PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Stwórz własnego bohatera gry Wiedźmin 3: Dziki gon!”

Regulamin

1.     W konkursie „Stwórz własnego bohatera gry Wiedźmin 3: Dziki gon!” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy w Polsce („Państwo uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 21 maja 2015, godz. 12:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 31 maja 2015 o 12:00 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs” – „Stwórz własnego bohatera gry Wiedźmin 3: Dziki gon!” http://community.eu.playstation.com/t5/S/Konkurs/m-p/23265002 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Stworzyć oryginalny obrazek prezentujący temat „własny bohater gry Wiedźmin 3: Dziki gon”;

f)     Uczestnicy mogą tworzyć obrazki za pomocą:

    I.       dowolnego programu komputerowego lub

    II.      dowolnych innych materiałów, które pomogą w stworzeniu obrazka;

g)    Po ukończeniu obrazka Uczestnicy muszą:

    I.       zapisać jego cyfrową kopię lub

    II.      zrobić zdjęcie zapisanego obrazka,

(dalej w skrócie jako „Obraz”);

h)     Opublikować odpowiedź w Wątku, załączając Obraz. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika.

Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Polityki prywatności SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Zwycięzca”) i liczba finalistów wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Finalista”). Zwycięzca i  Finalista zostaną wybrani przez niezależnych sędziów, którzy nie mają prawa do wzięcia udziału w Konkursie. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność Obrazu. Decyzja sędziowska jest ostateczną.

 

11.          Organizator zawiadomi Zwycięzcę i Finalistę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie dwóch (2) tygodni od Daty zakończenia.

 

12.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca i Finalista musi w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie Zwycięzca i  Finalista może zostać zdyskwalifikowany.

 

13.          Zwycięzca otrzyma:

Nagroda

Nazwa nagrody

Nagroda w formie produktu

a)         jedną (1) koszulkę Wiedźmin 3: Dziki gon;

b)         jeden (1) medalion Wiedźmin 3: Dziki gon;

c)         jedną (1) torbę Wiedźmin 3: Dziki gon;

 

o przybliżonej łącznej wartości 415 PLN („Nagroda do Zwycięzcy”).

 

14.          Finalista otrzyma:

Nagroda

Nazwa nagrody

Nagroda w formie produktu

d)         jedną (1) koszulkę Wiedźmin 3: Dziki gon;

e)         jeden (1) soundtrack (CD) z gry Wiedźmin 3: Dziki gon;

 

o przybliżonej łącznej wartości 250 PLN („Nagroda dla Finalisty”).

 

15.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę do Zwycięzcy przesyłką poleconą oraz

b)    Nagrodę do Finalisty przesyłką poleconą

w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i/lub Finalisty.

 

16.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

17.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

21.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

22.          Zwycięzca i Finalista wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

23.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

24.          Od Zwycięzcy i Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

25.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i Finalisty na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i Finalisty zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Konkurs Stwórz własnego bohatera gry Wiedźmin 3: Dziki gon!” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

27.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.