PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki i zasady - Określone zasady konkursu „Podpisy do gry Tearaway"

1. W konkursie „Podpisy do gry Tearaway" („Konkurs") udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące") , którzy ukończyli 14 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy").

2.  Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 12-11-2013 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia") do dn. 23-11-2013 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu".

3.  Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin").

4.   Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)   odwiedzić stronę PlayStation® Europe w serwisie Facebook, pod adresem http://facebook.com/#!/SonyPlaystation?hc_location=stream;

b)   przeczytać wpis zatytułowany „Tearaway Caption Competition" („Wpis"), który będzie zawierać zrzut ekranowy z gry Tearaway („Zrzut ekranowy");

c)   odpowiedzieć na Wpis, dodając podpis odnoszący się do Zrzutu ekranowego (nie więcej niż 20 słów);

d)   Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

5.   Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń, ale może wygrać tylko 1 (jedną) Nagrodę (jak opisano poniżej).

6. Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)  pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)   zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)   treści napastliwych lub zniesławiających;

d)   treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)   treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)    zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)   spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

7.  Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

8.  Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

9.  W konkursie będzie 2 (dwóch) zwycięzców (każdy określany mianem „Zwycięzca") i 5 (pięciu) finalistów (każdy określany mianem „Finalista"). Wszyscy Zwycięzcy i Finaliści zostaną wybrani przez niezależny panel sędziowski oceniający kreatywność i oryginalność zgłoszonych podpisów.

10. W ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia Organizator powiadomi wszystkich Zwycięzców i Finalistów o wyborze, przesyłając wiadomość prywatną („WP") na ich konto w serwisie Facebook.

11. Każdy Zwycięzca otrzyma:

a)   1 (jeden) system PlayStation®Vita Wifi; oraz

b)   1 (jedną) kopię gry Tearaway,

o łącznej wartości wynoszącej ok.: 328,49 AUD / 228,99 EUR / 5846 CZK / 1708,15 DKK / 375,42 NZD / 1874,01 NOK / 960,81 zł / 10 003,26 RUB / 194,21 GBP(„Nagroda dla Zwycięzcy").

Każdy Finalista otrzyma 1 (jedną) kopię gry Tearaway o wartości 43,02 AUD / 29,99 EUR / 765,63 CZK / 223,71 DKK / 49,17 NZD / 245,61 NOK / 125,83 zł / 1305,43 RUB / 25,44 GBP („Nagroda dla Finalisty").

W niniejszych Warunkach termin „Nagroda" odnosi się zarówno do Nagrody dla Zwycięzcy, jak i do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

12.  W celu potwierdzenia chęci odbioru Nagrody Zwycięzcy i Finaliści muszą w ciągu 30 (trzydziestu) dni odpowiedzieć na WP otrzymaną od Organizatora, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy oraz numer telefonu.

13.  Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

15.  W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

17.  Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę przesyłką kurierską do Zwycięzców i Finalistów w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy/Finalisty.

18.  Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

19. Każdy Zwycięzca i Finalista wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

20. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, wg własnego uznania, nazwisk Zwycięzców i Finalistów na swoich stronach internetowych, stronie PlayStation® w serwisie Facebook, stronie PlayStation® w serwisie Twitter, na blogu PlayStation® oraz na forach PlayStation®. Imiona i nazwiska Zwycięzców i Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Tearaway Caption Competition" na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21. Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

22.  Od każdego Zwycięzcy i Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

23. Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin ogólny.

24. Organizatorem jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

25.  W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

Informacja dotycząca serwisu Facebook:

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zalecany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Każdy Uczestnik przekazuje informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje przekazane przez Uczestnika zostaną wykorzystane jedynie w celu administrowania Konkursem. Każdy Uczestnik potwierdza, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Konkursem