PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady — Określone zasady konkursu „Szansa na wygranie biletów na Mistrzostwa Świata FIFA™ 2014 w Brazylii i wybrane produkty PlayStation®”

 

1.             W konkursie „Szansa na wygranie biletów na Mistrzostwa Świata FIFA™ 2014 w Brazylii i wybrane produkty PlayStation®” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 13 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach konkursu należy przesyłać od 28-03-2014 r., godz. 13:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do:

a)     26-05-2014 r., godz. 00:59 (czasu polskiego („Pierwsza data zakończenia”), by zyskać szansę na wygranie dwóch biletów na mecz Mistrzostw Świata FIFA™; oraz

b)    14-07-2014 r., godz. 00:59 (czasu polskiego („Druga data zakończenia”), by zyskać szansę na wygranie wybranych produktów PlayStation®.

 

3.             Czas od Daty rozpoczęcia do Pierwszej daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Pierwszego okresu trwania konkursu, a czas od Daty rozpoczęcia do Drugiej daty zakończenia włącznie — mianem „Drugiego okresu trwania konkursu.

 

4.             Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za wiążące.

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Pierwszym okresie trwania konkursu lub w Drugim okresie trwania konkursu:

a)     zakupić Produkt objęty promocją (jak zdefiniowano poniżej) i zachować dowód zakupu;

b)    jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    postępować zgodnie z instrukcjami w celu aktywacji i połączenia Produktu objętego promocją ze swoim kontem SEN. Instrukcje można znaleźć pod adresem http://faq.en.playstation.com/app/answers/detail/a_id/4621/~/activate-a-system-on-your-sen-account;

e)     odwiedzić stronę Konkursu pod adresem http://eu.playstation.com/worldcup2014 i wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail, by zwrócić się do Organizatora z prośbą o wysłanie wiadomości e-mail z instrukcjami dotyczącymi udziału w Konkursie („Wiadomość e-mail”). Należy pamiętać, że Organizator ma 72 godziny na wysłanie wiadomości, więc najlepiej zwrócić się do niego z prośbą nie później niż 72 godziny przed Pierwszą datą zakończenia lub Drugą datą zakończenia. Należy wpisać adres powiązany z kontem SEN Uczestnika; oraz

f)     po otrzymaniu wiadomości e-mail należy zastosować się do zawartych w niej instrukcji, by zostać przekierowanym na stronę docelową Konkursu, gdzie należy:

1.     kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

2.     w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pięć (5) pytań wielokrotnego wyboru;

3.     po zakończeniu kliknąć przycisk „Wyślij”, aby zatrzymać zegar.

 

6.             „Produkty objęte promocją” oznaczają systemy PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®4 i/lub wszelkie produkty zakupione w sklepie PlayStation®Store, a „Produkt objęty promocją” oznacza dowolny z wyżej wymienionych produktów.

 

7.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi SEN oraz Polityki prywatności SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

8.             Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 4 (cztery) zgłoszenia, ale obowiązują następujące ograniczenia:

a)     1 (jedno) zgłoszenie w zamian za dowolną liczbę zakupionych systemów PlayStation®Vita;

b)    1 (jedno) zgłoszenie w zamian za dowolną liczbę zakupionych systemów PlayStation®3;

c)     1 (jedno) zgłoszenie w zamian za dowolną liczbę zakupionych systemów PlayStation®4; oraz

d)    1 (jedno) zgłoszenie w zamian za dowolną liczbę produktów zakupionych w sklepie PlayStation®Store.

 

9.             Zwycięzcy w pierwszej rundzie (jak zdefiniowano poniżej) zostaną wybrani spośród zgłoszeń dokonanych w Pierwszym okresie trwania konkursu, a Zwycięzcy w drugiej rundzie (jak zdefiniowano poniżej) — w Drugim okresie trwania konkursu. Każdy Uczestnik będzie uprawniony do wygrania tylko jednej Nagrody (jak zdefiniowano poniżej).

