datą wylotu/wyjazdu w piątek 23-05-2014 r. i datą powrotu w niedzielę 25-05-2014 r.;

c)     transfer z lotniska (lub dworca kolejowego w Lizbonie, jeśli dotyczy) do maksymalnie 4-gwiazdkowego hotelu („Hotel”) w Lizbonie i z powrotem w piątek 23-05-2014 r. i w niedzielę 25-05-2014 r.

d)    2 (dwa) noclegi w Hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem;

e)     transfer z hotelu do miejsca, gdzie odbędzie się Impreza i z powrotem; oraz

f)     wyżywienie i napoje (w tym alkoholowe) bez ograniczeń w sektorze gastronomicznym na terenie Imprezy.

 

14.          Ostateczna wartość Nagrody będzie zależeć od zapewnionego środka transportu i zakwaterowania. Przybliżona wartość Nagrody to:

a)     2619 CHF;

b)    58 714 CZK;

a)     15 979 DKK;

b)    2140 EUR;

c)     1760 GBP

d)    17 825 NOK;

e)     8896 PLN;

f)     103 783 RUB; i

g)    19 073 SEK.

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody.

 

15.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszport, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od dn. 25-05-2014 r.

 

16.          Zwycięzca odpowiada za wszystkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym między innymi, za ubezpieczenie podróżne oraz posiłki i napoje (poza tymi zapewnianymi podczas Imprezy).

 

17.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

18.          Uzyskanie odpowiednich wiz jest obowiązkiem Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej. Mogą one nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Portugalii bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

19.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

20.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

21.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

22.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

23.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać do Zwycięzcy Nagrodę (w formie biletów elektronicznych lub potwierdzeń rezerwacji wstępu na Imprezę, transportu i zakwaterowania) pocztą elektroniczną na podany adres w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania danych Zwycięzcy.

 

24.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.   W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzcę i Osobę towarzyszącą w trakcie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie, Zwycięzca i jego Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

25.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

26.          Organizator opublikuje nazwisko Zwycięzcy na swoich stronach internetowych.

 

27.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 8, 11 i/lub 12, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

28.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie. Od Zwycięzców, którzy są mieszkańcami Francji, nie jest wymagane opłacanie takich podatków.

 

29.          Przybywając na Imprezę, Zwycięzca wraz z Osobą towarzyszącą muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa w Imprezie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy na daną imprezę, ani nie ma wobec Zwycięzcy żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

30.          Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dn. 6-01-1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód Uczestnicy będący mieszkańcami Francji mają prawo dostępu do swoich danych i poprawiania ich.

 

31.          W przypadku ważnych zgłoszeń przyjętych od mieszkańców Francji Uczestnicy mogą zwrócić się o zwrot kosztów połączenia internetowego wymaganego do wzięcia udziału w konkursie lub otrzymania kopii niniejszych Warunków, pisząc na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia konkursu.  Przy obliczaniu zwrotu kosztów połączenia internetowego pod uwagę brany jest średni czas połączenia i średni rabat udzielany przez dostawców usług internetowych działających na rynku, a zwrot może wynosić maksymalnie 1 EUR (w tym koszt wysłania prośby o zwrot kosztów).  Zwrot kosztów nie przysługuje Uczestnikom posiadającym nieograniczony dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza ADSL, kablowego lub podobnego.

 

32.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

33.          Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

34.          Niniejsze Warunki są przechowywane pod adresem SCP Louvion, Huissiers de Justice Associés, 7 rue Sainte-Anastas, 75139 Paryż Cedex 03, Francja.

 

35.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.