PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Letnie Igrzyska PlayStation®Vita”

Regulamin 

 

1.           W konkursie „Letnie Igrzyska PlayStation®Vita” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.            Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 28 lipca 2015, godz. 19:59 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 14 sierpnia 2015 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Konkurs będzie polegał na zakończeniu czterech (4) różnych wyzwań (każdy "Wyzwaniem dnia”), a poszczególne Wyzwania dnia będą ogłaszane codziennie od 9 sierpnia 2015 do 13 sierpnia 2015 o 20:00 czasu polskiego w Okresie trwania konkursu. Każde Wyzwanie dnia musi być zakończone do 19:59 w dniu po ogłoszeniu Wyzwania dnia (czasu polskiego) („Czas zakończenia”).

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®Vita oraz kopii gry Run Sackboy! Run, Cliff Diving, WipeOut 2048, PlayStation® All-Stars: Battle Royale, Killzone™ Mercenary, Duke Nukem 3D: Megaton Edition, Invokers Tournament™, Dead Nation™, Jetpack Joyride Deluxe, Velocity®2X, Super Stardust™ Delta na system PlayStation® VITA („Gry”). Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Letnie Igrzyska PS VITA” community.eu.playstation.com/t5/S/Konkurs-Letnie-Igrzyska-PS-VITA/m-p/23474915 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Zagrać w grę i wykonać wymagane czynności, wymienione w wątku („Wyzwanie dnia”);

f)     Zrobić zdjęcie lub zapisać zrzut ekranu z uzyskanym wynikiem („Zdjęcie”);

g)    Opublikować Zdjęcie w Wątku na forum. Obrazek musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika.

h)     Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

6.             Rejestracja w serwisie SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Polityki prywatności SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

7.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie na poszczególne Wyzwanie dnia i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody dla poszczególnego Wyzwania dnia (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

8.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

9.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

10.          Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

11.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Wyzwania dnia, łącznie jest ich cztery (4) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)     Zwycięzcą zostanie Uczestnik z najlepszym Wynikiem. W sytuacji, gdy więcej niż jeden (1) Uczestnik uzyska najlepszy Wynik, Zwycięzcą będzie ten Uczestnik z najszybszym Wynikiem, który opublikował Odpowiedź na forum w najkrótszym Czasie;

b)    Jeśli wynik wciąż będzie remisowy, Zwycięzca zostanie wybrany przez Sędziów, kryterium wyboru będzie zademonstrowana umiejętność przez Uczestników.

 

12.          Organizator zawiadomi Zwycięzcy o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

13.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

14.          The Promoter will use reasonable endeavours to send by registered post, the Winner Prize to the Winner within one (1) week of receiving a Winner’s details.

 

15.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy.

 

16.          Każdy Zwyciężca otrzyma nagrodę. Będzie to nagroda dla poszczególnego Wyzwania dnia („Nagroda dla Zwyciężcy”), zgodnie z poniższą tabelą:

 

Wyzwanie Tygodnia

Nagroda

10 sierpnia 2015

Jedna (1) kopia gry Akiba’s Trip: Undead and Undressed na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 169

11 sierpnia 2015

Jedna (1) kopia gry Toukiden Kiwami na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 159

12 sierpnia 2015

Jedna (1) kopia gry J-Stars Victory VS+ na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 159

13 sierpnia 2015

Jedna (1) kopia gry Steins Gate na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 159

 

17.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

21.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

22.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

23.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

24.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

25.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Competition: Letnie Igrzyska PlayStation®Vita” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

27.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.