PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Warunki i zasady — Określone zasady konkursu „PlayStation®Vita 2014”

  1. W konkursie „PlayStation®Vita 2014” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 7 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 29-07-2014 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 4-09-2014 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)      Odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      kliknąć łącze konkursu „PlayStation®Vita 2014”;

c)      wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)      kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)      Jak najszybciej odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru, wpisać wyświetlany unikalny kod CAPTCHA i kliknąć jeden raz polecenie „Wyślij”, aby zatrzymać zegar; oraz

f)       wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

                                      I.        potwierdzenie adresu e-mail;

                                     II.        imię i nazwisko;

                                    III.        data urodzenia; oraz

                                   IV.        kraj zamieszkania.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Konkurs będzie mieć 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) oraz 5 (pięciu) finalistów (każdy z nich określany mianem „Finalista”). Zostaną oni wybrani w następujący sposób:

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi, wpisał kod CAPTCHA i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;

b)    Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najlepszy Wynik. W sytuacji, gdy więcej niż 1 (jeden) Uczestnik uzyska najlepszy Wynik, Zwycięzcą będzie Uczestnik, który uzyska najlepszy Wynik w najkrótszym Czasie.

c)     W sytuacji, gdy więcej niż 1 (jeden) Uczestnik uzyska najwyższy Wynik w jednakowym najkrótszym czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzcę zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy; oraz

d)    Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 5 (pięć) najwyższych wyników po Zwycięzcy, ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

7.             W ciągu 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia Organizator powiadomi Zwycięzcę i Finalistów o wyborze pocztą elektroniczną na podane przez nich adresy.

 

8.             Zwycięzca otrzyma:

a)     1 (jeden) system PlayStation®Vita (seria PCH-2000; czarny) („System”); oraz

b)    1 (jeden) kupon z kodem pozwalający na pobranie:

                              I.        1 (jednej) kopii gry LEGO® The Hobbit™ na system PlayStation®Vita;

                             II.        1 (jednej) kopii gry PlayStation®Vita Pets na system PlayStation®Vita; oraz

                            III.        1 (jednej) kopii gry The Sly Trilogy na system PlayStation®Vita,

(„Nagrodę w formie kuponu”),

o łącznej przybliżonej wartości AUD 425 / EUR 290 / CZK 7970 / DKK 2165 / NZD 455 / NOK 2370 / PLN 1201 / RUB 13 620 / SEK 2615 / CHF 353 / GBP 235 („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

9.             Każdy z Finalistów wygra 1 (jedną) Nagrodę w formie kuponu o łącznej przybliżonej wartości AUD 130 / EUR 90 / CZK 2475 / DKK 675 / NZD 140 / NOK 735 / PLN 375 / / RUB 4226 / SEK 815 / CHF 110 / GBP 75 („Nagroda dla Finalisty”).

 

10.          W niniejszych Warunkach termin („Nagroda”) odnosi się zarówno do Nagrody dla Zwycięzcy, jak i do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

11.          Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca i każdy z Finalistów muszą w ciągu 30 (czterech) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia.

 

12.          Kupony z kodem podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

13.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     przesyłkami poleconymi, System do Zwycięzcy; oraz

b)    pocztą elektroniczną, Nagrodę w formie kuponu, do Zwycięzcy i każdego z Finalistów,

 w ciągu 60 dni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

19.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

20.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie opublikowane na rozsądne żądanie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PlayStation®Vita 2014 Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia.

 

21.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5 i 11, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

22.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

23.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

24.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

25.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.