PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „PlayStation Plus Bloodborne”

Warunki i zasady 

 

1.          W konkursie „PlayStation Plus Bloodborne” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 02-03-2015 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 17-03-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju, ale Uczestnicy muszą mieć aktywną subskrypcję PlayStation®Plus w trakcie Okresu trwania konkursu oraz przez 1 (jeden) tydzień po Dacie zakończenia. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)      odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      kliknąć łącze „Konkurs PlayStation Plus Bloodborne”;

c)      wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)      kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)      jak najszybciej odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru, wpisać wyświetlany unikalny kod CAPTCHA i kliknąć jeden raz polecenie „Wyślij”, aby zatrzymać zegar; oraz

f)       wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk Wyślij:

                                    I.       potwierdzenie adresu e-mail;

                                   II.       imię i nazwisko;

                                  III.       data urodzenia; oraz

                                 IV.       kraj zamieszkania.

 

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             W konkursie zostanie w następujący sposób wyłonionych 10 (dziesięciu) zwycięzców („Zwycięzcy”):

a)     Każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”), a także czasowi, w jakim udzielił odpowiedzi, wpisał kod CAPTCHA i kliknął przycisk „Wyślij” („Czas”). Czas będzie obliczany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

b)    Zwycięzcami zostaną Uczestnicy z 10 (dziesięcioma) najwyższymi Wynikami. W sytuacji, gdy więcej niż 10 (dziesięciu) Uczestników uzyska taki sam najlepszy Wynik, Zwycięzcami będą Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze Wyniki w najkrótszych Czasach;

c)     W sytuacji, gdy więcej niż 10 (dziesięciu) Uczestnik uzyska najwyższe Wyniki w jednakowym najkrótszym Czasie, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejny zestaw pytań wielokrotnego wyboru, aby wyłonić Zwycięzców zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 10 (dziesięciu) Zwycięzców.

 

7.             Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia.

 

8.             Każdy Zwycięzca otrzyma:

a)     1 (jedną) płytę z grą Bloodborne™ Nightmare Edition na PlayStation®4;

b)    1 (jedną) kartę upominkową na roczne członkostwo w PlayStation®Plus;

c)     1 (jeden) zestaw bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem 2.0 na PlayStation®4;

d)    1 (jedną) podpisaną grafikę z gry Bloodborne™;

e)     1 (jedną) koszulkę Bloodborne™;

f)     1 (jedną) torbę Bloodborne™;

g)    oraz 1 (jeden) breloczek na klucze Bloodborne™,

o przybliżonej łącznej wartości 492 AUD/338 EUR/9341 CZK/2513 DKK/
103 905 HUF/511 NZD/2894 NOK/1414 PLN/24 088 RUB/3220 SEK/359 CHF/250 GBP („Nagroda”).

9.             Aby odebrać Nagrodę, każdy Zwycięzca musi w ciągu 4 (czterech) tygodni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy.

 

10.          Subskrypcje PlayStation®Plus są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców — eu.playstation.com/legal. Materiały i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Przed upływem okresu subskrypcji, jeśli Użytkownik nie podejmie żadnych działań, zostanie ona odnowiona automatycznie, zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN. Za odnowienie zostanie pobrana opłata z Portfela SEN Użytkownika. Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w dokumencie SEN Terms of Service (Warunki świadczenia usługi SEN) pod adresem pl.playstation.com/legal.

 

11.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

12.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

14.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

15.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać Nagrodę pocztą poleconą do każdego Zwycięzcy w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania danych Zwycięzcy.

 

16.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

17.          Kupony z kodem podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

18.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Imię i nazwisko każdego Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PlayStation Plus Bloodborne Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5 i/lub 9, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

21.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

22.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

23.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.