PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „Bunker Down — PlayStation®Store”

1.    W konkursie „Bunker Down — PlayStation®Store” („Konkurs”) mogą wziąć udział mieszkańcy Austrii, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, za wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i doradców Organizatora (zgodnie z definicją poniżej) oraz członków ich najbliższych rodzin, pracowników firm stowarzyszonych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Poniższe warunki dotyczą Uczestników zameldowanych w Austrii, Australii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, i w Zjednoczonym Królestwie.

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 04-12-2015 r., godz. 17:30 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 19-12-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy niezgodności między niniejszymi Warunkami a Warunkami ogólnymi pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą konta PlayStation®Network), należy je bezpłatnie utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

c)     zalogować się na swoim koncie Sony Entertainment Network („SEN”);

d)    kliknąć łącze do konkursu „Bunker Down — PlayStation®Store”, aby odwiedzić stronę Konkursu;

e)     kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

f)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który się pojawi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

g)    wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)         każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)         Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)         jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie finałowe jest najbliższa poprawnej odpowiedzi;

d)         jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 4 (czterech) tygodni od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę dla Zwycięzcy (określoną poniżej), Zwycięzca musi w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, datę urodzenia oraz kontaktowy numer telefonu. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy.

 

10.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

 

a)         1 (jeden) telefon Sony Xperia Z5 — biały

b)         1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 Sony PlayStation®4

c)         1 (jedną) konsolę Sony PlayStation®4 500 GB

d)         1 (jedną) specjalną pokrywę do PS4

e)         1 (jedne) bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem 2.0

f)          1 (jedną) parę skarpetek PlayStation®

g)         1 (jeden) sweter z motywami bożonarodzeniowymi PlayStation®

h)         1 (jeden) telewizor LED Sony R45C Full HD

i)          1 (jeden) kredyt do PlayStation®Store w wysokości 2100 PLN, w formie kodu kuponu, który należy wykorzystać w PlayStation®Store do 01-03-2016 r.,

o łącznej przybliżonej wartości 2339,93 EUR/1794 GBP/63 230,97 CZK/17 456,06 DKK/726 916,70 HUF/21 672,43 NOK/9944,41 PLN/162 614,2 RUB/21 752 SEK/2538,76 CHF („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

11.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę dla Zwycięzcy pocztą poleconą do Zwycięzcy w ciągu 4 (czterech) tygodni od otrzymania danych Zwycięzcy.

 

12.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

13.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

14.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

15.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

19.          Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7 i 9, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

21.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

22.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PlayStation®Store Bunker Down Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

24.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

25.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.