PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin

szczegółowe zasady konkursu „Tygodniowe wyzwanie Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a”

 

1.             W konkursie „Tygodniowe wyzwanie Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii („Państwo uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 12 października 2015, godz. 10:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 2 listopada 2015 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 oraz kopii gry Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a („Gra”). Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Tygodniowe wyzwanie Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a” http://community.eu.playstation.com/t5/S/Tygodniowe/m-p/23697768 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Zagrać w Grę i zakończyć tryb Speed run w na poziomie normalnym w następujących częściach Gry, w następujących terminach (Wyzwanie tygodnia):

a.     Uncharted Fortuna Drake’a od 12 października 2015 o 10.00 czasu polskiego do 19 października 2015 o 00:59 czasu polskiego;

b.    Uncharted Pośród Złodziei od 19 października 2015 o 10.00 czasu polskiego do 26 października 2015 o 00:59 czasu polskiego;

f)     Uncharted Oszustwo Drake’a od 26 października 2015 o 10.00 czasu polskiego do 2 listopada 2015 o 00:59 czasu polskiego

g)    Zrobić zdjęcie lub zapisać zrzut ekranu z uzyskanym wynikiem pod koniec każdej części Gry („Zdjęcie”);

h)     Opublikować Zdjęcie w Wątku na forum. Obrazek musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika.

i)      Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Polityki prywatności SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie na poszczególne Wyzwanie tygodniowe i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody dla poszczególnego Wyzwania tygodniowego (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.             Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Wyzwania tygodnia, łącznie jest ich trzy (3) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”). W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla każdego Zwycięzcy. Każdy Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)     Jeden (1) Zwycięzcą zostanie Uczestnik z najlepszym Wynikiem w Uncharted Fortuna Drake’a

b)    Jeden (1) Zwycięzcą zostanie Uczestnik z najlepszym Wynikiem w Uncharted Pośród Złodziei

c)     Jeden (1) Zwycięzcą zostanie Uczestnik z najlepszym Wynikiem w Uncharted Uncharted Oszustwo Drake’a

 

11.             Organizator zawiadomi Zwycięzcy o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

12.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

13.             Każdy Zwyciężca otrzyma nagrodę. Będzie to nagroda dla poszczególnego Wyzwania tygodnia („Nagroda dla Zwyciężcy”), zgodnie z poniższą tabelą:

Wyzwanie Tygodnia

Nagroda

Uncharted Fortuna Drake’a od 12 października 2015 o 10.00 czasu polskiego do 19 października 2015 o 00:59 czasu polskiego

Jedna (1) prasowa kopia Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a o przybliżonej łącznej wartości PLN 115,  GBP 20,  EUR 25,  RUB 1915, CZK 739

Uncharted Pośród Złodziei od 19 października 2015 o 10.00 czasu polskiego do 26 października 2015 o 00:59 czasu polskiego

Jedna (1) prasowa kopia Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a o przybliżonej łącznej wartości PLN 115,  GBP 20,  EUR 25,  RUB 1915, CZK 739

Uncharted Oszustwo Drake’a od 26 października 2015 o 10.00 czasu polskiego do 2 listopada 2015 o 00:59 czasu polskiego

 

Jedna (1) prasowa kopia Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a o przybliżonej łącznej wartości PLN 115,  GBP 20,  EUR 25,  RUB 1915, CZK 739

 

 

14.             Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy.

 

15.             W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy.

 

16.             Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

17.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

18.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

19.             Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

20.             Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

21.             Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

22.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

23.             Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.             Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Competition: Tygodniowe wyzwanie Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.             Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

26.             „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.