PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki i zasady — szczegółowe zasady konkursu „#wipEoutPS4”

 

1.             W konkursie „#wipEoutPS4” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 13 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat muszą uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

 

3.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 12-07-2017 r., godz. 17:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 12-08-2017 r., godz. 17:00 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu.  Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić witrynę PlayStation Europe w serwisie SoundCloud pod adresem https://soundcloud.com/playstationeu;

b)    zalogować się na swoje konto w serwisie SoundCloud (jeśli nie posiadają w nim konta, muszą je utworzyć, klikając „Utwórz konto”);

c)     kliknąć „Playlisty” i przejść do playlisty o nazwie „Addiktion “Shake It (WipEout Instrumental Edit)””;

d)    najechać myszą na utwory na playliście („Utwory Addiktion”), kliknąć „…(Więcej)”, a następnie „Pobierz”;

e)     użyć oprogramowania do cyfrowego przetwarzania dźwięku, by stworzyć własny remiks wykorzystujący co najmniej jeden z Utworów Addiktion, a także własne utwory (uwaga: Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z takich utworów, które należą w całości do nich lub są w całości przez nich kontrolowane, albo do których uzyskali wszystkie niezbędne prawa do wszelkich celów związanych z tym Konkursem – uczestnik, który narusza prawo autorskie strony trzeciej, zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie) („Remiks”);

f)     odwiedzić stronę https://wetransfer.com/, kliknąć „Add your files” (Dodaj swoje pliki) i wybrać Remiks do przesłania (wyłącznie w formacie .wav); oraz

g)    wpisać adres e-mail siee.wipeoutps4@sony.com w polu „Email to” (Wyślij do) i swój adres e-mail w polu „Your email” (Twój adres e-mail) oraz podać pełne imię i nazwisko w polu „Message” (Wiadomość), a następnie kliknąć „Transfer” (Prześlij).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; i/lub

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.            Organizator przyznaje Uczestnikom prawo do wykorzystywania, reprodukowania, adaptowania, tworzenia prac pochodnych z Utworów Addiktion, dystrybuowania i transmitowania Utworów Addiktion oraz takich nagrań dźwiękowych lub ich części, a także wszelkich związanych z nimi kompozycji muzycznych w niezbędnych celach związanych z Konkursem i wyłącznie na zasadach określonych w tych Warunkach.

 

9.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, wyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów komercyjnych i promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora. Każdy Uczestnik zrzeka się wszelkich ewentualnych praw osobistych do swojego Remiksu.

 

10.          Wszelkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne (z wyłączeniem Utworów Addiktion), by uniknąć złamania jakichkolwiek praw własności intelektualnej stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

11.          Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) i 9 (dziewięciu) finalistów („Finalista”). Zwycięzca i wszyscy Finaliści zostaną wybrani przez 4 (czterech) Najbardziej cenionych użytkownika PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej 1 (jednego) pracownika Organizatora („Panel sędziowski”) w oparciu o [oryginalność i kreatywność] Odpowiedzi. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

12.          Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę oraz każdego z Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adresy podane w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 4 (czterech) tygodni po Dacie zakończenia.

 

13.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi podpisać samodzielną umowę licencyjną, a Zwycięzca i wszyscy Finaliści muszą w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, oraz:

a)     jeżeli są w wieku od 13 (trzynastu) do 17 (siedemnastu) lat, podać Organizatorowi adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego, który posłuży do potwierdzenia, że rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, oraz do zorganizowania dostawy Nagrody („Wiadomość e-mail z prośbą o zgodę rodzicielską”). Jeżeli rodzic/opiekun Zwycięzcy nie odpowie w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia przesłania przez Organizatora Wiadomości e-mail z prośbą o zgodę rodzicielską, albo nie wyrazi zgody na udział uczestnika w Konkursie, panel sędziowski przyzna nagrodę kolejnemu zwycięskiemu Uczestnikowi; lub

b)    jeżeli ma ukończone 18 (osiemnaście) lat, podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia.

 

14.          Zwycięzca otrzyma:

a)     możliwość dodania zwycięskiego Remiksu („Zwycięski remiks”) do gry na PlayStation®4, WipEout Omega Collection („Gra”);

b)    możliwość dodania Zwycięskiego remiksu do playlisty PlayStation™Music „WipEout Omega Collection” w serwisie Spotify (na tak długo, jak ta playlista będzie dostępna w serwisie Spotify) („Playlista z Gry”);

c)     1 (jedną) płytę z grą WipEout Omega Collection na PlayStation®4; oraz

d)    1 (jeden) system PlayStation®4 Pro (1 TB) w kolorze onyksowej czerni;

o łącznej przybliżonej wartości 379,98 GBP / 439,98 EUR / 709,90 NZD / 614,90 AUD / 3648 DKK / 4448,90 NOK / 4448 SEK / 11 789 CZK / 142 898 HUF / 1925,32 PLN / 34 280 RUB / 473,11 CHF („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

15.          Każdy finalista otrzyma:

a)     1 (jedną) płytę z grą WipEout Omega Collection na PlayStation®4; oraz

b)    1 (jedną) koszulkę WipEout Omega Collection (dostępną w różnych rozmiarach);

o łącznej przybliżonej wartości 34,95 GBP / 45,66 EUR / 78,88 NZD / 63,46 AUD / 391 DKK / 503,41 NOK / 504 SEK / 1148 CZK / 14 744 HUF / 184 PLN / 2649 RUB / 43,52 CHF („Nagroda dla Finalisty”).

 

16.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     przesyłką poleconą Nagrodę dla Zwycięzcy (z wyjątkiem Zwycięskiego remiksu i Playlisty z Gry); oraz

b)    Nagrodę dla każdego Finalisty przesyłką poleconą,

w ciągu 4 (czterech) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy lub Finalistów. Zwycięski remiks zostanie dodany do Gry i Playlisty z Gry nie później niż 1 grudnia 2017 r.

 

17.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

18.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości, gdyby doszło na przykład do problemów technicznych.

 

19.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

20.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

21.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

22.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

23.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

24.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 2, 5, 6, 7, 10 i/lub 13, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

25.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

26.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych.  Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „#wipEoutPS4 Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

28.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

29.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.

 

Powiadomienie dotyczące serwisu SoundCloud:

Zgłoszenia niespełniające Warunków platformy SoundCloud zostaną zdyskwalifikowane.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zalecany, administrowany ani powiązany z serwisem SoundCloud.  Każdy Uczestnik przekazuje informacje Organizatorowi, a nie serwisowi SoundCloud. Informacje przekazane przez Uczestnika zostaną wykorzystane jedynie w celu administrowania Zawodami. Każdy Uczestnik potwierdza, że, w zakresie przewidzianym przez prawo, serwis SoundCloud nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Konkursem.