PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin

szczegółowe zasady konkursu „Jak zareagowałby Nathan Drake?”

 

1.             W konkursie „Jak zareagowałby Nathan Drake?” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii („Państwo uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 23 listopada 2015, godz. 10:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 5 grudnia 2015 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Konkurs będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na dziesięć (10) różnych pytań (każdy "Pytaniem dnia”), a poszczególne Pytania dnia będą ogłaszane codziennie od dn. 23 listopada 2015, godz. 10:00 czasu polskiego do dn. 5 grudnia 2015 o 00:59 (czasu polskiego) w Okresie trwania konkursu przez dziesięć (10) kolejnych dni roboczych („Kolejne dni robocze”). Każda odpowiedź na Pytanie dnia musi być udzielona do 23:59 w dniu ogłoszenia Pytania dnia (czasu polskiego) („Czas zakończenia”).

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 oraz kopii gry Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a („Gra”). Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Odwiedzić forum PlayStation® (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Zalogować się do konta SEN;

d)    Kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Jak zareagowałby Nathan Drake?” community.eu.playstation.com/t5/S/Jak-zareagowałby-Nathan-Drake/m-p/23804885  (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Opublikować gif w Wątku jako odpowiedź na każde pytanie konkursowe („Odpowiedź”), załączając:

i. plik .gif stworzony przez stron trzecich lub z dowolnego źródła i/lub strony internetowej, wstawiając pełny adres URL do opublikowanego pliku .gif; lub

ii stworzyć oryginalny plik .gif używając materiały z gry Uncharted (zwiastuny bądź inne materiały #PS4Share).

 

6.             Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

7.             Każdy uczestnik może przesłać więcej niż jedno (1) zgłoszenie na poszczególne Pytanie dnia i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

8.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

9.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

10.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

11.             Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) (dalej w skrócie jako „Zwycięzca”) i liczba finalistów wynosi dwa (2) (dalej w skrócie jako każdy „Finalista”).

 

12.             Zwycięzca i każdy Finalista zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora, w oparciu o oryginalność i kreatywność Odpowiedzi. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

13.             Organizator zawiadomi Zwycięzcy i każdego Finalistę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

14.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca i każdy Finalista musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

15.             Zwycięzca otrzyma: jedna (1) prasowa kopia Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a podpisaną przez aktora Nolan North (aktor dubbingowy, głos Nathana Drake’a) oraz jedna (1) koszulka Uncharted™ o przybliżonej łącznej wartości PLN 243, GBP 40, EUR 57, RUB 3970 („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

16.              Każdy Finalista otrzyma: jedna (1) prasowa kopia Uncharted™: Kolekcja Nathana Drake’a oraz jedna (1) koszulka Uncharted™ o  przybliżonej łącznej wartości PLN 243, GBP 40, EUR 57, RUB 3970 („Nagroda dla Finalisty”).

 

17.             Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę do  Zwycięzcy przesyłką poleconą oraz

b)    Nagrodę do każdego Finalisty przesyłką poleconą

 w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i/lub Finalistów.

 

18.             W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

19.             Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

20.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

21.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

22.             Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

23.             Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące  Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

24.             Zwycięzca i każdy Finalista wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

25.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, [albo] korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, [lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

26.             Od Zwycięzcy i każdego Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

27.             Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego Finalisty na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego Finalisty zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Jak zareagowałby Nathan Drake? Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.             Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

29.             „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

30.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.