PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady — szczegółowe zasady konkursu „Kostium do gry Tearaway Unfolded”

1.   W konkursie „Kostium do gry Tearaway Unfolded” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa. („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 13 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 07-05-2015 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 14-05-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.            Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze „Tearaway Unfolded Costume Competition”, które spowoduje przeniesienie na stronę Konkursu („Strona”);

c)     zaprojektować oryginalny kostium;

d)    Uczestnicy mogą stworzyć swoją pracę w jeden z następujących sposobów:

I.     korzystając z narzędzi do zmiany wyglądu posłańca dostępnych w grze Tearaway na PlayStation®Vita; lub

II.    korzystając z płytki do cięcia w grze Tearaway na PlayStation®Vita, gdzie można wybrać różne arkusze kolorowego papieru do wycinania własnych kształtów i tworzenia dowolnych figur; lub

III.   tworząc prace z prawdziwego papieru.

e)     Po ukończeniu Kostiumu Uczestnicy muszą:

I.     zapisać cyfrową kopię gotowego kostiumu; lub

II.    zrobić zdjęcie gotowego kostiumu, (każde z tych dwóch jest określane mianem „Obraz”);

f)     przesłać Obraz na Stronę. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg, a rozmiar pliku nie może przekraczać 5000 kilobajtów;

g)    wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

I.     potwierdzenie adresu e-mail;

II.    imię i nazwisko;

III.   data urodzenia; oraz

IV.  kraj zamieszkania; oraz

h)     Uczestnicy muszą spełniać wymogi Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 4 i 6. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)       pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)      zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)       treści napastliwych lub zniesławiających;

d)      treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)       treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)       zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)      spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

7.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi globalnej, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do:

I.      celów promocyjnych i wszelkich innych celów związanych z Konkursem oraz Grą (jak określono poniżej), we wszystkich mediach, w tym na wszelkich platformach online będących pod kontrolą Organizatora; i

II.     celów związanych z Grą, w tym na umieszczenie Kostiumu w Grze.8.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

9.             Wybranych zostanie 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany przez niezależnego sędziego, który nie ma prawa do wzięcia udziału w Konkursie. Kryteriami wyboru będą oryginalność, kreatywność i osobowość Obrazu. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

10.          Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

 

11.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

12.          Zwycięzca wygra prawo do umieszczenia jego Kostiumu w grze Tearaway Unfolded na PlayStation®4 („Gra”), po ewentualnych modyfikacjach dokonanych przez Organizatora wg jego własnego uznania („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

13.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

14.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

15.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

19.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 8 i 11, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

21.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Tearaway Unfolded Costume” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

23.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.