PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „PlayStation®Plus gamescom”

 

Warunki i zasady

 

1.            W konkursie „PlayStation®Plus gamescom” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 22-07-2016 r., godz. 15:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 01-08-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy niezgodności między niniejszymi Warunkami a Warunkami ogólnymi pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą konta PlayStation®Network), należy je bezpłatnie utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

c)     zalogować się na swoim koncie Sony Entertainment Network („SEN”);

d)    kliknąć łącze do konkursu „PlayStation®Plus gamescom”, aby odwiedzić stronę Konkursu;

e)     kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

f)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który się pojawi, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

g)    wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)         każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)         Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe Wyniki. W przypadku remisu Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe Wyniki i udzielili prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)         jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzców, Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, których odpowiedzi na pytanie finałowe będą najbliższe poprawnej;

d)         jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzców, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

8.             Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresów powiązanych z ich kontami SEN, w terminie 4 (czterech) tygodni od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”). Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy.

 

10.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)     4 (cztery) bilety (2 (dwa) bilety dla Zwycięzcy i 2 (dwa) bilety dla Osoby towarzyszącej) na targi gamescom 2016, które odbędą się w hali Koelnmesse w Kolonii, w Niemczech, na 17-08-2016 i  21-08-2015 włącznie („Wydarzenie”);

b)    1 (jeden) bilet lotniczy w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet lotniczy w obie strony w klasie ekonomicznej dla Osoby towarzyszącej, z kraju zamieszkania Zwycięzcy na lotnisko Kolonia-Bonn w Kolonii, w Niemczech, z wylotem 17-08-2016 i powrotem 22-08-2016 (loty mogą nie być bezpośrednie);

c)     5 (pięć) noclegów w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej pięciogwiazdkowym hotelu („Hotel”) w Kolonii (tylko pokój).

d)    transport z lotniska Kolonia-Bonn do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

e)      1000 EUR (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na drobne wydatki”).

 

11.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     3175 GBP oraz

b)    3720 EUR/5440 AUD/100582 CZK/27669 DKK/5671 NZD/34929 NOK/16484 PLN/263211 RUB/35235 SEK/4045 CHF

 

12.          W ciągu jednego tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w związku z organizacją podróży (na przykład w celu ustalenia preferowanego lotniska wylotu oraz godzin lotów), jednak kwestie przelotów, zakwaterowania w hotelach i transportu leżą wyłącznie w gestii Agencji.

 

13.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

 

14.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Zwycięzcy, a także wszelkie posiłki i napoje powyżej kwoty Pieniędzy na drobne wydatki.

 

15.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

17.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Niemiec. Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Niemiec bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

18.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

19.          Przed odlotem Agencja zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela. Zwycięzca i/lub Osoba towarzysząca odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości i/lub ubezpieczenia dla osób powyżej 75 roku życia (jeśli dotyczy).

 

20.          Agencja dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę Zwycięzcy w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zwycięzcę, bilety elektroniczne i potwierdzenia rezerwacji na przeloty, Wydarzenie, transport, ubezpieczenie podróżne i zakwaterowanie („Dokumenty”). Zwycięzca jest odpowiedzialny za wydrukowanie wszystkich wyżej wymienionych Dokumentów; oraz

b)    przelewem bankowym, na rachunek bankowy podany przez Zwycięzcę, lub czekiem wysłanym przesyłką poleconą, na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę, Pieniędzy na drobne wydatki,

w ciągu dwóch tygodni od momentu, w którym wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane przez Zwycięzcę Agencji, zgodnie z wymogami.

 

21.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

22.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

23.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

24.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

25.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

26.          Zwycięzca i Osoba towarzysząca wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzcę i Osobę towarzyszącą w trakcie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie, Zwycięzca i jego Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium; oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, na całym świecie i zawsze bezpłatnie, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów i/lub usług Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

27.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

28.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5 i 9, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

29.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

30.          Przybywając na Imprezę, Zwycięzca wraz z Osobą towarzyszącą muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa w Imprezie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy na daną imprezę, ani nie ma wobec Zwycięzcy żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

31.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PlayStation Plus gamescom Competition” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

32.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

33.          „Organizatorem” jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

34.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.