PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

szczegółowe zasady konkursu „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Milan 2016”

 

1.             W konkursie „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Milan 2016” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 14-04-2016 r., godz. 10.00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dnia 05-05-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)     odwiedzić stronę z konkursami PlayStation® dostępną pod adresem https://www.playstation.com/sign-in-and-connect/competitions;

b)    kliknąć łącze „Weź udział teraz” Konkursu „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Milan 2016”, aby wejść na stronę Konkursu („Strona”);

c)     wpisać swój adres e-mail w polu tekstowym i kliknąć „Wejdź”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

d)    odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”) i kliknąć „Wyślij”;

e)     wprowadzić informacje w podanych polach oraz podać unikatowy kod bezpieczeństwa CAPTCHA, a następnie kliknąć „Wyślij”.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

7.             Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) oraz 5 (pięciu) Finalistów („Finalista”). Zwycięzca i Finaliści zostaną wyłonieni w następujący sposób:

 

a)         każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi („Wynik”);

b)         Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy Wynik. W przypadku remisu Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik i udzielił prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)         jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie finałowe będzie najbliższe poprawnej;

d)         jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

e)         Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki po Zwycięzcy, a ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b), c) i d) powyżej.

 

8.             Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę oraz każdego z Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adresy podane w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 1 (jednego) tygodnia po Dacie zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (patrz definicję poniżej), Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu trzech (3) dni od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”). Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy. Aby odebrać Nagrodę dla Finalisty (określoną poniżej), każdy Finalista musi w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Finalisty.

 

10.          Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)      2 (dwa) bilety (1 bilet dla Zwycięzcy i 1 bilet dla Osoby towarzyszącej) na finał UEFA Champions League®, który odbędzie się na stadionie im. Giuseppe Meazzy w Mediolanie, we Włoszech 28-05-2016 r. („Wydarzenie”);

b)      bilety lotnicze w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej, z kraju Zwycięzcy na lotnisko w Mediolanie we Włoszech, wylot 27-05-2016 r., powrót 29-05-2016 r. (loty mogą nie być bezpośrednie);

c)      2 (dwa) noclegi w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu w Mediolanie, we Włoszech („Hotel”);

d)      transport z lotniska w Mediolanie, we Włoszech do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

e)      przejazd z Hotelu na Wydarzenie w dniu 28-05-2016 i z powrotem; oraz

f)       300 GBP (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na drobne wydatki”);

g)      1 (jeden) system PlayStation®4 — Ultimate Player 1 TB Edition;

h)      1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 — Onyksowa Czerń;

i)        1 (jedno) 12-miesięczne członkostwo PlayStation Plus w formie kodów kuponu, który musi zostać wykorzystany w sklepie PlayStation®Store do 28-05.2017 r.;

j)        1 (jedną) płytę z grą Pro Evolution Soccer 2016 na PlayStation®4;

 

11.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     1500 GBP; oraz

b)    2150 EUR / 57 600 CZK / 16 000 DKK / 20 000 NOK / 9000 PLN / 155 000 RUB / 20 000 SEK / 2300 CHF

 

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody dla Zwycięzcy.

 

12.          W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

 

13.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

 

14.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Zwycięzcy, ubezpieczenie podróżne, a także wszelkie posiłki i napoje przekraczające kwotę Pieniędzy na drobne wydatki.

 

15.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

17.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Włoch. Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Włoch bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

18.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

19.          Każdy Finalista otrzyma następującą „Nagrodę dla Finalisty”:

a.    1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 — Onyksowa Czerń;
b.    1 (jedno) 12-miesięczne członkostwo PlayStation Plus w formie kodów kuponu, który musi zostać wykorzystany w sklepie PlayStation®Store do 28-05.2017 r.;
c.    1 (jedną) płytę z grą Pro Evolution Soccer 2016 na PlayStation®4;

 

o łącznej przybliżonej wartości 120 GBP / 150 EUR / 4060 CZK / 1120 DKK / 1430 NOK / 640 PLN / 11800 RUB / 1400 SEK / 170 CHF („Nagroda dla Finalisty”)

 

20.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką poleconą i e-mailem oraz

b)    Nagrodę dla każdego Finalisty przesyłką poleconą i e-mailem

 w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

 

21.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

22.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

23.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu. SEN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers. Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi SEN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

24.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

25.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

26.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

27.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

28.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

29.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

30.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16 i 17 albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

31.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

32.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych. Nazwiska Zwycięzcy i Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną z dopiskiem „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Milan 2016 Competition” na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

33.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

34.          „Organizatorem” jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

35.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.