PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Szczegółowe zasady konkursu „Wiosenna wyprawa w PlayStation®Store”

Warunki i zasady 

1.     W konkursie „Wiosenna wyprawa w PlayStation®Store” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dn. 08-04-2016 r., godz. 17:30 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dn. 08-05-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy niezgodności między niniejszymi Warunkami a Warunkami ogólnymi pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą konta PlayStation®Network), należy je bezpłatnie utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

c)     zalogować się na swoim koncie Sony Entertainment Network („SEN”);

d)    kliknąć łącze do konkursu „Wiosenna wyprawa w PlayStation®Store”, aby odwiedzić stronę Konkursu;

e)     kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

f)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który się pojawi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

g)    wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)         każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)         Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe Wyniki. W przypadku remisu Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe Wyniki i udzielili prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)         jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzców, Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, których odpowiedzi na pytanie finałowe będą najbliższe poprawnej;

d)         jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzców, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 4 (czterech) tygodni od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę dla Zwycięzcy (określoną poniżej), Zwycięzcy muszą w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, datę urodzenia oraz kontaktowy numer telefonu. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy.

 

10.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

 

a)         1 (jeden) system PlayStation®4 1 TB w kolorze czarnym

b)         1 (jedną) pokrywę specjalną do PlayStation®4 w kolorze czerwonym

c)         1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 w kolorze wulkanicznej czerwieni

d)         1 (jeden) bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PlayStation®4 w kolorze czarnym 

e)         1 (jeden) plecak „Since '94” PlayStation Gear

f)          1 (jeden) czarny pasek z klamrą w kształcie kontrolera PlayStation

g)         1 (jeden) kod kuponu do PlayStation®Store o wartości 250 GBP (470 AUD / 520 NZD / 8500 CZK / 2900 NOK / 26000 RUB / 1400 PLN / 320 EUR / 340 CHF / 2200 DKK/), który należy wykorzystać w PlayStation®Store do [01-08-2016]. Łączna przybliżona wartość nagrody to 720,50 GBP/925 EUR/74 101,74 RUB/6889,20 DKK/4003,18 PLN/8701,61 NOK/1002,94 CHF/25 010,63 CZK/1400 AUD/1513 NZD („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy pocztą poleconą do Zwycięzcy w ciągu 4 (czterech) tygodni od otrzymania danych Zwycięzcy.

 

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

13.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

14.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

15.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

19.          Zwycięzcy wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7 i 9, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

21.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

22.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PlayStation® Store Spring Escapade” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

24.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

25.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.