PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu [Wygraj z Beyond: Dwie Dusze]

Regulamin 

1. Konkurs „[Wygraj z Beyond: Dwie Dusze!]” (dalej w skrócie jako „Konkurs”) jest przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 18 lat i mieszkających na stałe w [Australii, Austrii, Belgii, Danii, Holandii,  Hiszpanii, Irlandii, Nowej Zelandii, Niemczech, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii] (dalej w skrócie jako „Kraje uczestników”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy lub konsultanci Organizatora (określonego poniżej), ani ich najbliższa rodzina. Do konkursu nie mogą stanąć również firmy powiązane z Organizatorem ani żadna osoba mająca zawodowe powiązania z samym Konkursem (dalej w skrócie jako „Uczestnicy).

 

2. Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn.[07.10.2013], godz. 16:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. [15.10.2013], godz. 16:00 czasu polskiego („Data zakończenia”).  Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju.  Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za obowiązujące.

 

4. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania konkursu: 

a)       Jeśli nie posiadasz konta Sony Entertainment Network (dalej w skrócie jako „konto SEN”)   (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network) należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® http://eu.playstation.com/registration/;

b)      Odwiedź stronę forum PlayStation®   pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu(dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     Kliknij wątek o nazwie „Konkurs” – [Wygraj z Beyond: Dwie Dusze!]”   [http://community.eu.playstation.com/t5/BEYOND-Dwie-Dusze/Konkurs-Wygraj-z-Beyond-Dwie-Dusze/td-p/19884437]; (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

d)      Zalogować się do konta SEN;

e)       Opublikuj odpowiedź w Wątku na forum, podając swój identyfikator PSN   i odpowiedz na zadane pytanie:Co zaimponowało Ci najbardziej podczas zdobywanego doświadczenia w Beyond: Dwie Dusze na PlayStation®3?"( nie dłuższy niż 200 słów) (dalej w skrócie jako „Pytanie”);

f)       Uczestnicy muszą zadbać o to, aby ich zgłoszenia spełniały wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) a także Warunków korzystania ze strony eu.playstation.com.

 

5. Rejestracja w serwisie Sony Entertainment Network wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisuSEN oraz Zasad zachowania prywatności serwisu SEN.

 

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). 

 

7. Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

 

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8. Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

 

9. Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.   Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10. Liczba zwycięzców wynosi [5]  (dalej w skrócie jako [każdy] „Zwycięzca”) i [5] pięć osób wyróżnionych. Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation (dalej w skrócie jako „Użytkownik MVP”, zgodnie z definicją na stroniehttp://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/What-is-an-MVP/td-p/17989396) i co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.  Każdy z Użytkowników MVP jest niezależnym sędzią i nie może brać udziału udziału w Konkursie.  Decyzja sędziego jest ostateczna.

 

11. Każdy Zwycięzca otrzyma;

 

  •  jeden (1) system PlayStation 3, 500GB
  •  jedna (1) gra Beyond: Dwie Dusze z autografem David'a Cage'a
  •  jeden (1) media kit Beyond: Dwie Dusze zawierający; (i) jedną (1) ilustrowana książkę z zdjęciami z gry wraz z adnotacjami od Davida Cage'a (scenarzysty i reżysera gry), (ii) jedna (1) review code disc of the game, oraz (iii) jeden (1) kod szybka odpowiedź ("QR" ), przekierowujący  do materiałów marketingowych gry
  •  jedna (1) koszulka Beyond: Dwie Dusze

Łączna wartość nagrody to PLN 1,140.90

 

 

12. Każda z osób wyróżnionych otrzyma;

 

  •  jedna (1) gra Beyond: Dwie Dusze z autografem David'a Cage'a.
  •   jedna (1) koszulka Beyond: Dwie Dusze

Łączna wartość nagrody PLN 295.79

 

13. W ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia Organizator powiadomi [każdego] Zwycięzcę wiadomością prywatną (dalej w skrócie jako „Wiadomość PM”) za pośrednictwem Forum.

 

14. Aby potwierdzić możliwość odebrania Nagrody, każdy Zwycięzca musi odpowiedzieć na Wiadomość PM przesłaną przez Organizatora na Forum w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili jej otrzymania, podając swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę urodzenia.

 

15. Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

17. W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną okoliczności będące poza jego kontrolą.

 

19. Organizator podejmie starania aby wysłać Nagrodę poprzez Wiadomość na Forum każdemu z Zwycięzcy w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania jego danych.

 

20. Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

21. Każdy Zwycięzca zrzeka się wszystkich praw autorskich do Materiałów i zwalnia Organizatora wraz z firmami pokrewnymi, licencjobiorcami i upoważnionymi osobami z jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za wykorzystywanie tych Materiałów.

 

22. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do publikacji nazwiska każdego Zwycięzcy na swojej stronie internetowej .   Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „[Wygraj z Beyond: Dwie Dusze!]” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia.

 

23. Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

24. Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie

 

25. Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Kliknij tutaj, aby poznać Warunki ogólne.

 

26. Organizatorem jest firma: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27. W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.