                                                                                     

10.          Konkurs wyłoni:

a)     1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”);

b)    1 (jednego) zdobywcę drugiego miejsca („Zdobywca drugiego miejsca”);

c)     1 (jednego) zdobywcę trzeciego miejsca („Zdobywca trzeciego miejsca”)

d)    22 (dwudziestu dwóch) zdobywców czwartego miejsca (każdy „Zdobywca czwartego miejsca”);

e)     5 (pięciu) zdobywców piątego miejsca (każdy „Zdobywca piątego miejsca”);

f)     10 (dziesięciu) zdobywców szóstego miejsca (każdy „Zdobywca szóstego miejsca”);

g)    10 (dziesięciu) zdobywców siódmego miejsca (każdy „Zdobywca siódmego miejsca”);

h)     10 (dziesięciu) zdobywców ósmego miejsca (każdy „Zdobywca ósmego miejsca”);

i)      50 (pięćdziesięciu) zdobywców dziewiątego miejsca (każdy „Zdobywca dziewiątego miejsca”);

j)      500 (pięciuset) zdobywców dziesiątego miejsca (każdy „Zdobywca dziesiątego miejsca”);

k)     1000 (tysiąc) zdobywców jedenastego miejsca (każdy „Zdobywca jedenastego miejsca”); oraz

l)      10 000 (dziesięć tysięcy) zdobywców dwunastego miejsca (każdy „Zdobywca dwunastego miejsca”).

 

11.          W niniejszych warunkach „Zwycięzca w pierwszej rundzie” oznacza Zwycięzcę, Zdobywcę drugiego miejsca, Zdobywcę trzeciego miejsca i/lub Zdobywcę czwartego miejsca, odpowiednio do kontekstu.

 

12.          W niniejszych warunkach „Zwycięzca w drugiej rundzie” oznacza Zdobywcę piątego miejsca, Zdobywcę szóstego miejsca, Zdobywcę siódmego miejsca, Zdobywcę ósmego miejsca, Zdobywcę dziewiątego miejsca, Zdobywcę dziesiątego miejsca, Zdobywcę jedenastego miejsca i/lub Zdobywcę dwunastego miejsca, odpowiednio do kontekstu.

 

13.          Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie zostanie wyłoniony w Pierwszym okresie trwania konkursu zgodnie z poniższymi zasadami:

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik, Zwycięzcą będzie Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik w najkrótszym Czasie.

c)     W sytuacji, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy; oraz

d)    Zdobywcą drugiego miejsca zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy wynik po Zwycięzcy, a jego wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

e)     Zdobywcą trzeciego miejsca zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy wynik po Zdobywcy drugiego miejsca, a jego wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej; oraz

f)     Zdobywcami czwartego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcy trzeciego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

14.          Każdy Zwycięzca w drugiej rundzie zostanie wyłoniony w Drugim okresie trwania konkursu zgodnie z poniższymi zasadami (z wyłączeniem Zwycięzców w pierwszej rundzie):

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zdobywcami piątego miejsca zostaną Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe Wyniki. W sytuacji, gdy więcej niż 5 (pięciu) Uczestników uzyska najwyższy Wynik, Zdobywcami piątego miejsca będą Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe Wyniki w najkrótszym Czasie;

c)     W sytuacji, gdy więcej niż 5 (pięciu) Uczestników uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zdobywców piątego miejsca zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 5 (pięciu) Zdobywców piątego miejsca; oraz

d)    Zdobywcami szóstego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach piątego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

e)     Zdobywcami siódmego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach szóstego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

f)     Zdobywcami ósmego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach siódmego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

g)    Zdobywcami dziewiątego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach ósmego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

h)     Zdobywcami dziesiątego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach dziewiątego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

i)      Zdobywcami jedenastego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach dziesiątego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej; oraz

j)      Zdobywcami dwunastego miejsca zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zdobywcach jedenastego miejsca, a ich wybór nastąpi według mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

15.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę w pierwszej rundzie o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 1 (jednego) tygodnia od Pierwszej daty zakończenia.

 

16.          Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca w pierwszej rundzie musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) (Osoba towarzysząca”).

 

17.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na Mecz finałowy Mistrzostw Świata FIFA 2014 (mecz nr 64), który odbędzie się na stadionie Maracana Stadium w Rio de Janeiro, Brazylia, w sobotę, 13-07-2014 r. o godz. 17:00 (czasu polskiego) („Mecz finałowy”);

b)    bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej z kraju Zwycięzcy na międzynarodowe lotnisko w Rio de Janeiro (GIG) („Lotnisko w Rio”) w Brazylii, odlot między 11-07-2014 r. a 12-07-2014 r., a przylot między 15-07-2014 r. a 16-07-2014 r. (loty mogą nie być bezpośrednie, a daty lotów mogą ulec zmianie i zostaną potwierdzone przez Organizatora);

