ps-vr2/">
playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE URZĄDZENIA PLAYSTATION®VR2 (wersja 1.1)

UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ NA OPROGRAMOWANIE URZĄDZENIA PLAYSTATION®VR2 („UMOWĘ”), ABY ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI.

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERANA JEST POMIĘDZY TOBĄ („UŻYTKOWNIK”) A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE”). DOSTĘP I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PLAYSTATION®VR2 PRODUKCJI SIE („URZĄDZENIA”) JEST CAŁKOWICIE ZALEŻNE OD AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKUJĄC URZĄDZENIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE MOŻE BYĆ STRONĄ NINIEJSZEJ UMOWY ZGODNIE Z PRAWEM W SWOJEJ JURYSDYKCJI I ZGADZA SIĘ NA OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę w imieniu własnym lub innych osób, które zyskują dostęp lub użytkują: (i) Urządzenie Użytkownika; lub (ii) konto użytkownika w PlayStation™Network („Konto”) na Urządzeniu, które Użytkownik posiada lub kontroluje. Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie Urządzenia przez inne osoby, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

SIE zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy, od czasu do czasu, informując Użytkownika lub też nie. Najbardziej aktualna wersja niniejszej Umowy jest nadrzędna wobec wszystkich poprzednich wersji.

Niniejsza Umowa dotyczy wszelkiego oprogramowania urządzenia i firmware zawartego w Urządzeniu oraz wszystkich łatek, aktualizacji, ulepszeń lub nowych wersji powyższych. Całość opisanego w tym paragrafie oprogramowania i oprogramowania firmware jest określana w niniejszej Umowie zbiorczo mianem „Oprogramowania”.

Jeżeli użytkownik znajduje się w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii, Oceanii, Indiach, Federacji Rosyjskiej lub w Ukrainie, wszystkie gry oraz inne oprogramowanie udostępnione do użytku za pośrednictwem systemu PS5 są udostępniane użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawane, zgodnie z Warunkami korzystania z oprogramowania, które można znaleźć pod następującym adresem: https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Jeżeli użytkownik znajduje się w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej lub Ameryce Środkowej, wszystkie gry oraz inne oprogramowanie udostępnione do użytku za pośrednictwem systemu PS5 są udostępniane użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawane, zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania, którą można znaleźć pod następującym adresem: http://us.playstation.com/softwarelicense.

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB REZYDENTEM KRAJU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, ZAWIERA W SEKCJI 8 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W ZWIĄZKU ZE „SPORAMI” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A „JEDNOSTKĄ SONY” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 8.

 

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków i postanowień niniejszej Umowy SIE udziela Użytkownikowi niewyłącznych praw do niekomercyjnego wykorzystania Oprogramowania wyłącznie na posiadanym przez niego Urządzeniu. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji Oprogramowania innych niż bieżąca jego wersja wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji Oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu.

Niektóre warunki licencji na licencjonowane przez SIE oprogramowanie lub usługi firm trzecich mogą wymagać przedstawienia przez SIE uwag i warunków licencyjnych tego oprogramowania lub usługi lub technologii firmy trzeciej. Wspomniane uwagi i warunki licencyjne zostaną udostępnione pod adresem playstation.com/en-us/ps-vr2/oss lub w innym miejscu, które SIE uzna za właściwe.

Wszelkie prawa do użytkowania Oprogramowania są udzielane jedynie na zasadzie licencji. Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do Oprogramowania. Firma SIE i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Wszelkie korzystanie z Oprogramowania lub dostęp do niego podlega warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy oraz stosownym prawom własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowie firma SIE i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do Oprogramowania.

