PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Określone zasady konkursu „Kompletny pakiet do gier”

Warunki i zasady 

 

1.             W konkursie „Kompletny pakiet do gier” („Konkurs”) udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i doradców Organizatora (zgodnie z definicją poniżej) oraz członków ich najbliższych rodzin, pracowników firm stowarzyszonych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób zawodowo powiązanych z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 05-08-2013, godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 31-08-2013, godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za obowiązujące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania konkursu:

a)       Odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem http://psplus.eu.playstation.com/quiz.html;

b)      Odpowiedzieć na wszystkie pytania i kliknąć przycisk „Wyślij”;

c)       Zaznaczyć pole wyboru, by wyrazić chęć na otrzymywanie wiadomości e-mail PlayStation®Plus;

d)      Wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”:

                                    i.    potwierdzenie adresu e-mail;

                                   ii.    imię i nazwisko;

                                  iii.    data urodzenia; oraz

                                 iv.    kraj zamieszkania.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) i 10 (dziesięciu) finalistów („Finalista”).Zarówno Zwycięzca, jak i każdy Finalista zostanie wylosowany przez program komputerowy z puli wszystkich Uczestników, którzy wykonali czynności opisane w pkt. 4 powyżej.

 

7.             W ciągu 10 (dziesięciu) dni od Daty zakończenia Organizator powiadomi Zwycięzcę i Finalistów o wyborze pocztą elektroniczną na podane przez nich adresy.

 

8.             W celu potwierdzenia chęci odbioru nagrody Zwycięzca i Finaliści muszą w ciągu 30 dni odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od Organizatora, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres pocztowy.

 

9.             Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę, o łącznej wartości 2000 GBP, 2300 EUR, 17 000 DKK, 18 000 NOK, 3900 NZD, 10 000 PLN, 100 000 RUB i 2800 CHF („Nagroda dla Zwycięzcy”):

a)     System PlayStation®4;

b)    Kamera PlayStation®4;

c)     PlayStation®Vita;

d)    Zestaw słuchawkowy PlayStation®;

e)     Telewizor Smart TV firmy Sony; i

f)     Kupon na roczną subskrypcję PlayStation®Plus („Kupon”).

 

Każdy Finalista otrzyma 1 (jeden) Kupon o wartości 39,99 GBP, 49,99 EUR, 375 DKK, 395 NOK, 89,95 NZD, 195 PLN, 1950 RUB i 63,95 CHF („Nagroda dla Finalisty”).

 

W niniejszych Warunkach, „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy i/lub Nagrodę dla Finalisty, odpowiednio do kontekstu.

 

10.          Podczas rejestracji Uczestnicy powinni się zapoznać z pełnymi warunkami świadczenia usługi, które można znaleźć pod adresem http://www.sonyentertainmentnetwork.com/gb-en/terms-of-service/.

 

11.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

12.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

14.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną okoliczności będące poza jego kontrolą .

 

15.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     pocztą poleconą Nagrodę dla Zwycięzcy (z wyjątkiem Kuponu) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty premiery systemu PlayStation®4; i

b)    pocztą elektroniczną, na adres e-mail powiązany z ich kontami SEN, Kupon do Zwycięzcy i każdego z Finalistów w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania ich danych adresowych.

 

16.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

17.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

18.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „The Ultimate Gaming Package” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia.

 

19.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

20.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby poznać Warunki ogólne.

 

22.          Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

23.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.