PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady – szczegółowe zasady konkursu „Finał UEFA Champions League® 2019 w Madrycie z PlayStation® F.C.”

 

1.            W konkursie „Finał UEFA Champions League® 2019 w Madrycie z PlayStation® F.C.” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od 23 maja 2018 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do 28 lipca 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze do konkursu „Finał UEFA Champions League® 2019 w Madrycie z PlayStation® F.C.;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który pojawi się na stronie, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; h) wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

6.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; i/lub

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

7.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

8.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) i 5 (pięciu) finalistów („Finalista”).

a) każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b) Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy Wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c) jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, których odpowiedzi na pytanie finałowe będą najbliższe poprawnej odpowiedzi;

d) jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy; oraz

e) Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 5 (dziesięć) najwyższych wyników po Zwycięzcy, a ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b), c) i d) powyżej.

Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę oraz każdego z Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adresy podane w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 4 (czterech) tygodni po Dacie zakończenia.

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca oraz każdy z Finalistów musi w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przystąpienia do konkursu, w przeciwnym razie Zwycięzca i każdy z Finalistów może zostać zdyskwalifikowany.

10.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)      2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla osoby towarzyszącej) na finał Ligi Mistrzów UEFA®, który odbędzie się na stadionie Wanda Metropolitano w Madrycie, w Hiszpanii, 1 czerwca 2019 r. („Wydarzenie”);

b)      przelot w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej z kraju Zwycięzcy na lotnisko w Hiszpanii, data wylotu to 31 maja 2019 r., data powrotu to 2 czerwca 2019 r. (loty mogą nie być bezpośrednie). Należy pamiętać, że jeżeli Zwycięzca mieszka w Hiszpanii, dostarczymy bilety kolejowe na podróż z miasta zamieszkania Zwycięzcy do stacji kolejowej w pobliżu Hotelu (szczegóły określono poniżej);

c)      2 (dwa) noclegi w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu („Hotel”);

d)      transport z określonego lotniska/stacji kolejowej do Hotelu i z powrotem w dniach przylotu/przyjazdu i odlotu/wyjazdu;

e)      transport z Hotelu na miejsce Wydarzenia i z powrotem 1 czerwca 2019 r.;

f)       300 EUR (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na wydatki”);

g)      1 (jeden) system PlayStation® Pro (1 TB);

h)      1 (jeden) zestaw gogli PlayStation®VR;

i)        1 (jedno) urządzenie PlayStation® 4 Camera;

j)        1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 PlayStation F.C.

k)      1( jedną) oficjalną koszulkę PlayStation® F.C; oraz

l)        1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation® Plus w formie kodu kuponu.

11.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     1500 GBP; oraz

b)    2150 EUR/3200 AUD/57 600 CZK/16 000 DKK/3600 NZD/20 000 NOK/9000 PLN/155 000 RUB/20 000 SEK/2300 CHF/658 400 HUF/153 250 INR/6830 TRY.

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody dla Zwycięzcy.

12.          W ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty potwierdzenia swoich danych Organizatorowi ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

13.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży.  Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

14.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko/stację kolejową i z lotniska/stacji kolejowej w kraju Zwycięzcy, ubezpieczenie podróżne, a także wszelkie posiłki i napoje powyżej kwoty Pieniędzy na drobne wydatki.

15.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

17.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Wielkiej Brytanii.  Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

18.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

19.          Każdy finalista otrzyma:

a)     1 (jeden) system PlayStation® Pro (1 TB);

b)    1( jedną) oficjalną koszulkę PlayStation® F.C;

c)     1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 PlayStation F.C.

o łącznej przybliżonej wartości 545 EUR/815 AUD/14 820 CZK/4080 DKK/900 NZD/4870 NOK/2270 PLN/34 345 RUB/5120 SEK/573 CHF/389 GBP/ („Nagroda dla Finalisty”).

20.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką poleconą; oraz

b)    Nagrodę dla Finalisty, przesyłką poleconą, do każdego z Finalistów, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

21.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

22.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

23.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

24.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

25.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

26.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

27.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

28.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

29.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 8 i 11, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

30.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

31.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych.  Nazwiska Zwycięzcy i Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnioneżądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną z dopiskiem „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Madrid 2019 Competition” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

32.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

33.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

34.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.