PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Określone zasady konkursu „Kompletny pakiet wyścigowy Gran Turismo®”

Warunki i zasady 

 

1.             W konkursie „Kompletny pakiet wyścigowy Gran Turismo®” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcyAustralii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 11-11-2013 r., godz. 01:01 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do 01-01-2014 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin”).

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)     odwiedzić witrynę internetową Konkursu pod adresem [http://competition.software.eu.playstation.com/comps/gt6] („Witryna internetowa”);

b)    kliknąć przycisk [Enter] wyświetlany w Witrynie internetowej;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk Start, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru i po zakończeniu kliknąć przycisk Wyślij, aby zatrzymać zegar; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

                                      i.        adres e-mail (taki sam jak adres e-mail podany w kroku (c) powyżej);

                                     ii.        imię i nazwisko;

                                    iii.        data urodzenia; oraz

                                    iv.        kraj zamieszkania.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego Uczestnika, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że w ramach Konkursu Uczestnik używał fałszywego adresu e-mail lub wielu adresów e-mail albo w inny sposób postępował nieuczciwie.

 

6.             W konkursie wyłonionych zostanie 5 (pięciu) zwycięzców (każdy z nich zwany „Zwycięzcą”) oraz 10 (dziesięciu) finalistów (każdy z nich zwany „Finalistą”), zgodnie z poniższymi zasadami:

 

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zwycięzcami zostaną Uczestnicy z 5 (pięcioma) najwyższymi Wynikami. W przypadku, gdy więcej niż 5 (pięciu) Uczestników uzyska taki sam najwyższy Wyniki, Zwycięzcami zostanie 5 (pięciu) Uczestników, którzy uzyskali najwyższy Wynik w najkrótszym Czasie;

c)     drugie miejsce zdobędzie 10 (dziesięciu) Uczestników, którzy nie zostaną Zwycięzcami, ale którzy uzyskali ten sam najwyższy Wynik w następnych najszybszych Czasach, lub którzy uzyskali kolejny najwyższy Wynik w najszybszym Czasie (w przypadku, gdy dani Finaliści nie uzyskali takiego samego najwyższego Wyniku); oraz

d)    w przypadku gdy dojdzie do remisu pomiędzy Zwycięzcą i Finalistą, odpowiedni Uczestnicy odpowiedzą na pytania w ramach dodatkowego quizu wielokrotnego wyboru w celu wyłonienia Zwycięzcy (lub Finalisty, jeżeli ma to zastosowanie) zgodnie z procedurą przyznawania miejsca opisaną powyżej. W przypadku dalszego remisu, powyższy proces będzie powtarzany do momentu wyłonienia Zwycięzcy (lub Finalisty, jeżeli ma to zastosowanie).

 

7.             Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę oraz każdego Finalistę o dokonanym wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z podanych przez Uczestników adresów e-mail, w ciągu trzech (3) tygodni od Daty zakończenia.

 

8.             Każdy Zwycięzca otrzyma w nagrodę jedną kapsułę wyścigową Gran Turismo® („Nagroda dla Zwycięzcy”), składającą się z:

 

a)     1 (jednej) kapsuły wyścigowej Gran Turismo® o długości 2,0 m, wysokości 2,0 m oraz szerokości 0,7 m i wadze ok. 250 kg;

b)    1 (jednego) telewizora Sony Bravia 40”;

c)     1 (jednej) konsoli PlayStation®3 Super Slim 500 GB;

d)    1 (jednego) egzemplarza gry Gran Turismo®6 Anniversary Edition;

e)     1 (jednej) kierownicy wyścigowej Thrustmaster® T500 RS; oraz

f)     1 (jednego) fotela wyścigowego Thrustmaster®,

 

o szacowanej łącznej wartości:

 

a)     5 500,00 GBP;

b)    6 415,07 EUR;

c)     9 299,44 AUD;

d)    165 227,63 CZK;

e)     282 970,98 RUB;

f)     47 879,96 DKK;

g)    51 899,78 NOK;

h)     26 795,20 PLN;

i)      10 717,10 NZD; oraz

j)      7 933,08 CHF.

 

9.             Każdy Finalista otrzyma w nagrodę 1 (jedną) konsolę PlayStation®3 Super Slim 500 GB oraz 1 (jeden) egzemplarz gry Gran Turismo®6 (“Nagroda dla Finalisty”), o szacowanej łącznej wartości:

 

a)     200,00 GBP;

b)    233,29 EUR;

c)     338,07 AUD;

d)    6008,80 CZK;

e)     10 282,41 RUB;

f)     1 740,49 DKK;

g)    1 889,08 NOK;

h)     973,34 PLN;

i)      389,68 NZD; oraz

j)      288,62 CHF.

 

10.          W niniejszych Warunkach, „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy i/lub Nagrodę dla Finalisty, odpowiednio do kontekstu.

 

11.          Aby odebrać swoją nagrodę, każdy Zwycięzca i każdy Finalista musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio odpowiedzieć na nią, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy oraz kraj zamieszkania.

 

12.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Organizator zastrzega sobie również prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

13.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

15.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

16.          Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy oraz Nagrodę dla Finalisty na podane przez nich adresy pocztowe w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania danych adresowych Zwycięzcy lub Finalisty.

 

17.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

18.          Każdy Zwycięzca i każdy Finalista wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty na swoich witrynach internetowych. Imiona i nazwiska Zwycięzców i Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty Zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „The Ultimate Gran Turismo® Racing Package” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

21.          Od każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin ogólny.

 

23.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.