c)      4 (cztery) noclegi ze śniadaniem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu w Rio de Janeiro („Hotel w Rio 1”) w pokoju z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym podwójnym;

d)      transport między Lotniskiem w Rio a Hotelem w Rio 1 w dniach przylotu i odlotu;

e)      transport między Hotelem w Rio 1 a stadionem, na którym w niedzielę, 13-07-2014 r. zostanie rozegrany Mecz finałowy;

f)       ubezpieczenie podróżne (jak zdefiniowano poniżej); oraz

g)      400 euro na posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem transportu, o którym mowa powyżej) i inne wydatki w trakcie wycieczki.

 

18.          Zdobywca drugiego miejsca otrzyma następującą Nagrodę dla zdobywcy drugiego miejsca”:

a)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zdobywcy drugiego miejsca i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na Mecz półfinałowy Mistrzostw Świata FIFA 2014 (mecz nr 62), który odbędzie się na stadionie Arena Corinthians w São Paulo, Brazylia, w środę, 9-07-2014 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego) („Mecz półfinałowy”);

b)      bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej dla Zdobywcy drugiego miejsca i Osoby towarzyszącej z kraju Zdobywcy drugiego miejsca na międzynarodowe lotnisko w Sao Paolo (GRU) („Lotnisko w Sao Paolo”) w Brazylii, odlot między 7-07-2014 r. a 8-07-2014 r., a przylot między 10-07-2014 r. a 11-07-2014 r. (loty mogą nie być bezpośrednie, a daty lotów mogą ulec zmianie i zostaną potwierdzone przez Organizatora);

c)      3 (trzy) noclegi ze śniadaniem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu w Sao Paolo („Hotel w Sao Paolo”) w pokoju z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym podwójnym;

d)      transport między Lotniskiem w Sao Paolo a Hotelem w Sao Paolo w dniach przylotu i odlotu;

e)      transport między Hotelem w Sao Paolo a stadionem, na którym w środę, 9-07-2014 r. zostanie rozegrany Mecz półfinałowy;

f)       ubezpieczenie podróżne (jak zdefiniowano poniżej); oraz

g)      400 euro na posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem transportu, o którym mowa powyżej) i inne wydatki w trakcie wycieczki.

 

19.          Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma następującą Nagrodę dla zdobywcy trzeciego miejsca”:

h)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zdobywcy trzeciego miejsca i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na Mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Świata FIFA 2014 (mecz nr 58), który odbędzie się na stadionie Maracana Stadium w Rio de Janeiro, Brazylia, w piątek, 4-07-2014 r. o godz. 14:00 (czasu polskiego) („Mecz ćwierćfinałowy”);

i)      bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej dla Zdobywcy trzeciego miejsca i Osoby towarzyszącej z kraju Zdobywcy trzeciego miejsca na międzynarodowe lotnisko w Rio w Brazylii, odlot między 2-07-2014 r. a 3-07-2014 r., a przylot między 5-07-2014 r. a 6-07-2014 r. (loty mogą nie być bezpośrednie, a daty lotów mogą ulec zmianie i zostaną potwierdzone przez Organizatora);

j)        3 (trzy) noclegi ze śniadaniem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu w Rio de Janeiro („Hotel w Rio 2”) w pokoju z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym podwójnym;

k)      transport między Lotniskiem w Rio a Hotelem w Rio 2 w dniach przylotu i odlotu;

l)        transport między Hotelem w Rio 2 a stadionem, na którym w piątek, 4-07-2014 r. zostanie rozegrany Mecz ćwierćfinałowy;

m)     ubezpieczenie podróżne (jak zdefiniowano poniżej); oraz

n)      400 euro na posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem transportu, o którym mowa powyżej) i inne wydatki w trakcie wycieczki.

