PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Określone zasady konkursu „Wygraj smerfny pakiet rozrywki domowej”

Warunki i zasady 

 

1.             W konkursie „Wygraj smerfny pakiet rozrywki domowej” („Konkurs”) udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 7 lat i są mieszkańcami Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i doradców Organizatora (zgodnie z definicją poniżej) oraz członków ich najbliższych rodzin, pracowników firm stowarzyszonych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób zawodowo powiązanych z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Konkurs będzie się odbywał w dwóch różnych etapach (definicja poniżej).

 

a)   Zgłoszenia w ramach Konkursu będą przyjmowane od dn. 04-12-2013 r., godz. 13:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia pierwszej rundy”) do dn. 19-12-2013 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia pierwszej rundy”) w następujących Państwach uczestniczących:

                          i.    Belgia

                         ii.    Dania

                        iii.    Finlandia

                        iv.    Hiszpania

                         v.    Holandia

                        vi.    Niemcy

                       vii.    Nowa Zelandia

                      viii.    Norwegia

                        ix.    Polska

                         x.    Zjednoczone Królestwo

b)   Zgłoszenia w ramach Konkursu będą przyjmowane od dn. 08 stycznia 2013 r., godz. 12:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia drugiej rundy”) do dn. 23 stycznia 2013 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia drugiej rundy”) w Australii („Państwo uczestniczące”).

 

3.             Czas liczony od Daty rozpoczęcia pierwszej rundy do Daty zakończenia drugiej rundy włącznie będzie określany jako „Czas trwania pierwszej rundy Konkursu. Czas liczony od Daty rozpoczęcia drugiej rundy do Daty zakończenia drugiej rundy włącznie będzie określany jako „Czas trwania drugiej rundy Konkursu. W ramach niniejszych Warunków termin Okres trwania konkursu oznacza Czas trwania pierwszej lub drugiej rundy, w zależności od kontekstu.

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin”).

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)      odwiedzić stronę z konkursami PlayStation® dostępną pod adresem

        eu.playstation.com/psn/competitions

b)      kliknąć łącze do konkursu „Wygraj smerfny pakiet rozrywki domowej”;

c)      wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)      kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)      w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i po zakończeniu kliknąć przycisk „Wyślij”, aby zatrzymać zegar; oraz

f)       wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

                              i.          potwierdzenie adresu e-mail;

                             ii.          imię i nazwisko;

                            iii.          data urodzenia; oraz

                           iv.          kraj zamieszkania; oraz

g)      Uczestnicy muszą spełniać wymogi Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

6.             Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) oraz 20 (dwudziestu) finalistów („Finalista”), wyłonionych w następujący sposób:

 

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy;

c)     Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 20 (dwadzieścia) najwyższych wyników po Zwycięzcy, ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

d)    uzyska najwyższy Wynik, Zwycięzcą będzie Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik w najkrótszym Czasie;

e)     W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę oraz każdego Finalistę o dokonanym wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia drugiej rundy.

 

9.             Zwycięzca wygra 1 (jeden) Smerfny pakiet rozrywkowy zawierający:

 

a)     1 (jeden) niebieski system PlayStation®3;

b)    1 (jedną) płytę Blu-ray z filmem Smerfy 2;

c)     1 (jeden) odtwarzacz Blu-ray; oraz

d)    1 (jeden) telewizor Sony Bravia,

 

o łącznej przybliżonej wartości 1839 AUD / 1282 EUR / 9564 DKK / 2080 NZD / 10 526 NOK / 5374 PLN / 1069 GBP („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

10.          Każdy z Finalistów otrzyma 1 (jedną) kopię filmu Smerfy 2 na płycie Blu-ray, o wartości 35 AUD/24 EUR/179 DKK/39 NZD/197 NOK/100 PLN/19,99 GBP („Nagroda dla Finalisty”).

 

11.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się zarówno do Nagrody dla Zwycięzcy, jak i do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

12.          W celu odebrania Nagrody Zwycięzca i każdy z Finalistów musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail od Organizatora w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili jej otrzymania, podając swoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres pocztowy.

 

13.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

 

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką kurierską i

b)    Nagrodę dla każdego Finalisty przesyłką kurierską,

w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

19.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

20.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistówzostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Win a Smurfy Home Entertainment Package” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu sześciu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia drugiej rundy.

 

21.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

22.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

23.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin ogólny.

 

24.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

25.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.