PlayStation

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Podziel się swoimi wiosennymi zrzutami”

 

Regulamin

 

1.            W konkursie „Podziel się swoimi wiosennymi zrzutami” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Portugalii, Holandii, Turcji, Belgii, Austrii i Szwajcarii („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 13 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 20 marca o godz. 16:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 30 marca 2017 o 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Jednak Uczestnicy muszą być właścicielami lub mieć dostęp do systemu PlayStation®4 oraz kopii gry Tearaway™ Unfolded na system PlayStation®4 („Gra”). Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    zagrać w Tearaway™ Unfolded  na PlayStation®4;

c)     nacisnąć przycisk SHARE, aby zarejestrować zrzut ekranu („Zrzut”) i przesłać go do usługi online albo na urządzenie pamięci masowej USB (więcej informacji na temat rejestrowania i przesyłania zrzutów ekranu można znaleźć tutaj);

d)    odwiedzić forum PlayStation [język polski] na stronie http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL  („Forum”);

e)     zalogować się na konto SEN;

f)     kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Podziel się swoimi wiosennymi zrzutami” http://community.eu.playstation.com/t5/S /KONKURS-Podziel-si%C4%99-swoimi-wiosennymi-zrzutami/m-p/24995500 („Wątek”);

g)    opublikować odpowiedź, załączając Zrzut w Wątku. Zrzut musi być zapisany w formacie .jpeg, a rozmiar pliku nie może przekraczać 5000 kilobajtów;  Identyfikator online SEN Uczestnika musi być wyraźnie widoczny na przesłanym Zrzucie

h)     opublikować Zrzut na stronie  https://tearaway.me/

i)      Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko pięć (5) zgłoszeń i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Liczba zwycięzców wynosi trzech (3) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”) i liczba finalistów wynosi sześciu (6) (dalej w skrócie jako każdy „Finalista”). Każdy Zwycięzca i każdy Finalista zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej 1 (jednego) pracownika Organizatora, w oparciu o oryginalność i kreatywność] Zrzutów. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

11.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę i każdego Finalistę o wygranej wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie dwóch (2) tygodni od Daty zakończenia.

 

12.            Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca i każdy Finalista musi w ciągu jednego (1) tygodnia od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi podanemu w zgłoszeniu, w przeciwnym razie każdy Zwycięzca i każdy Finalista może zostać zdyskwalifikowany.

 

13.          Każdy Zwycięzca otrzyma:

а) jedną (1) subskrypcję PlayStation®Plus: na 12 miesięcy w postaci kuponu;

b) jedna (1)  edycja prasowa Tearaway™ Unfolded

o przybliżonej łącznej wartości GBR 39.99 / EUR 49.99 / PLN 195.00 / TRY 149.99 / RUB 3199.00 („Nagroda do Zwycięzcy”).

 

14.          Każdy Finalista otrzyma jedną (1) subskrypcję PlayStation®Plus: na 12 miesięcy w postaci kuponu o przybliżonej łącznej wartości GBR 39.99 / EUR 49.99 / PLN 195.00 / TRY 149.99 / RUB 3199.00 („Nagroda dla Finalisty”).

 

15.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą i wiadomością prywatną oraz

b)    Nagrodę do każdego Finalisty wiadomością prywatną

 w ciągu pięciu (5) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i/lub Finalistów.

 

16.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

17.          Kupony z kodem są objęte regulaminem użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

18.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu. PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers. Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

19.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

20.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

21.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

22.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

23.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

24.          Każdy Zwycięzca i każdy Finalista wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

25.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 9 i/lub 12, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

26.          Od każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

27.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „„Podziel się swoimi wiosennymi zrzutami” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

29.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

30.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.