 

20.          Każdy Zdobywca czwartego miejsca otrzyma następującą Nagrodę dla zdobywcy czwartego miejsca”:

a)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla każdego Zdobywcy czwartego miejsca i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na Mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata FIFA 2014 (mecz nr 50), który odbędzie się na stadionie Maracana Stadium w Rio de Janeiro, Brazylia, w sobotę, 28-06-2014 r. o godz. 18:00 (czasu polskiego) („Mecz 1/16 finału”);

b)      bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej dla każdego Zdobywcy czwartego miejsca i Osoby towarzyszącej z kraju każdego Zdobywcy czwartego miejsca na międzynarodowe lotnisko w Rio w Brazylii, odlot między 26-06-2014 r. a 27-06-2014 r., a przylot między 29-06-2014 r. a 30-06-2014 r. (loty mogą nie być bezpośrednie, a daty lotów mogą ulec zmianie i zostaną potwierdzone przez Organizatora);

c)      3 (trzy) noclegi ze śniadaniem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu w Rio de Janeiro („Hotel w Rio 3”) w pokoju z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym podwójnym;

d)      transport między Lotniskiem w Rio a Hotelem w Rio 3 w dniach przylotu i odlotu;

e)      transport między Hotelem w Rio 3 a stadionem, na którym w sobotę, 28-06-2014 r. zostanie rozegrany Mecz 1/16 finału;

f)       ubezpieczenie podróżne (jak zdefiniowano poniżej); oraz

g)      400 euro na posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem transportu, o którym mowa powyżej) i inne wydatki w trakcie wycieczki.

 

21.          W niniejszych warunkach:

a)     „Mecz” oznacza Mecz finałowy, Mecz półfinałowy, Mecz ćwierćfinałowy i/lub Mecz 1/16 finału, odpowiednio do kontekstu;

b)    „Nagroda dla zwycięzcy w pierwszej rundzie” oznacza Nagrodę dla zwycięzcy, Nagrodę dla zdobywcy drugiego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy trzeciego miejsca i/lub Nagrodę dla zdobywcy czwartego miejsca, odpowiednio do kontekstu; oraz

c)     „Hotel” oznacza Hotel w Sao Paolo, Hotel w Rio 1, Hotel w Rio 2, i/lub Hotel w Rio 3, odpowiednio do kontekstu.

 

22.          W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, z każdym Zwycięzcą w pierwszej rundzie skontaktuje się agencja zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne dotyczące Nagrody dla zwycięzcy w pierwszej rundzie. Agencja może skontaktować się z każdym Zwycięzcą w pierwszej rundzie w celu omówienia dogodnych warunków podróży (w tym, między innymi, preferowanego lotniska odlotu oraz terminów lotów). Wszystkie ustalenia dotyczące lotu, hotelu i transportu są realizowane według własnego uznania Agencji i/lub Organizatora.

 

23.          Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie oraz Osoba towarzysząca muszą podać wszystkie informacje i wypełnić formularz akceptacji nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić jej zorganizowanie podróży. Na żądanie Agencji każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może w uzasadniony sposób wymagać Agencja.

 

24.          Ostateczna wartość Nagrody dla zwycięzcy oraz Nagrody dla zdobywcy drugiego miejsca będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, jednak szacunkowa wartość Nagrody dla zwycięzcy i Nagrody dla zdobywcy drugiego miejsca (nie uwzględniając podatku VAT) wyniesie:

a)     24 608 AUD;

b)    16 000 EUR;

c)     437 540 CZK;

d)    119 431 DKK;

e)     5 001 835 HUF;

f)     26 007 NZD;

g)    67 732 PLN;

h)     812 663 RUB;

i)      141 598 SEK; oraz

j)      13 362 GBP.

 

25.          Ostateczna wartość Nagrody dla zdobywcy trzeciego miejsca będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, jednak szacunkowa wartość Nagrody dla zdobywcy trzeciego miejsca (nie uwzględniając podatku VAT) wyniesie:

a)     23 070 AUD;

b)    15 000 EUR;

c)     410 152 CZK;

d)    111 957 DKK;

e)     4 687 735 HUF;

f)     24 382 NZD;

g)    63 489 PLN;

h)     761 871 RUB;

i)      132 752 SEK; oraz

j)      12 527 GBP.

 

26.          Ostateczna wartość Nagrody dla zdobywcy czwartego miejsca będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, jednak szacunkowa wartość Nagrody dla zdobywcy czwartego miejsca (nie uwzględniając podatku VAT) wyniesie:

a)     21 529 AUD;

b)    14 000 EUR;

c)     382 820 CZK;

d)    104 493 DKK;

e)     4 375 275 HUF;

f)     22 756 NZD;

g)    59 265 PLN;

h)     711 080 RUB;

i)      123 902 SEK; oraz

j)      11 691 GBP.

