PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

szczegółowe zasady konkursu „PlayStation — 20 lat grania”

 

1.             W konkursie „PlayStation — 20 lat grania” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 29-09-2015 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 28-10-2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknąć łącze do konkursu „PlayStation — 20 lat grania”;

c)     wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

d)    kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

e)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który pojawi się na stronie, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

f)     wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

6.             W konkursie będzie 20 (dwudziestu) zwycięzców (każdy określany mianem „Zwycięzca”) i 20 (dwudziestu) finalistów (każdy określany mianem „Finalista”). Każdy Zwycięzca i każdy Finalista zostanie wybrany w następujący sposób:

 

a)     każdy Uczestnik uzyska wynik odpowiadający liczbie poprawnych odpowiedzi, których udzielił („Wynik”);

b)    Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe Wyniki. W przypadku remisu Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe Wyniki i udzielili prawidłowej odpowiedzi na Pytanie finałowe;

c)     jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzców, Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, których odpowiedź na pytanie finałowe będzie najbliższa poprawnej odpowiedzi;

d)    jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a), b) i c) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 20 (dwudziestu) Zwycięzców; oraz

e)     Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 20 (dwadzieścia) najwyższych wyników po Zwycięzcy, ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b), c) i d) powyżej.

 

7.             Organizator konkursu powiadomi Zwycięzców oraz Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adresy podane w momencie przystąpienia do konkursu. Czas oczekiwania może wynieść do 2 (dwóch) tygodni po Dacie zakończenia.

 

8.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzcy oraz Finaliści muszą w ciągu 1 (jednego) tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przystąpienia do konkursu, w przeciwnym razie Zwycięzcy i Finaliści mogą zostać zdyskwalifikowani.

 

9.             Każdy Zwycięzca wygra 1 (jeden) system PlayStation®4 — wersja na dwudziestolecie o łącznej przybliżonej wartości 500 EUR/800 AUD/14 000 CZK/3800 DKK/900 NZD/4800 NOK/2200 PLN/40 000 RUB/4900 SEK/545 CHF/370 GBP („Nagroda dla Zwycięzcy”).

 

10.             Każdy Finalista otrzyma 1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 — wersja na dwudziestolecie o łącznej przybliżonej wartości 70 EUR/110 AUD/1900 CZK/500 DKK/120 NZD/640 NOK/300 PLN/5200 RUB/650 SEK/75 CHF/50 GBP („Nagroda dla Finalisty”).

 

11.             Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką poleconą oraz

b)    Nagrodę dla każdego Finalisty przesyłką poleconą,

w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzców i Finalistów.

 

12.             W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzcy lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

13.             Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

14.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

15.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

16.             Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

17.             Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcom lub Finalistom (jeśli ich dotyczą).

 

18.             Każdy Zwycięzca i każdy Finalista wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

19.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5 i 8, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

20.             Od każdego Zwycięzcy i każdego Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

21.            Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko Zwycięzcy i każdego z Finalistów zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „20 Years Of Play Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.             Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

23.             „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

24.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.