 

2. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może (i) dystrybuować, kopiować, wynajmować, wypożyczać, udzielać podlicencji, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować ani tłumaczyć Oprogramowania; (ii) odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania, tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych ani podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania na podstawie kodu skompilowanego; (iii) korzystać z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z Oprogramowaniem; (iv) korzystać z narzędzi służących do omijania lub wyłączania mechanizmów szyfrujących, zabezpieczających lub uwierzytelniających Urządzenia; (v) ponowne instalować wcześniejszych wersji Oprogramowania („obniżanie wersji”); (vi) naruszać jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SIE lub firm trzecich w związku z użytkowaniem Oprogramowania lub dostępem do niego; (vii) używać jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, które pozwala na korzystanie z nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania albo sprzętu przez Oprogramowanie bądź ich akceptowanie przez Oprogramowanie; (viii) pozyskiwać Oprogramowania w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez SIE metody dystrybucji; ani (ix) wykorzystywać Oprogramowania w inny sposób niż użycie z Urządzeniem zgodnie z dołączoną dokumentacją i w połączeniu z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem, łącznie z użyciem Oprogramowania w celu projektowania, tworzenia, aktualizowania lub rozpowszechniania nieautoryzowanego oprogramowania na potrzeby użycia w połączeniu z Urządzeniem.

Wymienione ograniczenia obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo lokalne.

 

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE; UMOWY I ZAWARTOŚĆ FIRM TRZECICH

SIE może dostarczać Użytkownikowi pewne usługi, uaktualnienia i aktualizacje związane z Oprogramowaniem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą być dostarczane automatycznie, bez powiadomienia, po wpisaniu się do PlayStation™Network, inne mogą być dostępne za pośrednictwem witryny firmy SIE lub autoryzowanych kanałów. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie przez SIE tych automatycznych aktualizacji, uaktualnień i usług. Usługi mogą obejmować między innymi najnowsze aktualizacje lub pobieranie nowych wersji Oprogramowania zawierających poprawki zabezpieczeń, nowe technologie lub zmodyfikowane ustawienia i funkcje, które mogą zapobiegać dostępowi do nieautoryzowanej lub pirackiej zawartości oraz korzystaniu z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w połączeniu z Urządzeniem.  Te aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą mieć wpływ na działanie Urządzenia i firma SIE nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za tego rodzaju skutki ani za żadne szkody spowodowane przez procedurę instalacji.

Użytkownik musi zainstalować lub umożliwić zainstalowanie najnowszej wersji Oprogramowania tak szybko, jak jest to możliwe. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji.

Firmy trzecie mogą udostępniać użytkownikowi inne usługi lub zawartość, mogą też wymagać zaakceptowania odrębnych warunków i postanowień oraz zasad ochrony danych osobowych. Oprogramowanie systemu może przywoływać, wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy trzecie („Zawartość i łącza firm trzecich”).

Firma SIE i jej firmy stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują Zawartości i łączy firm trzecich ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują jakiejkolwiek Zawartości i łączy firm trzecich. Firma SIE i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za Zawartość i łącza firm trzecich. Użytkownik korzysta z Zawartości i łączy firm trzecich na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje w związku z ich użyciem.

 

4. ZBIERANIE INFORMACJI/UWIERZYTELNIANIE

Wszystkie dane zebrane z Urządzenia Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z Polityką prywatności SIE obowiązującą w regionie Użytkownika. Więcej informacji na temat rodzajów zbieranych danych osobowych, powodów ich zbierania, miejsc i sposobów przetwarzania, podmiotów, którym są udostępniane, oraz praw przysługujących użytkownikowi można znaleźć w Polityce prywatności SIE obowiązującej w kraju konta Użytkownika. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać w obszarze ustawień urządzenia lub pod adresem www.playstation.com/legal/privacy-policy.

W najszerszym dozwolonym prawem zakresie w przypadku rezydentów Stanów Zjednoczonych, krajów Ameryki Północnej, Środkowej oraz Południowej, Japonii lub krajów/obszarów położonych w Azji Wschodniej lub Azji Południowo-Wschodniej niniejszym Użytkownik zrzeka się wszystkich praw oraz oczekiwań związanych z prywatnością, poufnością oraz upublicznianiem dowolnych informacji związanych z rozgrywką lub komunikacją prowadzoną za pomocą Urządzenia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Podręczniku użytkownika systemu PS5 oraz w Polityce prywatności obowiązującej w regionie Użytkownika.