 

27.          Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie odpowiada za wszelkie koszty podróży i inne powiązane koszty niestanowiące części Nagrody dla zwycięzcy w pierwszej rundzie, w tym, między innymi, wszelkie posiłki, napoje i przekąski przekraczające dodatkowe 400 EUR stanowiące część Nagrody dla zwycięzcy w pierwszej rundzie.

 

28.          Podczas zakwaterowania w Hotelu każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie jest zobowiązany podać informacje o ważnej karcie kredytowej lub debetowej jako zabezpieczenie dodatkowych opłat, które mogą zostać naliczone.

 

29.          Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszport, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od dnia 16-07-2014 r.

 

30.          Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za posiadanie wiz podróżnych. Od każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Brazylii. Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie oraz Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd na teren Brazylii bez ważnej wizy (jeżeli obowiązuje).

 

31.          Przed odlotem Agencja zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie oraz Osoby towarzyszącej. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela. Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie i/lub Osoba towarzysząca odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości i/lub ubezpieczenia dla osób powyżej 65 roku życia (jeśli dotyczy).

 

32.          Agencja dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę dla zwycięzcy w pierwszej rundzie do każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez każdego Zwycięzcę w pierwszej rundzie, bilety elektroniczne lub potwierdzenia rezerwacji w odniesieniu do lotów, meczu, transportu, ubezpieczenia podróżnego i Hotelu; oraz

b)    przelewem bankowym, na numer konta bankowego podany przez każdego Zwycięzcę w pierwszej rundzie, lub czekiem wysłanym przesyłką poleconą, na adres pocztowy podany przez każdego Zwycięzcę w pierwszej rundzie, 400 EUR,

w ciągu 1 (jednego) tygodnia od przekazania wszelkich wymaganych szczegółowych informacji Organizatorowi i/lub Agencji przez każdego Zwycięzcę w pierwszej rundzie.

 

33.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę w drugiej rundzie o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 1 (jednego) tygodnia od Drugiej daty zakończenia.

 

34.          Aby odebrać Nagrodę dla zwycięzcy w drugiej rundzie, każdy Zwycięzca w drugiej rundzie musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia.

 

35.          Każdy Zdobywca piątego miejsca otrzyma 1 (jeden) system PlayStation®4, o wartości 539,95 AUD/399,99 EUR/10 910 CZK/2985 DKK/125 121 HUF/649,95 NZD/1763 PLN/20 316 RUB/3539 SEK/349,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy piątego miejsca”).

 

36.          Każdy Zdobywca szóstego miejsca otrzyma 1 (jeden) system PlayStation®3 (500 GB), o wartości 399,95 AUD/299,99 EUR/8202 CZK/2239 DKK/93 840 HUF/519,95 NZD/1291,44 PLN/15 237 RUB/2655 SEK/249,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy szóstego miejsca”).

 

37.          Każdy Zdobywca siódmego miejsca otrzyma 1 (jeden) system PlayStation®Vita WIFI, o wartości 269,95 AUD/199,99 EUR/5468 CZK/1492 DKK/62 559 HUF/329,95 NZD/860,94 PLN/10 158 RUB/1770 SEK/176,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy siódmego miejsca”).

 

38.          Każdy Zdobywca ósmego miejsca otrzyma 1 (jeden) zestaw słuchawkowy PlayStation® Wireless Stereo Headset 2.0, o wartości 129,95 AUD/89,99 EUR/2460 CZK/671 DKK/28 149 HUF/149,95 NZD/399 PLN/4570 RUB/796 SEK/77,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy ósmego miejsca”).

 

39.          Każdy Zdobywca dziewiątego miejsca otrzyma 1 (jeden) egzemplarz gry EA Sports 2014 FIFA™ World Cup Brazil, o wartości 99,95 AUD/69,99 EUR/1913 CZK/522 DKK/21 889 HUF/122,62 NZD/277,08 PLN/3554 RUB/619 SEK/59,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy dziewiątego miejsca”).

 

40.          Każdy Zdobywca dziesiątego miejsca otrzyma 1 (jedną) dwunastomiesięczną subskrypcję PlayStation®Plus, o wartości 69,95 AUD/49,99 EUR/1299 CZK/375 DKK/15 000 HUF/89,95 NZD/195 PLN/1950 RUB/480 SEK/39,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy dziesiątego miejsca”).

