PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Zombie Army Trilogy – Żyj, Umieraj, Udostępniaj”

Regulamin

 

 

1.             W konkursie „Zombie Army Trilogy – Żyj, Umieraj, Udostępniaj” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej („Państwo uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 10 kwietnia 2015, godz. 10:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 18 kwietnia 2015 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 oraz kopii gry Zombie Army Trilogy na system PlayStation®4 („Gra”). Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs Zombie Army Trilogy – Żyj, Umieraj, Udostępniaj” http://community.eu.playstation.com/t5/S/Z/td-p/23164196; (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Opublikować odpowiedź w Wątku na forum, podając swój identyfikator SEN wraz z odpowiedzią na pytanie „Jakie są Twoje najbardziej pamiętne zombie co-op chwile?” (dalej w skrócie jako „Odpowiedź”);

f)     Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Polityki prywatności SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania trzech (3) Nagród (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Liczba zwycięzców wynosi dwóch (2) (każdy dalej w skrócie jako „Zwycięzca”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation (dalej w skrócie jako „MVP”, zgodnie z definicją na stronie Forum PlayStation) i co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność Odpowiedzi. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

8.             Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcy o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie każdy Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany.

 

10.          Każdy Zwycięzca otrzyma:

 

a)     jeden (1) komiks kolorowy, A4, 16 stron Zombie Army Trilogy edycja specjalna.

b)    jedna (1) koszulka Zombie Army Trilogy.

c)     jeden (1) plakat Zombie Army Trilogy.

 

o przybliżonej łącznej wartości 85 PLN („Nagroda do Zwycięzcy”).

 

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania danych osobowych każdego Zwycięzcy.

 

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla każdego Zwycięzcy.

 

13.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

18.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, i/lub 9, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

20.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Konkurs Zombie Army Trilogy – Żyj, Umieraj, Udostępniaj” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

23.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.