 

5. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez udzielania żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych. Nie dotyczy to ustawowych praw konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa lokalnego. Firma SIE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw.

5.2. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. DOPÓKI NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI. W NIEKTÓRYCH KRAJACH POWYŻSZE WYJĄTKI LUB OGRANICZENIA MOGĄ BYĆ NIEDOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM TEGO RODZAJU OGRANICZENIA I WYJĄTKI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.
Polish - Poland-Polski-pl JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM JAPONII LUB KRAJU/OBSZARU POŁOŻONEGO W AZJI WSCHODNIEJ LUB AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZY UTRATY DANYCH, UTRATY ZYSKÓW, LUB JAKIEJKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIEJ, POŚREDNIEJ, PRZYPADKOWEJ, SPECJALNEJ LUB WYNIKOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB POWSTAŁA, W WYNIKU UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA BĘDZIE OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA SYSTEM PLAYSTATION®VR2, CHYBA ŻE FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY DOPUŚCILI SIĘ UMYŚLNEGO LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. TAK DŁUGO JAK TO POSTANOWIENIE JEST WYKONALNE W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. NIEKTÓRE KRAJE/OBSZARY NIE ZEZWALAJĄ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA, WIĘC TE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Jeśli użytkownik mieszka w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii, Oceanii, Indiach, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainie, mają zastosowanie poniższe postanowienia:

5.1. Właściwe przepisy lokalne mogą przyznawać użytkownikowi prawa, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa takie mają pierwszeństwo przed wszelkimi postanowieniami niniejszej Umowy, włącznie z wymienionymi w niniejszej sekcji 5.

5.2. Niniejsza Umowa:

5.2.1. nie wpływa na jakiekolwiek gwarancje ustawowe ani inne prawa użytkownika jako konsumenta przyznane na mocy właściwych przepisów lokalnych (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego Oprogramowania);

5.2.2. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

5.2.3. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za celowe naruszenie prawa, oszustwo, wprowadzenie w błąd lub rażące zaniedbanie;

5.2.4. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności, chyba że takie wyłączenie jest możliwe na mocy właściwych przepisów lokalnych w miejscu zamieszkania użytkownika.

5.3. Z zachowaniem postanowień punktów 5.1 i 5.2 nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty, którą użytkownik zapłacił za sprzt skojarzony z Oprogramowania, w powiązaniu z którym wystąpiła podstawa odpowiedzialności.

 

6. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY; WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE SIE

W przypadku stwierdzenia przez firmę SIE naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika może ona, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi uniemożliwić dostęp lub korzystanie z całości bądź części Oprogramowania, uniemożliwić korzystanie z Urządzenia w trybie online lub offline, uniemożliwić dostęp do PlayStation™Network, odmówić dostępu do usług gwarancyjnych, naprawczych i innych usług świadczonych dla Urządzenia, zastosować automatyczne lub obowiązkowe uaktualnienia lub mechanizmy mające na celu zakończenie nieautoryzowanego dostępu oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec użytkowaniu zmodyfikowanego Oprogramowania lub jego niedozwolonemu użytkowaniu.

Firma SIE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Firma SIE zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym działań Użytkownika związanych z Oprogramowaniem.

 

7. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oprogramowanie może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku z prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym Urządzenie Użytkownika nie może być eksportowane ani reeksportowane do osób lub jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z Oprogramowania wymaga przestrzegania tych praw.

 

8. WIĄŻĄCY INDYWIDUALNY ARBITRAŻ W PRZYPADKU REZYDENTÓW NIEKTÓRYCH KRAJÓW

Następujące warunki w sekcji 8 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą Użytkownika, jeżeli jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju w Ameryce Północnej, Środkowej albo Południowej.