 

41.          Każdy Zdobywca jedenastego miejsca otrzyma 1 (jedną) trzymiesięczną subskrypcję PlayStation®Plus, o wartości 19,95 AUD/14,99 EUR/390 CZK/115 DKK/4500 HUF/24,95 NZD/59 PLN/585 RUB/145 SEK/11,99 GBP („Nagroda dla zdobywcy jedenastego miejsca”).

 

42.          Każdy Zdobywca dwunastego miejsca otrzyma 1 (jedną) miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus, o wartości 9,95 AUD/6,99 EUR/180 CZK/55 DKK/2098 HUF/11,95 NZD/27 PLN/270 RUB/65 SEK/5,49 GBP („Nagroda dla zdobywcy dwunastego miejsca”).

 

43.          W niniejszych warunkach „Nagroda dla zwycięzcy w drugiej rundzie” oznacza Nagrodę dla zdobywcy piątego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy szóstego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy siódmego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy ósmego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy dziewiątego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy dziesiątego miejsca, Nagrodę dla zdobywcy jedenastego miejsca i/lub Nagrodę dla zdobywcy dwunastego miejsca, odpowiednio do kontekstu, a „Nagroda” oznacza Nagrodę dla zwycięzcy w pierwszej rundzie i/lub Nagrodę dla zwycięzcy w drugiej rundzie, odpowiednio do kontekstu.

 

44.          Kupony z kodem podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

45.          Subskrypcje PlayStation®Plus są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców — eu.playstation.com/legal. Materiały i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Przed upływem okresu subskrypcji, jeśli Użytkownik nie podejmie żadnych działań, zostanie ona odnowiona automatycznie, zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN. Za odnowienie zostanie pobrana opłata z Portfela SEN Użytkownika. Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w dokumencie SEN Terms of Service (Warunki świadczenia usługi SEN) pod adresem pl.playstation.com/legal.

 

46.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla zdobywcy piątego miejsca dla każdego Zdobywcy piątego miejsca przesyłką kurierską,

b)    Nagrodę dla zdobywcy szóstego miejsca dla każdego Zdobywcy szóstego miejsca przesyłką kurierską,

c)     Nagrodę dla zdobywcy siódmego miejsca dla każdego Zdobywcy siódmego miejsca przesyłką kurierską,

d)    Nagrodę dla zdobywcy ósmego miejsca dla każdego Zdobywcy ósmego miejsca przesyłką kurierską,

e)     Nagrodę dla zdobywcy dziewiątego miejsca dla każdego Zdobywcy dziewiątego miejsca przesyłką kurierską,

f)     Nagrodę dla zdobywcy dziesiątego miejsca dla każdego Zdobywcy dziesiątego miejsca pocztą elektroniczną,

g)    Nagrodę dla zdobywcy jedenastego miejsca dla każdego Zdobywcy jedenastego miejsca pocztą elektroniczną; oraz

h)     Nagrodę dla zdobywcy dwunastego miejsca dla każdego Zdobywcy dwunastego miejsca pocztą elektroniczną,

w ciągu 14 (czternastu) dni od trzymania informacji od Zwycięzcy w drugiej rundzie.

 

47.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

48.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

49.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

50.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

51.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody dla zwycięzcy w drugiej rundzie, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda dla zwycięzcy w drugiej rundzie zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy w drugiej rundzie (jeśli dotyczy).

 

52.          Każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie i każdy Zwycięzca w drugiej rundzie wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzcę w pierwszej rundzie i Osobę towarzyszącą w trakcie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie, Zwycięzca w pierwszej rundzie i jego Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

53.          Każdy zwycięzca w pierwszej rundzie oraz Osoba towarzysząca zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

54.          Od każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie i każdego Zwycięzcy w drugiej rundzie może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

55.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 5, 7, 8, 16, 23 i/lub 34, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

56.          Przybywając na Imprezę, każdy Zwycięzca w pierwszej rundzie wraz z Osobą towarzyszącą muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa w Imprezie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wpuszczenia Zwycięzcy na Imprezę ani nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań wobec każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie i/lub jego Osoby towarzyszącej.

 

57.          Organizatorowi przysługuje prawo do publikacji nazwiska każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie i Zwycięzcy w drugiej rundzie na swoich witrynach internetowych. Imię i nazwisko każdego Zwycięzcy w pierwszej rundzie i Zwycięzcy w drugiej rundzie zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Chance to Win 2014 FIFA™ World Cup Brazil Tickets and selected PlayStation® Products Competition” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

58.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

59.          Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

60.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.