PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady — szczegółowe zasady konkursu „20. rocznica PlayStation”

 

1.             W konkursie „20. rocznica PlayStation” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dn. 03.12.2014 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dn. 05.01.2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze do konkursu „PlayStation 20th Anniversary Competition” („Strona”);

c)     stworzyć oryginalny obraz lub zdjęcie prezentujące temat „Co znaczy dla Ciebie PlayStation”

d)    Uczestnicy mogą stworzyć swoją pracę w jeden z następujących sposobów:

                               I.        korzystając z dowolnego oprogramowania graficznego dostępnego w komputerze; lub

                              II.        używając dowolnych innych materiałów do stworzenia obrazu;

e)     po ukończeniu obrazu Uczestnicy muszą:

                               I.        zapisać cyfrową kopię ukończonego obrazu; lub

                              II.        zrobić zdjęcie ukończonego obrazu,

(każde z powyższych określane mianem „Grafika”);

f)     wczytać Grafikę na Stronę i kliknąć przycisk „Prześlij”. Grafika musi być zapisana w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jej rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów.

g)    wpisać w odpowiednich polach następujące informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”:

                               I.        tytuł Grafiki;

                              II.        adres e-mail;

                             III.        imię i nazwisko;

                            IV.        data urodzenia; oraz

                             V.        kraj zamieszkania; oraz

h)     Uczestnicy muszą zadbać, aby ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; i/lub

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

7.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

8.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

9.             Wybranych zostanie 20 (dwudziestu) zwycięzców („Zwycięzcy”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez niezależny zespół sędziowski, który oceni każdą Grafikę pod kątem jej (i) oryginalności, (ii) wartości artystycznej, i (iii) poczucia przeżywanej przygody. Decyzja sędziów jest ostateczna. Sami sędziowie nie mają prawa do wzięcia udziału w konkursie.

 

10.          Organizator konkursu powiadomi każdego Zwycięzcę pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres podany w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

 

11.          Aby odebrać Nagrodę (zgodnie z opisem poniżej), każdy Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od Organizatora, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy oraz numer telefonu, w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania takiej wiadomości e-mail.

 

12.          Każdy Zwycięzca otrzyma:

a)     1 (jeden) system PlayStation®4 20th Anniversary Edition;

b)    1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4;

c)     1 (jedną) podstawkę pionową; oraz

d)    1 (jedną) kamerę PlayStation®Camera,

o łącznej wartości 728,00 AUD/499,99 EUR/13 784,50 CZK/3730 DKK/805,00 NZD/4200,00 NOK/2112,00 PLN/26 210 RUB/4560 SEK/604 CHF/400,00 GBP („Nagroda”).

 

 

13.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

15.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

17.          Organizator dołoży wszelkich starań, by wysłać Nagrodę przesyłką kurierską każdemu Zwycięzcy w ciągu 4 (czterech) tygodni od momentu otrzymania danych Zwycięzcy.

 

18.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

19.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.  

 

20.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 8 i/lub 11, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

21.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

22.          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Informacje o zwycięzcach zostaną udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia konkursu prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „PlayStation 20th Anniversary Competition” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

24.          „Organizatorem” jest:Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

25.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.