PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Określone zasady konkursu „Wygraj dzięki Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™”

Warunki i zasady 

 

1.             W konkursie „Wygraj dzięki Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™” („Konkurs”) udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 7 lat i są mieszkańcami Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i doradców Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, firm powiązanych z Organizatorem, a także wszelkich innych osób zawodowo związanych z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 03-09-2013, godz. 13:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 25-09-2013, godz. 0:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za obowiązujące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania konkursu:

a)      Odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      Kliknąć łącze do konkursu „Wygraj dzięki Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™”;

c)      Wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)      Kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)      W jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i po zakończeniu kliknąć przycisk „Wyślij”, aby zatrzymać zegar; oraz

f)       Wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”:

                            i.   potwierdzenie adresu e-mail;

                           ii.   imię i nazwisko;

                          iii.   data urodzenia; oraz

                         iv.   kraj zamieszkania.

 

5.             Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Konkurs będzie mieć 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) oraz 5 (pięciu) finalistów (każdy z nich określany mianem „Finalista”). Zostaną oni wybrani w następujący sposób:

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Prześlij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik, Zwycięzcą będzie Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik w najkrótszym Czasie;

c)     W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy;

d)    Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 5 (pięć) najwyższych wyników po Zwycięzcy, ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

7.             W ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia Organizator powiadomi Zwycięzcę i Finalistów o wyborze pocztą elektroniczną na podane przez nich adresy.

 

8.             W celu potwierdzenia chęci odbioru Nagrody Zwycięzca i Finaliści muszą w ciągu 30 dni odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od Organizatora, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres pocztowy.

 

9.             Zwycięzca wygra 1 (jeden) przenośny system rozrywkowy PlayStation®Vita Wi-Fi oraz 1 (jedną) kopię gry Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™ na PlayStation®Vita („Nagroda dla Zwycięzcy”), o łącznej przybliżonej wartości:

a)    234,98 GBP;

b)    374,90 AUD;

c)    269,98 EUR;

d)    5989 CZK;

e)    2048,99 DKK;

f)     485,90 NZD;

g)    2048,9 NOK;

h)    1129,60 PLN;

i)     11990 RUB;

j)     2324,99 SEK;

k)    311,80 CHF.

 

Każdy z Finalistów wygra 1 (jedną) kopię gry Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™ na PlayStation®Vita („Nagroda dla Finalisty”), o przybliżonej wartości:

a)    14,99 GBP;

b)    24,95 AUD;

c)    19,99 EUR;

d)    499 CZK;

e)    149,99 DKK;

f)     35,95 NZD;

g)    149,99 NOK;

h)    79 PLN;

i)     899 RUB;

j)     174,99 SEK;

k)    21,90 CHF.

 

W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się zarówno do Nagrody dla Zwycięzcy, jak i doNagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

10.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

11.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

12.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

13.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną okoliczności będące poza jego kontrolą.

 

14.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę przesyłką poleconą do Zwycięzcy i każdego z Finalistów w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy/Finalisty.

 

15.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

16.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

17.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Dane Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Win with Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

18.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

19.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

20.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby poznać Regulamin ogólny.

 

21.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

22.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.