Termin „spór” oznacza jakiekolwiek spory, roszczenia lub kontrowersje pomiędzy użytkownikiem a SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, inną firmą stowarzyszoną SIE obecnie lub w przeszłości albo dowolnym podmiotem będącym poprzednikiem lub następcą prawnym którejkolwiek z wymienionych firm, w tym Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC oraz Sony Interactive Entertainment America LLC („jednostką Sony”), odnośnie wszelkich działań związanych z użytkowaniem oprogramowania systemu, w tym między innymi zbierania, wykorzystywania, przechowywania lub ujawniania danych związanych z wszelkim użytkowaniem Oprogramowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postanowień kontraktu, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, fałszywego przedstawienia, zachęty do oszustwa lub zaniedbania) czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszej sekcji 8 (z wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do procesów zbiorowych). „Spór” ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie.

W przypadku Sporu (innego niż opisany poniżej jako wykluczony z arbitrażu) z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony („przeciwnej jednostki Sony”), który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji zgodnie z opisanymi poniżej wymogami, użytkownik i przeciwna jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania Sporu jedynie w drodze arbitrażu zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji 8 i nie mogą rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego. Arbitraż oznacza, że Spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKI SONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DROBNYCH ROSZCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ SEKCJI 8.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU ANI ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 8, MUSI POWIADOMIĆ PISEMNIE SIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER I MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) IDENTYFIKATOR WPISU, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA, ORAZ (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI.

Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie Sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu powiadomienia o Sporze. Jeżeli przeciwna jednostka Sony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia Sporu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o Sporze, Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji 8.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, CZY TO W DRODZE ARBITRAŻU, CZY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I PRZECIWNA JEDNOSTKA SONY WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU.

Jeżeli użytkownik lub przeciwna jednostka Sony wybiorą rozstrzygnięcie Sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, „AAA”), www.adr.org lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji 8.

Użytkownik i jednostki Sony uzgadniają, że niniejsze ustalenia dotyczące arbitrażu potwierdzają zawarcie transakcji w ramach handlu międzystanowego, w związku z czym o interpretacji i wykonaniu postanowień niniejszej sekcji 8 decydują postanowienia materialne i proceduralne federalnej ustawy arbitrażowej (Federal Arbitration Act, FAA) oraz procedury AAA wskazane poniżej. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie procedury uzupełniające sporów konsumenckich AAA („procedury uzupełniające”), w tym wykaz opłat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe.

Reguły AAA można uzyskać w witrynie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, Użytkownik przekazał powiadomienie przeciwnej jednostce Sony i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje jak opisano powyżej i arbiter uzna podczas arbitrażu Użytkownika za stronę wygrywającą, Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania pokrycia rozsądnych kosztów adwokackich w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia zgodnie z właściwym prawem stanowym lub federalnym.

Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie wyda uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, z wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA, i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony Sporu.

Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe w okręgu San Mateo w stanie Kalifornia lub w okręgu, w którym rezyduje Użytkownik. W przypadku wyboru okręgu, w którym przebywa Użytkownik, przeciwna jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez Użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji 8 (z wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z sekcji 8, a pozostała część sekcji 8 pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna, cała sekcja 8 staje się nieegzekwowalna, a Spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Sekcja 8 pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

9. PRAWO WŁAŚCIWE

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/obszaru położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza Umowa podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio (Japonia).

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii, Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej, niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami, ale Użytkownik zostanie objęty dodatkową ochroną zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania.

Jeżeli Użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowana zgodnie z nim z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu drobnych roszczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji, w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

 

10. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej Umowy. Bieżącą wersję niniejszej Umowy w postaci do druku można znaleźć pod adresem https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Kontynuowanie dostępu lub użytkowania Oprogramowania będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji Umowy.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień Umowy nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej Umowy może narazić SIE na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że SIE ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu innych dostępnych prawnie środków naprawczych.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a SIE w odniesieniu do Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wypływających z niniejszej Umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw. SIE może przekazać dowolne swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, dowolnej firmie stowarzyszonej SIE.